Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KINH TẾ, LUẬT

ISO 9001:2008

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN

Người hướng dẫn:
Th.S: BÙI THỊ CHANH

Sinh viên thực hiện
BÙI THỊ HUẾ
MSSV:DA1911091
Lớp: DA11KT01B
Khóa: 2011 - 2015
Trà vinh – Năm 2015


LỜI CẢM ƠN


Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện
thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, cũng như trong suốt thời gian thực hiện bài
báo cáo.
Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cô ThS. Bùi
Thị Chanh đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo.
Ngày …… tháng ………. năm 20…
Sinh viên thực hiện

Bùi Thị Huế

i


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Huế
MSSV: DA1911091
Lớp: DA11KT01B
Khoa: Kinh tế, Luật
Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015
Đến ngày: 06/02/2015
Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ Sơn
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:........................................................... Fax: ...........................................................
Email:duocphamkydo@gmail.com Website:duocphamkyson.com
Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng
sau:
Xếp loại
Nội dung đánh giá
Tốt Khá T.Bình Kém
I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
1. Thực hiện nội quy cơ quan
2. Chấp hành giờ giấc làm việc
3. Trang phục
4. Thái độ giao tiếp với cán bộ công nhân viên
5. Ý thức bảo vệ của công
6. Tích cực trong công việc
7. Đạo đức nghề nghiệp


8. Tinh thần học hỏi trong công việc
II. Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
1. Đáp ứng yêu cầu công việc
2. Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
3. Kỹ năng tin học
4. Kỹ năng sử dụng thiết bị tại nơi làm việc (máy fax, photocopy,
máy in, máy vi tính…)
5. Xử lý tình huống phát sinh
6. Có ý kiến, đề xuất, năng động, sáng tạo trong công việc
Kết luận: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
….........., ngày …... tháng …… năm 2015
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
ii


NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên thực tập: Bùi Thị Huế
MSSV: DA1911091
Lớp: DA11KT01B
1. Phần nhận xét:
Về hình thức:........................................................................................................................
Về nội dung:.........................................................................................................................
Về tinh thần thái độ làm việc:...............................................................................................
2. Phần chấm điểm:
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về hình thức:
- Trình bày đúng theo mẫu hướng dẫn
- Lỗi chính tả, lỗi đánh máy không đáng kể
2. Về nội dung:
- Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài
- Phần giới thiệu về cơ quan thực tập rõ ràng
- Nội dung phản ánh được thực trạng của công ty, có
đánh giá thực trạng trên
- Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả
năng thực thi trong thực tế
- Phần kết luận, kiến nghị phù hợp
3. Tinh thần, thái độ làm việc:
TỔNG CỘNG

ĐIỂM

ĐIỂM

TỐI ĐA
2
1
1
7
1
1

GVHD

3
1
1
1
10

Trà Vinh, ngày.......tháng........năm 2015
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

: Cổ phần
iii


iv


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................................i
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP.....................................................................................ii
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN....................................................................................iii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................................iii
MỤC LỤC........................................................................................................................................v
1.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN.....................1
1.1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng hoạt động của công ty..................................1
1.2. Tổ chức quản lý của công ty.................................................................................................2
1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty....................................................................................4
1.4. Đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng đến công tác kế toán.........................................................8
1.5. Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai...................................8
PHẦN 2............................................................................................................................................9
2.2. Những công việc quan sát tại công ty.................................................................................11
2.3. Bài học kinh nghiệm...........................................................................................................11

v


1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
KỲ SƠN
1.1. Quá trình hình thành phát triển và chức năng hoạt động của công ty
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 Thông tin chung về doanh nghiệp:
-

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ Sơn

-

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

-

Vốn của công ty: 14.000.000.000đ
Mã số thuế: 5400225889
Số điện thoại: 02183 842 117
Giám đốc: Vũ Thị Thu Hằng

 Quá trình ra đời và phát triển doanh nghiệp:
- Công ty thành lập theo quyết định số 4425/QD-TLDN ngày 23 /04/2012 của
UBND Tỉnh Hòa Bình. Và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số
5400225889 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp ngày 23/04/2012
- Công ty được thành lập năm 2012 với tên gọi là Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ
Sơn và mặt hàng kinh doanh chủ yếu dịch vụ về dược phẩm kinh doanh thương
mại các thuốc chức năng, các bài thuốc dân gian…,. Kể từ khi thành lập và đi vào
hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ Sơn đã liên tục
phát triển và gặp hái được những thành tích đáng kể. Công ty luôn hoàn thành vượt
mức chỉ tiêu . Vì vậy mà lợi nhuận tăng lên, thu nhập bình quân của người lao
động cũng tăng đáng kể đồng thời công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế
cho ngân sách nhà nước.
1.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty

• Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc
ngành y tế phục vụ công tác phòng và chữa bệnh.


Kinh doanh các sản phẩm chất lượng vì sức khoẻ người Việt.

1


Các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh
THUỐC TÂN DƯỢC
1. Thuốc giảm đau, hạ sốt
8. Thuốc khử trùng
2. Thuốc chống dị ứng
9. Thuốc đường tiêu hoá
3. Thuốc an thần, chống rối loạn tâm thần
10.Hormon, nội tiết tố
4. Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 11.Thuốc dùng cho mắt, tai mũi họng
5. Thuốc chống Parkinson
12.Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
6. Thuốc tim mạch
13.Vitamin và khoáng chất
7. Thuốc ngoài da
THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
1.Thuốc tiêu thực, bình vị, kiện tỳ
2.Nhóm dầu gió
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
1.2. Tổ chức quản lý của công ty
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
CHUYÊN MÔN

VĂN
PHÒNG

KHO VẬN

Cửa hàng số 1

PHÓ GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

PHÒNG KINH
DOANH

PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

MARKETING

Cửa hàng số 2

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy của công ty
2

TC - KT

Cửa hàng số 3


 Chức năng các phòng ban
 Giám đốc: điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động

thường ngày của công ty. Thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của
công ty..
 Phó giám đốc chuyên môn: phụ trách chuyên môn về tình hình nghiên cứu sản
phẩm dược phẩm mới và duy trì các sản phẩm hiện có của công ty.
 Phó giám đốc kinh doanh: có nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
của công ty.
 Phó giám đốc tài chính của công ty có nhiệm vụ:
+ Theo dõi lợi nhuận và chi phí, điều phối, củng cố và đánh giá dữ liệu tài
chính, chuẩn bị các báo cáo đặc biệt
+ Thiết lập tình hình tài chính bằng cách triển khai và áp dụng hệ thống thu
thập, phân tích, xác minh và báo cáo tài chính
-

Văn phòng: chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc về nguồn nhân lực như
tuyển dụng, đào tạo, xây dựng phương án trả lương, thưởng đảm bảo chế độ chính
sách cho người lao động theo quy định chăm lo cơ sở vật chất cho đơn vị quản lý,
đón tiếp khách tới thăm và làm việc tại công ty.

-

Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ: Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong

lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính – kế toán, trong đó đánh giá sử dụng tài sản, tiền
vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của công ty của Nhà nước.
- Phòng kho vận: nhiệm vụ và mục đích của phòng kho vận
 Đúng sản phẩm
 Đúng số lượng
3


 Đúng thời gian
 Đúng nơi
 Đúng giá
 Đúng điều kiện
 Đúng thông tin
- Phòng kinh doanh: tham mưu cho phó giám đốc về các hoạt động kinh doanh. Đưa ra
các kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn, cân đối lực lượng hàng hóa và có kế
hoạch điều hòa hợp lý trong sản xuất kinh lưu thông góp phần bình ổn thị trường đạt hiệu
quả kinh doanh trong công ty
- Phòng Marketing: có nhiệm vụ là thiết kế ý tưởng quảng cáo sản phẩm, quảng bá
thương hiệu, tổ chức và lên kế hoạch rồi thực hiện các kế hoạch Marketing của công ty.
Bên cạnh đó công ty còn có
 Quầy tiếp tân: có nhiệm vụ là đón tiếp khách, chỉ dẫn cho khách biết vị trí
các phòng ban khi khách đến công ty làm việc ký kết hợp đồng…….
 Phòng quản trị mạng: có nhiệm vụ đảm bảo hệ thống mạng luôn luôn ổn
định cho toàn công ty. Ngăn chặn các hành vi ăn cắp tài liệu, quấy rối đến
hoạt động kinh doanh của công ty qua internet.
 Phòng thí nghiệm: đây là nơi nghiên cứu và phát triển các bài thuốc quý.
Kế toán trưởng
1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán
tiền lương
và BHXH

Kế toán
vật tư và
công nợ
phải trả

Kế toán
thanh toán

4

Kế toán
tổng hợp
TSCĐ và
công nợ
phả thu

Thủ quỹ


Sơ đồ 3: Bộ máy kế toán của công ty
Chức năng, nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ tương tác
Bộ máy kế toán của Công ty đóng góp một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt
động của Công ty, giúp cho các nhà quản lý nắm rõ tình hình về nguồn tài sản, tài chính
và công tác thông tin kế toán một cách kịp thời, chính xác để các nhà quản lý có cơ sở
đánh giá và có hướng giải quyết kịp thời đối với những lợi ích của Công ty. Cơ cấu của bộ
máy kế toán như sau.
- Kế toán trưởng: phụ trách toàn bộ các công tác tài chính kế toán của công ty, tổ
chức sát hạch kế toán từ công ty đến các đội, phản ánh kịp thời mọi hoạt động kinh tế
phát sinh trong kỳ.
- Kế toán tiền lương và BHXH: chịu trách nhiệm tiền lương, bảo hiểm xã hội,
kinh phí công đoàn. Sau đó phân bổ quỹ tiền lương vào các đối tượng liên quan.
- Kế toán vật tư và công nợ phải trả:
• Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư trong công ty, cuối kì lập báo cáo có liên quan.
• Theo dõi các khoản công nợ phải trả theo đúng quy định chế tài chính và quy định
- Kế toán tổng hợp TSCĐ và công nợ phải thu:
• Ghi chép cập nhật chứng từ hàng ngày
• Tổ chức dữ liệu và kiểm soát chứng từ trước khi ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh thuộc văn phòng công ty.
- Thủ quỹ: Tuân thủ các quy định hiện hành về công tác quản lý, cấp phát chi tiêu
quỹ tiền mặt.
5


1.3.2. Hình thức kế toán tại đơn vị
 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 48/2006
BTC ngày 14/09 /2006 của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-

Niên độ kế toán: Là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31

-

tháng 12 năm dương lịch.
Kỳ kế toán: Tháng, quý, năm
Đơn vị tiền để ghi sổ kế toán là Việt Nam đồng.
Phương pháp kê khai và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc.
Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp xác định trị giá vật tư hàng hóa xuất kho: theo phương pháp nhập

-

trước xuất trước
Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: là phương pháp đường
thẳng.

-

Hình thức tổ chức công tác kế toán: Theo hình thức tập trung
Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Ngoài ra để phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản trị doanh nghiệp, hàng tháng Công
Chứng
toán
ty còn lập thêm các báo cáo thống kê
nhằm từ
xáckếđịnh
giá trị tài sản, thống kê các chỉ tiêu
như doanh thu, chi phí, công nợ,vật tư-công cụ.

Sổ nhật ký chung

Sổ, thẻ kế toán chi
Sổ nhật ký đặc biệt
tiết
Chứng từ kế toán của công ty được áp dụng theo hình thức Nhật ký chung:

Sổ cái

Bảng cân đối số
phát sinh
6

Báo cáo tài chính

Bảng tổng hợp chi tiết


Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi định kỳ hoặc cuối tháng
Đối chiếu

Sơ đồ 4: Hình thức ghi sổ kế toán
Hằng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán ( chứng từ đã được kiểm tra, định khoản) để
ghi vào nhật ký chung. Đồng thời ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ nhật ký chung,
định kỳ kế toán ghi vào sổ cái của các tài khoản. Với nhật ký đặc biệt thì hằng ngày căn
cứ vào chứng từ kế toán vào sổ nhật ký đặc biệt để ghi vào sổ cái tổng hợp. Cuối tháng
cộng số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Từ sổ, thẻ kế toán chi tiết lập bảng
tổng hợp chi tiết. Căn cứ vào bảng tổng hợp chi tiết và bảng cân đối số phát sinh lập báo
cáo tài chính.
7


1.4. Đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng đến công tác kế toán
1.4.1. Thuận lợi
- Do quy mô sản xuất của công ty không lớn,khối văn phòng và các cửa hàng tập
trung tại một điểm nên việc quản lý tài sản, công cụ dụng cụ được theo dõi sát sao. Trách
nhiệm quản lý ở các nơi làm việc được phân chia rõ ràng
- Là doanh nghiệp thương mại song số lượng công nhân viên kinh doanh tại các cửa
hang không nhiều nên không được phân tổ rõ rang nên việc quản lý về nhân sự, công
nhân viên dễ không gây khó khăn cho kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Hàng hóa là hàng trong nước không mất thời gian vận chuyển cũng như sự rắc rối
về chứng từ hàng hóa …..
- Sản phẩm được buôn bán ở trong nước viêc theo dõi công nợ dễ dàng
1.4.2 Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi thì công ty cũng có những khó khăn cho công tác kế toán
như :
- Vì số lượng nhân viên các cửa hàng ít nên một nhân viên kế toán kiêm nhiệm hai
phần hành kế toán, nhiều khi gây lên những nhầm lẫn, sai sót và không chuyên sâu. Việc
quản lý hàng hóa đôi khi cũng nhầm lẫn nên dẫn đến ùn tắc chứng từ trong khâu kiểm kho
Việc theo dõi công làm do kế toán tiền lương đảm nhiệm nên đôi khi không được sát sao.
1.5. Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai
1.5.1Chiến lược phát triển
Mở rộng Công ty thêm một chi nhánh ở thị xã thuộc tỉnh Hòa Bình.
- Phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng tốt yêu cầu công việc chuyên
nghiệp
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: văn phòng, trang thiết bị hiện đại để phục
vụ cho dịch vụ khách hàng tốt nhất
Tuyển dụng thêm cán bộ, công nhân viên để bổ sung thêm lực lượng còn thiếu và
nhu cầu cho chi nhánh mới.
8


1.5.2 Phương hướng phát triển
Là một công ty thương mại Công ty đang chuyển dần sang kinh doanh đa dịch vụ
để tạo lợi thế kinh doanh trên thị trường của mình. Hiện tại Công ty đang chuẩn bị triển
khai dich vụ mua bán và kí gửi hàng hoá ( chủ yếu là dược phẩm chức năng ).
Quảng cáo trên truyền hình có ưu điểm là sinh động, hấp dẫn, dễ truyền tải nội dung
đến người tiêu dùng, tuy nhiên chi phí về quảng cáo trên truyền hình nhất là vào các giờ
cao điểm cho đông người xem lại cao, trong khi tính chọn lọc khách hàng lại thấp nên
Công ty không đầu tư nhiều vào quảng cáo trên truyền hình
Tăng cường quảng cáo trên internet về sản phẩm của Công ty cũng như tên Công ty
tại các trang mua bán rao vặt vừa thể hiện được hình ảnh, màu sắc, đây là cách để cho các
Công ty khác biết đến tên tuổi của Công ty nhiều hơn.

PHẦN 2
NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KỲ SƠN
2.1 Những công việc thực hiện tại công ty

2.1.1 Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
• Chứng từ được thực hành
- Thực hành lập bảng chấm công,
- Nhập số liệu vào bảng lương của công nhân viên
- Được viết hóa đơn thanh toán lương cho công nhân viên
• Tài khoản được sử dụng
TK 334 “Phải trả người lao động”
- TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”
• Sổ kế toán được thực hành:
-

-

Được thực hành vào sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 334
9


2.1.2 Kế toán tài sản cố định
• Chứng từ được thực hành
-

Thực hành viết hóa đơn giá trị gia tăng
Được hướng dẫn viết biên bản bàn giao tài sản cố định, phiếu thu, phiếu chi,
biên bản thanh lý tài sản cố định.
• Tài khoản được sử dụng
- TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”.
- TK 214 “Hao mòn tài sản cố định”.
• Sổ kế toán được thực hành:
- Được quan sát và cách ghi sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng.
- Được thực hành vào sổ tài sản cố định và thẻ tài sản cố định
- Học cách ghi Sổ chi tiết TK 211, 214 và Sổ cái TK 211, 214
2.1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
• Chứng từ được thực hành
- Học cách viết đơn đặt hàng và cách vào phần mềm fast
- Nhập dữ liệu vào phiếu xuất kho, nhập kho, thẻ kho
- Thực hành viết hoá đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng
- Biết trình tự vào các sổ trên phầm mềm, cách làm nhanh và cẩn thận
• Tài khoản được sử dụng
Được thực hành với các tài khoản:
- TK 511 “DTBH và cung cấp dịch vụ”.
- TK 911 “Xác định KQKD”
- TK 641 “Chi phí bán hàng”
- TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp”
- TK 632 “Giá vốn”
- TK 156 “ Hàng hóa”
• Sổ kế toán được thực hành:
Được thực hành trên phần mềm máy tính
- Sổ chi tiết TK 511, 632, 911,421,821
- Sổ cái TK 511, 911, 632, 421
- Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng.

10


2.2. Những công việc quan sát tại công ty
-

Các anh chị, cô chú trong công ty rất vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Sẵn sàng giúp
đỡ em khi em có thắc mắc hay khó khăn.
Các chị trong phòng kế toán hướng dẫn cách làm việc, cách viết sổ sách, hóa đơn,
giấy tờ cần thiết.
Hướng dẫn em cách sắp xếp các loại giấy tờ sổ sách sao cho ngăn nắp và dễ tìm
nhất.
Học cách xếp tiền, cách đếm tiền, để tiền một cách cẩn thận nhất.

2.3. Bài học kinh nghiệm
2.3.1. Về chuyên môn
Với một môi trường làm việc thực tế đã giúp em có cơ hội trải nghiệm và học hỏi rất
nhiều:
o Cần phải nắm rõ và chắc các nghiệp vụ chuyên môn: TS và NV
o Chú ý các chuẩn mực kế toán và các quy định được sửa đổi hàng năm như: Quy
định mức lương hiện tại, quy định về giá trị TSCĐ…
o Cần phải chú ý và cẩn thận về chữ ký, đọc kỹ trước khi ký duyệt bất cứ một chứng
từ hóa đơn nào dù là nhỏ nhất.
o Các nghiệp vụ phát sinh ngày nào ghi lại ngày đó, tránh để lâu gây nhầm lẫn…
o Học được những kỹ năng làm việc cơ bản mà trong trường chưa được làm, học và
dạy.
2.3.2. Về phương pháp tổ chức công việc
o Công việc của ngày nào giải quyết ngày đó, tránh để nhiều và dồn công việc
o Nhanh nhẹn, nhiệt tình chu đáo với khách hàng
o Chăm chỉ, cẩn thận
o Luôn học hỏi cách thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh từ dễ đến khó
2.3.3 Bài học kinh nghiệm về việc tác phong làm việc văn phòng.
Được học và làm việc trong một môi trường chuyên môn giúp em có thêm nhiều hiểu biết
hơn như:
11


o Được giao lưu tiếp xúc và tạo mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh. Tự
tin hơn trong giao tiếp và biết cách ứng xử.
o Nguyên tắc đúng giờ của công ty giúp em hoàn thiện bản thân hơn. Luôn làm việc
đúng giờ, đúng hạn và đúng thời gian quy định.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x