Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn trình bày và in ấn báo cáo thực tập tốt nghiệp đẹp

CÁCH TRÌNH BÀY
1. Trang bìa: In trên bìa cứng, MÀU VÀNG NHẠT
2. Trang “Lời cảm ơn”: Lời cảm ơn chân thành và chỉ nên dành cho những người thực
sự giúp đỡ việc hoàn thành, do đó không nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa
của lời cảm ơn.
3. Mục lục: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang.
4. Phần nội dung: không nên viết quá 30 trang (+/- 5 trang; không kể phần phụ lục).
5. Phần Phụ lục: ghi các nội dung có liên quan đến nội dung hoặc các tài liệu gốc được
dùng.
6. Hình thức trình bày và đánh số chương mục:
- Giấy khổ A4, in một mặt.
- Font chữ: Times New Roman, size: 13, line spacing: 1,5 lines (trừ các tiêu đề).
- Định lề trang giấy:
Top
Left
Header

: 2,5 cm
: 3,5 cm
: 1,5 cm


Bottom
Right
Footer

: 2,5 cm
: 2,5 cm
: 1,5 cm

- Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1
khi bắt đầu vào phần nội dung chính, còn các phần trước đó (trừ trang bìa) đánh số
thứ tự trang theo i, ii, …
- Cách đánh chương mục: Nên đánh số Ả rập (1, 2, 3, …) (tránh dùng số La mã I, II,
III, …) nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau:
Chương 1: TIÊU ĐỀ CẤP 1 SIZE 16
1.1 Tiêu đề cấp 2 size 16
1.1.1 Tiêu đề cấp 3 size 13 như văn bản nhưng in đậm
Phụ lục (nếu có)
Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ
lục 2, …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B, …) và có tên. Ví dụ: PHỤ LỤC 1:
Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực
hiện và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên. Ví dụ:
a/-Nếu là sách:
Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ:
Hoàng Huynh, Nghiên cứu Tiếp thị, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2009.
1

1


b/-Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san:
Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số
tạp chí. Ví dụ:
Trần Minh Thảo “GDP Việt Nam năm 2010”, Nghiên cứu Kinh tế, 2011, số 234.
c/-Nếu là Nhật báo hoặc tuần báo:
Cũng giống như cách ghi ở b), chỉ đảo ngược về thời gian xuất bản và số báo. Ví dụ:
Triệu Minh “Ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam”, Tuổi Trẻ, số 2734, 2011.
d/-Tài liệu trên Internet:


Copy đường link khi truy cập thông tin. Ví dụ:
http://bee.net.vn/channel/2981/201101/Khai-thac-dat-hiem-duoi-bien-bang-robot1786020/

Cách trình bày bảng
Bảng 1: Doanh số qua các năm

Nguồn: (số liệu lấy từ đâu?)

Cách trình bày đồ thị, hình

Hình 1: Diễn biến dân số qua các năm

2

2


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT MỸ
KHOA QUẢN TRỊ

(HỌ VÀ TÊN)
MSSV:............

(TÊN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH ……………………………………...
Lớp……………………………………………

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
…………………………………………

An Giang - Năm 2014
3

3


LỜI CẢM ƠN
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4

4


NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ NƠI SV THỰC TẬP
Nhận xét của người hướng dẫn:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Đánhgiá:
Thái độ làm việc:…………………………………………………………..
Kỹ năng làm việc:…………………………………………………………
Trình bày:………………………………………………………………….
Điểm số: Bằng số:………………………..Bằng chữ:………………………
Đề nghị phát triển thành đề án tốt nghiệp.

Trưởng đơn vị

.............................., ngày……tháng……năm 2014
Người hướng dẫn

(Ký tênvà đóng dấu)

5

5


PHIẾU CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

6

6


Tiêu chí
Điểm chuyên
cần
Điểm hình
thức
Điểm chất
lượng

Thang
điểm tối đa

Có tinh thần, thái độ làm việc tốt

1

Hình thức trình bày đúng theo hướng dẫn của
Khoa, văn phong trong sáng, không có câu tối
nghĩa, độ dài cộng trừ 5 trang của 30 trang.

1

Lời mở đầu: nêu được sự cần thiết của đề tài,
phương pháp nghiên cứu và giới hạn nghiên cứu
của đề tài

1

Chương 1: giới thiệu về công ty một cách đầy
đủ, hướng vào các nội dung liên quan đến đề tài.

2

Chương 2: Tìm hiểu và phân tích vấn đề tại nơi
thực tập, phát hiện được những bất hợp lý.

3

Chương 3: Kiến nghị để thực hiện các giải pháp.
Kết luận về những gì đã làm được (về mặt lý
thuyết, phân tích thực tế và giải pháp đề ra cụ thể
như thế nào?).

2

Tổng điểm
Trường hợp trừ điểm và đình chỉ:
1
2

Điểm của
GVHD

10
Nội dung

Điểm trừ

Không liên hệ GVHD (ký xác nhận sổ nhật ký
thực tập mỗi tuần)
Không thực hiện theo sự phân bổ của Khoa (đối
với SV không tìm được đơn vị thực tập)

2

3

Nộp báo cáo trễ hạn

4

Vi phạm các quy định của đơn vị thực tập

5

Không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập

Điểm của
GVHD

5
Mỗi ngày
trừ 01 điểm
Đình chỉ và
tham gia
thực tập đợt
sau
Không hợp
lệ và tham
gia thực tập
đợt sau

ĐIỂM KẾT QUẢ CUỐI CÙNG
Chữ ký của Giảng viên chấm bài

NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:
7

7


.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Đánh giá:
Thái độ làm việc:…………………………………………………………..
Kỹ năng làm việc:…………………………………………………………
Trình bày:………………………………………………………………….
Điểm số: Bằng số………………………..Bằng chữ:………………………
Đề nghị phát triển thành đề án tốt nghiệp.
Long Xuyên, ngày……tháng……năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT MỸ
KHOA QUẢN TRỊ
8

8


SỔ NHẬT KÝ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực tập sinh: ............................................... Ngày sinh: ......................
Ngành học:....................................................Lớp:.................................

Giảng viên hướng dẫn: ................................................................
Cán bộ hướng dẫn thực tập: .......................................................

-

Đơn vị nhận thực tập:...........................................................................

-

Địa chỉ:..................................................................…………………..

-

Thời gian thực tập: Từ……/……/………… đến……./……/…………

KHÓA HỌC: 2011 – 2014
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Ngày
tháng

9

Nhiệm vụ được phân công

Nhận xét của
cán bộ phụ trách

Nhận xét của
Giảng viên HDTT

9


II. KHẢ NĂNG – THÁI ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:
Đánh giá theo 5 mức độ: Thang điểm 10/10
Yếu: dưới 5
Trung bình: 5 – 6,9
10

Khá: 7 – 7,9

Xuất sắc: 9 – 10

Giỏi: 8 – 8,9
10


1. Những đánh giá cụ thể:
ST

Tiêu chí đánh giá

Điểm số

Điểm chữ

T
1

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội qui.

2

Mức độ thành thục các kỹ năng.

3

Kỹ năng xử lý tình huống.

4

Khả năng tiếp thu, nắm bắt yêu cầu mới.

5

Tính chủ động trong công việc.

6

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

7

Mức độ hòa hợp thân thiện.

8

Phong cách làm việc.

9

Chất lượng thực hiện công việc được giao.

10

Khả năng giao tiếp.
Điểm trung bình:

2. Nhận xét khác (nếu có):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
PHỤ TRÁCH HUẤN NGHIỆP ĐÀO TẠO
CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP

11

Ngày … tháng … năm 2014
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Giám đốc)
(Ký tên, đóng dấu)

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×