Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (679)

Chuyên đề tốt nghiệp
Lời mở đầu
Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động
sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh
nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nớc nói
chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau
và một trong những công cụ quản lý không thể thiếu đợc
đó là kế toán.
Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm giữ một vai trò rất quan trọng trong công tác kế
toán của doanh nghiệp. Vì đối với các doanh nghiệp hoạt
động trong nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết và cạnh
tranh quyết liệt, khi quyết định lựa chọn phơng án sản
xuất một loại sản phẩm nào đó đều cần phải tính đến lợng chi phí bỏ ra để sản xuất và lợi nhuận thu đợc khi tiêu
thụ. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ
và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm là chỉ
tiêu chất lợng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản
phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng thể hiện kết quả của
việc quản lý vật t, lao động, tiền vốn. Điều này phụ thuộc
vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Chính vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm là hai quá trình liên tục, mật thiết với nhau.
Thông qua chỉ tiêu về chi phí và giá thành sản phẩm các
nhà quản lý sẽ biết đợc nguyên nhân gây biến động chi
phí và giá thành là do đâu và từ đó tìm ra biện pháp
1


Chuyên đề tốt nghiệp
khắc phục. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ
giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan
trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn
đề quan tâm của toàn xã hội.
Công ty cổ phần phát triển Thăng Long là một doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực phát
thanh truyền hình. Sản phẩm của công ty rất đa dạng và
phong phú cả về quy cách, chủng loại, mẫu mã và chất lợng
sản phẩm. Công ty đã xác định đợc quy trình hạch toán
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khá hoàn
chỉnh.
Tuy nhiên, qua thời gian thực tập tại công ty, đợc tiếp xúc
trực tiếp với công tác kế toán ở công ty, thấy đợc tầm quan
trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để hiểu
sâu sắc hơn về nội dung này nên em đã lựa chọn đề tài:
"Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long".
Nội dung của chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản
xuất.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển
Thăng Long.

2


Chuyên đề tốt nghiệp
Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần


phát triển Thăng Long.

Phần I
lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm:
1.1.1. Chi phí sản xuất:
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất:
- Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí
về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá
3


Chuyên đề tốt nghiệp
trình hoạt động SXKD mà doanh nghiệp phải chi ra trong
một kỳ kinh doanh. Nh vậy, chỉ đợc tính là chi phí của kỳ
hạch toán những hao phí về tài sản và lao động có liên
quan đến khối lợng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ hạch
toán.
- Ngợc lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t,
tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó đợc dùng vào
mục đích gì. Tổng số chi tiêu cho quá trình sản xuất
trong kỳ của DN bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp,
quá trình SXKD và chi tiêu cho quá trình tiêu thụ.
Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhng có
quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của
chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Chi phí và
chi tiêu không những khác nhau về lợng mà còn khác nhau
về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhng tính vào
chi phí kỳ sau và có những khoản tính vào chi phí kỳ này
nhng thực tế cha chi tiêu. Sở dĩ có sự khác biệt giữa chi
tiêu và chi phí trong các DN là do đặc điểm, tính chất
vận động và phơng thức chuyển dịch giá trị của từng loại
tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch
toán chúng.
1.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất:

4


Chuyên đề tốt nghiệp
a) Phân loại CPSX theo nội dung và tính chất kinh tế
của chi phí.
Toàn bộ CPSX đợc chia ra các yếu tố chi phí nh sau:
Chi phí nguyên vật liệu.
Chi phí nhân công.
Chi phí khấu hao tài sản cố định.
Chi phí dịch vụ mua ngoài.
Chi phí bằng tiền khác.
Cách phân loại này có tác dụng cho biết doanh nghiệp
đã chỉ ra những yếu tố chi phí nào, kết cấu và tỷ
trọng của từng yếu tố chi phí để từ đó phân tích
đánh giá tình hình thực hiện dự toán CPSX. Trên cơ sở
các yếu tố chi phí đã tập hợp đợc để lập báo cáo CPSX
theo yếu tố
b. Phân loại CPSX theo mục đích và công dụng của
chi phí.
Cách phân loại này cũng còn gọi là phân loại chi phí
theo khoản mục. Toàn bộ chi phí đợc chia ra thành các
khoản mục:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Chi phí nhân công trực tiếp.
Chi phí sản xuất chung.
Ngoài ra khi tính chỉ tiêu giá thành toàn bộ thì chỉ
tiêu giá thành còn bao gồm khoản mục chi phí quản lý
doanh nghiệp và chi phí bán hàng.
5


Chuyên đề tốt nghiệp
Cách phân loại này có tác dụng phục vụ cho yêu cầu
quản lý CPSX theo định mức, nó cung cấp số liệu để
phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm. Nó dùng để
phân tích tình hình thực hiện giá thành và là tài liệu
tham khảo để lập CPSX định mức và lập giá thành cho kỳ
sau.
1.1.2. Giá thành sản phẩm:
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm:
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
chi phí về lao động sống, lao động vật hoá mà doanh
nghiệp đã bỏ ra tính cho 1 đơn vị sản phẩm hoặc là
công việc lao vụ sản xuất đã hoàn thành. Giá thành là một
chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng toàn bộ hoạt
động SXKD của doanh nghiệp trong đó phản ánh kết quả
sử dụng vật t, tài sản, tiền vốn, các giải pháp kinh tế kỹ
thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt đợc mục
đích là sản xuất đợc nhiều sản phẩm nhng tiết kiệm đợc
chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm.
1.1.2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm:
a) Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu
để tính giá thành.
Giá thành kế hoạch: Đợc tính trên cơ sở chi phí sản
xuất kế hoạch và sản lợng kế hoạch
Giá thành định mức: Thờng căn cứ vào các định mức
chi phí hiện hành để tính cho một đơn vị sản phẩm.

6


Chuyên đề tốt nghiệp
Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu đợc xác định sau khi đã
kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm trên cơ sở các chi
phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm.
b.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán.
Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): Bao gồm chi
phí nguyên vật liệu trực tiếp(CPNVLTT), chi phí nhân công
trực tiếp (CPNCTT) và chi phí sản xuất chung(CPSXC) tính
trên sản phẩm đã hoàn thành
Giá thành tiêu thụ(Giá thành toàn bộ): Bao gồm giá
thành sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN tính
cho sản phẩm đó.
1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm.
Hiện nay, cùng với chất lợng và mẫu mã sản phẩm, giá
thành sản phẩm luôn đợc coi là mối quan tâm hàng đầu
của các doanh nghiệp. Phấn đấu cải tiến mẫu mã, hạ giá
thành và nâng cao chất lợng sản phẩm là nhân tố quyết
định nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trờng
và thông qua đó nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh
(SXKD) của doanh nghiệp. Vì vậy hơn bao giờ hết, các
doanh nghiệp phải nắm bắt đợc thông tin một cách chính
xác về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Kế toán chính xác chi phí phát sinh không chỉ là việc
tổ chức ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ trung thực
về mặt lợng hao phí mà cả việc tính toán giá trị thực tế
chi phí ở thời điểm phát sinh chi phí. Kế toán chính xác chi
7


Chuyên đề tốt nghiệp
phí đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép tính toán và phản
ánh từng loại chi phí theo đúng địa điểm phát sinh chi
phí và đối tợng chịu chi phí.
Giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Tính đúng giá thành là tính toán chính xác và hạch toán
đúng nội dung kinh tế của chi phí đã hao phí để sản xuất
ra sản phẩm. Muốn vậy phải xác định đúng đối tợng tính
giá thành, vận dụng phơng pháp tính giá thành hợp lý và giá
thành tính trên cơ sở số liệu kế toán tập hợp CPSX một cách
chính xác. Tính đủ giá thành là tính toán đầy đủ mọi hao
phí đã bỏ ra trên tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ mọi
yếu tố bao cấp để tính đủ đầu vào theo đúng chế độ
quy định. Tính đủ cũng đòi hỏi phải loại bỏ những chi
phí không liên quan đến giá thành sản phẩm nh các loại chi
phí mang tính chất tiêu cực, lãng phí không hợp lý, những
khoản thiệt hại đợc quy trách nhiệm rõ ràng.
Chính từ ý nghĩa đó mà nhiệm vụ đặt ra cho công
tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm là:
- Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm
của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm để xác định
đúng đắn đối tợng tập hợp CPSX và đối tợng tính giá
thành.
- Tính toán tập hợp phân bổ từng loại CPSX theo đúng
đối tợng tập hợp chi phí đã xác định bằng phơng pháp

8


Chuyên đề tốt nghiệp
thích hợp, cung cấp kịp thời thông tin về CPSX và xác định
chính xác chi phí cho sản phẩm làm dở cuối kỳ.
1.2. Hạch toán chi phí sản xuất :
1.2.1. Đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí phí
sản xuất:
1.2.1.1. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất :
- Việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai
đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí
trong hạch toán CPSX- tức là đối tợng hạch toán CPSX - và
sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị
- tức là đối tợng tính giá thành.
Xác định đối tợng hạch toán CPSX chính là việc xác
định giới hạn tập hợp -CPSX mà thực chất là xác định nơi
phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí.
1.2.1.2. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất:
Việc tập hợp CPSX phải đợc tiến hành theo một trình
tự hợp lý, khoa học thì mới có thể tính giá thành sản phẩm
một cách chính xác, kịp thời. Ta có thể khái quát chung
việc tập hợp CPSX qua các bớc sau:
+ Bớc 1: Tập hợp chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp
cho từng đối tợng sử dụng.
+ Bớc 2: Tính toán và phân bổ lao vụ của các ngành
sản xuất kinh doanh phụ cho từng đối tợng sử dụng
trên cơ sở khối lợng lao vụ phục vụ và giá thành đơn
vị lao vụ.
9


Chuyên đề tốt nghiệp
+ Bớc 3: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
cho các loại sản phẩm có liên quan.
+ Bớc 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ,
tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản
phẩm.
Tuỳ theo từng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho áp
dụng trong doanh nghiệp mà nội dung, cách thức hạch toán
chi phí sản xuất có những điểm khác nhau.
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theop phơng pháp
kê khai thờng xuyên.
1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những khoản chi
phí về nguyên vật liệu, vật liệu phụ, nửa thành phẩm mua
ngoài, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản
phẩm. Các chi phí này có liên quan trực tiếp đến từng đối
tợng chịu chi phí nên có thể tập hợp theo phơng pháp ghi
trực tiếp căn cứ trên các chứng từ có liên quan đến nguyên
vật liệu trực tiếp để ghi theo đúng đối tợng có liên quan.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thờng bao gồm chi
phí nguyên vật liệu chính, chi phí vật liệu phụ, chi phí
nhiên liệu... đợc xuất dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm.
Đối với nguyên vật liệu chính thờng phân bổ theo tiêu
chuẩn chi phí định mức của nguyên vật liệu chính hoặc
theo khối lợng sản phẩm đã sản xuất ra.

10


Chuyên đề tốt nghiệp

Công thức phân bổ nh sau:

CPVL phân bổ
cho từng đối tợng

Tổng tiêu thức phân
= bổ của từng đối tợng

Tỷ lệ
( hay hệ
số ) phân
bổ

x

Trong đó:
Tổng CP vật liệu cần phân bổ

Tỷ lệ(hay hệ số)
= Tổng tiêu thức phân bổ của tất cả
phân bổ
các đối tợng

Để đảm bảo cho việc tập hợp chi phí đợc chính xác
thì chi phí NVLTT còn phải chú ý trừ giá trị NVL đã lĩnh
dùng nhng cha sử dụng hết và giá trị phế liệu thu hồi (nếu
có):
CPNVL
thực tế
trong kỳ

Giá trị NVL
=
xuất dùng
để SXSPGiá trị NVL
cha sử dụng
cuối kỳGiá trị
phế liệu
thu hồi

Để theo dõi các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
kế toán sử dụng TK621- nguyên vật liệu trực tiếp. Tài
khoản này đợc mở sổ chi tiết theo từng đối tợng tập hợp
chi phí (phân xởng, bộ phận sản xuất).
Nội dung kết cấu TK621:
11


Chuyên đề tốt nghiệp
+ Bên nợ : Giá trị nguyên, vật liệu xuất dùng trực tiếp
cho chế tạo sản phẩm
+ Bên có : Giá trị vật liệu không dùng hết trả lại kho
Kết chuyển chi phí NVLTT vào TK154 để
tính giá thành sản phẩm
+ Số d

: TK621 cuối kỳ không có số d.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí NVL trực tiếp

TK 152

TK621

NVL xuất dùng trực tiếp
để sản xuất

TK152

NVL không dùng hết trả
lại nhập kho

TK154

TK 111,112,
331
Giá trị NVL mua
ngoài dùng trực
tiếp sx

Kết chuyển CPNVLTT
để dùng tính giá
thành SP

TK1331

Thuế VAT đợc
khấu trừ của
VL mua ngoài

1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

12


Chuyên đề tốt nghiệp
Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao lao động
phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, trực tiếp thực
hiện các lao vụ dịch vụ nh tiền lơng chính, lơng phụ và
các khoản phụ cấp có tính chất lơng.
Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản phải trả
công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực
hiện các lao vụ, dịch vụ nh: tiền lơng chính, lơng phụ và
các khoản phụ cấp có tính chất lơng. Ngoài ra chi phí
nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho
các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ do chủ sử dụng lao động chịu
và đợc tính vào chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất
định với số tiền lơng phát sinh của công nhân trực tiếp
sản xuất.
Trong hạch toán, kế toán sử dụng TK622- CPNCTT để
phản ánh chi phí nhân công của ngời lao động trực tiếp
sản xuất sản phẩm.
Nội dung kết cấu TK622:
+ Bên nợ : Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản
phẩm
+ Bên có : Kết chuyển CPNCTT vào TK154 để tính giá
thành sản phẩm.
+ Số d

: TK622 cuối kỳ không có số d.

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực
tiếp

13


Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TK 334

TK622

TK154

TiÒn l¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho
c«ng nh©n trùc tiÕp

TK 338
K/chuyÓn CP nh©n
c«ng TT ®Ó tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm

C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc
tÝnh vµo chi phÝ

TK 335
TrÝch tríc tiÒn l¬ng cu¶ c«ng
nh©n sx vµo chi phÝ

14


Chuyên đề tốt nghiệp
1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung:
Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn
lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Đây là những chi phí
phát sinh trong phạm vi các phân xởng, bộ phận sản xuất
của doanh nghiệp.
Chi phí sản xuất chung gồm chi phí nhân viên phân xởng, chi phí vật liệu, chi phí công cụ sản xuất, chi phí
khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và
các chi phí khác
Để theo dõi các khoản chi phí sản xuất chung, kế toán
sử dụng TK 627- CPSXC, mở chi tiết theo từng phân xởng,
bộ phận sản xuất, dịch vụ.
* Nội dung kết cấu TK 627:
- Bên nợ: Chi phí SXC thực tế phát sinh trong kỳ.
- Bên có: Kết chuyển chi phí SXC vào TK 154 để tính
giá thành sản phẩm và lao vụ dịch vụ.
TK 627 cuối kỳ không có số d.
TK 627 đợc chi tiết thành 6 TK cấp 2:
+ TK 6271: Chi phí nhân viên phân xởng
+ TK 6272: Chi phí vật liệu xuất dùng chung cho phân
xởng
+ TK 6273: Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng cho
phân xởng
+ TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ tại phân xởng

15


Chuyên đề tốt nghiệp
+TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt
động SXKD của phân xởng
+ TK 6278: Chi phí khác bằng tiền của phân xởng.
TK 627 cuối kỳ phải tiến hành phân bổ cho từng loại
sản phẩm mà ngời ta thờng chọn tiêu thức phân bổ là
phân bổ theo chi phí định mức giờ làm việc thực tế của
công nhân sản xuất và phân bổ theo tiền lơng trực tiếp
của công nhân sản xuất sản phẩm.
* Phơng pháp hạch toán:
Trong kỳ tập hợp chi phí từ TK liên quan vào bên nợ
TK627. Cuối kỳ phân ra các khoản ghi giảm chi phí và
những TK liên quan, còn lại phân bổ chi phí sản xuất
cho từng đối tợng kết chuyển vào TK 154 (doanh
nghiệp áp dụng PPKKTX) hay vào TK 631 (doanh nghiệp
áp dụng PPKKĐK

TK111,
TK 111, 112,
112,152
152
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản

TK 338,334

TK 627

Tập hợp cp nhân
xuấtChung
viên px
Các khoản ghi giảm
TK 152
CPSX
Tập hợp CPVL

TK 154(chi

TK153

tiết..)
Tập hợp CP CCDC

K/ chuyển (phân bổ) CPSX
vào đối tợng tính giá thành

TK 214
Chi phí khấu hao
TSCĐ
TK 331
CP dịch vụ mua
ngoài
TK111,112

16
CP khác bằng


Chuyên đề tốt nghiệp

1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất :
Sau khi đã tập hợp chi phí nh là chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất
chung thì cuối kỳ hạch toán (tháng, quý) phải kết chuyển
vào bên nợ của TK154 để phục vụ cho việc tính giá thành
sản phẩm. TK 154 phải đợc mở chi tiết theo từng đối tợng
tính giá thành.
* Nội dung kết cấu TK 154:
+ Bên nợ: Tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ (CPNVLTT,
CPNCTT, CPSXC)
+ Bên có:
Các khoản chi phí đợc giảm nh là phế liệu thu hồi
hoặc sản phẩm hỏng ngoài định mức
Giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành đã
nhập kho
+ Số d: (Bên nợ) Phản ánh chi phí thực tế của sản phẩm
còn dở dang cha hoàn thành
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổng hợp kế toán chi phí sản xuất

17


Chuyên đề tốt nghiệp

TK 154(chi tiết...)

TK 621

TK 152,111

xxx

TK 622

Các khoản ghi
giảm CPSX

K/chuyển
CPNVLTT

TK 155

Nhập kho

K/chuyển
CPNCTT

TK 157

TK627
Tổng giá
thành sx
thực tế của
sp hoàn
thành

K/chuyển CPSXC

Gửi
bán

TK 632

Tiêu thụ
ngay
xx
x

1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phơng pháp
kiểm kê định kỳ:
Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì kế toán sử dụng
TK 631- Giá thành sản xuất. Kế toán vẫn sử dụng các TK621,
622, 627 để tập hợp chi phí và TK 154 nhng TK 154 chỉ
dùng để phản ánh số d đầu kỳ và cuối kỳ. Bên nợ TK 631
tập hợp các chi phí NVLTT, CPNCTT, CPSXC và giá trị sản
phẩm làm dở đầu kỳ chuyển sang. Cuối kỳ sau khi đã kiểm
kê đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ thì kết chuyển giá
trị sản phẩm làm dở cuối kỳ từ TK 631 sang TK 154. Và trên
cơ sở số d đầu kỳ cộng chi phí tập hợp đợc trong kỳ trừ giá
trị sản phẩm làm dở kiểm kê cuối kỳ thì sẽ tính đợc giá
thực tế của sản phẩm hoàn thành nhập kho.
18


Chuyên đề tốt nghiệp
* Nội dung kết cấu TK 631:
- Bên nợ: Giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ, các chi phí
phát sinh trong kỳ (CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC)
- Bên có: + Kết chuyển giá trị sản phẩm làm dở kiểm
kê cuối kỳ
+ Giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành
nhập TK 631 cuối kỳ không có số d.
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán CPSX theo phơng pháp kiểm kê định kỳ
TK 154

TK 631
K/chuyển giá trị
sp làm dở kiểm kê
cuối kỳ

K/chuyển giá trị sp dở
dang đầu kỳ

TK 621

TK622

TK 627

TK 154

TK 632

K/chuyển
CPNVTT
Giá thành thực tế sp đã
hoàn thành nhập kho

K/chuyển
CPNCTT

K/ chuyển CPSX
chung

1.2.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang:
1.2.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi
phí nguyên vật liệu chính:
Sản phẩm dở dang là những sản phẩm cha kết thúc
giai đoạn chế biến, còn đang nằm trong quá trình sản
xuất. Để tính đợc giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần
thiết phải tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở
19


Chuyên đề tốt nghiệp
dang. Tuỳ theo đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình
công nghệ và tính chất của sản phẩm mà doanh nghiệp có
thể áp dụng một trong số các phơng pháp đánh giá sản
phẩm dở dang sau:
Với bán thành phẩm: Có thể tính theo chi phí thực tế
hoặc kế hoạch.
Với sản phẩm đang chế tạo dở dang: Có thể áp dụng một
trong các phơng pháp:
Trong trờng hợp doanh nghiệp sản xuất có chi phí NVLTT
chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong giá thành của sản phẩm
và sản phẩm làm dở nhỏ, không chênh lệch nhiều giữa các
kỳ thì doanh nghiệp áp dụng phơng pháp này để đánh giá
sản phẩm làm dở cuối kỳ.
Theo phơng pháp này, chi phí làm dở cuối kỳ chỉ tính
chi phí NVLTT hay chi phí NVL chính trực tiếp, còn các chi
phí khác tính hết cho thành phẩm.
Chi phí sản phẩm làm dở cuối kỳ đợc tính theo công
thức:
CPSP làm dở
Chi phí
đầu kỳ
nguyên vật
+
Số lợng
(khoản mục
liệu trực tiếp
CPSP
SP dở
NVLTT)
phát sinh
làm dở =
x
dang
cuối kỳ
Số lợng SP
Số lợng SP
cuối kỳ
hoàn thành + làm dở cuối
trong kỳ
kỳ
Trờng hợp doanh nghiệp chỉ tính cho sản phẩm làm dở
cuối kỳ phần chi phí NVL chính trực tiếp thì cần tổ chức

20


Chuyên đề tốt nghiệp
kế toán chi tiết khoản mục chi phí NVLTT thành chi phí NVL
chính và các chi phí NVL trực tiếp khác.
Nếu quy trình của doanh nghiệp là phức tạp, chế biến
kiểu liên tục, qua nhiều giai đoạn thì sản phẩm dở cuối kỳ
ở giai đoạn đầu tính theo NVLTT, còn các giai đoạn tiếp
theo tính theo giá trị của bán thành phẩm của giai đoạn trớc chuyển sang, coi đó là NVLTT của giai đoạn tiếp theo.
1.2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản
lợng ớc tính tơng đơng :
Theo phơng pháp này căn cứ vào mức độ hoàn thành
và số lợng sản phẩm dở dang để quy sản phẩm dở dang
thành sản phẩm hoàn thành. Tiêu chuẩn quy đổi thờng dựa
vào giờ công hoặc tiền lơng định mức. Để đảm bảo tính
chính xác của việc đánh giá, phơng pháp này chỉ nên áp
dụng để tính các chi phí chế biến ( CPNCTT, CPSXC) còn
các chi phí NVL chính phải xác định theo số thực tế đã
dùng.
Giá trị NVL
chính nằm
trong sp dở
dang

Toàn bộ giá trị VL
Số lợng
chính xuất dùng
SP dở dang
= Số lợng
cuối
Số lợng x
kỳ(không quy
thành +
dở
đổi)
phẩm
dang

1.2.4.3.

Xác định giá trị sản phẩm dở dang

theo 50% chi phí chế biến
Thực chất đây là một dạng của phơng pháp ớc tính
theo sản lợng hoàn thành tơng đơng trong đó giả định

21


Chuyên đề tốt nghiệp
sản phẩm dở dang đã hoàn thành ở mức độ 50% so với
thành phẩm:
Giá trị sp dở
dang cha hoàn
thành

Giá trị NVL chính
= nằm trong sp dở
dang

+

50% chi
phí chế
biến

1.2.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo
định mức :
Phơng pháp này chỉ áp dụng thích hợp với những doanh
nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ổn
định, đã xây dựng đợc các định mức kinh tế kỹ thuật tơng đối hợp lý và các định mức đã thực hiện có nề nếp
thờng xuyên, việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm có trình độ nghiệp vụ vững
vàng, chế độ hạch toán ban đầu có nề nếp chặt chẽ.
Đặc điểm nổi bật của phơng pháp này là thực hiện đợc việc kiểm tra thờng xuyên, kịp thời việc thực hiện các
định mức chi phí để phát hiện ra các khoản chi phí vợt
định mức (là những chi phí chênh lệch so với định mức
đã đề ra)
* Nội dung chủ yếu của phơng pháp này:
Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật và dự toán chi
phí đã đợc duyệt để tính ra giá thành định mức của sản
phẩm.
Phải hạch toán riêng chi phí sản xuất phù hợp với định
mức và số chênh lệch thoát ly định mức.
22


Chuyên đề tốt nghiệp
Khi có thay đổi định mức phải tính lại giá thành
định mức và số chênh lệch do thay đổi định mức của
sản phẩm làm dở.
Trên cơ sở của giá thành định mức số chênh lệch do
thay đổi định mức, số chênh lệch do thoát ly định mức sẽ
tính đợc giá thành thực tế của sản phẩm theo công thức:
Giá thành
thực tế
sản phẩm

=

Giá
thành
định
mức

Chênh lệch
do thay
x
đổi định
mức

Chênh lệch
x do thoát ly
định mức

1.2.5. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất :
1.2.5.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng:
Sản phẩm hỏng là những sản phẩm không đạt tiêu
chuẩn chất lợng và đặc điểm kỹ thuật về sản xuất sản
phẩm nh mẫu mã, kích cỡ, cách lắp ráp, màu sắc của sản
phẩm... Tuỳ theo mức độ h hỏng của sản phẩm mà sản
phẩm hỏng chia ra làm hai loại khác nhau:
Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa đợc: Là những sản
phẩm hỏng mà về mặt kỹ thuật có thể sửa chữa đợc, chi
phí về sửa chữa mặc dù có bỏ ra nhng vẫn còn lợi ích kinh
tế.
Sản phẩm hỏng không thể sửa chữa đợc: Là những
sản phẩm hỏng về mặt kỹ thuật không sửa chữa đợc,
không khôi phục lại đợc giá trị sử dụng ban đầu của sản
phẩm và chi phí sửa chữa bỏ ra không mang lại lợi ích kinh
tế.
23


Chuyên đề tốt nghiệp
Hiện nay trong một số doanh nghiệp ở nớc ta có quy
định sản phẩm hỏng trong định mức và sản phẩm hỏng
ngoài định mức. Đối với sản phẩm hỏng trong định mức thờng đợc quy định theo một tỷ lệ nhất định và những chi
phí đối với sản phẩm hỏng trong định mức đợc coi nh là
chi phí chính phẩm. Còn đối với chi phí sản phẩm hỏng
ngoài định mức là những sản phẩm hỏng ngoài dự kiến,
ngoài những quy định do những nguyên nhân bất thờng
không lờng trớc đợc và khi đã đợc xác định và có ý kiến
giải quyết thì xem nh đó là một khoản chi phí về thiệt hại
những tổn thất bất thờng.
Đối với sản phẩm hỏng trong định mức thì chi phí
đó vẫn tính vào chi phí chung trong quá trình sản xuất
sản phẩm. Còn đối với sản phẩm hỏng ngoài định mức thì
phải hạch toán riêng vào TK 154 và đợc chi tiết theo sản
phẩm hỏng ngoài định mức.

Sơ đồ 1.6: Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng có thể sửa
chữa đợc (sản phẩm hỏng trong định mức).
TK 152,155,334

TK 621, 622,
627

CP sửa chữa SP hỏng

TK 154

TK155

Giá thực tế sp
hthành nhập
TK154 để tính giá
kho
thành

K/chuyển vào
24


Chuyên đề tốt nghiệp

Sơ đồ 1.7: Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng không thể
sửa chữa đợc (sản phẩm hỏng ngoài định mức).
TK 621, 622, 627

TK 154(SP)

K/chuyển cp để tính
giá thành sp

TK 154 (sp hỏng ngoài
định mức)

Số sp hỏng ngoài định mức

TK1388,
1528

Xử lý bồi thờng
hoặc thu hồi
phế liệu
TK 821
Khoản thiệt hại về sp
hỏng

1.2.5.2.Thiệt hại về ngừng sản xuất :
Thiệt hại ngừng sản xuất ngoài kế hoạch thờng do một
nguyên nhân chủ quan (máy móc h hỏng) hoặc nguyên
nhân khách quan (bão lụt, thiên tai...) gây ra. Trong thời
gian ngừng sản xuất các doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một
số khoản chi phí để duy trì hoạt động nh tiền công lao
động, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dỡng... Những khoản chi
phí chi ra trong thời gian này đợc coi là thiệt hại về ngừng
sản xuất.
Chi phí thiệt hại ngừng sản xuất phải đợc theo dõi riêng
và sau khi đã trừ phần bồi thờng, trừ phần thu hồi phế liệu

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x