Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (306)

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................1
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........................................................2

1.1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ..........................2
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất .................................................................2
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ...................................................................2
1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí......2
1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng.............................3
1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh . .4
1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí..............4
1.1.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp qui nạp..................5
1.1.2.6. Ngoài các cách phân loại trên chi phí còn được phân loại thành. 5
1.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí.....................................5
1.1.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ..........................................5
1.1.3.2. Các phương pháp hạch toán chi phí.............................................6
1.2. Giá thành sản phẩm ...................................................................................6
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm ...........................................................6
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm .............................................................7
1.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm ..........................7
1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành...............................................................7

1.2.3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .................................8
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ......................13
1.4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ..............14
1.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên......14
1.5.1. Hạch toán các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp...............................14
1.5.2. Hạch toán các chi phí nhân công trực tiếp........................................15
1.5.3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung......................................15
1.5.4. Hạch toán các chi phí trả trước..........................................................18
1.5.5. Hạch toán chi phí phải trả..................................................................21
1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang........23
1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................23


1.6.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang............................................24
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP...............................27

2.1. Khái quát chung về Công ty.....................................................................27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................27
2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. Tổ chức sản xuất sản phẩm và tổ chức
quản lý của Công ty.....................................................................................30
2.1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ...................................................30
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm ........................................32
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý..............................................34
2.2. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông
nghiệp..............................................................................................................35
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty................................................35
2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán và hình thức
sổ kế toán.....................................................................................................37
2.2.2.1. Chế độ tài khoản.........................................................................37
2.2.2.2. Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán..............................................37
2.2.2.3. Hình thức sổ kế toán...................................................................39
2.3. Đặc điểm công tác hạch toán kế toán tại công ty.....................................39
2.4. Phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán cơ bản Công ty áp dụng
.........................................................................................................................40
2.4.1 Phương pháp kế toán .........................................................................40
2.4.2. Một số phần hành kế toán cơ bản......................................................40
2.5. Hệ thống chứng từ, sổ sách và hình thức tổ chức sổ hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp...............41
2.6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ


phần bao bì và in nông nghiệp.........................................................................43
2.6.1. Hạch toán chi phí sản xuất ...............................................................43
2.6.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán........................................43
2.6.1.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp................................43
2.6.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp........................................61


2.6.1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung...............................................67
2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang..............................................................77
2.6.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm ......................................................78
PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN
NÔNG NGHIỆP...................................................................................................................79

3.1. Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán........................................79
3.1.1. Ưu điểm.............................................................................................79
3.1.2. Nhược điểm.......................................................................................81
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp82
3.2.1. Về tổ chức kế toán ..........................................................................81
3,2.2. Về công tác quản lý nguyên vật liệu trực tiếp.................................83
3.2.3. Về nội dung tập hợp chi phí............................................................84
3.2.4. Về trích tiền lương của công nhân sản xuất ...................................85
3.2.5. Về hệ thống sổ sách sử dụng trong Công ty ..................................87
3.2.6 Về việc áp dụng máy tính vào công tác kế toán trong Công ty ......87
KẾT LUẬN..........................................................................................................................89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x