Tải bản đầy đủ

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải viễn dương Nam Triệu

Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

mục lục
Phần I:
Giới thiệu về công ty Cổ phần vận tải viễn dơng Nam
Triệu
Phần Ii:
Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
Phần iiI:
Đặc điểm kinh doanh của công ty
Phần iV:
Tổ chức kinh doanh của công ty
Phần v:
Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Phần vI:
Khảo sát, phân tích các yếu tố đầu vào,đầu ra
của công ty
Phần viI:
Môi trờng kinh doanh của công ty
Phần viiI:

Thu hoạch cá nhân

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

1

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần I:
Giới thiệu về công ty Cổ phần vận tải viễn dơng
Nam Triệu
1, Tờn doanh nghip :
o Tờn y : Cụng ty c phn vn ti vin dng Nam Triu Thanh
Hoỏ
o Tờn ting Anh: Nam Trieu Ocean Shipping Joint Stock Company
o Tờn vit tt

: NamTrieu Ocean Ship

2, Giỏm c cụng ty :
o Giỏm c: Lờ Huy Ti.
3, a ch c ụng ty :
o a ch

: S 9 ng Hc Thnh - Phng in Biờn Thnh ph

Thanh Hoỏ
o S in thoi : 0373 852 022 , 0373 855 284, 0373 710 757.
o Fax

:0373 852 340

o Email

: Namtrieuoceanship@yahoo.com.vno Website

: http//:nasinco.com.vn

o Ti khon s : 102.010.000.378.156
o M ti ngõn hng Cụng thng Thanh Hoỏ
o Mó s thu : 2800773228
4, C s phỏp lý ca cụng ty :
o Giy phộp ng ký kinh doanh s 2603000107 do s K hoch v u t
Thanh Hoỏ cp ngy 14 thỏng 5 nm 2007.
o Vn iu l : 250.000.000.000,VN.
5, Loi hỡnh doanh nghip :
Cụng ty c phn.
6, Nhim v ca doanh nghip :
Ngnh ngh kinh doanh:
Kinh doanh vn ti hng húa ng bin trong nc v quc t

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

2

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Kinh doanh dch v vn ti, i lý hng hi
Kinh doanh thng mi, dch v nh ngh, n ung
Hot ng kinh doanh xut nhp khu hng húa, xõy dng dõn
dng, xõy dng giao thụng.
7, Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty qua cỏc thi k :
Ngy 30 thỏng 12 nm 1982, UBND tnh Thanh Hoỏ cú quyt nh s
2076/TC-UBTH V vic thnh lp Cụng ty i lý vn ti bin thuc S Giao
thụng vn ti Thanh Hoỏ vi mc tiờu khai thỏc mt cỏch trit nng lc
v nng sut vn ti, ỏp ng nhu cu sn xut tiờu dựng ca nhõn dõn
trong tnh.
Sau 10 nm hot ng theo mụ hỡnh c ch bao cp trong khi s
phỏt trin ca c ch mi ó hỡnh thnh v mụ hỡnh c khụng cũn phự hp,
cụng ty i lý vn ti c chuyn thnh doanh nghip nh nc vi tờn
cụng ty l: Cụng ty i lý v vn ti bin Thanh Hoỏ theo quyt nh s
1344/TC-UBTH ngy 31 thỏng 10 nm 1992.
Qua cỏc nm kinh doanh, bng ni lc tng bc vt qua bao khú
khn cụng ty ó cú i tu hot ng kinh doanh vn ti bin cng ln
mnh to c uy tớn trờn th trng, c khỏch hng, ch hng trong v
ngoi nc tớn nhim.
Nm 2003, thc hin mụ hỡnh chuyn i s hu ca chớnh ph,
cụng ty ó chuyn i doanh nghip nh nc thnh cụng ty c phn theo
quyt nh ca UBND tnh Thanh hoỏ quyt nh s 1785/Q TC ngy
30 thỏng 05 nm 2003 v vic giao cụng ty i lý v vn ti bin Thanh
Hoỏ cho tp th ngi lao ng trong doanh nghip thnh lp cụng ty
c phn.
Vi nh hng phỏt trin nõng cao nng lc hot ng kinh doanh
vn ti bin, i hi ng c ụng cụng ty nht trớ xin gia nhp lm thnh
viờn ca Tp on cụng nghip tu thu Vit Nam VINASHIN, v c tp
on nht trớ theo quyt nh s 978/Q-CNT-TCCB-L ngy 16 thỏng 04
nm 2007, v quyt nh s 404/NSICO Q TH ngy 13 thỏng 04 nm
2007 ca Tng cụng ty cụng nghip tu thu Nam Triu v vic gúp vn
vo cụng ty c phn v vn ti bin Thanh Hoỏ.

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

3

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Cụng ty c phn i lý v vn ti bin Thanh Hoỏ c i tờn thnh
Cụng ty c phn vn ti vin dng Nam Triu theo giy ng ký kinh
doanh s 2603000107 do S K hoch v u t Thanh Hoỏ cp ngy 14
thỏng 05 nm 2007.

Phần Ii:
Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của
công ty
1, Dch v :
Cụng ty c phn vn ti vin dng Nam Triu vi ngnh ngh:


Sn xut kinh doanh vn ti bin trong nc v quc tKinh doanh dch v vn tii lý hng hi

cú k hoch hot ng v phỏt trin nh sau:
Nm 2009, cú i tu bin ang hot ng: 1 tu 475 DWT, 1
tu 530 DWT, 1 tu 1.000 DWT.
D kin nhn 01 tu 3.000 DWT
u t xõy dng khu nh lm vic v kinh doanh 9 tng.
úng mi ụi tu bin hot ng: 6.800 DWT

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

4

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Tình hình 5 năm
bảng xeo

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

5

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần iiI:
Đặc điểm kinh doanh của công ty
Cụng ty c phn vn ti vin dng Nam Triu ra đời tồn tại và

phát triển không ngừng dới tác động của nền kinh tế thị trờng,
cùng với các quy luật của nền kinh tế nh quy luật cung cầu, quy
luật cạnh tranh, quy luật giá trị Với những thời cơ và thách
thức. Thời cơ giúp công ty mở rộng địa bàn sản xuất kinh
doanh, giúp mở rộng thị trờng và những thách thức đó là có
nhiều công ty trong cùng ngành cạnh tranh vì vậy đòi hỏi công
ty phải có những biện pháp hữu hiệu để tạo ra uy tín cho thơng hiệu riêng của mình. Chính vì thế mà công ty luôn
đứng vững trên thị trờng giúp công ty ngày một phát triển. Tạo
đà tăng vốn và tài chính công ty vững mạnh, hiệu quả kinh
doanh cao. Nó thể hiện ở chỗ đó là một số chỉ tiêu tài chính
của các năm về sau nh doanh thu, lợi nhuận, tiền lơng bình
quân năm của lao động và các chỉ tiêu khác luôn cao hơn
năm trớc.

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

6

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần iV:
Tổ chức kinh doanh của công ty
Hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải biển diễn ra dới điều
kiện mặt hàng tơng đối ổn định vì địa điểm địa bàn
hầu nh ít thay đổi. Vì vậy, công ty thờng xuyên phải thay
đổi, lựa chọn phơng án tổ chức sản xuất kinh doanh linh
động và phù hợp để tăng hiệu quả kinh doanh,.tránh gây ra
những tổn thất, rủi ro và tránh bị ứ đọng vốn.
Quá trình kinh doanh diễn ra trong phạm vi rộng lớn với số
lợng công nhân viên đa dạng,có sự phối hợp đồng bộ và chặt
chẽ giữa các bộ phận và giai đoạn công việc giúp công ty hoạt
động kinh doanh liên tục không bị gián đoạn. Việc tiến hành
sản xuất trờng diễn ra ngoài trời chịu tác động trực tiếp của
điều kiện khí hậu khắc nghiệt do thiên nhiên mang lại nh bão,
ma, gió trong điều kiện khí hậu không thuận lợi ảnh hởng rất
lớn. Vì vậy, công ty luôn có kế hoạch sản xuất phù hợp với điều
kiện thời tiết hạn chế những thiệt hại do thiên nhiên mang lại,
từ đó hạ giá thành sản phẩm tăng doanh thu cho công ty.

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

7

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Công ty hoạt động theo phơng thức khoán toàn bộ công
việc và khối lợng công việc cho các đơn vị trong nội bộ công
ty. Trong giá thành sản xuất ngoài tiền lơng CNV trực tiếp sản
xuất còn có đủ các chi phí về nguyên nhiên vật liệu, công cụ
dụng vụ cũng nh chi phí sản xuất chung phát sinh trong quá
trình kinh doanh. Ưu điểm của khoán đó là giúp cho ngời lao
động làm việc nhiệt tình, hăng hái, có trách nhiệm và đảm
bảo chất lợng hơn nữa tiền công lao động cao hơn từ đó giúp
tăng hiệu quả kinh doanh.
Hin nay cụng ty ch s dng phng thc khai thỏc tu chuyn, nờn
cỏc dng hp ng ký kt vi ch hng l hp ng thuờ tu chuyn,
theo hp ng ny ch hng s thuờ nguyờn chic tu ca cụng ty
chuyờn ch hng t cng bc hng ti cng d hng.
Tu chuyn l tu khụng chy thng xuyờn trờn mt tuyn ng
nht nh, khụng ghộ qua nhng cng nht nh v khụng theo mt lch
trỡnh nh trc.
éc im ca tu chuyn
Cn c vo hot ng ca tu chuyn, chỳng ta cú th rỳt ra nhng
c im ca tu chuyn nh sau:
* éi tng chuyờn ch ca tu chuyn
Tu chuyn thng chuyờn ch nhng loi hng cú khi lng ln,
tớnh cht ca hng hoỏ chuyờn ch tng i thun nht v thng ch
y tu.
* Tu vn chuyn
Tu vn chuyn theo phng thc chuyn thng cú cu to mt
boong, ming hm ln thun tin cho vic bc hng.
* éiu kin chuyờn ch

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

8

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Khỏc vi tu ch, i vi tu chuyn, iu kin chuyờn ch, cc phớ,
chi phớ d hng hoỏ lờn xung .... c quy nh c th trong hp ng
thuờ tu do ngi thuờ v ngi cho thuờ tho thun.
* Cc phớ
Cc tu chuyn khỏc vi cc tu ch, cc tu chuyn do ngi
thuờ v ngi cho thuờ tho thun a vo hp ng, nú cú th bao
gm c chi phớ xp d hoc khụng tu quy nh.
Cc tu chuyn thng bin ng hn cc tu ch.

Phần v:
Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1. S t chc b mỏy qun lý ca doanh nghip:

i Hi C
ụng

Ban Kim
Súat
Hi ng Qun
Tr

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

9

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Giỏm c iu
Hnh

Phú Giỏm
c

i tu

B Phn
Dch V

Phũng
T Chc
Hnh
Chớnh

Phũng
K
Hoch
Khai
Thỏc

Phũng
K
Thut
Vt T

Phũng
Ti v

S lng cỏn b cụng nhõn viờn hin nay (47 ngi)


Cỏn b qun lý: Trỡnh i hc 8 ngiThuyn viờn: Trỡnh Cao ng v Trung cp 39 ngi.

C cu


Hi ng qun tr cụng ty: 05 thnh viờn (01 ch tch v 04 u viờn)Ban kim soỏtGiỏm c iu hnhPhú giỏm c05 phũng ban: Phũng t chc hnh chớnh, Phũng K hoch khai
thỏc,Phũng k thut vt t, Phũng ti v, B phn dch v.n v sn xut: i tu gm 2 tu

2, Chc nng nhim v ca tng b phn :


i hi ng c ụng bu ra hi ng qun tr, l t chc qun lý cao
nht trong cụng ty, ng u l ch tch hi ng qun tr, ngi
chu trỏch nhim trc phỏp lut v mo hot ụng kinh doanh ca
cụng ty. Hi ng qun tr l ni a ra nhng nh hng hot ng
kinh doanh ca cụng ty, quyt nh b mỏy qun lý iu hnh kinh

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

10

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
doanh ca cụng ty bao gm Giỏm c, Phú giỏm c, K toỏn
trng.


Giỏm c cụng ty l ngi chu trỏch nhim trc Hi ng qun tr
v vic iu hnh mi hot ng trong cụng ty, d bỏo v thc thi k
hochh kinh doanh, qun lý vic s dng cỏc ngun vn v chu
trỏch nhim v hiu qu ti chớnh ca cụng ty.Phú giỏm c l ngi giỳp vic cho Giỏm c trong khai thỏc, qun
lý, iu hnh mi hot ng ca cụng ty, chu trỏch nhim trc
Giỏm c v cỏc hot ng ó c phõn cụng, phõn nhim theo
chc trỏch ó c giao.Phũng t chc hnh chớnh: t chc nhõn s, gii quyt cỏc chớnh
sỏch, ch tin lng cho cỏn b cụng nhõn viờn, qun lý v mt
hnh chớnh, cỏc ti liu chuyờn mụn, cỏc vn bn phỏp lý.Phũng K hoch khai thỏc: Lờn k hach khai thỏc i tu ca cụng
ty cng nh cỏc dch v m cụng ty cú, theo dừi quỏ trỡnh thc hin
k hach, ỏnh giỏ mc thc hin, chu trỏch nhim trc giỏm
c v mc thc hin k hach.Phũng ti v: thc hin kt qu kinh doanh rừ rng, chớnh xỏc, thc
hin cỏc ngha v thu i vi nh nc, phi hp vi cỏc phũng ban
thc hin qun lý ỳng mc ch thu chi, quyt toỏn ti chớnh
ỳng thi gian quy nh v hoch nh k hoch, phng hng kinh
doanh.


3, Mi quan h gia cỏc b phn trong h thng qun lý doanh
nghip :

Tổ chức bộ máy của công ty đợc bố trí theo mô hình
trực tuyến .mục đích nhằm nâng cao và tạo điều kiện cho
các bộ phận phòng ban và các công nhân viên trong công ty
chủ động hơn trong việc phát huy năng lực của mình một
cách tối đa.thực hiện chế độ một thủ trởng tránh tình trạng
chồng chéo
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

11

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
gia các bộ phận gây ỷ lại trong công việc.
Toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty chịu sự điều
hành giám sát của giám đốc điều hành.Bên cạnh đó không thể
không nói tới chức năng của các phòng ban có quan hệ phối hợp
trong quá trình hoạt động kinh doanh .hội đồng quản trị là cơ
quan quản tr cao nhất trong doanh nghiệp ,chịu trách nhiệm
cao nhất về sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp .
Cỏc phũng ban trong cụng ty phi hp cht ch vi nhau v s liu
v phng phỏp giao nhn thụng tin, chng t, s sỏch.

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

12

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần VI
Bảng xeo

2, Yu t lao ng :
Bng 2.1 Phản ánh tình hình cơ cấu lao động của công ty
trong năm 2009
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

13

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

STT

Năm 2009 (06 tháng
đầu năm)

Loại Lao Động

Tỷ lệ % so với
tổng số

Số lợng
Tổng số lao động
1

Nam
Nữ

47

100

42

89.36

5

10.64

2

Lao động gián tiếp

12

25

3

Lao động trực tiếp

35

75

2.2 Khối lợng gián tiếp

TT

1

Tên tổ chức
Hội đồng quản

Tổng số

Thực tế bố trí
Đúng
Trái
nghành
nghành
đào tạo
đào tạo

5

5

0

3

3

0
0

2

trị
Ban kiểm soát

3

Giám đốc điều

1

1

hành
Kế toán

3

3

1
2

1
3

2

3

0

4

4

0

Trong đó :+ Lái

1

1

0

xe

1

1

0

4
5
6
7

Phó GĐ kiêm KTT
Phòng kế hoạch
Phòng kỹ thuật
vật t
Phòng TC - HC

0
1

+ Bảo
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

14

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
vệ
8
2.3

TT

2

Bộ phận dịch vụ

2

2

- Khối lao động trực tiếp

Chức danh

Thực tế bố trí

Tổng
số

Đúng ngành đào
tạo

Trái ngành đào
tạo

3

3

0

2

2

0

Máy trởng B2
Đại phó B1

1
1

1
1

0
0

Đại phó B2
Sỹ quan máy
Thợ máy B1

2
3
2

2
3
2

0
0
0

Thợ máy B2
Thủy thủ B1

1
4

1
4

0
0

Thủy thủ B2

5

5

0

Thủy thủ B4

1

1

0

Thuyền trởng
Máy trởng B1

Bng 2.4 - Trình độ lao động tại công ty cổ phần vận tải Viễn
Dơng Nam Triệu năm 2009
Trình độ đào

Số lợng (ngời)

tạo
Đại học
Cao Đẳng
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

Tỷ lệ so với tổng
số (%)

8

17.03

2

4.25

15

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Trung cấp
Tổng số LĐ

37

78.72

47

100

Bng 2.5 - Tình hình chất lợng lao động trực tiếp năm 2009 (6
tháng đầu nm)
Chức danh

Tổng số

Tỷ lệ so với tổng

Thuyền trởng
Máy trởng B1

3
2

số(%)
13.63
9.09

Máy trởng B2
Đại phó B1

1
1

4.54
4.54

Đại phó B2
Chức danh

2
Tổng số

9.09
Tỷ lệ so với tổng

Sỹ quan máy
Thợ máy B1

3
2

số(%)
13.63
9.09

Thợ máy B2
Thủy thủ B1

1
4

4.54
18.22

Thủy thủ B4

2

9.09
4.54

1
22

100

Tổng số lao động
Bảng 2.6

Độ tuổi

Số lợng(ngời)

18-25
26-30

3
5

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

16

Tỉ lệ so với tổng
số(%)
6.38
10.63
Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
31-35
36-40
41-45
46-50

21
10
05
03

44.71
21.27
10.63
6.38

47
100
Tổng số lao động
Ngun lao ng, Công tác Đào tạo bồi dỡng ngời lao động và các
chính sách hiện thời của doanh nghiệp tạo động lực cho ngời
lao động :

Để có thể áp dụng đợc các yêu cầu ngày càng cao
của nền sản xuất hiện đại và sự tiến bộ của khoa học
và công nghệ và cũng nh đảm bảo sản xuất kinh
doanh có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải thờng
xuyên đào tạo và phát huy trình độ nghề nghiệp cho
nguồn nhân lực của chính mình.
Nội dung đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ cho
ngời lao động bao gồm:
+ Đào tạo công nhân mới
+ Bồi dỡng cán bộ tại chỗ
+ Cử cán bộ công nhân viên chức đi học hàm thụ,
tại chức
+ Kèm cặp nâng bậc cho công nhân tại hiện trờng
sản xuất
+ Đào tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho
ngời lao động là một yếu tố khách quan có ý nghĩa
hết sức to lớn đối với doanh nghiệp, đối với từng ngời
lao động cũng nh toàn xã hội.
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

17

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

+ Đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp
có thể theo sát kịp với sự tiến bộ và phát triển của
khoa học và kỹ thuật công nghệ
+ Nhờ có đào tạo giáo dục tốt ngời lao động sẽ có
thêm những kiến thức mới góp phần làm cho xã hội
ngày càng tốt đẹp hơn.
3. Yu t vn :
L mt yu t vụ cựng quan trng ca cụng ty. Nhu cu vn lu ng l
rt cn thit v thng xuyờn. L mt cụng ty c phn nờn vn l do cỏc
thnh viờn úng gúp theo t l vn iu l. Vn lu ng vay bờn ngoi v
cỏc t chc tớn dng khỏc. Mt s khỏc l do chim dng ca khỏch hng.
T l vn tng ng vi s c phiu gúp vn. Cú th bng tin mt hoc
gúp vn bng ti sn, thng hiu...

Taì Sản
bảng xeo

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

18

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

nguồn vốn

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

19

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

đầu ra
bảng xeo

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

20

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần viI:
Môi trờng kinh doanh của công ty
7.1 Môi trờng vĩ mô :
Trong cỏc phng thc vn ti thỡ vn ti bin chim u th vỡ vn
chuyn khi llng ln, giỏ thnh h. Vit nam núi chung, tnh Thanh Húa
núi riờng cú b bin di t Bc chớ Nam, thụng thng vi cỏc nc trong
khu vc v th gii.
Min Bc nc ta nhiu than ỏ, xi mng, qung..., Min Nam cú
go xut khu, nụng sn nguyờn liu ch bin...
Cụng nghip úng tu bin ca Vit Nam phỏt trin v hin i, ỏp
ng yờu cu trong nc v úng nhiu tu ln cho cỏc nc phỏt trin trờn
th gii.
Cụng ty CP Vn ti vin dng Nam Triu nm mt a im thun
li,
Nm trờn a bn gn S GTVT Thanh Hoỏ, v cỏc c quan nh nc. Mt
mụi trng an ninh trt t. Gn bin, gn Cng, thớch hp cho kinh doanh
vn ti bin.
Cụng ty c Tng cụng ty CNTT Nam Triu Cụng ty M úng ti Tam
Hng - Thu Nguyờn - Hi Phũng, u t v tin cng nh v phng tin
vn ti, m rng ngun hng. Hp tỏc vi cỏc cụng ty thnh viờn khỏc ca
Tp on CNTT Vit Nam trong sa cha v nõng cp tu.
Sp ti cụng ty c Tng cụng ty u t thờm tu trng ti ln s
to thun li trong cnh tranh ngun hng vi cỏc cụng ty vn ti bin
khỏc trờn a bn.

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

21

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa
Trang thit b an ton hng hi ỏp ng c yờu cu ca t chc an
ton hng hi quc t ( IMO ).
- Thc hin b lut qun lý quc t v khai thỏc tu an ton v ngn
nga ụ nhim (ISM ).
i ng thuyn viờn cú nng lc, chuyờn mụn v sc khe phự
hp vi cỏc yờu cu ca quc gia v quc t.
7.2 Mụi trng vi mụ :
Cụng ty CP Vn ti vin dng Nam Triu vi mt tin ng rng,
thun li cho cỏc hot ng SXKD.
Tuy nhiờn vỡ mụi trng gn bin nờn cng cú nhiu bn hng cnh
tranh. c bit l cỏc cụng ty t nhõn ngy cng nhiu vi mt c ch
thoỏng v khỏc bit, to khú khn khụng nh cho vic kinh doanh ca
cụng ty. Lm nờn mt th trng cnh tranh khụng cụng bng.
Mt s cụng ty kinh doanh vn ti bin trờn a bn Thnh ph Thanh
Hoỏ : Cụng ty TNHH Hong Sn, Cụng ty Vn ti bin Quang Anh, Cụng ty
vn ti bin Rng ụng...
Hin ti kinh doanh vn ti bin núi riờng v cỏc ngnh cụng nghip
liờn quan n úng tu núi chung ang gp rt nhiu khú khn v th
thỏch. Ngun hng khan him, khỏch hng lng on th trng, ộp giỏ r,
ộp giao nhn, lm mt nhiu thi gian ch i, thi gian tu nm khụng
i hng, a im khụng thun li. Thờm vo ú l giỏ xng du tng
gim tht thng, tng nhiu gim ớt gõy khú khn rt ln. Thi tit khụng
n nh... v.v.
Cụng ty ng ký kinh doanh nhiu lnh vc nhng hin thi vn cha
thay th c lnh vc kinh doanh chớnh l vn ti bin do b nh hng
ln t khng hong ti chớnh Th gii núi chung v kinh t Vit Nam núi
riờng. Cha phỏt huy c ht kh nng v iu kin kinh doanh.
Hin cụng ty cho 02 cụng ty khỏc thuờ mt phn mt tin lm
vn phũng v buụn bỏn.
Cụng ty cng cú m thờm hng phỏt trin dch v, lm i lý mụi
gii v.v

Lê Thị Vân Long
Tổng quan

22

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

Phần viiI:
Thu hoạch cá nhân

Về công tác quản lý
Công ty Cổ phần Vn ti vin dng Nam Triu là một
đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, tuy chịu sự lãnh
đạo của Nhà nớc và Tng Công Ty Cụng nghip tu thu
Nam Triu. Nhng Công Ty đã chủ động nghiên cứu từng

bớc tìm ra đợc mô hình quản lý hạch hoán cho riêng
mình, phù hợp với đặc điểm và cơ cấu tổ chức quản
lý của Công Ty.
Công ty luôn quan tâm tới việc tuyển dụng cán bộ,
công nhân có tay nghề cao cùng với kinh nghiệm tích
luỹ trong quá trình phát triển, do vậy tỷ lệ tổn thất
điện năng đã dần đợc hạ thấp, tạo chữ tín đối với
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

23

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

khách hàng, có chỗ đứng chắc trên thị trờng, đảm
bảo công ăn việc làm cho ngời lao động, thực hiện tốt
các nghĩa vụ đối với Nhà nớc.
Về công tác kế toán nói chung.
- Về bộ máy kế toán : Bộ máy kế toán Công ty tổ
chức tơng đối chặt chẽ phù hợp với nhiệm vụ và đặc
điểm của Công Ty. Hiện nay, phòng Tài Chính Kế Toán
hiện có 04 ngời, mỗi ngời chịu trách nhiệm một phần
kế toán. Với đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực nhiệt
tình trong công việc lại đợc bố trí hợp lý, phù hợp với
trình độ khả năng của mỗi ngời đóng góp phần tích
cực vào công tác hạch toán kế toán và quản lý kinh tế
tài chính của Công ty nói chung.
- Về hệ thống chứng từ kế toán : Nhìn chung, về
hệ thống chứng từ của Công ty đợc tổ chức hợp pháp,
hợp lệ, đầy đủ theo quy chế tài chính đã ban hành.
Công ty đã quan tâm và tổ chức thực hiện tơng đối
tốt công tác kế toán từ việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ
của các chứng từ tới viện phản ánh ghi chép vào các sổ
kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Về hình thức sổ kế toán : Hiện nay Công ty
đang áp dụng hình thức Nhật ký S Cỏi. Việc lựa chọn
hình thức này là rất khoa học. Toàn bộ công việc ghi
chép vào các sổ phần lớn là đợc thực hiện trên Nht k
ý S cỏi nên đã giảm nhẹ đáng kể khối lợng công việc
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

24

Báo cáo thực tập


Viện đại Học Mở Hà Nội
Khoa

của 3 kế toán viên rất nhiều mà vẫn đảm bảo đợc tính
chính xác và kịp thời của các số liệu, trong đó có kế
toán tin lng.
- Khi cn xem chng t hay tra cu s liu k toỏn rt thun tin
d dng.
- Tuy nhiờn vỡ c thự ca cụng ty vn ti bin l cp nht chng t
khụng c kp thi vỡ thuyn viờn khụng th thanh toỏn ngay khi phỏt
sinh chi phớ m cn phi cú thi gian khi tu v Cng gn nht mi cú
th thu xp lờn b thanh toỏn.
- Vic ký kt hp ng chuyn giao hoỏ n cng qua ng th
nờn khụng ch ng, cp nht kp thi Doanh thu, chi phớ.

Thi gian thc tp cng khụng nhiu, Em xin dng Bỏo
cỏo thc tp Tng quan õy. Em xin chõn thnh cm n cỏc
Thy, cụ giỏo viờn hng dn ch dn giỳp em em cú th
hon thin b bỏo cỏo ỳng thi gian v phự hp vi yờu cu
Thc tp.
Lê Thị Vân Long
Tổng quan

25

Báo cáo thực tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×