Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (309)

Như vậy tổng mức phải trích là 32,5%, trong đó doanh nghiệp phải đóng là 23% được tính vào chi phí ,còn
người lao động là 9,5%.
1. Bảng trích bảo hiểm cụ thể như sau:
Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2013
Loại Bảo Hiểm tham gia

Doanh nghiệp (%)

Người lao động (%)

Cộng

Bảo Hiểm Xã Hội

17

7

24

Bảo Hiểm Y Tế


3

1,5

4,5

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

1

1

2

Kinh Phí Công Đoàn

2

Cộng

23

Các khoản trích theo lương
1. BHXH
2. BHYT
3. BHTN
4. KPCĐ
Cộng (%)

2
9,5

32,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x