Tải bản đầy đủ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây

Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN
Kinh Thơng

- Khoa

LI M U
.
Tn ti trong c ch th trng vi s cnh tranh gay gt, cỏc doanh
nghip luụn n lc ra sc sn xut kinh doanh cú ch ng trờn th trng.
Do vy, sn phm hng hoỏ cú th cnh tranh c trờn th trng phi l
nhng sn phm cú cht lng cao, kiu dỏng p, c bit l phi phự hp
vi nhu cu v tỳi tin ca ngi tiờu dựng.
Mt khỏc, mc tiờu hng u ca doanh nghip l li nhun. Nh vy,
doanh nghip hot ng cú hiu qu v t c li nhun cao thỡ u vo
v u ra phi c m bo. Ngha l sn phm ca doanh nghip phi c
mi ngi tiờu dựng chp nhn, ũi hi doanh nghip phi luụn phn u v
tỡm mi bin phỏp tit kim chi phớ, h giỏ thnh, nõng cao cht lng sn
phm v a ra giỏ bỏn phự hp.
Kinh doanh trong lnh vc cung cp cỏc thit b vn phũng, Cụng ty C
Phn Thng Mi tng hp I H Tõy gp phi s cnh tranh ca cỏc doanh
nghip cựng ngnh, cựng lnh vc. Hin nay Cụng ty ang tng bc thc

hin k hoch h giỏ thnh bng cỏch nõng cao cht lng sn phm, nõng cao
nng sut lao ng, tit kim chi phớ trong kinh doanh.
Do vy, K toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm
luụn c xỏc nh l khõu trng tõm ca cụng tỏc k toỏn trong cỏc doanh
nghip sn xut. Vỡ nú va l vn cú tm quan trng trong k toỏn ti chớnh
va l ni dung c bn ca k toỏn qun tr.
Nhn thc c vai trũ quan trng ca cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ
sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ca doanh nghip, kt hp vi tỡnh hỡnh

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
khóa

Báo cáo thực tập cuối1


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN
Kinh Thơng

- Khoa

thc t ti Cụng ty v nhng kin thc c hc ti trng em tin hnh la
chn ti nghiờn cu: K toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh
sn phm ti Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I H Tõy
Tỡm hiu k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C
Phn Thng Mi tng hp I H Tõy, trờn c s ú xut mt s bin phỏp
nhm h giỏ thnh, hon thin cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v tỡnh giỏ
thnh sn phm ti Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I H Tõy.
Chuyờn nghiờn cu ca em bao gm:
- Chng I: Tng quan v Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I
H Tõy
- Chng II: Thc trng k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm
ti Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I H Tõy
- Phn III: Phng hng hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut
v giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I H Tõy.
Mc dự ó cú s c gng n lc ca bn thõn nhng do thi gian, kinh
nghim nghiờn cu cng nh kin thc ca em cũn hn ch nờn ti khụng
trỏnh khi nhng thiu sút. Em rt mong nhn c s ch bo v gúp ý ca
quý thy, cụ giỏo, cỏn b lónh o v cỏn b nghip v trong Cụng ty bi
lm ca em c hon thin hn.


Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
khóa

Báo cáo thực tập cuối2


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN
Kinh Thơng

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
khóa

- Khoa

Báo cáo thực tập cuối1


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
CHNG 1: TNG QUAN V CễNG TY C PHN
THNG MI TNG HP I H TY
1.1. Mt s nột v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca
Cụng ty C Phn Thng Mi tng hp I H Tõy
1.1. S hỡnh thnh cụng ty c phn thng mi tng hp I H Tõy
Cụng ty c phn thng mi tng hp I H Tõy c thnh lp theo
quyt nh s 907/ Q/ UB ngy 10/ 09/ 2004 ca UBND tnh H Tõy.
Cụng ty cú vn iu l l 4.023. 000. 000 , bao gm 40.230.000 c
phn vi mnh giỏ l 100000 /CP.
Giy phộp KKD 030300236 do S KH u t tnh H Tõy cp ngy
16/ 02/ 2005
Cụng ty ng kớ thu ti cc thu tnh H Tõy vi MST: 0500234285.
Ti khon: 102010000478551
a ch: 1 Trn Phỳ, Q. H ụng, H Ni
in thoi: (84-4) 33824236

1.2. S phỏt trin cụng ty c phn thng mi tng hp I
H Tõy
Cụng ty c phn thng mi v tng hp I H Tõy c thnh lp t
nm 1959, thc hin ch trng c phn húa doanh nghip nh nc,
nm 2004 cụng ty tin hnh c phn húa theo hỡnh thc bỏn ton b s
vn nh nc ti doanh nghip cho ngi lao ng. Cụng ty c phn
thng mi v tng hp I H Tõy c thnh lp theo quyt nh s 907/
Q/ UB ngy 10/ 09/ 2004 ca UBND tnh H Tõy. T ngy 01/ 01/
2005 cụng ty chớnh thc i vo hot ng theo phng ỏn iu l v
phng ỏn sn xut kinh doanh ó c thụng qua ti i Hi c ụng
ln 1 theo lut doanh nghip v phỏp lut nh nc CHXHCN Vit Nam.
Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 Báo cáo thực tập 2

cuối khóa


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
2. B mỏy t chc ca Cụng ty C Phn Thng Mi v tng
hp I H Tõy
2.1. S b mỏy qun lý cụng ty
S 1: B mỏy hot ng ca cụng ty
HC

B.Kim
soỏt

HQT

Giỏm c

CễNG TY
Phũng
t chc
hnh
chớnh

Phũng
K
toỏn
ti
chớnh

Ca hng 1

Phũng
K
thut

Phũng
Xut
Nhp

Phũng
chm súc
khỏch
hng

Phũng Phũng
Kinh bo v
Doanh

KHO

Ca hng 2

Ca hng 3 Ca hng 4

S 2: Mụ hỡnh vn ng hng húa ca cụng ty
( Quy trỡnh lu thụng)
Cỏc ca hng
Cụng ty

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa
Ngi tiờu dựng

Cỏc ca hng
lý thực tập 3
Báoicáo

Ngi tiờu dựng


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng

i xe vn chuyn

i xe vn chuyn

2.2.Chc nng v nhim v ca tng b phn
1.4. c im t chc hch toỏn k toỏn ti Cụng ty.
1.4.1. T chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty.
Xut phỏt t c im t chc sn xut v t chc b mỏy trờn,
phự hp vi iu kin v trỡnh , b mỏy k toỏn ca Cụng ty t chc
theo mụ hỡnh tp trung v c thc hin trn vn phũng k toỏn ca
Cụng ty. Ti phũng k toỏn ti v ca Cụng ty c t chc theo cỏc
phn hnh k toỏn nh sau:
- ng u l k toỏn trng kiờm k toỏn tng hp: theo dừi v
qun lý iu hnh cụng tỏc k toỏn. ng thi tng hp s liu ghi
vo cỏc s tng hp ton Cụng ty, lp bỏo cỏo k toỏn.

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập 4


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
Tip ú l hai phú phũng k toỏn, cỏc nhõn viờn v th qu.
- K toỏn tin mt v tin gi ngõn hng: hng thỏng lp k hoch
tin mt gi lờn ngõn hng giao dch v qun lý cỏc ti khon cú liờn
quan, cui k lp nht ký chng t.
- K toỏn vt t: hoch toỏn chi tit nguyờn vt liu, cụng c dng
c theo phng phỏp ghi th song song. Cui thỏng, tng hp cỏc s liu
v np bỏo cỏo cho b phn tớnh giỏ thnh.
- K toỏn ti sn c nh v ngun vn: qun lý v theo dừi tỡnh
hỡnh tng gim TSC, khu hao, tng gim ngun vn ch s hu.
- K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng: hng thỏng cn
c vo sn lng ca cỏc Xớ nghip, n giỏ lng c hng v h s
lng giỏn tip tớnh ra qu lng.
- K toỏn cụng n: theo dừi cỏc khon n phi thu, phi tr trong
Cụng ty v gia Cụng ty vi khỏch hng, ghi s chi tit cho tng i
tng.
- K toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm:
hng thỏng nhn cỏc bỏo cỏo ca Xớ nghip gi lờn, tp hp cỏc khon
CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC tớnh giỏ thnh sn phm.
- Th qu: chu trỏch nhim v qu tin mt ca Cụng ty.

S 1.4: S t chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty

K toỏn trng

K

K

K

K toỏn chi
5
Báo
toỏn cáo thực
qu tập phớ sn

v

vt t

TSC

tin

thanh

xut v giỏ

TGNH

(Kho)

lng

toỏn

thnh SP

K toỏn

Nguyễn
Thảo-KT2K12
toỏn Thị Thu
toỏn
toỏn
cuối khóa

tin mt

K

Th


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng

Nhõn viờn hch toỏn cỏc ca hng

1.4.2. T chc vn dng ch k toỏn chung
Xut phỏt t c im t chc sn xut kinh doanh ca Cụng ty,
cụng tỏc k toỏn gi vai trũ quan trng trong vic thc hin chc nng k
toỏn ca mỡnh, phn ỏnh giỏm c quỏ trỡnh hỡnh thnh v vn ng ti
sn. Cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty ó thc hin y cỏc giai on ca
quy trỡnh hch toỏn t khõu lp chng t, ghi s k toỏn n lp h thng
bỏo cỏo k toỏn.
1.4.2.1. Chớnh sỏch k toỏn ỏp dng ti Cụng ty.

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập 6


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
Cụng ty ỏp dng ch k toỏn theo quyt nh s 48/2006/QBTC ngy 14 thỏng 9 nm 2006 ca B trng B Ti Chớnh.
K k toỏn ti Cụng ty tin hnh theo thỏng. Cui mi thỏng k
toỏn tin hnh tp hp s liu, chng t s sỏch lp cỏc bỏo cỏo ti
chớnh a lờn ban lónh o Cụng ty.
1.4.2.2. T chc vn dng chng t k toỏn ti Cụng ty.
Chng t k toỏn l nhng giy t v vt mang tin phn ỏnh
nghip v kinh t, ti chớnh phỏt sinh v ó hon thnh, lm cn c ghi
s k toỏn.
Chng t k toỏn ti Cụng ty gm cú:
Chng t lao ng tin lng
Chng t hng tn kho:
Chng t bỏn hng:
Chng t tin t:
Chng t TSC:
1.4.2.3. T chc vn dng ti khon k toỏn ti Cụng ty
Ti khon k toỏn dựng phõn loi v h thng hoỏ cỏc nghip
v
kinh t, ti chớnh theo ni dung kinh t. Cụng ty Quc t TNHH ụng
Ti ỏp dng h thng ti khon k toỏn theo quyt nh s 48/2006/QBTC ngy 14/9/2006 ca B Trng B Ti Chớnh gm 10 loi t 0 n
9
1.4.2.4. T chc vn dng hỡnh thc ghi s k toỏn ti Cụng ty.
S 1.5: Trỡnh t ghi s k toỏn theo hỡnh thc Nht ký
chng t

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập 7


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng

Chng t gc v cỏc
bng phõn b

Bng kờ

Nht ký chng t

S k toỏn chi tit

S cỏi TK

Bng tng hp

BCTC

Ghi chỳ:

Ghi hng ngy
Ghi i chiu
Ghi cui thỏng

CHNG 2: THC TRNG K TON TP HP CHI PH
SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY
C PHN THNG MI TNG HP I H TY

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập 8


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
2.1. Tỡnh hỡnh t chc cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ
thnh SP ti Cụng ty c phn thng mi tng hp I H Tõy.
2.2. K toỏn chi phớ sn xut
2.2.1. K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip
2.2.1.1 Hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu chớnh trc tip
2.2.1.2. Hch toỏn chi phớ vt liu ph trc tip
2.2.2. K toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip
2.2.3. Hch toỏn chi phớ sn xut chung
2.2.3.1. Chi phớ nhõn viờn ca hng
2.2.3.2. Chi phớ vt liu, cụng c dng c
2.2.3.3. Chi phớ khu hao TSC
2.2.3.4. Chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ bng tin khỏc
2.2.4. Tp hp chi phớ sn xut

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập 9


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
2.3. K toỏn giỏ thnh sn phm ti Cụng ty
2.3.1. i tng tớnh giỏ thnh.
2.3.2. K tớnh giỏ thnh
2.3.3. Phng phỏp tớnh giỏ thnh
2.3.4. Quy trỡnh tớnh giỏ thnh sn phm.

CHNG 3: PHNG HNG HON THIN
CễNG TC K TON TP HP CHI PH SN XUT
V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY
C PHNTHNG MI TNG HP I H TY
3.1. ỏnh giỏ chung v thc trng k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ
thnh sn phm ti Cụng ty
3.1.1. V u im
Do cụng ty ó xỏc nh ỳng tm quan trng ca vic tit kim chi
phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm nhng vn m bo cht lng trong
nn kinh t th trng cú s cnh tranh ca cỏc n v cựng ngnh nờn
cụng tỏc t chc qun lý chi phớ v tớnh giỏ thnh c phũng k toỏn ti
v ca Cụng ty thc hin mt cỏch nghiờm tỳc v c s ch o ca
cỏc cp lónh o.
i vi khon mc chi phớ nguyờn vt liu trc tip vic cụng ty
theo dừi v hch toỏn chi tit theo chi phớ NVL chớnh, chi phớ NVL ph,
chi phớ bao bỡ l rt hp lý. Vi cỏch lm ny cụng ty cú th theo dừi
chớnh xỏc tỡnh hỡnh s dng tng loi NVL xut dựng. i vi Chi phớ
nguyờn vt liu chớnh cụng ty la chn phng phỏp hch toỏn bn ct.
NVL chớnh tiờu hao cho tng mó hng s c theo dừi chớnh xỏc trờn
Phiu theo dừi bn ct, cui thỏng cỏc xớ nghip u phi tng hp
cỏc phiu ny thnh Bỏo cỏo thanh toỏn bn ct giỳp k toỏn hch toỏn

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập72


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
chớnh xỏc lng NVL chớnh tiờu hao cho tng mó hng, tớnh toỏn c
lng NVL chớnh tit kim c so vi nh mc.
i vi khon mc chi phớ nhõn cụng trc tip, cụng ty la chn
hỡnh thc tr lng theo sn phm, iu ny s khuyn khớch ngi lao
ng lm vic cú trỏch nhim v chm ch hn. õy l nhõn t rt quan
trng gúp phn lm tng nng sut lao ng t ú tng hiu qu hot
ng sn xut kinh doanh cho cụng ty. Vic tớnh lng cụng ty c b
phn lao ng tin lng ca vn phũng cụng ty thc hin trờn phn
mm tớnh lng, do ú vic tớnh lng cho cỏn b, cụng nhõn trong cụng
ty mang tớnh chớnh xỏc cao.
i vi khon mc chi phớ sn xut chung, vic chi tit theo tng
khon mc cng giỳp cho cụng tỏc hch toỏn c chớnh xỏc, rừ rng
Cụng ty cú sỏng kin s dng ngay n giỏ gia cụng sn phm ca mó
hng ú lm h s tớnh giỏ thnh. õy l s vn dng ht sc sỏng to v
em li kt qu cao, vỡ sn phm cng phc tp, yờu cu cao thỡ n giỏ
gia cụng phi cao ng ngha vi h s tớnh giỏ thnh cao. Do vy, vic
xỏc nh h s tớnh giỏ thnh nh vy l hp lý.
Hin nay, Cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc k toỏn nht ký chng
t m bo tớnh chuyờn mụn hoỏ cao ca s sỏch k toỏn, giỳp cho vic
thc hin chuyờn mụn hoỏ trong cụng tỏc phõn cụng cụng tỏc k toỏn.
Phũng k toỏn ca Cụng ty c b trớ hp lý, hot ng cú n np, cú
kinh nghim vi i ng k toỏn viờn cú trỡnh , nng lc, lũng nhit
tỡnh. ú l mt u th ln ca Cụng ty trong cụng tỏc k toỏn núi chung
v cụng tỏc qun lý chi phớ v tớnh giỏ thnh núi riờng.
3.1.2. Hn ch
Hin nay i tng tp hp chi phớ sn xut ca cụng ty l ton b
quy trỡnh cụng ngh sn xut, trong khi k toỏn ó t chc theo dừi v

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập73


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
tp hp chi phớ sn xut phỏt sinh theo xớ nghip, vic xỏc nh i
tng tp hp chi phớ nh vy lm gim kh nng qun lý chi phớ theo
ni phỏt sinh chi phớ.
Cỏc khon chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung
cú c theo dừi tng a im phỏt sinh chi phớ nhng khi tớnh giỏ
thnh li c tng cng trờn ton Cụng ty ri li phõn b cho tng mó
hng lm gim tỏc dng theo dừi chi tit.
Do c im ca ngnh dt may, trong quỏ trỡnh sn xut s cú
cỏc u tm on ni hay vi tha, vi vn. c bit trong loi hỡnh sn
xut gia cụng, nh mc tiờu hao NVL thc t thng thp hn so vi
nh mc ghi trong hp ng, phn chờnh lch ny c theo dừi trờn
Bỏo cỏo tit kim NVL nhng li khụng c tớnh lm gim chi phớ
sn xut. iu ny lm cho giỏ thnh sn phm phn ỏnh khụng chớnh
xỏc chi phớ sn xut tiờu hao. Bờn cnh ú, ph liu thu hi khi bỏn
thanh lý cụng ty li hch toỏn l mt khon doanh thu.
i vi khon mc chi phớ sn xut chung, cụng ty tin hnh tp
hp cho ton cụng ty ch khụng tp hp theo tng xớ nghip, iu ny
dn n cụng ty khụng th theo dừi c tỡnh hỡnh s dng v tit kim
chi phớ sn xut.
3.2. Phng hng nhm hon thin cụng tỏc hch toỏn chi phớ v
tớnh giỏ thnh sn phm Cụng ty.
* Xỏc nh li i tng tp hp chi phớ:
Hin nay, cụng ty tin hnh tp hp chi phớ cho ton b quỏ trỡnh
cụng ngh sn xut. Trong khi loi hỡnh sn xut ch yu cụng ty l
sn xut gia cụng theo n t hng, mt khỏc k toỏn cng t chc hch
toỏn cỏc khon mc chi phớ chi tit theo tng xớ nghip. Vỡ vy theo em
cụng ty nờn xem xột li vic xỏc nh i tng tp hp chi phớ, thun

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập74


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
tin cho vic tớnh giỏ thnh v qun lý chi phớ theo ni phỏt sinh chi phớ
cụng ty nờn tp hp CPSX theo tng xớ nghip thnh viờn v chi tit cho
tng n t hng cỏc xớ nghip. Nh vy ng thi cng cú th ỏnh
giỏ c hiu qu kinh t m tng n t hng em li lm c s ký
kt cỏc hp ng mi.
* T chc hch toỏn cỏc khon mc chi phớ:
i vi khon mc chi phớ NVL trc tip c chi tit thnh ba
khon mc. Trong ú cú khon mc CP NVL chớnh c hch toỏn theo
phng phỏp bn ct. Do c im ca ngnh dt may nờn thng bao
gi cng xut hin NVL tha l vi vn, vi thaChỳng cú th s
dng may cỏc chi tit ph cho cỏc mó hng khỏc hoc thu hi
thanh lý. Nhng khi hch toỏn cụng ty khụng tr i phn chi phớ tit
kim ny, lm cho giỏ thnh sn phm s tng lờn. Do vy em ngh cụng
ty nờn tr phn chi phớ NVL tit kim c vo chi phớ sn xut.
Trong loi hỡnh sn xut gia cụng, chi phớ vn chuyn NVL chớnh cng
nờn tp hp theo tng xớ nghip ri phõn b cho tng mó hng sn xut ti xớ
nghip.
i vi khon mc CP NCTT hin nay cụng ty ang tp hp theo
xớ nghip nhng n k tớnh giỏ thnh cú n t hng cha hon thnh
nờn theo em cụng ty nờn t chc tp hp chi phớ nhõn cụng theo xớ
nghip v chi tiờt cho tng n t hng.
i vi khon mc CP SXC hin nay cụng ty tp hp cho ton b
cụng ty. Theo em cú th theo dừi c tỡnh hỡnh s dng v tit kim
chi phớ ti cỏc xớ nghip thỡ cụng ty nờn tp hp CP SXC theo xớ nghip
v chi tit cho n t hng m bo GTSP c phn ỏnh chớnh xỏc
hn.
* Phng phỏp tớnh giỏ thnh sn phm:

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập75


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
Hin nay, loi hỡnh sn xut gia cụng chim t l ln trong hot
ng sn xut cụng ty nờn theo em cụng ty nờn ỏp dng phng phỏp
tớnh giỏ thnh sn phm theo n t hng
Cỏc khon mc CPSX s c tp hp theo tng xớ nghip v sau
ú s c chi tit theo n t hng. Khon mc CP SXC cng s tp
hp cho tng xớ nghip, n cui k k toỏn s tin hnh phõn b cho
tng n t hng
Cui k, k toỏn lp Bng kờ chi phớ sn xut theo n t hng
ri lp th tớnh giỏ thnh cho cỏc n t hng hon thnh v tớnh giỏ
thnh cho n t hng ú. T ú tớnh c GTSP n v sn phm ca
cỏc mó hng trong n t hng.

KT LUN
Qua thi gian thc tp em ó i sõu tỡm hiu tng quan v Cụng ty
v t chc b mỏy k toỏn cng nh t chc hch toỏn k toỏn ca Cụng
ty TNHH Ngc Bớch Xanh. c s ch bo tn tỡnh ca cụ chỳ, anh ch
phũng k toỏn, kt hp vi kin thc ó hc trng em ó hon thnh
bi lun vn tt nghip gm bỏo cỏo tng hp v bỏo cỏo chuyờn ngnh.
Tuy nhiờn do kin thc cũn hn ch v cú s nhn thc ch quan
ca bn thõn nờn bi bỏo cỏo ca em khụng th trỏnh c nhng thiu
xút. Em rt mong c s giỳp ca cụ giỏo hng dn v cỏc anh ch
ng nghờp Cụng ty Tnhh Ngc Bớch Xanh Bỏo cỏo thc tp
chuyờn ngnh ca em c hon thin v t kt qu tt nht.

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập76


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
Em xin chõn thnh cm n Ging viờn TS.Trn Nguyn Trung
Kiờn, Tng giỏm c cụng ty cụ: Mai Th Minh Hiu cựng cỏc anh ch
ng nghờp ti Cụng ty TNHH Ngc Bớch Xanh ó tn tỡnh giỳp
em cú th hon thin bi bỏo cỏo thc tp chuyờn ngnh ca mỡnh.
Em xin chõn thnh cm n!
TP. HCM, ngy thỏng 04 nm 2013
Sinh viờn
Nguyn Th Thu Tho

í KIN NHN XẫT CA GING VIấN
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập77


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Mc lc
...................................................................................................................1
CHNG 1: TNG QUAN V CễNG TY C PHN THNG MI
TNG HP I H TY.............................................................................2
1.1. Mt s nột v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C
Phn Thng Mi tng hp I H Tõy.......................................................2
Chng t tin t:........................................................................................7
Chng t TSC:........................................................................................7
CHNG 3: PHNG HNG HON THIN................................72
Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 Báo cáo thực tập78

cuối khóa


Trờng CĐ bán công công nghệ và QTDN - Khoa
Kinh Thơng
CễNG TC K TON TP HP CHI PH SN XUT....................72
V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY.........................72
C PHNTHNG MI TNG HP I H TY.............................72
.................................................................................................................76
KT LUN.............................................................................................76

Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12
cuối khóa

Báo cáo thực tập79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x