Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1126)

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ
THANH TOÁN TIỀN HÀNG
1.1 .Những vấn đề chung về kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng

1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Quy trình mua hàng
1.2.3 Quy trình thanh toán tiền hàng…
1.2 Kế toán quá trình mua hàng
1.2.1Kế toán chi tiết
1.2.2 Kế toán tổng hợp
1.3. Kế toán thanh toán tiền hàng
1.3.1 Kế toán chi tiết
1.3.2 Kế toán tổng hợp

1


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ
THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV LAN CHI
BUSINE.SS
2.1. Đặc điểm chung của công ty

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanhư
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Tổ chức công tác kế toán: các nội dung:
a. Chế độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
b. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
c. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
d. Tổ chức sổ kế toán: hình thức kế toán áp dụng, sổ kế toán sử dụng, trình tự
ghi chép
e. Tổ chức lập báo cáo kế toán
2.1.4 . Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai
2.2. Kế toán quá trình mua hàng
2.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với quá trình mua hàng
2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3 Qui trình luân chuyển chứng từ trong từng loại giao dịch
2.2.4 Phương pháp kế toán

2


2.3 Kế toán thanh toán tiền hàng

2.3.1 Kiểm soát nội bộ đối với quy trình thanh toán
2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.3.3 Qui trình luân chuyển chứng từ
2.3.4 Phương pháp kế toán

3


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Ưu điểm
3.2 Nhược điểm
3.3 Kiến nghị
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
 Lời kết luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, nêu lên phương hướng
nghiên cứu trong tương lai.


2. KIẾN NGHỊ
- ĐỐI với cơ quan thực tập
- Đối với cơ quan có liên quan

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x