Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (260)

��#ࡱ#�################>###�� #############
#######################����################
#######

###


###
###########���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������####����########�����������������������������������###################
######################################### ###!###"#######$###
%###&###'###(###)###*###+###,######.###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###:###;###<###=###>###?
###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S
###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g
###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{
###|###}###~###ࡱ###�###R#o#o#t#
#E#n#t#r#y#################################################��������

###############################*�N#o�#####@#######E#n#c#r#y#p#t#e#d#P#a#c#k#a#g#
e#################################"###������������##############################
##########��########D#a#t#a#S#p#a#c#e#s#########################################
######��������########################0�.N#o�#�2aN#o�#############V#e#r#s#i#o#n#
######################################################������������##############
##########################L###########����####��������############����
#######


###�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������<###M#i#c#r#o
#s#o#f#t#.#C#o#n#t#a#i#n#e#r#.#D#a#t#a#S#p#a#c#e#s##############################
###########################################h###########
###E#n#c#r#y#p#t#e#d#P#a#c#k#a#g#e#2###S#t#r#o#n#g#E#n#c#r#y#p#t#i#o#n#D#a#t#a#S
#p#a#c#e###########################2###S#t#r#o#n#g#E#n#c#r#y#p#t#i#o#n#T#r#a#n#s
#f#o#r#m###X#######L###{#F#F#9#A#3#F#0#3#-#5#6#E#F#-#4#6#1#3#-#B#D#D#5##5#A#4#1#C#1#D#0#7#2#4#6#}#N###M#i#c#r#o#s#o#f#t#.#C#o#n#t#a#i#n#e#r#.#E#n#c#r#y
#p#t#i#o#n#T#r#a#n#s#f#o#r#m#######################D#a#t#a#S#p#a#c#e#M#a#p######
###############################################����#############################
###########p#######D#a#t#a#S#p#a#c#e#I#n#f#o####################################
#######����############################�89N#o�#�E#n#c#r#y#p#t#i#o#n#D#a#t#a#S#p#a#c#e###############4###������������#############
###########################@#######T#r#a#n#s#f#o#r#m#I#n#f#o####################
#######################��������########################0�?
N#o�#@�_N#o�#############S#t#r#o#n#g#E#n#c#r#y#p#t#i#o#n#T#r#a#n#s#f#o#r#m######
#########4###��������
#######################0�?
N#o�#��]N#o�###############P#r#i#m#a#r#y########################################
#############������������########################################�#######E#n#c#r
#y#p#t#i#o#n#I#n#f#o#################################################����#######
#############################
###�###########################################################################�
�����������#####################################################################
###############################################$###�###$########f###�##�########
#######M#i#c#r#o#s#o#f#t# #E#n#h#a#n#c#e#d# #R#S#A# #a#n#d# #A#E#S#
#C#r#y#p#t#o#g#r#a#p#h#i#c#
#P#r#o#v#i#d#e#r#######�;E�##�����[#���K#���Y�*1a�r######�TK���#


%N~{�#�X#K#�#~���D
�+۶��###########################################################################
################################################################################
#####################################################################�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�####################################### ###
#######


##############################################################################
###!###"#######$###%###&###'###(###)###*###+###,######.###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###:###;###<###=###>###?
###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S
###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g
###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������######�F##:�.��#K!� �R��#aN##�p��0���#�A�U#!��c#��#�#���YJ�:�ԃ�[�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~
#5�{�6#=�`{�K$U~#5�VG9d�SࡱNmG~&7T��O#3N��P�C�_2�7#ࡱ#=En�Dm��z��TM�eI�#_#8Cħ�@
������Z<�s��#�#�˾��q$�#�##x#�F�E�j��TΎ���#�F�


#
��#Y#q��PB�PTy�6��M��#YG�qub7�r�5�ࡱo�� ��Ta#��;#��Xg#/����(�&m�
� ?
�OV��v#Y����#S�6����LDF��#S#�#��r#^�$*�$�#��
�?A�,?��2M9S<�˟O���#8��a���+�#


�-�b2�#�Z�5|�(��pz�0�x�k�2��e#�u� �*��#*?�##�#���%��s
ࡱP�m�'���_�{n�sGI}�(����Ҭ#�#1��&ѡ�%#ć��Bࡱ���#


�i��:Ƙ�;���ࡱKr��#g�@O#����^6�
�����m,o6�&(##/��� �
n]
�͇
� �Vm�,14z������`�w��#7
ࡱ��4 �iyY 7'ࡱ
�##
7 ��h~�#'��:#7
\ࡱh�^#�
?W
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5
�{�6#=�`{�K$U~#5�_�;��#��#[=#%�����lO�#�r#A�
%���#�#`#��#�ࡱ�
����
E
�^p �#�da#s=�#^��?##w#7`#"�h�#$ʡ�e8*ïUg�#��¶=M[��(�iTF#c#&�?
2�0�$#�J##�'�#ࡱo�#e�j�����##��y�P�����


#��k��0�A1/oH����C];gI��=����x��<~,�p'#��F&���X#v��:�+ ࡱ��q/=�#�c#ࡱࡱo�$�d�d|
�"�&5U����(�#+�c�o,P�#�g�p#�4�j'*h�=#���#�ࡱN>����#����D#AA#�6��OJ#B��#$�*�
##���(q{��#��K 6�}‫ٹ‬#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�
{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�
{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�{�6#=�`{�K$U~#5�
{�6#=�`{�K$U~#5^�31�^Į�(/����m �O'��#�P�#�X)#d��%h��l��,�;!
��b.<ؕǰ[�(�U#t�h�Y���վ�c�-�#��� �#�˺|��w�#�?��#�;☵V%x5r:�Z�L#t�%���M����e�9t
�ࡱkt4z��#�0��ࡱ���
�UN �ЍG�2#/�
vŨq�%�`�?� �
f�q�*#ԇV��##a�d�##;��a#ࡱ}E��#����YF�#�#�F�%G�!�P�#��#?�7��AL�j��
+�Ћi�H7����i)��
�V��#-q��#0��#c�#{�,���9#�;�-ࡱd�##? Q?���###�և�S��#��<_{
ࡱ�h���ࡱ���
�0 �##�# ����Gƕ�`#r;!�ro�deÜ>QV��s�5a�O
y7gUB'��#y?
Gl�)2+���(��A#��@��&�K<��n.��ŕ�hx�#�1��]u�'�yLP##v5#��[�h]QR*#�AIT�p/�+U�M���ij#
RF#g�[4))�C�#��Oa������
�g�����7v�>A!*oY#�����#�?��d�\E_R�9�5ku��#���4��n#��� � �
_��
�e#�s#ƑQ��K�O_�3��-#k(#�9�#��Ģv�d955�'�G ߙ�\EP��ࡱ:kq��?�kg
$@#���+�#�1o=:y�����D�#�;a�t��T�,��"�#��####�NL*^��&��.ēZeOp �
֘ V��#5��#�'L9'nz!�
9�����‫�!ث‬TRv�q%!��#Uc4Lt7##�#ࡱ�k�K�#%�'#)#�#2oࡱ�@dY#�k!
��#�4�H~p��5e�#<��pg��#�#<&��+��W#6�#�^5���C�}��I#���i@#���E�|#�W###ࡱ?������?
Ь#W6�?� �
:$ӯ7&M���#��7T ��)�dP�#�mZ.~�#N�ZYO##�L�v�E4n"���#h�^;�[#ӝ�i769#�6h�
>*��dk;$#�� ��w�[!�#�:$%��ˢ%9 6&ࡱ=R��u�7q6�Ӹ ?�
�A*�#���#�pK#M(5��;��9c##)Z#cf<�w��8��bb�#�c?��
�bUf[#�q���&��Emࡱ���ѻ�w���#t��zA#O#�c�
��#9�4�4�#�#_�
ߴD�#�[��Gi1cr��^��$�7#��#�c��,�#)[��Ī��ࡱv����#�0b"]�©�#��#�P�Wfh�P��^�#6���x���r�MJ��#P��M
�@��\�=6�tM��##�n"2U�C�e##O\�#��#�ǽp#1�#wdr���#�23Io�~c�&8�+�}�#���TI��RcVhD��᚛�
��##���6��ߧi�#��#1X�#�Yh��m��L#7'_z�#�� ��ԑW-��#āЪ�#%


ZC:+C���,�fHz;Dt�#z436�E�?�.##��|ࡱ�c^�]4ࡱ
�����c#�#<�c6Zhf�L2#����#i4�Q��h�����s�'j�#���.q���$<3S�#�^�#?
O����j#r�jq�#0#����N#��K;����P�#:�##��ࡱ###�:~z#n�V�+�#�
'G�-��#V�Ur�vࡱ��{�#��;RS##b/#��.#ʼn<
+S#��#��#�#�#D�#?*ŀ�#,�R�[B5d��#�� ��#|�i-3@Q#~�F����;ZI ‫ڵ‬h#��4��#�u�#hN#��$
(����LS3eVKX0~�Q��W}u�R���S�*GE9?K�\
$5i#���#��eࡱG�Ph���>#J�0#`]��#m�u�#�����WQࡱ}��<���I�ΐ�Be ?�i�N)A�W��
r��lx#���D�do">|T��#�#c)Q�(�Q�Sc��##x���$|Ȼ&s�s��D�d��u�8�"�1�#J�WO�
#ࡱ
3#���ӷ5��
�#�![�#��#7]�"���#�##�wȂ5�##�1=�J#�Fm�##LG�6���m��v�R�$v�#�#'(## �s]�'�N ??
3#Wj#��#�A)����ࡱ]#�#ֱࡱ�#�">#&&�#1����9##�M{�D��H�4u��-#ࡱ
(�K#�#;#ࡱ$Q���T=qv��#�C��W(YĮ]��?#��Cf#�ࡱ�
��
k# ��� v#�(t���p�˛�\
$�"����#�V�#�.W�wmx����]w�7Ū��_�TgJ��fo�;�l)q�#/u�S#^$��; D���d##�5����#a�V�?
�T��Ԛ�ࡱ?f���5Iࡱõx�|zB#o#�"��gA#���#\(%��h�#�u?^�4��vO#C(�U�O
q�,#~�clv#�_�T
%����&�Q^�
L��&G��0�#i�VbC��zI?J#!�ҿ�N�3#��IV#��He�~:# ࡱO8�!�P#��Ht�)g�"�C8�#6�zBV�/6�#
ࡱ#��^h�y��x6��3;x#�Z�A�H5p#�#?###W�#�9N>k#���3Z����:��g/�'m��(�X��p��Ũ{���$#h�,
U�@���g#!=!�|�#I)�#��U#O ࡱ G�#���w�`�ņQUF!"&4##K9:d�ࡱ`�r�ü�͔'B
��
��E�H˃��V��1=�^���#���`D�3QQ�#[�#��c��{#d


]��"�J�Op��k{������
5
6�,�!#�=*Pb��;�I���ࡱ�ԁ�Vࡱ ‫ڭ‬#cA�E>�ʨ+|KpE��#ɮ# #���8?
W��=߬ �
#�#@��


�]��OGoZ#��#.'k�.�?�q���o3P���#;�\T��Z�T��a�_�?�#�#zK|u�0Ƽ�$#���T4*�ࡱ99���U�w)]
��X##w��`�VK#�ߞ��#��o�d[��߱� �N#���t)l �K��AfD�#�L��ʯqJ#�a�Z,�


�>�x��S��5>v�6�#�##���k\��ϩ��*!�#�k�#�K�Kh�#�?�#{�#M_#?
7���#'�\e��T�i�a]�#�{�����v##�D�a�


#��,P+K�
�1i���#߳;�Z�ɻ�d�EDD�v�#T��g%��w�w#�#@�)�ࡱ���
�,iࡱ

ࡱ^�#�x#(��q��<#


�Jp��@�ࡱk+z�ϗ��#5�Ԕ@�.�V�u��?�#�S#;4�#g���'�/��t�h}�w��V(�$d6W#�_#�;
(Q#�#kWࡱG�4]? Dd�_�b�w#�|�#Uz#��#8K#X����|
�uW�X=D)�1��[�A��u�2�PIn�y#Y�#�M�/u�k��*�� ��
�ʵ�҄�0��� S�9.�T�P��4�#���&�o��>[�k#��7
#-�F�#�d��'#�����#m����>kAS$�f�|H��#�x ##�+���+#)/H#o=�p�#ѹЗ��^##�s#<<��!
A��0pfG#�%�#=�r#A�M�;o�Ka&�5���� �a��lb-��?�/�##*��#�#o��}�
֙ ^�8##��


�(�J�X�#�.�Γ�3�9@9��g��v���j�[ipn'�?= ࡱ���#@lqbШ]��? z���P ?
�*�##A�#O#����wc##�~&#�#T

#āTZW�,#���sH+�#?#�_�#�+�2#<�#�':�=4E��F#y�(n(Ŕ��N#"#��U�ࡱċ;���B#'d##��h�##ae�`�


�#�}n���#�њN#


JJ� �����

##"
� �]H$##V �s���M?�V= ࡱ� �
7N�‫ض‬v��M&��##�!##�2�
j)�{�d#�<0�}�ࡱ#^g�}#³#\~�6��:��gV#ࡱ}TҸ#�d#��4�#�v%m�r�###Ӟ#2.�a)��#��#Ὁ ?� �
�r��^�ࡱǢ#;$0#��"����|#P#�Hŀ&e#/‫���ױ‬m"#��#gw#�ӧ^#�uj�##X�r��#�<�8#�к+�?G7��hsPėg?
�ࡱ�#Ɋ�:5��ࡱ#
m�j�!#��+��#��i�x�*#��=�H���(K��ࡱ-p|{����5��z}�Ńw��#���?
�/�n��(�!��#��#d�!�[7���[L�#J6�ࡱ6P�N�Y�8E0�]����#q�)����k#&�#�t#|�#�f�V�#


�v��


�.��:#�I��#'�)�G��
��Bso���M�cJ��JJJ���_�:6#u��#�Bs�#mC$���[]##��Ӝ�@,E#V+q�`#�g�>$~{#�ࡱ�
����
h
�/ ��|
�P�=��e� �#�Va�i �ԡ�E��y#�\#9�_�D#�]�!�#lv#��51���F�I%��U?�����5Grq�E
1#�#�zA�#q[��RVF�3�2�#��#];!#�i##�8 MA(T��#(�V(��#�#K���VS��


#-#� �ࡱ�
�����
1
�R#�Lt ��=�*�a�#G�#��#�u�v�#��q��Y#���iOK(nM#}��1U#n��1#�#
ࡱ#�Vso�G#&�#w��?�|U�>e֩����#���##9�^�1J���#[�a��98#X[#}�[�ࡱ�-A!�#�o �'s�
/��i&��\H�#A���h��5�-���O�ibB


��#q�
�o����=>#o�NOZD

�a�d!�u�/��\;�S��U�Ϩ�]##�5�^���#VT�.#I�S#


�#�q�#��YfŎ#�3�#qkZ�D�2#��R�Т^q89|��YM#)K#VV��ࡱ5X�/#~�.o##�e; �#t�#�#�#~#�##�
�,��`��F]��X#y$#E��4ZXjL/-P##�##�%Wa#`r#��#�>�|#x��|
n�jL#O�#JҗZ���#��#���5�:���_#2#4��J2�#�#^#��FQl�bQ%#�˾g�#6�}�C��½_�v)$O���
�\##I�i�Kb�lpw{�(=#B#eG�#�\FR�$����W�`#M7��#8�#���


��ƕ�+��(��o�nr�ix~g�>'�~m�F6"#����Ȁ=�[Y ‫ *)�ټ‬-�#��Ԏ �S#����;h �#c��#�
�l��
���&Z�y ?� �
#�#�#?� +##�����#�#�#ࡱ�+�{�#�*~��F9�8#�T1�O"#��Q��
1�##�#���#�^�g4/f#�a(�2�#�a�#���#�##w�.j;��6�0�@�zV�%s�=#��-)�!
<�#��;��e>����.�#�#�#~=#5Ju�E"�ߎ�k��~�#�0�#S��#/�8�Zq��
�#0�M+2�c�(y#6�#J��y��|7�4zv�V�=G#��Y�#�


rh�H�#���}˷��#�1*�Hv
��#E##�##~n�#J�Q�-#X�u#��? h!6����Y��U�k�#�Q���Y:I?J3�
��@��t#<6M�2��#r*�ࡱ(y��#�78���#��‫خ‬#�##��:�#����#��g��e��Os��##)�T�^#`�P�"
ւ���9�#d�r��?� �����
#�#���ࡱr#�#.4��ࡱǻ�`�!�>�o�(�#�"#�##�foD��ic��z
��n�#�e�xW���_ҁ\��kl�A����&ࡱ��t#h�6`#�ZM�#�?\�'B�x�#��3�oM��[�
֣ #\k�#�E"�/����&N�#
�>�v� ��@\��\<[(��##��-�ʧE�lȽ��#�_#�V#(�ࡱ#uQoq��#=��ax��87�#!�� ��UV�ϵ ‫ ?�ط‬c|
W�#�#�I��V��ࡱ\�G#5F�[���j��5�m�>]�##s�r�6�rq�#


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x