Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1115)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KINH TẾ, LUẬT

ISO 9001:2008

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI

DOANH NGHIỆP/CÔNG TY…

Người hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

-----------------------------

-------------------------------MSSV: ----------------------Lớp: -------------------------Khóa: ------------------------

1


Trà vinh – Năm 20…


2


LỜI CẢM ƠN
(các bạn có thể viết khác đi, đây chỉ là mẫu)

Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện thuận
lợi cho em trong suốt quá trình học tập, cũng như trong suốt thời gian thực hiện bài báo cáo.
Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của
thầy/cô------------------------------ đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo.
Ngày …… tháng ………. năm 20…
Sinh viên thực hiện

----------------------------------

3


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập: ................................................................MSSV:......................
Lớp:..................................................................... Khoa:..........................................................
Thời gian thực tập: Từ ngày:............................... Đến ngày....................................................
Đơn vị thực tập:........................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................... Fax: ...........................................................
Email:.................................................................. Website:......................................................
Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu ( ü) vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng sau:
Nội dung đánh giá

Tốt

Xếp loại
Khá T.Bình Kém

I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
1. Thực hiện nội quy cơ quan
2. Chấp hành giờ giấc làm việc


3. Trang phục
4. Thái độ giao tiếp với cán bộ công nhân viên
5. Ý thức bảo vệ của công
6. Tích cực trong công việc
7. Đạo đức nghề nghiệp
8. Tinh thần học hỏi trong công việc
II. Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
1. Đáp ứng yêu cầu công việc
2. Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ
3. Kỹ năng tin học
4. Kỹ năng sử dụng thiết bị tại nơi làm việc (máy fax,
photocopy, máy in, máy vi tính…)
5. Xử lý tình huống phát sinh
6. Có ý kiến, đề xuất, năng động, sáng tạo trong công việc
Kết luận: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
….........., ngày …... tháng …… năm 2015
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

4


NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Họ và tên SVTH:...................................................................................................................
MSSV:......................................................................................................................................
Lớp: ........................................................................................................................................
1. Phần nhận xét:
Về hình thức:........................................................................................................................
Về nội dung:.........................................................................................................................
Về tinh thần thái độ làm việc:...............................................................................................
2. Phần chấm điểm:

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về hình thức:
- Trình bày đúng theo mẫu hướng dẫn
- Lỗi chính tả, lỗi đánh máy không đáng kể
2. Về nội dung:
- Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài
- Phần giới thiệu về cơ quan thực tập rõ ràng
- Nội dung phản ánh được thực trạng của công

ĐIỂM

ĐIỂM

TỐI ĐA
2
1
1
7
1
1

GVHD

ty, có đánh giá thực trạng trên
- Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có
khả năng thực thi trong thực tế
- Phần kết luận, kiến nghị phù hợp
3. Tinh thần, thái độ làm việc:
TỔNG CỘNG

3
1
1
1
10

Trà Vinh, ngày.......tháng........năm 2015
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Trang
Bảng 3.1: DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA---------------------------------19
Bảng 3.2: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM-------------------------------------------21
5


Bảng 3.3: DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM QUA CÁC NĂM--------------------------------------22
Bảng 3.4: DIỆN TÍCH LÚA QUA CÁC NĂM-----------------------------------------------------25
Bảng 3.5: DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG BẮP-------------------------------------------------------26
Bảng 3.6: DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG MÍA-------------------------------------------------------27
Bảng 3.7: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM---------------------------------------------28
Bảng 3.8: QUY MÔ LIÊN KẾT TRONG 2 NĂM-----------------------------------------------34
Bảng 3.9: TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN MÔN CỦA QUẢN LÝ HTX-------------------------------36
Bảng 3.10: PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ----------------------------------------------------------38

6


DANH MỤC HÌNH

Trang
Hình 3.1. BẢN DỒ HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG------------------------------------------16
Hình 3.2. BẢN DỒ HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG---------------------------------------22
Hình 3.3: SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ QUA CÁC NĂM-----------------------------------------29
Hình 3.4: SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN QUA CÁC NĂM----------------------------------------------30
Hình 3.5: DIỆN TÍCH PHỤC VỤ CỦA HTX-----------------------------------------------------31
Hình 3.6: QUY MÔ DIỆN TÍCH HTX QUA CÁC NĂM----------------------------------------31
Hình 3.7: QUY MÔ DỊCH VỤ CỦA HTX QUA CÁC NĂM-----------------------------------32
Hình 3.8: QUY MÔ VỐN GÓP CỦA HTX QUA CÁC NĂM-----------------------------------33

7


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

HTX: Hợp tác xã
HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp
UBND: Ủy ban Nhân dân

8


MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN-------------------------------------------------------------------------------------------- i
LỜI CAM ĐOAN--------------------------------------------------------------------------------------- ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP--------------------------------------------------------iii
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN---------------------------------------------------------iv
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN------------------------------------------------------------v
DANH MỤC BIỂU BẢNG---------------------------------------------------------------------------- vi
DANH MỤC HÌNH---------------------------------------------------------------------------------- viii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT-----------------------------------------------------------------------------ix
MỤC LỤC------------------------------------------------------------------------------------------------------------xi

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x