Tải bản đầy đủ

Hình tượng trẻ thơ qua cách nhìn của nguyễn nhật ánh trong bộ truyện kính vạn hoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

HÌNH TƯỢNG TRẺ THƠ
QUA CÁCH NHÌN CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH
TRONG BỘ TRUYỆN KÍNH VẠN HOA
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Văn học Thiếu nhi

Người hướng dẫn khoa học
Th.S TRẦN THỊ MINH

HÀ NỘI, 2014


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học
LI CM N
b

q

b
tụi ũtụiq ýb


õ
b tụi xin by

tụi

ó

-


õ

cụ!


ũ

b


D

út, tụi
q ý

õ

tụi hon
tụi xũ
-b bố V


ýh.S


q ýb, tụi ó

2 ó

õq ý

ỳ tụi

Bq ý
b

tụi xũõ

õ
bH Ni, ngy 5 thỏng 5 nm 2014
Sinh viờn
Nguy n Th Th y Trang

Nguyễn
Lớp K36B - GDTH

Thị

Thùy

Trang


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
LỜI CAM ĐOAN

x

trong

đ

Sệ H nh tư ng tr th qua c ch nh n c a Nguy n Nhật Ánh
truy n K

đ

bấ
tôi x

ệ !

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2014
Sinh viên
Nguy n Th Thùy Trang

NguyÔn
Líp K36B - GDTH

ThÞ

Thïy

Trang


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
ý

ọ đ

........................................................................................... 1

đ

ấ đ ............................................................................ 3
ứ ..................................................................................... 6ứ ................................................................. 6

ơ

5


6

ứ ............................................................................... 6
ú

ậ ........................................................................................ 6

NỘI DUNG
CH

NG

ÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH T

NG V N H C THI U NHI VI T NA
Bứ

ò
VệT TH I Ì


ìđ

Vệ

NG
I

I........ 7


............................................................... 7

V.............................................................................. 7

VVệ

ìđ

................................ 8

ơ ................................................ 11

-

i........................................................................................ 11


- â bú-ơ .................. 11
............................... 13

ệ ........................................................................................ 15


............................................. 15

...................................................................................................... 16
b

........................................... 17

CHƯƠNG 2: TRẺ THƠ - HỆ QUY CHI U C A NHẬN TH C VÀ
Y D NG HÌNH TƯỢNG NH N VẬT TRONG KÍNH VẠN HOA...... 20
NguyÔn
Líp K36B - GDTH

ThÞ

Thïy

Trang


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
ú xạ
q

ơ.......................................... 20

- thiên nhiên........................................................ 21
ì

.............................................................. 24
â .............................................................................. 29

đặ đ
ì

â

ơbq
â

đ
qnh v n ho ............................................. 34


xq

ậ ....................... 34

ệđ

......................................................................................... 38

ơđ


bả


ã

........................................... 44

ì

ơq

ì

nh v n ho ........................................................... 47


ơ ừơ ừ

â

ơ,

ơ ................................ 47


nhau ........................................................................................................... 53
K T LUẬN .................................................................................................... 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 65

NguyÔn
Líp K36B - GDTH

ThÞ

Thïy

Trang


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
MỞ ĐẦU
1. L do chọn

tài

1.1. Vb

đ

ơ

b

đ

qứ bđã
ì
ĩ -đ

b
xđ

D

â
đ

úò

ệ ởđb q
ừ â đã ấ q

â

đì

ọ Vệ
V

đ

đ

â

ò x ấ

dư”

đảđ


â búđ

ơ

ảấ

đặ b ệ

q
â búâ bú “g o ội” ò x ấ

ầ x ấ bả


ơ

ửđ

ìđ

â

x ấ


ệ đ

đ-

đ

đ

1.2. B

đầ

ệ -

ơb ở ảâ

đ

bả


đ ạ
ì

ậ đ

b


bậ x ,n


ả-


đ

qâđ
b


đầ đhệ
nghi p

â bú

ỳđ


ơ


đ

ơ


hi n tư ng tá gi ”
đ

đ

đ


NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

1


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
1.3. V


â

đã

đ
â

ú đâ

q
â

ấ đ

đ


x ấ bảđã đạ

đ đặ b ệ

qbthành truy n thi u nhi i t N m ư
một tri u
nhi
đBả

xu t

đãú đ

ộ truy n này tr

n nhi u nh t, vư t quá ái m
trong

nh v n ho


đ

nh v n ho ,

n in - một trư ng h p hi m
i t N m”h s truy n vi t ho thi u
đặ b ệ

ìb

nh v n ho đ

1
tá gi ”


ì

đặ b ệ

ò
â

ò


qậ đ

đ

b

đầ

q

ìNguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

ơb
-

ặ ở


Tuy nhiên ấ
nh

b


ú

m trong


hi n tư ng

nh v n ho


x ấ


Q

ì

ìđ
b

đ

úđ
đì
2


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
ọ đ
ò
â
ý

ơ

ì

ý


m

đ

ệ đ


ú

ò

ơ

ì

â

ú

b


ặ bệ qq ý

đ

úì


-

Vì ấý

ú

đã

c ch nh n c a Nguy n Nhật Ánh trong
ọ H nh tư ng tr th qua
truy n K

đ

ì

2. L ch s nghiên c u v n

đ,
q

đ

đ
ả ạ

ấ đ

â

b

ậ , đặ b ệ

ì ònh v n hoâ

ơ
nhà in”b

đã

-

ở đầ


si u

n

bạ

ú
ậ đầ

b
”,

nh v n hox ấ bả

n


ò

ậ đ

ánh giá”
nh v n hong tr n ư ng

đặ b ệ

đầ


ã
b

ò

x ấ bả
ú

đ

đ

nh v n ho đã

â

ạ .
đ

b
đ
bạ đọ
hi n tư ng


st - s

r” V

nh v n ho
bấ

ơ

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

i t p trong ộ truy n

hi
3


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học
in t i 35 ngh n n
mt on s


nh v n ho d n d t ỏ

qu , t

nhi u ph

n, y


B

ý ó

vó

B

b

ýNguy n Nh t nh

m r mt th gi i

x

n h

tr

mubq

nh v n ho
Nguy n Nh t nh
t r t nh nh nh ng t nh hu ngx

m,sinh ho t hng ngy

n th n

t nh ỏ h i t N m [13].


n m

inh

nh v n ho

ng h p d n v th v
b

h

ruy n vi t ho thi u nhi s u nm 1975, PGS.TS

nh v n ho

s

V

n huy n trinh sỏt, ho h

nhng v n gi


m t thnh ph H

huy n ỏnh v , m qu , gỏi gi tr i

ng
ó

[4]. B

y

ý
h nng nh n th y v

h t nh trong tri n mi n nh ng

tr th [6].

Nguy n Nh t nh th ng d ng ng n ng g n v i tr th v t d ng

vn h ng [7].
xỳ

Nh t nh

i u ong

n v i th gi i tht i

õb
Nguy n

i t N m, h ng

Nguy n Nh t nh - hong t
u

t [9].trong th gi i tu i th dot th gi i tu i th
nh ng gi nh

ho ng ỏ h, h ng g ng p, h ng ỏp

q: Nh ng nh n v t nh nh th ng thỏi H nh, nh o thu t

r m, ng i hi p ngh

n

b
ũ

Nguyễn Thị Thùy Trang
Lớp K36B - GDTH

õ


bx b
ý


4


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học

b
õ
hoõ

sỏ h i n hon, m i t p mt mu s

inh ho tm, mt u s ng

m , trong ỏ m i qu n h gi

ũ x
Nghi n
b

u vn h , b
Ng ih

m , tr

o i um i

i v i th y


b

n ngh , n ngh tr , n ngh qu n i

o ng, i n phong h nh t, u i tr ,

b, v

tr [10,31].

bnh v n

ng ỏnh, ph n ỏnh u s ng

on ỏi v

nh th ng nhng h

trong th gi i nh t qu , nh m, th


nh v n ho

tmi

n gi i

ph ng on in , i tn mn t, v n n t,
ý
x bt ng

nh t
x bq

ýó

x
b

t


tiờn

qõ

nh v n ho

Nguyễn Thị Thùy Trang
Lớp K36B - GDTH

nh v n ho
q


õtụi

hi n


ó


nh v n ho ó

1.


b5


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
3. M c ch nghiên c u


đ

ơ

b

đ

đừđ

ì

đạ

4. Đ i tư ng và ph
41
đ

đ ơ

vi nghiên c u

i tư ng nghi n


u

nh v n ho
42

ì

nh v n ho

đ

đđ

ấ đ

ì

ơh m vi nghi nu

ứ đ

bnh v n ho

ậ .

5. Phư ng ph p nghiên c u
-

ơ

-

ơ

-

ơ

â
6. C u tr c kh a uận
ầ M


u, K t u nơng:

Chư ng 1:


Vệ

Chư ng 2:

Tài i u th m h o,ơ- ệq
â

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTHòìđ


ì

nh v n ho .

6


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
SÁNG TÁC C A NGUYỄN NHẬT ÁNH TRONG D NG V N HỌC
THI U NHI VIỆT NAM T

THỜI K Đ I M I

1.1. B c tranh chung v d ng văn học thiếu nhi Vi t Na
thiếu nhi Vi t Na

t thời k

i

và văn học

ới

V
Vò đặ b ệ q

u nhi

đ

ơ“g m nh ng tá ph m văn h

ri ng ho tr

m.”

â

ĩ

ho

ph

i vào ph m vi
b

tr

ng thư ng
th ng thư ng

â bệ

b
b

đ

bở x
ú

ừ ấ â


ơ

bở

i m

ọ đạ

â


thò

đNguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

ì
[8; 343].

n n văn h

ng” (Cooc-nhi-ê-vi

đ
ơộ gi thi u nhi và hi u


ò b


đã ì

D “t nhb,

, đãx

o

ho ngư i

ạ b

ỞVệ

dành

m” [8].

ừb
đã

,

p ho hg m một ph m vi rộng r i nh ng tá ph m văn h
nthi u nhi à

h n

hi u

n t nh

th và t mở â

đấ

bn
nhi

7


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc

â
ĩ

bầ

ì

ò

đ

ú

ì

â

D đở ấ

đã ở

â

đ
V

V
ã

Vệ

đ

Nđấ

ĩ

đã b

â

ệ .V

bâ

bứ

ọ Vệđ

ì
đ

q
đ


òđ ạ

ì
qx

đ ạ

đ ạ

đ ạ

đ

đ ạ


đ

đ ạ
đ

ấ b

đạ

VI.
i i o n 1975 - 1985: Nh ng i m t m và s
V

ì

-

òhu nả ),

(V

ĩ

q

ở,


đầ
x

im i

đ ạ

1975 - 1985

ìho

ú

đ


u nội

n gi ng tu i th

B n), H i

B

át háy

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH


đã
q

đ ạ
đ
8


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học
qỳý

nh th ng

n tu trong thnh ph
õ
x

ũý

ó b
uý
i i o n 1986


n n y: i i o n

VI ó

õ

.

im is us

v ton di n


i tr i óỡ i tr i

bc
bỳ


bũD

Hnh tr nh ngy thóóng)óhti m


b


h

u D
õ

Hnh tr nh ngy th
xõV

C
ý

ũ


Nguyễn Thị Thùy Trang
Lớp K36B - GDTH

9


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
ò

đ
đ
b

b

đ

ý

h nh t à s gi tăng ội ng sáng tá


đ
â

đ


ệ ì

ìọ đãđì

đ

bả

ò

,

đ

â bú

đơ
ò

b

â bú
ấ “tr ”

đ


đ

“tr ”

Dạ

â
đã đbạ đọ

ặ b ệ đầ
â

đả

ơ

đầ


ì

đ
â
ệ đ

h h i, truy n vi t ho thi u nhi th i
m i á h ti p

n


này

đ ạ
ạ đ

đã
ệ đ

s m rộng

tài,

i s ng và tăng ư ng h năng hám phá on ngư i
ì

ơ

đ

ĩ


ú

đơ

đò

ệ đạ

q

b


đ

ơ
đ

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

â

ý

â

đặ
ơơ đ

ơ

ả ì
ử ì


đ

iơ

ệ đ
ấ ạ

ặ bệ
đđ

ò
10


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc

đ
đã đ

iú đ

qu nh m ”
đđ

đ

đìđ

q
ấ q

m gái,

nh t i, Ngư i


gia đ ạ

đbả

đ

â

đ

đã


đ

đã

b

đứ

đđ

ử-

ậ ,

đ ạ

n

nh v


q

â

ơ

ậ đ

Quan sát

đ

tr n

nh),

Ngày xưấ ảđ
t uy n và t i,

ng

ấ đ


ò

h

đ

trong

ìđ

ệđ

đì

đì
qơả ò đặ


ấ đ

ậ “nh t

đ â

bạ bè


ệ đạ

ơ


ĩ

dệ

đặk

hôm nay.

1.2. Nguy n Nhật Ánh - nhà văn c a tu i th
1 2 1 1 Nguy n Nh t nh -

y

t g n g i v i tu i thâ


ì

q
NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

xã Bì


ơ

ơ

B


ơ
11


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
b
đì
x
q
ơ đã
đ đã ởâ

đ ạ

đ

ìbở ạ ú

ơấ
đã ở
ơấ
ơ

ìơ ấ

úơ
đ

â bú
đ


con” ú

đã b

đ
đ

ýứ

ò

ì

ú
q

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

ơ


b

đãơ
ơ

ấ đ

đ ;s


ái t ng”

đ

tr


ơ

ì
q
ơ

đọ đ

on”“tư h t” ấ

trang s

ú

ọ đ

â

ấ đây

trì

ơ

ì
đ

ú

ơ
ấ xú

đb

ởq
đ

Bở

“ ái t ng”


đã b

ýò

ú

ơ
ỡ D

ì


qậ ,
xứ ởq

b

ứ ởđ
V


b

đ

đ

ý ọ

s

i n”

ò


12


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học

b

x
õ

ũb

ý

nhi l vi t ho on gỏi m nh
ý

õ

b

nh v n ho
ó

Ngoi ra,


bb

b
ó

b

n
b

õ
ý

xũ
õ
on

ỏi t ng h p

b


õ
.

õ
x

i

ó b
õ

,

ũ bỳ

vo

b


q

b


hong

hu nh hong h nv i trb
b
n

õ
õ
ũ1 2 1 2 Nguy n Nh t nh - nh vn th i vi t nh

ũ
Nguyễn Thị Thùy Trang
Lớp K36B - GDTH
ũ
13


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
đ
ấ x

ĩ


đầ
đđ
òấ đx

nng, uán


đầ

m trong

b

q

nh v n ho

ả ò

nick name đ


ng

đệ q ả

đ

đ

t i àm nhi u vi : gi m

n gi i ph ng, h nh ni n,
nào th m , hư

i, nh n v

vi

t m và vi t sá h ho NX
s

” [1 Vbvà vi t f ui ton ho á

s d ng máy vi t nh so v i máy h trư

n fi


chat q

b

n n vi

Ô

ài

ì


Ngư i

Vệ
, u i hi u Windows

ơ đệ


ú

đã ở

b

ĩ

-

Vệ

máy tính 286, p ò

đ


ạ đb

đ
ơ

ơ


Vệ
h

imú

ng

y ti n h n r t nhi u

, tr nh ày, ưu tr , nh n

n, g i

úđ


ò b

đ

đ


ơ ìáobạ đọ


ệ chat - chit

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

ò


ơ đệ
ơ

Iq

q
đãđ


14


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc


đ

q


u

đđ
ì


ã

D

bạ đọbạ

â
đơ

đ
ỳđ
đú

ò

đạ

ĩ

1 2 2 1 áng tá

ìnhà văn - phóng viên

đ


ì
nhà vănNguy n Nh t nh

đ

đ

đầ
ò

đọ

bạ
đò

ệ q ả đã

đth i vi t nh”nh v n ho ,

đọ x

b

Vệ


hàngđ

ậ x


mail
y

ừđ

đọ

ơ Vệ

ử đ

ý

đọ đ
đọấ â

ộ h i

b

bạ đọ


q

mail
đ

đb

mail
đ

đấ Vệ
ậ đ

q ý

đặ b ệ

đ

đọ

đả bạ đọ
đã


: rư

t (1985),

ph t

hôm qua (1989), h

n (1985), àn
r

năm h ng i (1987),

r i (1989), h ng tr

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH


v ng hung
gái

ngư i (1990),

nt
t i
15


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
(1990),
u h ng ư thư (1993), on h d ng
gái (2000

ặ bệx ấ bả

đđ

b


ơ

n h tg

ng i ng b

đ
: hành ph tháng tư (1984), ruy n

n (1987),

nh (1988), H

t h dành ho
tuy t ho

(1991),

nàng (1994), r i ho vàng (1994), u i hi u Windows (1995),
lên (2000), Ngư i u ng ăn m

uán g

i

u ng (2005)

,ở ĩ


m2002, huy n x

x ấ bả
ả ò

ngư i

nh v n ho - b

m (1997), Nh ng

V

g
bạ

Vì ậ


ìđ

q

ơ

ệ bạ đọ
â

ìbấơb
â

ệ đạ
đ

ò

ơđậ

đ

ơđ
đệ


ì

ì ẽđ

đ“gư ng m t 20 năm”


1 2 2 2 u n ni m sáng tá

ho thi u nhi

Nguy n Nh t nhđặ b ệ
ò

qìđ

bậ


ú


NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTHđ
bấ
â

ìđặ

ì

đ
ơ


16


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
q

bả
â

đã

đ

bở

â


ýđb
đx

đặ ầ

qx đ

bạ đọ - đ

q


ơ
ì

ậ ấ đã ả

ĩ

Vđ

qđò
x

đ

,
ầ x ấ bả

đạ đ

“ r

hai

ừ đả
m h n h y và ph huynh h n t t”

bả đ
ýĩ


b

â
qđ

đ

đ

đã

đ

đ

ì

bạ đọ

đệ đạ
ì

-

ĩ

ĩ ả

ĩ

V

bạ đọ


bở

ìú đ

â

q
ú
ò

ệ “ ư


ú
ơ

1223

s ng


i

n th h i tu i th

ú

m nh”

đọ

ì

ột vài n t phong á h ti u i u
đ
ấ bạ Ô

x
NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

nh t nhẽo”

đ
đ
ì
17


Khóa luận tốt nghiệp Đại học
Khoa Giáo dục Tiểu học
bỳ

q
tr

ontr

q


tr ng

pnh ng m t ti u
h n th

nh i
õ

n nhi u

m s run s , ng

ph n n, m gh t nh ng ỏi s i [11


x hiing ys
x
õ

h ng

n n v i mt i hỏ

b


õNguy n Nh t nh [2


hi h

ý

mt ph m h t trong vn xu i


ũ

-b

b
V


Nguyễn Thị Thùy Trang
Lớp K36B - GDTH

qlỳc no

ý
t

t n t i trong x hi, Nguy n Nh t nh

h ng g y ho ỏHi n

nh h ng ph i hon ton mu h ng

nhng h ng quỏ d n s u vo nh ng i u nh
ng [12

trong truy n Nguy n Nh t

õũ bỳs

mt
honth

ỏi t ng h p v ib
ó


18


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
ọ â
ừđ

đ


đì

â

ì
đả

x ấ
đâ
đ

hi n tư ng tá gi ”
h ”

â bú
qNguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

ậ đâ
ấ VệVệbả

ĩ

đ

đ

umột m nh một

19


Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc
Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc
CHƯƠNG 2
TRẺ THƠ - HỆ QUY CHI U C A NHẬN TH C
VÀ XÂY D NG HÌNH TƯỢNG NH N VẬT TRONG KÍNH VẠN HOAqi tư ng
m th .

ậ đ

đ

ĩ

đ

đ

ú
ả g n

gi ng h ặ th h h p

đ

nhãn quan

ĩ
ả đặ
đ
ì

â

đặ đ

â

q

đặ
âqđ

b
đ

ặ trùng

x

q

. Nói

ệq

đx

q

ơ

ì

q

q

đý

2.1. Sự kh c x c a thế giới qua ăng k nh tr th
nh v n ho

â

ỏ ạ
b bệ xả

ú

đ
â

đ

â
â

bả

b

b

ọ q

ậ đãậ đ
ba

q


â

q
-

ìĩ ấ


bđ


ì

-

ý ò

ệ b đầ

đ


âb b

i các em ọ
q-
ơ

â
ì

â

â

NguyÔn ThÞ Thïy Trang
Líp K36B - GDTH

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×