Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1111)

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên đề: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng
GV biên soạn: Nguyễn Bảo Ngọc
A. NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU, MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ:
STT
I
I.1
I.2
I.3

I.4

II
II.1.

II.2

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ
MÔ TẢ
Kiến thức cốt lõi về kế toán mua
hàng và thanh toán tiền hàng

Quy trình mua hàng
Quy trình thanh toán tiền hàng
Hạch toán quá trình mua hàng: tài
khoản sử dụng, trình tự và phương
pháp hạch toán
Hạch toán thanh toán tiền hàng: tài
khoản sử dụng, trình tự và phương
pháp hạch toán
Giới thiệu khái quát về đơn vị thực
tập
Đặc điểm của đơn vị và những ảnh
hưởng đến công tác kế toán

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
Kết hợp với các câu hỏi về thực tế
đơn vị

20%
-Giới thiệu các thông tin định danh về
đơn vị thực tập, loại hình doanh
nghiệp, ngành nghề kinh doanh, môi
trường hoạt động … => ảnh hưởng gì
đến kế toán?

Tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ - Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
chức quản lý
sản phẩm;
- Các đơn vị, bộ phận tham gia vào
các hoạt động sản xuất kinh doanh:
chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ
giữa các bộ phận;
- Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý đơn vị => ảnh hưởng đến kế
toán?

II.3

Tổ chức kế toán tại đơn vị

TRỌNG


SỐ

- Căn cứ pháp lý cho việc tổ chức kế
toán trong đơn vị thực tập? Nội dung
tổ chức kế toán bao gồm?


-Lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán

-Tổ chức chứng từ kế toán

-Tổ chức tài khoản kế toán

-Tổ chức sổ kế toán

-Tổ chức công tác báo cáo kế toán

III

III.1
.

- Đơn vị thực tập lựa chọn áp dụng
chế độ kế toán nào? ban hành theo
văn bản nào? Có phù hợp?
- Nhận diện các loại nghiệp vụ cơ
bản; các loại chứng từ cần sử dụng;
danh mục chứng từ; tổ chức lưu
chuyển chứng từ và lưu trữ => cho
nhận xét?
- Tìm hiểu danh mục tài khoản; cách
phân loại và tổ chức các tài khoản chi
tiết?
- Đơn vị thực tập áp dụng hình thức
kế toán nào? Mô tả đặc điểm, sổ kế
toán sử dụng và trình tự ghi sổ theo
hình thức kế toán này?
- Sự vận dụng tại đơn vị thực tập? Có
phù hợp không?
- Có sử dụng phần mềm kế toán
không? Tên phần mềm đó?
- Các loại báo cáo: trách nhiệm lập,
kỳ báo cáo, người sử dụng…

-Nội dung khác liên quan đến chủ đề
thực tập
-Tổ chức bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán được tổ chức theo
hình thức tập trung hay phân tán? Có
bao nhiêu thành viên? Phân chia trách
nhiệm như thế nào?
Thực trạng công tác kế toán mua
hàng và thanh toán tiền hàng tại
công ty
Kế toán quá trình mua hàng
Quy trình mua hàng

- Ai là người chịu trách nhiệm mua
hàng tại công ty?
- Đơn vị thực tập có phân chia trách
nhiệm giữa các phần hành kế toán
liên quan đến quá trình mua hàng
không?
- Các chứng từ được phê duyệt như
thế nào?


- Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

- Tài khoản sử dụng

- Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ

- Minh họa

b

- Có bao nhiêu chứng từ, do ai lập và
được kiểm soát ra sao?
- Có kiểm kê đối chiếu không? Khi
nào?
- Chứng từ nào được sử dụng? mô tả
quy trình lưu chuyển của loại chứng
từ này?
- Kế toán sử dụng tài khoản nào để
ghi nhận? Nội dung, công dụng, kết
cấu của tài khoản này?
- Đơn vị có mở các tài khoản chi tiết
cho tài khoản này?
- Các nghiệp vụ về quá trình mua
hàng được ghi chép trên những sổ kế
toán nào? mô tả quy trình và phương
pháp ghi nhận?
Cần thu thập những chứng từ, sổ kế
toán nào để minh họa? Từ nguồn
nào? Cách nào?
- Sinh viên có thể có được những tài
liệu đó? Sắp xếp tài liệu minh họa
như thế nào cho logic?

Kế toán thanh toán tiền hàng
- Kiểm soát nội bộ đối với quá trình - Đơn vị thực tập có phân chia trách
thanh toán tiền hàng
nhiệm giữa các phần hành kế toán
liên quan đến thanh toán tiền hàng
không?
- Các chứng từ được phê duyệt như
thế nào?
- Có bao nhiêu chứng từ, do ai lập và
được kiểm soát ra sao?
- Có kiểm kê đối chiếu không? Khi
nào?
- Chứng từ và lưu chuyển chứng từ
- Chứng từ nào được sử dụng? mô tả
quy trình lưu chuyển của loại chứng
từ này?
- Tài khoản sử dụng
- Kế toán sử dụng tài khoản nào để
ghi nhận? Nội dung, công dụng, kết


- Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ

- Minh họa

IV

cấu của tài khoản này?
- Đơn vị có mở các tài khoản chi tiết
cho tài khoản này?
- Các nghiệp vụ về thanh toán tiền
hàng được ghi chép trên những sổ kế
toán nào? mô tả quy trình và phương
pháp ghi nhận?
- Cần thu thập những chứng từ, sổ kế
toán nào để minh họa? Từ nguồn
nào? Cách nào?
- Sinh viên có thể có được những tài
liệu đó? Sắp xếp tài liệu minh họa
như thế nào cho logic?

Nhận xét và kiến nghị
- Nhận xét chung về công tác kế toán
của đơn vị
- Nhận xét về công tác kế toán vốn
bằng tiền và các khoản phải thu của
đơn vị thực tập
- Kiến nghị (nếu có)
B. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP
Gồm 3 phần:
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH
TOÁN TIỀN HÀNG
I.Những vấn đề chung về kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng
- Khái niệm
- Quy trình mua hàng
- Quy trình thanh toán tiền hàng…
II. Kế toán quá trình mua hàng
-

Kế toán chi tiết

-

Kế toán tổng hợp

III. Kế toán thanh toán tiền hàng
-

Kế toán chi tiết


-

Kế toán tổng hợp

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH
TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY…
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY….
1.1 Đặc điểm, tình hình chung: Lịch sử hình thành, tên gọi, địa chỉ, hình thức sở hữu vốn,
chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh ...
1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh: Quy trình công nghệ, các đơn vị, bộ phận tham gia vào
các hoạt động sản xuất kinh doanh: chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ
phận;
1.3 Tổ chức quản lý: hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.4 Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp:
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
-

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: các phần hành, nhiệm vụ và mối quan hệ

1.4.2 Tổ chức công tác kế toán: các nội dung:
- Chế độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
- Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
- Tổ chức sổ kế toán: hình thức kế toán áp dụng, sổ kế toán sử dụng, trình tự ghi
chép
- Tổ chức lập báo cáo kế toán
- ...
1.5 Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ THANH
TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY…
2.1 Kế toán quá trình mua hàng
2.1.1 Kiểm soát nội bộ đối với quá trình mua hàng
• Phân chia trách nhiệm
• Phê duyệt các giao dịch như thế nào
• Chứng từ (bao nhiêu loại chứng từ, do ai lập – có hệ thống kiểm soát không)


• Thủ tục kiểm soát liên quan
• Kiểm kê, đối chiếu
2.1.2 Tài khoản sử dụng
2.1.3 Qui trình luân chuyển chứng từ trong từng loại giao dịch
2.1.4 Phương pháp kế toán
- Kế toán chi tiết
- Kế toán tổng hợp
2.2 Kế toán thanh toán tiền hàng
2.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với quy trình thanh toán


Phân chia trách nhiệm
Phê duyệt các giao dịch như thế nào
Chứng từ (bao nhiêu loại chứng từ, do ai lập – có hệ thống kiểm soát không)
Thủ tục kiểm soát liên quan
Kiểm kê, đối chiếu

2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3 Qui trình luân chuyển chứng từ
2.2.4 Phương pháp kế toán
- Kế toán chi tiết
- Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
• Nhận xét về những thuận lợi, khó khăn đối với doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.
• Đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn; rút ra những nhận xét, đánh giá về sự khác biệt
và phân tích sự khác biệt đó (nguyên nhân, quan điểm lợi ích, trọng yếu…).
• Đưa ra những kiến nghị, giải pháp hoặc phương hướng hoàn thiện (nếu có).
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
• Lời kết luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, nêu lên phương hướng nghiên
cứu trong tương lai.
2. KIẾN NGHỊ
- ĐỐI với cơ quan thực tập


- Đối với cơ quan có liên quan
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ( nếu có)
• Phụ lục (nếu có): Trình bày hay trích dẫn các số liệu, dữ kiện để minh họa cho đề tài,
nếu có nhiều phụ lục cần đánh số thứ tự để phân biệt.
• Danh mục tài liệu tham khảo: Ngoài việc phải ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo ở cuối
từng trang có liên quan trong chuyên đề, các tài liệu tham khảo còn phải được sắp xếp
thứ tự để trình bày chung trong phần này và ghi rõ tên tài liệu, tác giả, nhà xuất bản, năm
xuất bản.

***Hết***Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x