Tải bản đầy đủ

Giaoducmaugiao mầm non

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Mã SKKN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO
LỚN 5 - 6 TUỔI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Lĩnh vực : Giáo dục mẫu giáo
Cấp học : Mầm non

NĂM HỌC: 2016 – 2017

0/30


MỤC LỤC

STT

Phần nội dung


Số
trang

I

ĐẶT VẤN ĐỀ

1

II

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3
3

1

Cơ sở lý luận

2

Thực trạng vấn đề

3

a

Đặc điểm chung

3

b

Thuận lợi

4

cKhó khăn

4

3

Các biện pháp thực hiện
Biện pháp1: Khảo sát ban đầu về ý thức bảo vệ môi
trường của trẻ
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch dạy trẻ bảo vệ môi
trường theo các tiêu chí hàng tháng đặt ra
Biện pháp 3: Xây dựng môi trường lớp học xanh, sạch,
đẹp, an toàn thân thiện
Biện pháp 4: Lồng ghép giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
thông qua các hoạt động trong ngày.
Biện pháp 5: Tăng cường công tác phối kết hợp giữa gia
đình và nhà trường trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi
trường

5
5
7
9
11
23

4

Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

25

III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

28

1

Kết luận

28

2

Bài học kinh nghiệm

29

3

Kiến nghị đề xuất

29

IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/30

30


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:
Môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về thể chất lẫn tinh thần
nhưng cũng chính con người trong quá trình tồn tại và phát triển đã khai thác
cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống. Một trong các nguyên nhân cơ bản làm suy thoái môi trường là do ý thức,
nhận thức còn hạn chế của con người về môi trường.
Môi trường có trong sạch thì sức khỏe con người mới được bảo vệ và trẻ
sẽ phát triển toàn diện nhất về mọi mặt. Chính vì vậy việc bảo vệ môi trường nói
chung và bảo vệ môi trường trong trường mầm non nói riêng là rất quan trọng vì
môi trường tốt sẽ cho ta sức khỏe tốt.
Giáo dục bảo vệ môi trường ở nước ta đang là mối quan tâm sâu sắc của
Đảng và Nhà nước. Ngày 17/10/2001, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt dự án
“ Đưa các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc
dân”. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên,
có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân cách con người.
Việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường vào trường mầm non là vô cùng cần thiết,
đó là một quá trình nhằm phát triển ở trẻ những hiểu biết sơ đẳng về môi trường,
quan tâm đến các vấn đề môi trường phù hợp với lứa tuổi được thể hiện qua kiến
thức, thái độ, kỹ năng, hành vi và trách nhiệm của trẻ đối với môi trường xung
quanh.
Để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non có hiệu quả, bản thân tôi
luôn suy nghĩ làm thế nào để tìm ra những biện pháp, hình thức tổ chức nhằm
cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về lợi ích của việc bảo vệ môi trường
đối với cuộc sống con người.Từ đó hình thành cho trẻ ý thức quan tâm đến
chính môi trường mà trẻ đang sống, giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên
nhiên, hơn nữa giúp cho trẻ ngay từ nhỏ biết sống thân thiện với môi trường, bảo
vệ môi trường. Là một giáo viên hàng ngày đang trực tiếp giáo dục những thế hệ
tương lai của đất nước, tôi nhận ra một điều thật quan trọng trong công việc của
mình là cần phải giáo dục cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Điều này là vô cùng
quan trọng vì khi trẻ có ý thức bảo vệ môi trường sẽ tạo nền tảng cho sự hình
thành và phát triển nhân cách của trẻ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc
giáo dục bảo vệ môi trường ở bậc học mầm non, ngay từ đầu năm học tôi đã lựa
chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi bảo vệ môi
trường trong trường mầm non”.

1/30


2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kiến thức giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường và khả năng nhận thức của trẻ về bảo vệ môi trường từ đó đề xuất
các biện pháp nhằm góp phần giáo dục trẻ bảo vệ môi trường luôn xanh - sạch đẹp.
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
Trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi trong trường mầm non.
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Tại trường mầm non tôi đang công tác năm học 2016 - 2017.

2/30


II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận.
Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao ảnh hưởng đến kinh tế và
đời sống con người rất nghiêm trọng. Do đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
được xem là vấn đề cần thiết và cấp bách nhất hiện nay, không chỉ của một cá
nhân, một trường học quan tâm mà vấn đề của cả nước Việt Nam nói riêng và cả
thế giới nói chung. Vì vậy ta nên giáo dục con người nhận thức việc bảo vệ môi
trường ngay từ khi còn nhỏ là nơi lý tưởng để phát huy vấn đề này.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất,
kinh tế nhất và có tính bền vững. Thông qua giáo dục, mà mỗi cá nhân và cộng
đồng được trang bị kiến thức về môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, năng lực
phát hiện và xử lý những vấn đề về môi trường.
Mục đích giáo dục bảo vệ môi trường không chỉ làm cho con người hiểu
rõ sự cần thiết phải bảo vệ môi trường mà quan trọng là phải có thói quen, hành
vi ứng xử văn minh, lịch sự với môi trường, điều này phải được hình thành trong
một quá trình lâu dài và phải bắt đầu ngay từ tuổi ấu thơ.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một lĩnh vực giáo dục liên ngành, vì vậy
được triển khai theo phương pháp tích hợp. Nội dung giáo dục bảo vệ môi
trường được tích hợp lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi,
khám phá khoa học…thông qua chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường hình
thành cho trẻ có thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự với môi trường
ngay từ lứa tuổi mầm non.
Xuất phát từ những vai trò cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tôi
đã xây dựng kế hoạch giáo dục cũng như biện pháp để hoạt động này mang đến
hiệu quả nhất định, góp phần mở rộng nhận thức, phát triển trí tuệ, phát triển
toàn diện nhân cách cho trẻ.
2. Thực trạng vấn đề.
a. Đặc điểm tình hình:
Trường được xây dựng khang trang, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, có
vườn rau luôn đảm bảo là ngôi trường xanh- sạch- đẹp. Nhà trường có đủ điều
kiện về cơ sở vật chất chăm sóc giáo dục trẻ.
Năm học 2016 - 2017 tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp Mẫu
giáo lớn với số trẻ là 32 cháu, trong đó có: (19 cháu nam, 13 cháu nữ)
Lớp có 2 cô giáo đạt trình độ trên chuẩn và luôn chú tâm đến việc chăm
sóc giáo dục trẻ. Đã thay đổi môi trường lớp học theo hướng dẫn mới trẻ được
hoạt động nhiều hơn. Cô và trò luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, vệ
sinh cơ thể và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

3/30


b. Thuận lợi:
* Cơ sở vật chất:
- BGH nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các
buổi hội thảo, các chuyên đề do phòng giáo dục đào tạo tổ chức.
- Trang thiết bị dạy và học được BGH nhà trường đầu tư đầy đủ, và luôn
quan tâm giúp đỡ khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của giáo viên, tạo điều kiện
về cơ sở vật chất và phương tiện thực hiện các hoạt động cho trẻ.
- Môi trường lớp học sạch sẽ, thoáng mát tạo điều kiện cho trẻ có một môi
trường học tập tốt.
- Nhà trường đầu tư nhiều thùng rác có nắp đậy đặt ở nhiều chỗ trong sân
trường để thuận lợi cho cháu và phụ huynh bỏ rác. Nhà trường quan tâm đến
việc vệ sinh môi trường, vệ sinh cơ thể trẻ tạo điều kiện cho trẻ tham gia hoạt
động.
* Giáo viên:
- Giáo viên có năng lực sư phạm nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề mến
trẻ phối hợp ăn ý trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, có tinh thần học hỏi ở
bạn bè, đồng nghiệp
- Bản thân tôi luôn học hỏi nâng cao hiểu biết nhận thức về bộ môn và
trao đổi cùng đồng nghiệp, tìm ra những phương pháp, biện pháp mới, chủ động
sáng tạo trong các giờ học.
* Học sinh:
- Trẻ đa số đều có nề nếp thói quen tốt trong học tập, khả năng nghe, hiểu
và tiếp thu rất nhanh.
- Trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, hào hứng tham gia vào tiết học. Tích cực
cùng cô giải quyết vấn đề, nắm bắt kiến thức nhẹ nhàng.
* Phụ huynh:
- Phụ huynh rất tin tưởng và nhiệt tình giúp đỡ, có tinh thần phối hợp với
giáo viên trong việc giáo dục trẻ.
c. Khó khăn:
- Một số học sinh yếu hay nghỉ học nên có nhiều khó khăn trong việc
cung cấp kiến thức kịp thời cho trẻ.
- Một số trẻ chưa có ý thức về bảo vệ môi trường nên việc truyền thụ kiến
thức đến cho trẻ còn nhiều bất cập.
- Từ những thuận lợi và khó khăn trên tôi luôn luôn trăn trở phải làm thế
nào để trẻ có ý thức tốt trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường. Tôi đã suy nghĩ,
tìm tòi hướng đi cho mình qua nội dung đề tài sau: “Một số biện pháp giáo dục
trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non”.

4/30


3. Các biện pháp thực hiện:
Biện pháp 1: Khảo sát ban đầu về ý thức bảo vệ môi trường của trẻ.
Phát triển khả năng nhận thức của trẻ mầm non là rất quan trọng nên ngay
từ đầu năm học, tôi luôn quan tâm tìm hiểu đến đặc điểm tâm sinh lý của từng
trẻ cũng như khả năng chú ý, tiếp thu kiến thức của trẻ trong mọi hoạt động mà
đặc biệt là lĩnh vực phát triển nhận thức.
Để nắm được khả năng nhận thức về bảo vệ môi trường của trẻ tôi dùng
biện pháp khảo sát trẻ để xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục bảo vệ môi
trường cho phù hợp với khả năng nhận thức để phát huy, tính tích cực cho trẻ.
Trên cơ sở đó cung cấp thêm cho trẻ những kiến thức, kỹ năng còn chưa đạt.
* Cách thực hiện:
Tôi khảo sát trẻ qua những tiêu chí như:
Vệ sinh vệ sinh cá nhân trẻ: Để trẻ nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường
trước tiên là tôi với giáo viên cùng lớp đã phối hợp với nhau dạy trẻ làm thế nào
để luôn giữ vệ sinh mặt mũi, chân tay, quần áo sạch sẽ...Tôi đặt những câu hỏi
gợi mở cho trẻ trả lời:
+ Vì sao trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, tay bẩn phải rửa tay?
+ Vì sao phải rửa tay với xà phòng?
+ Vì sao phải giữ gìn quần áo chân tay phải sạch sẽ?
Tôi cho trẻ nói lên suy nghĩ của mình để trẻ luôn ý thức và biết được tầm
quan trọng của việc rửa tay với xà phòng và giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng
sạch sẽ. Sau đó tôi cho trẻ thao tác cùng cô cách rửa tay, cách vệ sinh cá nhân.
Vì khi trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân của mình thì mới có thể dạy trẻ giữ
gìn vệ sinh môi trường tập thể.

Trẻ lau mặt
Trẻ rửa tay
Vệ sinh phòng lớp: Tôi luôn giáo dục trẻ vì sao phải giữ vệ sinh lớp học
sạch sẽ? Nếu lớp học bẩn và nhiều bụi, đồ dùng sắp xếp không gọn gàng sẽ ảnh
hưởng như thế nào đến sức khỏe của các con? Từ đó giáo dục trẻ không vứt rác

5/30


bừa bãi, tham gia vệ sinh, lau chùi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi...sao cho gọn gàng
ngăn nắp.
Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: Trong mọi hoạt động
hàng ngày, là một giáo viên chúng tôi luôn luôn giáo dục trẻ hoạt động bảo vệ
môi trường như: không bẻ cây, không bắt động vật, biết chăm sóc và bảo vệ cây
cối và con vật, tham gia các hoạt động lao động tập thể...luôn đặt những câu hỏi
để giáo dục trẻ như: Vì sao con phải chăm sóc cây xanh? Tại sao con không
được ngắt hoa bẻ cành? ...
Trẻ nhận biết hành vi tốt và chưa tốt trong việc bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Tôi luôn đặt những câu hỏi gợi mở kích thích trẻ như: Tại sao phải
trồng cây? Trồng cây trong lớp (sân trường) mình để làm gì? Muốn cây xanh
tươi tốt chúng ta làm gì?... Với những câu hỏi đó, cô cho trẻ trao đổi với nhau
những gì trẻ biết, động viên trẻ thể hiện những kinh nghiệm của bản thân.
* Kết quả khảo sát trẻ đầu năm như sau:
Tổng số trẻ được khảo sát là: 32 học sinh
Đạt
Chưa đạt
Nội dung tiêu chí khảo sát Tổng
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
STT
Số trẻ
số
trẻ
%
%
Biết giữ vệ sinh cá nhân đúng
1
32
20
62
12
38
cách.
Biết chăm sóc và bảo vệ cây
2
32
18
56
14
44
xanh.
Biết giữ gìn trật tự vệ sinh
3
32
22
68
10
32
công cộng, vệ sinh trường lớp.
Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi
4
32
17
53
15
47
đúng nơi quy định.
Không vứt rác ra đường, biết
5
32
20
62
12
38
gom rác vào thùng rác.
Phân biệt được những hành
6
động đúng, hành động sai đối 32
18
56
14
44
với môi trường.
Kết quả: Qua kết quả khảo sát tôi nhận thấy rằng kiến thức của trẻ trong
việc bảo vệ môi trường còn chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế. Từ thực tế trên
tôi đã trao đổi với giáo viên trong lớp cùng thống nhất đưa ra các biện pháp giáo
dục phù hợp làm sao cung cấp kiến thức cho trẻ một cách có hiệu quả nhất.
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch dạy trẻ bảo vệ môi trường theo các
tiêu chí hàng tháng đặt ra.

6/30


Để hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường một cách phù hợp, đầy đủ
trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giáo viên phải xây dựng lồng
ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào kế hoạch, tiêu chí hàng tháng
trong năm học và xác định nội dung giáo dục bảo vệ môi trường chính là một
mảng của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Với mỗi nội dung giáo dục trẻ
bảo vệ môi trường tôi đã lựa chọn để lồng ghép sao cho phù hợp với tiêu chí
từng tháng. Việc lồng ghép tích hợp này phải có hệ thống đối với từng tháng,
tránh trùng lặp và gây quá tải đến việc tổ chức các hoạt động chính. Những hoạt
động tích hợp này có thể là một hoạt động, cũng có thể là một phần trong hoạt
động.
Dựa vào kết quả khảo sát thực tế nhận thức của trẻ, căn cứ vào tình hình
cụ thể của nhà trường, tôi đã lập kế hoạch dự kiến nội dung giáo dục bảo vệ môi
trường theo tiêu chí hàng tháng đặt ra trong năm học như sau:
Tháng

Tháng
9/2016

Tháng
10/2016

Nội dung
- Giữ sạch trường, lớp, không vẽ
bẩn lên tường.
- Vứt rác đúng nơi qui định,
không khạc nhổ bừa bãi.
- Lau dọn vệ sinh trường/ lớp.
- Giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ
chơi, sắp xếp đồ dùng đồ chơi
ngăn nắp, gọn gàng.
- Nhận biết, phân biệt môi trường
sạch, môi trường bẩn
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định.

Hoạt động
* HĐKP: Trường/ lớp mẫu
giáo của bé.
* HĐNT: Nhặt rác trong sân
trường, và nhặt lá cây rụng
bỏ vào thùng rác.
* HĐ chiều: Trò chuyện về
sự cần thiết của việc rửa tay,
rửa mặt. Những thời điểm
cần rửa tay, rửa mặt (trước
khi ăn, sau khi ăn, sau khi đi
vệ sinh, sau khi hoạt động
ngoài trời và khi tay bẩn.)
- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể
* HĐKP: Cở thể bé, một số
sạch sẽ, quần áo đầu tóc gọn gàng, đồ dùng trong gia đình, nhu
có hành vi văn minh trong ăn
cầu sử dụng đồ dùng trong
uống.
gia đình.
- Sử dụng túi giấy thay bao nilong * HĐ góc: “ Bé tập làm nội
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh cá
chợ”
nhân: Khăn mặt, ca, cốc.
* HĐ chiều: Cô giáo dục trẻ
- Môi trường với sức khoẻ con
biết giúp đỡ bố mẹ sắp xếp
người.
dọn dẹp nhà cửa, biết chăm
- Nguyên nhân gây ô nhiễm: Ý
sóc cây hoa có trong nhà
thức chưa cao, tình trạng xả rác
mình (tưới nước, nhặt lá

7/30


Tháng
11/2016

Tháng
12/2016

Tháng
1/2017

Tháng
2/2017

bừa bãi...
- Ý thức bảo vệ: Tiết kiệm và bảo
vệ nguồn nước, điện ở mọi nơi.

vàng). Dạy trẻ kỹ năng sử
dụng năng lượng tiết kiệm
như tắt điện tắt quạt khi ra
khỏi phòng...

- Trẻ biết có nhiều nghề trong xã
hội, trong đó có những người làm
công tác vệ sinh môi trường, bảo
vệ môi trường.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ
sinh môi trường, tôn trọng những
người làm sạch đẹp môi trường.

* HĐKP: Trò chuyện về bác
lao công; Bé làm gì để bảo vệ
môi trường.
* HĐLĐ: Quét dọn vệ sinh
sân trường.
* HĐ chiều: Vẽ tranh về bảo
vệ môi trường; Trò chơi tìm
những hình ảnh đúng sai về
bảo vệ MT.
*HĐKP: Ích lợi của vật nuôi,
động vật sống ở khắp nơi.
* HĐNT: Nhặt lá vàng rơi để
làm các con vật.
* HĐ góc: Tận dụng các
nguyên vật liệu làm đồ dùng
dạy học
* HĐKP: Trò chuyện về ngày
tết.
* HĐ góc: Tận dụng nguyên
vật liệu phế thải để làm các
món ăn ngày tết, làm hoa.
* HĐKP: Cây xanh và môi
trường sống.
* HĐ góc: Thực hành gieo
hạt, theo dõi sự phát triển của
cây, chăm sóc cây
* HĐNT: Quan sát cây, vườn
rau trong trường và ích lợi
của chúng. Chăm sóc cho
cây.

- Con người với vật nuôi:
- Cần bảo vệ chăm sóc vật nuôi:
Cho ăn, không đánh, ném con vật.
- Ý thức bảo vệ những loài động
vật quí hiếm: Không săn bắt, giết
hại các con vật…
- Không vứt rác bừa bãi, không
nói to nơi công cộng.
- Không hái lộc xuân bằng việc
ngắt lá, bẻ cành.
- Trồng cây nhân dịp đầu xuân.
- Ích lợi của cây đối với đời sống
con người: cây làm cảnh, cho
bóng mát, làm cho không khí
trong lành, giữ cho đất không bị
sói mòn...
- Chăm sóc và bảo vệ cây xanh:
Trồng, vun xới, tưới cây, lau rửa
lá cây...

- Sử dụng các phương tiện giao
thông công cộng khi đi chơi.
8/30

* HĐKP: Bé thực hành giao
thông


Tháng
3/2017

- Tiếng ồn của các động cơ, PTGT
xả khói ra đường làm ô nhiễm môi
trường.
- Cách phòng tránh: Đi xe khi
dừng đèn đỏ nhắc bố mẹ tắt máy,
không nạn nách đánh võng...
- Con người với hiện tượng tự
nhiên: Gió, nắng, mưa, hạn hán lũ
lụt. Ảnh hưởng của chúng với môi
trường.
- Sử dụng các nguồn năng lượng
tiết kiệm từ thiên nhiên.
- Cách bảo vệ và phòng tránh:
Không chặt phá cây xanh, không
xả rác bừa bãi...

* HĐNT: Trò chuyện quan
sát PTGT xả khói ra đường.
* HĐ chiều: Hướng dẫn một
số kỹ năng cơ bản khi tham
gia giao thông.

*HĐKP: Tìm hiểu về các
hiện tượng tự nhiên; Sự cần
thiết của nước.
*HĐNT: Trò chuyện về sử
dụng năng lượng tiết kiệm từ
Tháng
thiên nhiên.
4/2017
*HĐ chiều: xem hình ảnh và
đưa ra nhận xét một số hành
vi đúng sai của con người với
môi trường, một số hành vi ,
những điều nên làm để bảo
vệ môi trường.
- Ý thức giữ gìn bảo vệ môi
* HĐKP: Tìm hiểu về đất
trường của địa danh phong cảnh:
nước Việt Nam và các danh
trẻ biết bảo vệ môi trường sạch
lam thắng cảnh của Việt
Tháng
đẹp không vứt rác bừa bãi, không Nam, các danh lam thắng
5/2017
bẻ cây, ngắt hoa, không dẫm lên
cảnh của thủ đô Hà Nội.
cỏ và không phá hoại những đồ
* HĐ chiều: Dạy trẻ các kỹ
chơi ở những nơi công cộng.
năng vệ sinh khi đi tham
quan ở các địa danh.
Kết quả: Việc xây dựng kế hoạch trên cho cả năm học đã giúp tôi và giáo
viên trong lớp chủ động hơn trong công việc của mình. Từ đó tôi đã có những
nội dung cụ thể, rõ ràng để có những biện pháp riêng lồng ghép dạy trẻ ở mọi
lúc mọi nơi.
Biện pháp 3: Xây dựng môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn
thân thiện.
Đối với trẻ mầm non xây dựng môi trường giáo dục trẻ là rất quan trọng.
Ngoài việc duy trì các hoạt động thường xuyên thì mỗi nhà trường, lớp học, giáo
viên, phụ huynh, học sinh cần phải tạo cho mình ý thức thói quen giữ gìn vệ sinh
chung và bảo vệ môi trường. Việc tận dụng môi trường ở góc thiên nhiên như
thế nào để trẻ tham gia vào hoạt động một cách hiệu quả, trẻ nắm bắt, hình thành
những kỹ năng ứng xử thân thiện với môi trường qua đó hình thành cho trẻ có
9/30


tính thiện cảm về thiên nhiên, có ý thức chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi
trường.
Cùng với việc xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp thì việc tạo cảnh
quan sư phạm trong và ngoài lớp học cũng cần được chú trọng. Trong lớp đồ
dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng thành từng góc riêng biệt, tạo cảm giác
gần gũi thân thiện với trẻ. Cuối tuần cô tổ chức cho trẻ tổng vệ sinh, sắp xếp đồ
dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Ngoài lớp trồng nhiều cây cảnh tạo cho trẻ
một không gian xanh, mỗi ngày trẻ có thể tự mình chăm sóc cây xanh. Tôi đã
tận dụng những nguyên vật liệu phế thải để trồng cây như: vỏ các chai nước, vỏ
hộp bánh, vỏ hộp sữa chua... để tạo ra ra góc thiên nhiên vô cùng thân thiện với
trẻ, trẻ được hoạt động hàng ngày: tưới cây, chăm sóc cây, nhổ cỏ, lau lá cây...
Qua đó khơi gợi cho trẻ tình yêu thiên nhiên, kích thích trẻ lao động, phát
triểntình cảm gần gũi với thế giới tự nhiên cho trẻ.

Góc thiên nhiên trước lớp, trong lớp

10/30


Trẻ lau dọn sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
Kết quả: Với hình thức xây dựng môi trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
thân thiện cho trẻ. Trẻ của tôi đã tích cực hoạt động nhiều hơn: trẻ biết cách sắp
xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, trẻ đã biết cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh,
trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.
Biện pháp 4: Lồng ghép giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua các
hoạt động trong ngày.
a. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua các môn học:
Thông qua hoạt động học: Trẻ được tham gia nhiều vào các hoạt động
khác nhau: Phát triển thể chất, khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen tác phẩm
văn học, tạo hình... Dựa vào từng hoạt động cụ thể để lồng ghép vào từng phần
của hoạt động, hay có thể lồng ghép vào trọng tâm của hoạt động, nhưng với
chương trình học của lớp tôi đa phần giáo dục bảo vệ môi trường vào phần củng
cố và giáo dục trẻ, nhằm để khắc sâu cho trẻ thói quen hành vi tốt, để cho trẻ
biết được nội dung giáo dục môi trường trong bài học này là giáo dục cái gì? Trẻ

11/30


phải thực hiện như thế nào? Những việc gì nên làm, những việc gì không nên
làm.
* Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua tạo hình:
Giáo dục bảo vệ môi trường còn được lồng ghép tích hợp vào bộ môn tạo
hình như: vẽ, nặn, cắt, xé dán…..
Ví dụ: Hoạt động vẽ theo ý thích của trẻ, tôi lồng vào hội thi vẽ tranh với
chủ đề “ Bé bảo vệ môi trường”. Tôi gợi ý cho trẻ vẽ những tranh có nội dung về
cây, con vật, hoa, quả, tranh ảnh phản ánh môi trường thực tế, các hoạt động bảo
vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường ở trường mầm non, gia đình nơi
sống của trẻ. Trẻ rất hứng thú, hăng say khi đưa ra ý tưởng và thể hiện bài vẽ của
mình, đó cũng là một việc làm tốt để bảo vệ môi trường.
Hay với giờ “ Hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi, làm các con vật”. Từ
những những nguyên vật liệu phế thải bỏ đi tôi đã cùng giáo viên ở lớp phối kết
hợp và trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh mang đến lớp những
nguyên vật liệu phế thải như:(vỏ hộp các loại, bìa cattông, len, vải...) để làm đồ
dùng tự tạo phục vụ cho hoạt động của trẻ.
Ví dụ: Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi, tranh từ nguyên liệu thiên nhiên:
Chuẩn bị:
+ Vỏ ngao, sò, ...
+ Các hột, hạt: Hạt đỗ đen, đỗ xanh.
+ Lá cây, cành củi khô.
+ Giấy màu, màu nước, bìa cattông, băng dính, hồ
Cách làm: Trải giấy, bìa cattông ra sàn nhà, dùng bút chì, phác họa nội
dung tranh định vẽ. Tiếp sau đó chọn các nguyên liệu phù hợp rồi dùng hồ dán
để dán vào giấy, bìa. Trẻ có thể dùng các vỏ ngao, sò...để tạo nên các con vật.
Sau đó lập thành sa bàn hoặc mô hình về các con vật sống dưới nước.
=> Kết quả: Trẻ nhận biết được các vật liệu trong tự nhiên đều có thể làm
ra các đồ dùng, đồ chơi, tranh.. khác nhau. Kích thích sự tò mò và và luôn sáng
tạo các đồ dùng, đồ chơi... từ các nguyên vật liệu.

12/30


Trẻ đang làm tranh bằng các nguyên liệu khác nhau

Trẻ làm đồ chơi và sản phẩm làm từ những nguyên liệu phế thải
Kết quả: Việc giáo dục trẻ thông qua hoạt động tạo hình tôi thấy trẻ lớp
tôi đã biết tận dụng những nguyên vật liệu phế thải để tạo ra những đồ dùng, đồ
chơi. Biết làm xong thu dọn và vứt rác đúng nơi quy định.
* Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua hoạt động âm nhạc:
Chúng ta biết rằng âm nhạc là người bạn không thể thiếu đối với trẻ mầm
non. Nó giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, đặc biệt phát
triển khả năng nhận thức và hình thành nhân cách cho trẻ. Do vậy, ở lớp tôi việc
giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ tôi đã thường xuyên, kết hợp với môn âm
nhạc thông qua các hát tôi đã dạy. Từ đó, trẻ cảm nhận được về nội dung về
thiên nhiên tươi đẹp, những việc làm có ích, có hại cho môi trường trẻ sẽ nhận ra
đâu là việc tốt đối với môi trường từ đó trẻ có những hành động phù hợp.
Việc tạo cảm xúc hứng thú cho trẻ vào hoạt động âm nhạc để giáo dục trẻ
bảo vệ môi trường cô cần linh hoạt lựa chọn các tác phẩm sao cho phù hợp.
Không chỉ dừng lại ở chọn các bài hát để dạy trẻ, mà tôi còn muốn truyền tải

13/30


cho trẻ qua các dụng cụ âm nhạc làm từ các nguyên vật liệu sẵn có. Vừa dạy trẻ
tiết kiệm, vừa giáo dục được trẻ bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Trong bài hát: “ Em yêu cây xanh”, tôi dạy trẻ hát và vận động
theo tiết tấu phối hợp. Trẻ lên hát và biểu diễn, dùng dụng cụ âm nhạc tự tạo
như: Sỏi, xắc xô được làm từ non bia, trống làm từ hộp bánh, phách tre... trẻ rất
hứng thú khi được lên biểu diễn. Qua bài hát giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây
xanh và giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua các dụng cụ âm nhạc tự tạo.

Trẻ biểu diễn bài hát bằng các dụng cụ âm nhạc
Kết quả: Thông qua các giai điệu bài hát, dụng cụ âm nhạc tự tạo trẻ biết
được những việc làm có ích, có hại cho môi trường trẻ sẽ nhận ra đâu là việc tốt
đối với môi trường và trẻ hành động cho phù hợp.
* Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua làm quen với văn học:
Xuất phát từ đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non là rất thích nghe kể
chuyện. Những câu chuyện, bài thơ, câu đố giữ vai trò quan trọng trong đời sống
tâm hồn trẻ, giúp trẻ cảm nhận tốt hơn về cách ứng xử của con người trong thiên
nhiên. Nhằm giúp trẻ quan tâm đến con vật cây cối, nhận ra những việc làm tốt,
những việc làm không tốt, kích thích trẻ suy nghĩ bộc lộ tình cảm hoặc giúp trẻ
có thể hiểu thêm về đặc điểm các con vật, cây cối, trẻ biết yêu quí thiên nhiên cô
có thể kể chuyện “Chú đỗ con”, “Con hãy đợi rồi biết”, “Nỗi đau của lá
cây”....Ngoài nghe kể chuyện thì tôi đã cho trẻ đóng kịch, theo nội dung truyện,
vì đóng kịch là một hình thức để phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng ghi
nhớ, khả năng tưởng tượng, và giáo dục tinh thần bảo vệ môi trường cho trẻ
thông qua các tác phẩm. Qua đóng kịch, nội dung truyện được trẻ tái hiện lại,
làm sống lại tâm trạng, hành động, ngôn ngữ của các nhân vật trong truyện, trẻ
được giao lưu, học hỏi, được hóa thân vào nhân vật, đưa ra những cách ứng xử
14/30


phù hợp với vai diễn để từ đó giúp trẻ nhớ lâu trẻ biết thể hiện các hành vi có
lợi, hành vi có hại cho môi trường và hình thành ý thức bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Tôi cho trẻ đóng kịch câu chuyện: “ Khỉ con ăn chuối”. Câu
chuyện nói về: Khỉ con ăn chuối không bỏ vỏ vào thùng rác mà vứt ra ngoài cửa
sổ, sau đó Khỉ lại bị trượt ngã vì vỏ chuối đó, Khỉ được bạn Chó vàng nâng dậy
và giúp Khỉ nhặt hết vỏ chuối bỏ vào thùng rác.

Trẻ đóng kịch câu chuyện: “ Khỉ con ăn chuối”
=> Qua câu chuyện trẻ được đóng và nhập vai vào các nhân vật trẻ rất
thích thú và hiểu được ý nghĩa của việc ăn xong phải bỏ rác vào thùng, đúng nơi
quy định.
Kết quả: Thông qua việc lồng ghép văn học giáo dục trẻ bảo vệ môi
trường, các câu chuyện, bài thơ như trên, trẻ sẽ ý thức được những điều nên làm
và không nên làm. Sau đó, nhiều bậc phụ huynh đã chia sẻ với tôi: “Các con bây
giờ đã ý thức bảo vệ môi trường, biết giúp bố mẹ cất đồ dùng ngăn nắp, biết vứt
rác đúng nơi quy định”
* Giáo dục trẻ thông qua hoạt động khám phá:
Ở trẻ mẫu giáo 5 tuổi khám phá là một quá trình tiếp xúc, tìm tòi tích cực
từ phía trẻ nhằm phát hiện những cái mới, những cái ẩn dấu trong các sự vật,
hiện tượng xung quanh. Khám phá môi trường xung quanh giúp trẻ có những
hiểu biết đơn giản, chính xác, cần thiết về các sự vật, hiện tượng xung quanh,
phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội và hình thành cho trẻ thái độ
sống tích cực trong môi trường, trong đó mục tiêu phát triển kỹ năng là mục tiêu
cơ bản. Để đạt được các mục tiêu nêu trên rất cần sự hướng dẫn, giúp đỡ phù
hợp từ phía giáo viên. Giáo viên có thể đặt các câu hỏi và cho trẻ thực hành một
số trải nghiệm đơn giản về bảo vệ môi trường.
15/30


Hoạt động phám phá “ Cây xanh và môi trường sống”. Tôi cho trẻ xem
một số hình ảnh về cây xanh, sự phát triển của cây xanh, lợi ích của cây xanh.
Cây lớn lên nhờ những yếu tố nào? Vì sao phải trồng cây? Trồng cây để làm gì?
Cây có lợi ích gì cho môi trường cho cuộc sống? Sau khi kết thúc giờ học, tôi
cho trẻ thực hành gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây.
Ví dụ: Thí nghiệm:Gieo hạt và theo dõi sự phát triển của cây
- Chuẩn bị: Một số loại hạt nảy mầm nhanh: Đậu xanh, vừng, đỗ đen.....
Một số cốc đất nhỏ cho mỗi trẻ có gắn tên, nước và bình tưới.
- Cách làm: Sau khi trẻ được làm thí nghiệm gieo hạt. Cô cho trẻ trưng
bầy sản phẩm của mình ở góc tuyên truyền trước cửa lớp. Hàng ngày, phụ huynh
đưa đón trẻ, hoặc trong các hoạt động trẻ sẽ được quan sát, theo dõi sự phát triển
của cây.Hơn nữa trẻ thường xuyên được bố, mẹ, bạn trò chuyện về thí nghiệm
trồng cây của mình từ đó trẻ được khắc sâu kiến thức hơn.
=> Kết quả: Trẻ được thực hành, trải nghiệm sẽ giúp trẻ hiểu thêm công
việc và ý nghĩa của việc trồng cây. Từ đó trẻ cũng có kỹ năng chăm sóc bảo vệ
cây và có ý thức cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Trẻ làm thí nghiệm gieo hạt
Hay bài khám phá: “ Bé hãy bảo vệ môi trường”. Tôi đưa ra các hình thức
sau để giúp trẻ trẻ hiểu về môi trường quanh bé, môi trường bị ô nhiễm, nguyên
nhân và từ đó trẻ biết cách bảo vệ.
* Hoạt động 1: Môi trường quanh bé.
Cho trẻ xem một số hình ảnh về môi trường và trò chuyện giúp trẻ hiểu
môi trường quanh trẻ là: Đường phố, cây cỏ, nhà cửa, núi non, sông suối…
* Hoạt động 2: Vì sao môi trường bị ô nhiễm?

16/30


Cho trẻ xem số hình ảnh môi trường bị ô nhiễm do: Xả rác, nước thải từ
các nhà máy, khói xe, khói nhà máy...
*Hoạt động 3: Làm thế nào để bảo vệ môi trường?
+ Thu dọn rác thường xuyên.
+ Bỏ rác đúng nơi qui định.
+ Trồng thêm cây xanh.
+ Sử dụng túi giấy thay bao ni lông.
Giáo dục trẻ: có ý thức bảo vệ môi trường và giữ vệ sinh chung: không
vứt rác bừa bãi, thấy rác phải nhặt cho vào thùng rác ngay.
Thông qua buổi trò chuyện, xem các hình ảnh về môi trường, nguyên
nhân gây ô nhiễm, trẻ đã hiểu và có ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh
trường, lớp và biết nhắc nhở các bạn thực hiện các hành vi bảo vệ môi trường.
Trẻ tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên: Giúp trẻ biết về các hiện
tượng tự nhiên: gió, mây,mưa, sấm chớp, sét, lũ lụt,… Qua đó trẻ biết phân biệt
đặc điểm của nước, nguồn nước sạch, nước bẩn, ích lợi của nước sạch, biết tiết
kiệm nước sạch, tránh xa những nguồn nước bẩn gây ô nhiễm bệnh tật cho con
người...tác hại do một số hiện tượng tự nhiên mang lại.
Kết quả: Việc lồng ghép giáo dục khám phá bảo vệ môi trường cho trẻ là
rất phong phú, đa dạng. Chúng ta cần lồng ghép tích hợp để giúp trẻ có những
kiến thức hiểu biết về chăm sóc bảo vệ môi trường xung quanh gần gũi với bản
thân, biết sử dụng và giữ gìn đồ dùng luôn sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp... biết
sống vì môi trường, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có thái độ đúng với môi
trường một cách tích cực và hiệu quả.
b. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua hoạt động góc:
Đối với trẻ mầm non, hoạt động vui chơi chiếm vai trò chủ đạo trong hoạt
động của trẻ ở trường. Thông qua giờ chơi, trẻ được đóng các vai khác nhau
trong xã hội, trẻ đóng vai chính là trẻ tái hiện lại những gì trẻ nhìn thấy trong
cuộc sống. Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống mà trẻ có sẽ được
trẻ thể hiện qua vai chơi. Chính vì vậy, tôi rất chú trọng đến việc tạo các tình
huống khi trẻ đóng vai để trẻ tìm cách giải quyết, cũng như quan sát những điều
trẻ thể hiện được, những kiến thức mà trẻ đã có. Khi tổ chức giờ chơi, trong quá
trình thỏa thuận chơi tôi cho trẻ nêu những góc chơi mà trẻ thích và nói được
thao tác, kỹ năng thể hiện từng vai chơi, trẻ bắt chước những hoạt động của
người lớn, đồng thời phản ánh sinh động những điều mà trẻ đã tiếp nhận được từ
môi trường bên ngoài, cũng từ đó giáo viên kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa khi trẻ
có biểu hiện chưa chuẩn mực.

17/30


Ví dụ: Ở góc phân vai, trẻ đóng vai công nhân vệ sinh môi trường, trẻ biết
mô phỏng những công việc của công nhân vệ sinh môi trường là những công
việc như: nhổ cỏ, tưới nước, chăm sóc cây, thu gom rác...Trong quá trình trẻ
chơi, có thể trẻ chơi để đồ chưa gọn gàng, cô cần nhẹ nhàng uốn nắn và nhắc
nhở trẻ
Giáo dục môi trường vào hoạt động góc được tiến hành xuyên suốt toàn
bộ hoạt động từ trưng bày đến thu dọn đồ chơi.
Ví dụ: “ Góc thiên nhiên” trẻ đóng vai và thể hiện các công việc của
người làm công tác bảo vệ môi trường như gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây,
vườn hoa, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ… khi chơi xong trẻ biết cất đồ dùng, đồ
chơi gọn gàng

Trẻ chơi gieo hạt.

Trẻ tưới nước cho cây.

Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên của lớp.
Thông qua các trò chơi học tập tôi dạy trẻ cách tìm hiểu các hiện tượng
trong môi trường, trẻ học cách so sánh, phân loại các hành vi tốt, hành vi xấu đối
với môi trường, phân biệt môi trường sạch, môi trường bẩn và tìm ra nguyên
nhân thông qua các trò chơi đóng kịch: trẻ thể hiện nội dung các câu chuyện bảo
18/30


vệ môi trường, thể hiện các hành vi có lợi và hành vi có hại cho môi trường
thông qua các trò chơi vận động.
Kết quả: Với cách dạy trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau “học mà chơi,
chơi mà học” chính hình thức này giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển kỹ năng
ngôn ngữ và kỹ năng tình cảm xã hội, đặc biệt là kỹ năng bảo vệ môi trường, trẻ
được trải nghiệm và thực hành.
c. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ngoài trời:
Hoạt ngoài trời động là cơ hội cho trẻ trải nghiệm về thế giới bên ngoài,
trẻ được giao lưu với cô, với bạn, được học hỏi, hình thành những kỹ năng cần
thiết. Hoạt động ngoài trời là hoạt động cần phải đảm bảo tính tích cực hoạt
động của trẻ làm giàu và củng cố kiến thức cho trẻ về môi trường xung quanh,
giáo dục cho trẻ những thói quen hành vi với mình nơi công cộng. Nhà trường
có khuôn viên sân trường rộng rãi, có môi trường cây xanh, cây cảnh, vườn rau
và có sân chơi… Rất thuận lợi cho trẻ hoạt động và khám phá với thiên nhiên.
Thông qua hoạt động ngoài tôi cho trẻ được quan sát và lao động như: Quan sát
cây cối, các loại hoa, vườn rau, nhặt lá rụng, lau đồ chơi ngoài trời… giúp cho
trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây, không ngắt lá bẻ cành, có ý thức tự lao động
quét dọn vệ sinh nhặt lá rụng ngoài sân trường, lau dọn vệ sinh đồ chơi ngoài
trời. Thông qua hoạt động, giáo viên cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức, kĩ năng
và hình thành cơ sở ban đầu trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ
Ví dụ: Cho trẻ quan sát vườn rau ở trong vườn trường: gợi ý để trẻ nói lên
hiểu biết của mình về đặc điểm các loại rau, lợi ích của chúng như thế nào? Làm
thế nào để chúng ta có rau ăn hàng ngày? Nếu không tưới nước và nhổ cỏ cho
rau thì cây sẽ bị làm sao? Vì sao?... Với những câu hỏi đó trẻ sẽ thể hiện tính
hiểu biết của mình, mạnh dạn hơn, tự tin hơn, đồng thời kích thích được tính
ham hiểu biết của trẻ. Khi trẻ được tham gia hoạt động kiến thức sẽ được khắc
sâu trẻ học mà không biết là mình đang học. Đó sẽ là nền tảng để trẻ trở thành
một tuyên truyền viên tốt về chăm sóc và bảo vệ cây cũng như môi trường xung
quanh trẻ.

19/30


Trẻ tưới rau
Trẻ nhổ cỏ, bắt sâu ở vườn trường
Việc giáo dục trẻ lao động đã minh chứng rằng trong quá trình làm một số
công việc vừa sức trẻ không ngừng khám phá mọi thứ xung quanh mình.Vậy
nên lao động còn có thể giúp nâng cao trí lực, giúp trẻ thông minh, linh hoạt nên
tôi luôn dẫn trẻ vào sự việc thật gần gũi để trẻ thấy được sự phong phú đa dạng,
sống động của môi trường bên ngoài, qua đó giáo dục trẻ biết yêu quí thiên
nhiên gần gũi thân thiện với môi trường , mong muốn được tham gia bảo vệ môi
trường thông qua hoạt động lao động để từ đó trẻ có kỹ năng giữ gìn bảo vệ môi
trường. Bên cạnh đó cô giáo thường xuyên củng cố kiến thức bảo vệ môi trường
để trẻ có thói quen ghi nhớ có ý thức về bảo vệ môi trường trong nhà trường, gia
đình và xã hội

Trẻ nhặt rác và bỏ rác vào thùng khi đi hoạt động ngoài trời
Sau khi lao động, trước khi cho trẻ rửa tay vào lớp, giáo viên hỏi trẻ làm
thế nào để tiết kiệm nước (vặn vòi nước vừa phải rửa xong phải vặn chặt vòi
nước, rửa nhẹ nhàng không làm nước bẩn vung ra ngoài).

20/30


Trẻ rửa tay khi hoạt động ngoài trời xong.
Kết quả: Việc giáo dục vệ bảo vệ môi trường cho trẻ trong các giờ hoạt
động ngoài trời, tôi thấy trẻ lớp tôi rất mạnh dạn, tự tin, luôn thích chia sẻ, giao
lưu cùng cô cùng bạn. Trẻ thực hiện tốt các quy định của trường lớp như nhặt
rác bỏ vào thùng, không dẫm chân lên hoa, thảm cỏ, khi chơi đồ chơi ngoài trời
biết nhường nhịn, chia sẻ với bạn, và đặc biệt trẻ biết tự rửa tay thật sạch, tiết
kiệm nước không mở vòi nước to khi rửa tay sau khi tham gia vào các hoạt động
lao động, chơi các đồ chơi mà không cần cô nhắc nhở.
d. Thông qua hoạt động chiều:
Hàng tuần, vào các buổi chiều trong tuần chúng tôi thường xây dựng các
kỹ năng vệ sinh, lịch vệ sinh để dạy trẻ. Trẻ được hoạt động thường xuyên, mọi
lúc mọi nơi nhằm kích thích trẻ có thói quen vệ sinh, nề nếp. Cô thường xuyên
trò chuyện , thống nhất thực hiện nề nếp, thói quen, thói quen vệ sinh văn
minh... Đó là những bước hành trang, là đòn bẩy giúp trẻ hoàn thiện nhân cách,
thói quen giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.
Ví dụ: Đầu năm khi chúng tôi nhận trẻ vào lớp, trẻ chưa có kỹ năng cởi,
gấp quần áo gọn gàng. Chúng tôi đã xây dựng dạy trẻ kỹ năng: “Bé tự mặc, cởi,
gấp quần áo gọn gàng”. Sau khi trẻ được thực hiện kỹ năng trẻ đã tự mình cởi
mặc đồ và cất gọn gàng ngăn nắp không còn vất bừa bãi.

21/30


Giờ học kỹ năng tự cởi và gấp áo
Một kỹ năng tuy nhỏ nhưng cũng giúp trẻ nhận biết được tại sao phải biết
cất đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng? Tại sao mình phải giữ đầu tóc, mặt mũi sạch
sẽ? Rồi vì sao mình phải giữ sạch môi trường?
Giáo viên cho học sinh quan sát lớp học của mình sau một ngày hoạt động
xem như thế nào? Lớp sạch hay bẩn? Các giá đồ chơi đã sắp xếp như thế nào?
Cho trẻ thảo luận đưa ra nhận xét và nêu cách giải quyết: Trẻ phân công
công việc cho từng tổ hoặc cá nhân những công việc cụ thể: Quét dọn, lau chùi,
sắp xếp đồ dùng - đồ chơi.
Ví dụ: Dạy trẻ kỹ năng lau nhà: Vì sau phải lau nhà sạch sẽ? Muốn lau
nhà con phải chuẩn bị những đồ dùng gì? Con cầm chổi như thế nào? Con lau
như thế nào?

Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng lau lớp
Cho trẻ tự nhận xét về hành vi của mình và của bạn. Giáo viên cần tuyên
dương khích lệ trẻ kịp thời khi trẻ có thái độ và hành vi bảo vệ môi trường tốt.
Nhắc nhở những hành vi chưa có lợi cho môi trường.

22/30


Kết quả: Qua việc cho trẻ được làm quen, ôn luyện, thực hiện các kỹ
năng, chơi các trò chơi, có nội dung giáo dục vệ sinh bảo vệ môi trường ở trẻ.
Tôi thấy trẻ lớp tôi đã có nhiều kỹ năng hơn trong việc bảo vệ môi trường.
e. Thông qua hoạt động nêu gương bé ngoan:
Hoạt động nêu gương cũng là một trong những hoạt động để thực hiện
nhiệm vụ giáo dục trẻ bảo vệ môi trường cho trẻ một cách có chiều sâu, giúp cho
trẻ có ý thức bảo vệ môi trường một cách hiệu quả nhất.
Giáo viên cần tuyên dương khích lệ trẻ kịp thời khi trẻ có thái độ và hành
vi bảo vệ môi trường tốt. Nhắc nhở những hành vi chưa có lợi cho môi trường.
Hàng tháng, tuần chúng tôi luôn đặt ra các tiêu chí để theo dõi trẻ có thực hiện
tốt hay không.
Rồi vào những buổi nêu gương cô cho trẻ nêu kể những việc làm tốt giúp
cô và các bạn như: Biết kê bàn ăn, biết gấp khăn, biết đổ khay thức ăn thừa vào
nồi, biết nhặt rác để vào thùng, xếp ghế, có kỹ năng sống như biết chào hỏi, khi
mắc lỗi với cô hoặc bạn thì biết xin lỗi, khi có người khác giúp đỡ hay cho quà
thì biết cảm ơn... Qua những buổi nêu gương như vậy đã giúp trẻ làm tốt hơn
những công việc hàng ngày trẻ lao động giúp cô.

Cô và trẻ cùng nêu gương bé ngoan
Kết quả: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong khi thực hiện, nhưng biện
pháp trên tôi đã áp dụng thành công. Thông qua việc lồng ghép giáo dục bảo vệ
môi trường vào các hoạt động trong ngày, trẻ được làm, được trải nghiệm. Từ đó
trẻ có ý thức phải giữ cho môi trường sạch sẽ như không vứt rác, vứt đồ chơi
bừa bãi. Tham gia lau chùi vệ sinh đồ chơi trong , ngoài lớp sạch sẽ, ngăn nắp
gọn gàng. Tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày, không để nước chảy liên
tục, biết khóa vòi nước khi dùng xong. Bản thân giáo viên có thêm nhiều kinh
nghiệm trong công tác truyền thụ kiến thức nên sau mỗi giờ hoạt động thu được
kết quả tốt đó là nguồn động lực thúc đẩy tôi có thêm niềm xay mê hơn.

23/30


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×