Tải bản đầy đủ

Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu

QCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày …….. tháng …… năm 2017

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
( Đợt 01 )
Dự án
Gói thầu

: Dự án đầu tư xây dựng Cảng Nam Đình Vũ - Giai đoạn 1
: XL 09 Kè bảo vệ bờ

Địa điểm XD : Khu CN Nam Đình Vũ , Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

1. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 01: Thi công Kè

bảo vệ bờ - Gói thầu XL09.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :
a. Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ
- Ông: Phạm Ngọc Quân


- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Lương Thế Mai

- Chức vụ: Kỹ sư giám sát

b. Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng – Đường Thủy
- Ông: Nguyễn Viết Thịnh
- Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa

- Chức vụ: Giám sát thường trực
- Chức vụ: Giám sát viên

c. Nhà thầu: Công ty CP ĐTXD phát triển hạ tầng GEMADEPT
- Ông: Đỗ Công Khanh

- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sỹ Hoàng

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu :

- Bắt đầu : 08 giờ 00’ ngày ………. tháng ….. năm 2017
- Kết thúc : 10 giờ 00’ ngày ………. tháng …… năm 2017
- Tại: Mặt bằng thi công xây dựng công trình, Khu CN Nam Đình Vũ, Quận Hải
An, Hải Phòng.
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

1


a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
- Căn cứ hợp đồng số 01/HĐXD-NĐV ngày 09/12/2016 giữa Công ty Cổ phần
Cảng Nam Đình Vũ và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng
GEMADEPT;
- Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 09 ký ngày 06/4/2017 giữa Công ty Cổ phần Cảng
Nam Đình Vũ và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng GEMADEPT;


- Các BBNT công việc xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào; các kết quả thí nghiệm;
- Bản vẽ hoàn công;
b. Khối lượng hoàn thành: Bảng phụ lục khối lượng hoàn thành kèm theo.
5. Kết luận :
Đồng ý nghiệm thu khối lượng thi công Kè bảo vệ bờ - gói thầu XL09 đợt 01 để
làm cơ sở thanh toán giai đoạn 01 cho nhà thầu.

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

2

ĐƠN VỊ THI CÔNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×