Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1128)

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Xác nhận
STT

1

2
3

4

5

6
7

8

9

Nội dung công việc


Tiến hành làm lời mở đầu của khóa luận
Hoàn thiện phần mở đầu và xin ý kiến của
Đơn vị thực tập
Tiến hành làm chương II khóa luận tốt
nghiệp
Hoàn thiện chương I đồng thời tiến hành
làm chương II khóa luận tốt nghiệp
Hoàn thiện chương II đồng thời tiến hành
làm chương III khóa luận tốt nghiệp
Hoàn thiện chương III khóa luận tốt nghiệp
Hoàn thiện chương III khóa luận đồng thời
gửi mail cho giáo viên hướng dẫn
Hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp đồng thời
xin xác nhận của Công ty
Nộp khóa luận đã hoàn chỉnh cho giáo viên
hướng dẫn

Ngày, tháng

15/4 đến 18/4

19/4 đến 20/4
21/4 đến 25/4

26/4 đến 30/4

1/5 đến 4/5

5/5 đến 7/5
8/5 đến 9/5

10/5

11/5

của GVHD
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x