Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (1103)

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT
KHOA KINH TẾ & QTKD
MỘT SỐ HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH
VỀ NỘI DUNG VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I. QUY ĐỊNH VỀ BÌA BÁO CÁO
Mẫu: Trang bìa chính của báo cáo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN VĂN A

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên chuyên đề:
....................................................................................................
.....................................................................(Chữ in hoa đứng)
Hệ đào tạo
Ngành
Khóa học


: Trung cấp chuyên nghiệp
: Kế toán tổng hợp
: 2009 – 2012

Thái Nguyên, năm 2012


Mẫu : Trang bìa phụ của báo cáo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN TỔNG HỢP
HỆ TRUNG CẤP

Tên chuyên đề:
....................................................................................................
.....................................................................(Chữ in hoa đứng)
Học sinh thực hiện:
Lớp:
Mã số học sinh:
Giáo viên hướng dẫn:

Thái Nguyên, năm 2012


II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Trang bìa ngoài, bìa trong (theo mẫu quy định, có bìa Nilon bọc ngoài),
Nội dung Báo cáo trình bày theo thứ tự sau:
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
(Số trang của báo cáo bắt đầu đánh số ‘’1’’ từ mục MỞ ĐẦU)
MỞ ĐẦU
1. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Ý nghĩa


1.3. Yêu cầu
2. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề
2.2. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề
3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu : nghiên cứu tài liệu trong thời gian nào? (năm nào? quý
nào? tháng nào?)
- Từ gian thực hiện : Từ ngày ... tháng ...năm.. đến ngày.. tháng.... năm..
(Chú ý : phân biệt giữa thời gian nghiên cứu và thời gian thực tập)
- Địa điểm nghiên cứu : tại đâu ?
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ....
1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của ....
1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của ....
1.2.2. Tổ chức bộ máy Kế toán (bộ phận nghiệp vụ) của....
1.2. Một số kết quả hoạt động của ......
1.3 . Một số văn bản, chế độ pháp lý liên quan nội dung nghiên cứu
1.2.1. Quyết định / quy định số v/v ... (nêunội dung, số hiệu,nơi ban hành, hiệu lực
và tóm tắt nội dung văn bản)
1.2.2. Quyết định / quy định số v/v ...
Chương 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC ......
2.1. Một số quy định đặc thù của ......
2.1.1. Hình thức tổ chức kế toán áp dụng tại.....
2.2.2. Các quy định khác
2.2. Tổ chức công tác kế toán ..... tại ......
2.2.1. Chứng từ sử dụng tại ......
(Nêu tên chứng từ, nội dung phản ánh, mục đích và yêu cầu của chứng từ sử dụng)
2.2.2. Tài khoản sử dụng
(Nêu tên, ký hiệu, nội dung, kết cấu và ý nghĩa của tài khoản)
2.2.3. Trình tự hạch toán
(Nêu thứ tự thực hiện, phương pháp hạch toán, các chứng từ và sổ sách liên quan)


Ghi chú: Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên đề phân tích khác
thì mục từ 2.2 trình bày các nội dung chính của chuyên đề đó.
2.3. Đánh giá chung về .......
2.3.1. Những thành tựu về ....
2.3.2. Những tồn tại về .....
2.3.3. Những thuận lợi và khó khăn về ....
2.3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm .....
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC (nếu có)
Nhận xét của cơ sở thực tập
III. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TRÌNH TRÌNH BÀY

3.1. Về hình thức trình bày
- Font chữ TimesNew Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13-14, dãn dòng 1,3 – 1,5.
- Lề trên: 2,0; lề dưới: 2,0; lề phải: 2,0; lề trái: 3,5
- Báo cáo được in trên giấy A4, bìa ngoài bằng giấy cứng bọc nilon (Bìa in theo mẫu quy
định).
- Báo cáo không quá 45 trang.
Ghi chú: Học sinh nộp 02 quyển báo cáo cho giáo viên hướng dẫn. Báo cáo phải
được cho vào túi hồ sơ để tránh thất lạc, phía ngoài túi hồ sơ phải ghi rõ tên
người thực hiện, tên đề tài và tên Giáo viên hướng dẫn.
3.2. Một số mẫu tham khảo
Mẫu 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng
dụng, 98 (1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển
lúa lai, Hà Nội.
............................................................
Tiếng Anh
24. Anderson, J.E. (1985), "The Relative Ineffciency of Quota, The Cheese Case",
American Economic Riview, 75 (1), pp. 178-190.
..........................................
STT
1
2
3

Mẫu 2: DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Tên bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ
Bảng 01: Tình hình lao động của Công ty….
Bảng 02: Tình hình nguồn vốn của Công ty …..
Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty …..

Trang
9
12
21


Mẫu 3: DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu, chữ viết tắt

TSCĐ
TK
XHCN
SXKD
GTGT
NN&PTNT
WB
TNHH
……

Nội dung

Tài sản cố định
Tài khoản
Xã hội chủ nghĩa
Sản xuất kinh doanh
Giá trị gia tăng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngân hàng thế giới
Trách nhiệm hữu hạn
………

Mẫu 4: Nhận xét của cơ sở sinh viên thực tập tốt nghiệp
CƠ SỞ NƠI SV THỰC TẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY NHẬN XÉT
V/v học sinh thực tập tốt nghiệp
Kính gửi: Khoa …………………………..
Xác nhận học sinh ………….. Khoá …, lớp…. về thực tập tại ….. từ ngày
… tháng năm đến ngày … tháng …. năm, với nội dung: “……………..”.
Trong thời gian thực tập tại cơ sở chúng tôi có nhận xét sau:
- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
nội quy, quy định của cơ sở như thế nào?
- Tham gia các hoạt động xã hội, quan hệ với cơ quan và mọi người?
- Tinh thần, thái độ, thời gian dành cho hoạt động chuyên môn?
- Số liệu có đảm bảo độ tin cậy không?
Kính đề nghị Khoa và nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ học sinh ………
tiếp tục hoàn thành nội dung học tập.
………, ngày … tháng … năm 201…
Đại diện cơ sở
(Ký tên và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x