Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (307)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................3

LỜI CẢM ƠN.............................................................................................. 5
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.........................................6
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..........................................................6
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐÔ................................................................7
DANH MỤC CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN................................8
PHẦN I:LỜI MỞ ĐẦU............................................................................... 9
Phần II: ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ THỰC TẬP "KHÁI QUÁT CHUNG VÊ
CÔNG TY.................................................................................................. 11
TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - HƯNG YÊN".........11
2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN..........11

2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh.....11
- Vốn chủ sở hữu là trên 20 tỷ đồng...........................................................11
- Tổng diện tích của Công ty: 12.580 m²...................................................11
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán, Công ty áp dụng hệ thống
tài khoản do Bộ Tài Chính quy định đối với DN có quy mô lớn, theo quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC.......................................................................... 11
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh.................................................................................... 11
2.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN........................................12
1.2.1 Chức năng......................................................................................... 12
2.2.2 Nhiệm vụ.......................................................................................... 12
2.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN..........13
2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
Đức Thịnh – Hưng Yên.............................................................................13

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

1

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

2.3.2 Tình hình lao động của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức
Thịnh......................................................................................................... 15
2.4 HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN......................16
2.4.1 Tổ chức sản xuất............................................................................... 16
2.4.2 Mô hình tổ chức hoạt động sản xuất của công ty TNHH Thương mại
- Dịch vụ Đức Thịnh.................................................................................. 16
2.5 ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN........................................17
2.6 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN
NĂM 2010-2011 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM


2012........................................................................................................... 21
2.6.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2010-2011...21
2.6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012..........................................23
Phần III:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN "THỰC TRẠNG VÊ.........25
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ Ở CÔNG TY.........................25
TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - HƯNG YÊN".........25
3.1 KHÁI QUÁT VÊ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN..........25
3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
Đức Thịnh – Hưng Yên.............................................................................25
3.1.2 Chế độ, chính sách kế toán áp dụng ở công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh.................................................................................... 27
3.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ Ở CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN......................30
3.2.1 Kế toán thuế GTGT ở công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức
Thịnh......................................................................................................... 30
3.2.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Đức Thịnh – Hưng Yên................................................................51
3.2.3 Kế toán thuế thu nhập cá nhân ở công ty TNHH Thương Mại - Dịch
vụ Đức Thịnh – Hưng Yên........................................................................61
Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

2

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

3.2.4 Kế toán thuế môn bài ở công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đức
Thịnh – Hưng Yên..................................................................................... 67
3.2.5 Kế toán thuế nhà đất ở công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đức
Thịnh – Hưng Yên..................................................................................... 71
Phần IV:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................77
4.1 ĐÁNH GIÁ VÊ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ Ở CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN....78
4.1.1 Ưu điểm............................................................................................ 78
* Phương pháp hạch toán: được áp dụng theo phương thức KKTX giúp kế
toán theo dõi được thường xuyên tình hình biến động về vật tư, tiền vốn…
................................................................................................................... 79
4.1.2 Hạn chế............................................................................................. 82
4.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
KẾ TOÁN THUẾ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC
THỊNH – HƯNG YÊN..............................................................................85
3.2.1 Quản lý tốt công tác kế toán thuế......................................................85
3.2.1.1 Nâng cao công tác quản lý thuế.....................................................85
4.2.2 KIẾN NGHỊ:"Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".......................87
4.2.3 Trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật..............................................88
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.......................................89
3.2.5 Tăng cường mối liên hệ giữa các phòng ban....................................89
3.2.6 Hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán.................................89
Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán là phần quan trọng không thể thiếu
giúp cho kế toán ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong công
ty. Hệ thống chứng từ, sổ sách đầy đủ đảm bảo cho việc theo dõi, hạch toán
quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi, đầy đủ...............................89
Công ty nên hoàn thiện hệ thống chứng từ của mình, quản lý tốt các loại
hóa đơn, chứng từ nhất là hóa đơn GTGT để tránh tình trạng hóa đơn
khống. Xây dựng quá trình luân chuyển chứng từ hợp lý, đảm bảo cho
công tác hạch toán được tiến hành thuận lợi. Tổ chức tốt công tác bảo quản
và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán..........................................................90
Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

3

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

KẾT LUẬN............................................................................................... 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................92

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nghiên cứu trong khoá luận này là hoàn toàn trung thực được lấy từ
năm 2010 và tháng 1 năm 2011 và chưa được sử dụng để bảo vệ một công trình
nghiên cứu nào khác.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012

Sinh viên

Vũ Thị Thu Hường

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

4

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

LỜI CẢM ƠN
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường cùng ban chủ nhiệm khoa kế
toán Trường CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Thái
Nguyên. Với sự tiếp nhận của ban giám đốc em đã về thực tập tại phòng kế toán thống kê của công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Đức Thịnh - Hưng Yên. Sau một
thời gian học tập và nghiên cứu thực tế tại Công ty em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức
công tác kế toán thuế ở công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Đức Thịnh - Hưng
Yên” làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình.
Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo thực tập, ngoài sự cố gắng của
bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong công ty
TNHH Thương Mại - Dịch vụ Đức Thịnh, cùng thầy cô và bạn bè trong trường.
Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Giáo viên: TRIỆU THỊ BẮC đã hướng
dẫn và chỉ bảo tận tình cho em trong suốt quá trình hoàn thiện báo cáo thực tập.
Chân thành cảm ơn các anh chị và các cô chú trong phòng ban kế toán, phòng
ban chức năng của công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Đức Thịnh đã tạo điều kiện
thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành báo cáo.
Nhân dịp này em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến các thầy cô giáo
trong trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Công Nghiệp Thái Nguyên.
Em kính chúc quý thầy cô trong trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Công
Nghiệp Thái Nguyên dồi dào sức khoẻ, công tác tốt. Chúc quý công ty ngày càng có những
bước đi vững chắc để đạt được những thành công rực rỡ trong tương lại.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 3 năm 2012
Sinh viên
Vũ Thị Thu Hường

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

5

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Sinh viên:
Vũ Thị Thu Hường
Lớp:
K4B KT
Tên đề tài:
“Tổ chức công tác kế toán thuế ở công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ
Đức Thịnh - Hưng Yên”
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1.1. Tiến trình thực hiện chuyên đề:...................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
1.2 Nội dung chuyên đề:
• Cơ sở lý thuyết.............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
• Các số liệu, tài liệu thực tế:..........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
1.3. Hình thức và kết cấu chuyên đề:
• Hình
thức
trình
bày:...................................................................................... ..................................
.....................................................................................
Thái Nguyên, ngày….tháng….năm 2012
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
NSNN

Nguyên văn
Ngân sách nhà nước

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

6

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

GTGT

Giá trị gia tăng

VAT

Thuế giá trị gia tăng

TK

Tài khoản

CCDC

Công cụ dụng cụ

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TNBQ

Thu nhập bình quân

SXKD

Sản xuất kinh doanh

GGHB

Giảm giá hàng bán

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐÔ
STT
Bảng 1.1
Bảng 1.2
Sơ đồ 1.1
Bảng 1.3
Sơ đồ 2.1
Sơ đồ 2.2

Tên bảng và sơ đồ
Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật.
Tình hình sử dụng lao động
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009-2010
Cơ cấu bộ máy kế toán
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

7

Trang
14
15
17
22
25
28

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Sơ đồ 2.3
Sơ đồ 2.4
Sơ đồ 2.5
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3



Trường CĐCN&KTCN

Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về thuế GTGT đầu vào
Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về thuế GTGT đầu ra
Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về thuế TNDN
Biểu thuế thu nhập cá nhân.
Các bậc thuế môn bài đối với cơ sở kinh doanh
Bảng giá đất SXKD phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Kim Động

32
38
51
60
65
71

DANH MỤC CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
STT
Chứng từ 2.1
Chứng từ 2.2
Sổ 2.1
Sổ 2.2
Chứng từ 2.3
Chứng từ 2.4
Sổ 2.3
Sổ 2.4
Chứng từ 2.5
Chứng từ 2.6
Chứng từ 2.7
Chứng từ 2.8
Chứng từ 2.9
Sổ 2.5

Tên chứng từ và sổ sách kế toán
Trang
Hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa
34
Phiếu nhập kho
35
Sổ chi tiết TK 1331
36
Sổ cái TK 1331
37
Hóa đơn GTGT khi bán hàng
40
Phiếu xuất kho
41
Sổ chi tiết TK 3331
42
Sổ cái TK 3331
43
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào
44
Bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số:
46 01- 1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
Tờ khai thuế GTGT
48
60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
53của Bộ Tài chính)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN
54
Sổ chi tiết TK 3334
57

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

8

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Sổ 2.6

Trường CĐCN&KTCN

Sổ cái TK 3334

58

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã
Chứng từ 2.10

khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá

62

nhân có ký hợp đồng lao động
Chứng từ 2.11

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

64

Chứng từ 2.12
Chứng từ 2.13
Sổ 2.7
Chứng từ 2.14
Chứng từ 2.15
Sổ 2.8

Tờ khai thuế môn bài
Giấy nộp tiền vào NSNN
Sổ chi tiết TK 3338 - Thuế môn bài
Thông báo nộp tiền thuê đất
Giấy nộp tiền vào NSNN
Sổ chi tiết TK 3337- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

67
68
69
72
74
75

PHẦN I:LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang ngày càng khởi sắc, hội
nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Qua nhiều năm thực hiện chuyển dịch từ nền
kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà Nước, đến
nay nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều sự biến đổi lớn và trở thành một nền kinh tế có
tốc độ phát triển cao trong khu vực. Việt Nam đang dần khẳng định được vị thế của
mình với bè bạn quốc tế.
Kinh tế là lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, vì thế mà
vai trò của các doanh nghiệp, Công ty, các thành phần kinh tế đối với nền kinh tế là
không thể phủ nhận.
Doanh nghiệp tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm,
hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các
mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của
doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có những chính sách, chiến lược phù
hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên trong quá trình thực
hiện các mục tiêu đã định ra, các doanh nghiệp phải quan tâm đến các chủ trương,
chính sách của nhà nước đối với nền kinh tế. Một trong số đó là các quy định của pháp
luật về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.
Thuế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân .Trước hết thuế là
công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho ngân sách Nhà Nước. Là công cụ điều tiết
thu nhập trực tiếp thực hiện công bằng xã hội trong phân phối và là công cụ để kiểm

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

9

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa thuế còn tham gia vào điều
tiết kinh tế vĩ mô bằng các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân...Thuế được hình thành từ nhiều
nguồn khác nhau và từ các đối tượng khác nhau trong xã hội. Với những đối tượng
khác nhau thì có những quy định khác nhau về đối tượng chịu thuế, mức thuế suất và
cách tính thuế khác nhau. Thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó là
một nghĩa vụ mà các doanh nghiệp phải thực hiện, nó ảnh hưởng rất nhiều đến lợi
nhuận của mỗi doanh nghiệp.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, em lựa chọn đề tài tổ chức công tác kế toán
thuế ở công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh – Hưng Yên để nghiên cứu
cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu khái quát về hoạt động của công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Đức
Thịnh - Hưng Yên.
- Tìm hiểu về thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế ở công ty TNHH Thương
mại- Dịch vụ Đức Thịnh - Hưng Yên.
- Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế
toán thuế ở công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Đức Thịnh - Hưng Yên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán thuế
- Phạm vi nghiên cứu:
+Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về tổ chức công tác kế
toán thuế ở công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Đức Thịnh .
+ Phạm vi thời gian: Số liệu tập trung nghiên cứu trong năm 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong phạm vi chuyên đề, em sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
+ Phương pháp thu thập thông tin.
+ Phương pháp hạch toán kế toán.
+ Phương pháp xử lý và thể hiện thông tin
+ Phương pháp duy vật biện chứng

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

10

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

Phần II: ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ THỰC TẬP "KHÁI QUÁT CHUNG
VỀ CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - HƯNG YÊN"
2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh
Tên:
Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Đức Thịnh
Trụ sở chính:

Thị trấn Lương Bằng - Huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên

Tel:

03213.810.413

Fax:

03213.810.413

Mã số thuế:

0900223432

Số tài khoản:

2400211000320014 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn Hưng Yên
- Vốn chủ sở hữu là trên 20 tỷ đồng
- Tổng diện tích của Công ty: 12.580 m²

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán, Công ty áp dụng hệ thống tài
khoản do Bộ Tài Chính quy định đối với DN có quy mô lớn, theo quyết định số
15/2006/QĐ-BTC
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh được thành lập từ ngày 25-122003 nằm trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyên Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngay
từ ngày đầu thành lập, công ty đã có sự hợp tác chặt chẽ với công ty khóa cao cấp
Katsura – Nhật Bản và công ty TNHH Nhật Bản. Kể từ đó, công ty TNHH Thương
mại- Dịch vụ Đức Thịnh đã trở thành một trong những công ty hàng đầu về sản xuất
khóa cửa và bản lề cao cấp tại Việt Nam với các nhãn hiệu JEP, NAWAKI, OSHIO,
YAKOMI, FUSIKA.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

11

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

Với công nghệ cao trong sản xuất và qua các công đoạn quản lý nghiêm ngặt về
chất lượng, sản phẩm khóa đã đạt tới sự thay đổi căn bản về nguyên liệu, bằng việc đã
sử dụng nguyên liệu là Inox có khả năng chịu mặn, chống gỉ sét, chịu được nhiệt độ,
độ ẩm cao… Sản phẩm bản lề đã đáp ứng tới những tải trọng rất cao, điều mà không
nhiều nhà sản xuất trên thế giới đạt được.
Do luôn thay đổi về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng, các sản phẩm của công ty
ngày càng đáp ứng được nhu cầu đa dạng và khó tính của khách hàng. Sản phẩm đã
gây được ấn tượng mạnh và được thị trường chấp nhận nên uy tín của công ty ngày
càng cao, do vậy công ty luôn nhận được những đơn đặt hàng từ nhiều nước như Nhật
Bản, Mỹ, Australia, Ucraina.
Với phương châm: “chất lượng Nhật, bảo hành Nhất”, công ty mong muốn tạo
mối quan hệ buôn bán tốt trên khắp thế giới. Khách hàng sẽ luôn nhận được những
mặt hàng mới nhất, cao cấp nhất với sự hậu mãi chu đáo.
Công ty có đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có thể cùng lúc
đáp ứng được nhiều nhu cầu của các bạn hàng. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp sẽ
tư vấn, thiết kế cho khách hàng những sản phẩm phù hợp và thoả mãn với nhu cầu của
khách hàng, đảm bảo chất lượng cao. Công ty có thể thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn
chỉnh các sản phẩm khóa, bản lề sàn…
Công ty đi vào hoạt động từ năm 2005.
2.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
1.2.1 Chức năng
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về khóa và bản lề sàn cao cấp cung cấp
sản phẩm cho địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thành khác.
- Sản xuất các sản phẩm về cơ khí, thiết bị điện, thiết bị nhiệt
- Gia công, sửa chữa máy móc thiết bị hàng cơ , kim khí
- Hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
-

Bảo toàn và tăng trưởng vốn, phát triển vốn kinh doanh.

-

Chấp hành pháp luật, thực hiện hạch toán thống kê thống nhất và thực hiện
nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2.2.2 Nhiệm vụ
- Công ty thực hiện việc mua nguyên vật liệu của các công ty sắt, thép, tôn,
Inox, gang… như công ty Inox Thuận Phát, công ty cổ phần thép Nam Vang,
công ty Inox Á Châu, Cty Đúc đồng Quang gia…

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

12

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

-

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển hàng năm phù hợp với yêu cầu
của giám đốc và nhu cầu của thị trường.
- Thực hiện các chế độ và quy định về quản lý vốn tài sản, các quỹ về kế toán,
chế độ kiểm toán, chế độ khác của nhà nước và quy chế tài chính của công ty.
- Thực hiện nghĩa vụ với người lao động theo quy định của bộ lao động, chăm
lo mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, các chế độ báo cáo theo quy định về
thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật.
- Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong Công ty, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng,
nghĩa vụ kinh tế cho đất nước.
- Ổn định và nâng cao đời sống của công nhân viên trong toàn Công ty nhằm
giữ vững ổn định sản xuất…
- Sản xuất các sản phẩm với kỹ thuật công nghệ cao nâng cao chất lượng sản
phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
- Hướng tới nhằm cung cấp đầu vào với chất lượng cao cho các công trình xây
dựng góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân đưa đất nước ta lên một tầm
cao mới - thời kỳ hội nhập và phát triển.
2.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
Đức Thịnh – Hưng Yên
Trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật là những nhân tố không thể thiếu được trong
quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty có trang bị cơ sở vật chất tốt cũng có nghĩa
công ty có động lực cạnh tranh tốt hơn các đối thủ khác trên thị trường. Không những
tránh được sự lạc hậu về công nghệ mà còn nâng cao được năng suất lao động, góp
phần hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh được thành lập vào năm 2005
nên máy móc thiết bị vẫn còn khá mới và hiện đại. Hơn nữa trong quá trình sản xuất
kinh doanh công ty luôn có sự trang bị thêm máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản
xuất cũng như công tác quản lý nhằm thực hiện những mục tiêu, chiến lược mà công
ty đã đề ra.
Hệ thống nhà xưởng, nhà điều hành được công ty quan tâm xây dựng, bảo quản
thường xuyên nhằm phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động sản xuất được diễn ra
liên tục và đảm bảo an toàn.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

13

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường CĐCN&KTCN



Sau đây là bảng số liệu cho thấy tình hình cơ sở vật chất của công ty TNHH
Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh

Bảng 1.1: Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật

Năm 2010
Chỉ tiêu
1. Nhà cửa,
vật kiến trúc
2. Máy móc
thiết bị
3.
Phương
tiện vận tải
4. Thiết bị
quản lý
5. Tài sản
khác
Tổng

Năm 2011

So sánh 2010/2011

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ
Giá trị (đồng)
(%)

Tỷ lệ
Giá trị (đồng)
(%)

Tỷ lệ
(%)

4.283.359.029

25,92

19,09 0

0

4.283.359.029

10.521.736.914 63,68

15.914.458.249 70,93 5.392.721.335

863.549.781

5,23

1.284.650.000

5,73

421.100.219

503.945.200

3,05

569.125.034

2,54

65.179.834

350.974.848

2,12

384.123.674

1,71

33.148.826

16.523.565.772 100

22.435.715.986 100

5.912.150.214

51,25
48,76
12,93
9,44
35,78

(Nguồn: Phòng kế toán)
Qua bảng trên ta thấy tổng TSCĐ của công ty có sự tăng lên đáng kể qua 2 năm
2010-2011. tổng giá trị tài sản năm 2009 là 16.523.565.772 đồng, năm 2011 là
22.435.715.986 đồng. Sự biến động qua 2 năm của nhóm TSCĐ là 5.912.150.214
đồng tức là tăng 35,78% do những nguyên nhân sau:
+ Máy móc thiết bị qua 2 năm tăng 5.392.721.335 đồng tức là tăng 51,25%
+ Phương tiện vận tải qua 2 năm tăng 421.100.219 đồng tức là tăng 48,76% là
do công ty mua sắm thêm một xe tải loại nhỏ để vận chuyển.
+ Thiết bị quản lý qua 2 năm tăng 65.179.834 đồng tức là tăng 12,93% do doanh
nghiệp đầu tư mua sắm thêm một số máy tính cho phòng kế toán và phòng kỹ thuật
cùng một số tài sản khác.
+ Tài sản khác qua 2 năm tăng 33.148.826 đồng tức là tăng 9,44 %.
Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

14

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

Qua đây ta nhận thấy, công ty đã có sự đầu tư lớn vào tài sản cố định, tăng nguồn
vốn cố định cho doanh nghiệp, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra
thuận lợi, tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với thị trường.

2.3.2 Tình hình lao động của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức
Thịnh
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh luôn có sự đầu tư, chú trọng
phát triển nguồn lực con người – vốn là một nguồn lực quan trọng cho quá trình sản
xuất kinh doanh. Có thể thấy được tình hình sử dụng lao động của công ty qua một số
chỉ tiêu sau:
Bảng 1.2 : Tình hình sử dụng lao động
(Tính đến hết tháng 12/2011)
STT
1
2

3

4

Chỉ tiêu
Tổng số lao động
Phân theo giới tính
Lao động nam
Lao động nữ
Phân theo trình độ
Đại học
Cao đẳng
Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông
Phân theo tính chất công việc
Lao động trực tiếp
Lao động gián tiếp

Số người
248

Cơ cấu (%)
100

191
57

77,02
22,98

22
62
84
80

8,87
25
33,87
32,26

184
64

74,19
25,81
(Nguồn: Phòng kế toán)

Số lao động trong công ty được chia làm 2 khối: khối văn phòng và khối phân
xưởng. Công ty luôn chú trọng phát triển nguồn lực quan trọng này, không ngừng
tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho những vị trí quan trọng.
Từ phân tích trên ta thấy công ty đã đặc biệt chú ý tới việc tổ chức tuyển dụng lao
động. Số lao động tăng chủ yếu là do tuyển mới, số lượng công nhân cũng tăng là do
đòi hỏi của thực tiễn nên vẫn cần tuyển thêm công nhân nhằm mở rộng quy mô sản
xuất. Số người có trình độ ĐH tăng do chính sách nâng cao chất lượng nhân viên của
công ty.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

15

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

2.4 HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
2.4.1 Tổ chức sản xuất
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh tiến hành sản xuất theo kế hoạch
với những sản phẩm truyền thống và sản xuất theo đơn đặt hàng khi có yêu cầu của
khách hàng.
- Sản xuất theo kế hoạch: hầu hết những sản phẩm của công ty là những sản
phẩm truyền thống (khóa, sàn, đồ điện, mặt bích…) nên công ty sản xuất
thường xuyên theo kế hoạch. Do đó doanh thu của công ty có sự ổn định qua
các tháng trong năm.
- Sản xuất theo đơn đặt hàng: bên cạnh việc sản xuất theo kế hoạch thì công ty
còn sản xuất theo đơn đặt hàng. Khi khách hàng có nhu cầu đến đề nghị công
ty thực hiện, nếu công ty thấy có thể chấp nhận được thì khi đó sẽ có kế hoạch
sản xuất theo yêu cầu.
2.4.2 Mô hình tổ chức hoạt động sản xuất của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh là một doanh nghiệp sản xuất
nên công ty tổ chức hoạt động sản xuất của mình theo các tổ đội. Toàn công ty có 12 tổ
đội sản xuất, mỗi tổ thực hiện những công việc riêng biệt đảm bảo cho hoạt động sản
xuất diễn ra nhịp nhàng
1) Tổ tiện
7) Tổ đột dập
2) Tổ phay
8) Tổ mài
3) Tổ hàn
9) Tổ đánh bóng
4) Tổ sàn
10) Tổ đúc
5) Tổ mạ
11) Tổ rèn
6) Tổ ép nhựa
12) Tổ khóa
Các tổ đội sản xuất: Có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm theo kế hoạch được giám
đốc phê duyệt. Mỗi tổ đội do một quản đốc quản lý cùng với một phó quản đốc trợ
giúp.
Trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty, các phòng ban chức năng đều có
mối quan hệ hữu cơ, đa chiều với nhau từ đó tạo cho bộ máy quản lý điều hành hoạt
động hiệu quả. Sự phối kết hợp giữa các phòng ban giúp cho Giám đốc điều hành hoạt
động được thuận lợi.
Với quy trình sản xuất liên tục, phức tạp, gồm nhiều công đoạn, khối lượng thành
phẩm với nhiều bán thành phẩm khác nhau sau đó mới đến công đoạn lắp ráp ra các
sản phẩm hoàn chỉnh. Các bán thành phẩm lại có công đoạn sản xuất khác nhau cho
nên các sản phẩm của công ty không có quy trình sản xuất chung nào cả.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

16

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường CĐCN&KTCN



2.5 ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh ngay từ ban đầu đã thiết lập
một chế độ quản lý chặt chẽ từ trên xuống dưới. Để thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng một cách hiệu quả, công ty đã xây dựng và duy trì cuốn “sổ tay chất lượng”
cùng với các tài liệu khác nhằm mô tả rõ ràng các vị trí công việc và trách nhiệm. Dựa
trên các quy định này, các nhân viên sẽ hiểu và hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản ly

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng tổ
chức –
hành
chính

Phòng
kế hoạch

Phòng
kế toán

Phòng
kỹ thuật

Phòng
KCS

(Nguồn: Phòng kế toán)
 Giám đốc:
- Là đại diện của lãnh đạo trong việc theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện hệ thống quản lý
chất lượng của công ty.
- Là người có vị trí cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều
hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; theo dõi, chỉ đạo các phòng ban
và các phân xưởng thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.
- Nhiệm vụ:
+ Thiết lập, duy trì và chỉ đạo việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong
toàn công ty
+ Xem xét, phê duyệt các chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy định
trong công ty và các chiến lược sản xuất kinh doanh.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

17

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

+ Định hướng, hỗ trợ các phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện và hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Phó giám đốc
- Đặc trách công tác chất lượng, đại diện lãnh đạo về xây dựng hệ thống quản lý
chất lượng
- Tổng hợp và tham mưu, hỗ trợ Giám đốc quản lý điều hành sản xuất
- Nhiệm vụ:
+ Trực tiếp chỉ đạo các công việc của khối kỹ thuật ( công tác thiết kế, công
nghệ, thiết bị, cơ điện...)
+ Phụ trách công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ và thiết bị phục vụ
sản xuất.
+ Phụ trách các vấn đề có liên quan đến chất lượng của công ty
+ Phụ trách công tác quản lý và nghiên cứu các biện pháp cải tiến mẫu mã
đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm
+ Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được thiết
lập, thực hiện và duy trì.
+ Chịu trách nhiệm báo cáo toàn bộ công việc được phân công trước Giám
đốc.
+ Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý
chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
+ Đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của
khách hàng.
- Yêu cầu vị trí:
oTrình độ trung cấp trở lên
oCó chuyên ngành Cơ khí
oCó sức khỏe tốt
oCó kinh nghiệp điều hành sản xuất từ 3 năm trở lên

 Phòng tổ chức - hành chính
- Tổng hợp và tham mưu giúp Giám đốc xây dựng các kế hoạch tuyển dụng, đào
tạo, quản lý đội ngũ lao động trong công ty và các chế độ BHXH; chỉ đạo và quản lý
công tác văn thư lưu trữ, quản trị hành chính và bảo vệ công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng hoàn thiện và điều chỉnh kịp thời các nội quy,
quy định nội bộ phù hợp với chính sách của công ty và của pháp luật hiện hành.
- Nhiệm vụ

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

18

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

+ Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của công ty và biện pháp thực hiện trình
Giám đốc phê duyệt

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty xây dựng và tổng hợp kế hoạch,
chương trình công tác chung của công ty theo định kỳ trình Giám đốc phê
duyệt.

+ Quản lý, thực hiện phân công các công việc có liên quan đến công tác bố trí,
đào tạo, tuyển dụng lao động cho công ty, giải quyết các chế độ , chính sách của
người lao động có liên quan theo các quy định hiện hành và phù hợp với các
chính sách của công ty
+ Lập kế hoạch trang bị tài sản và văn phòng phẩm phục vụ hoạt động chung của
toàn công ty
+ Quản lý các công văn đi, đến. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ văn bản,
tài liệu theo đúng quy định. Tổ chức tốt công tác khánh tiết, tiếp khách, hiếu hỉ
trong Công ty (phối hợp với tổ chức công đoàn)
 Phòng kế toán
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tập hợp, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ,
chính xác thông tin tài chính và kế toán cho Giám đốc
- Tham mưu cho Giám đốc về quản lý tài chính, quản lý kinh tế trên các lĩnh vực
và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho toàn công ty
- Nhiệm vụ:
+ Tổng hợp vào sổ các hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định về quản lý tài
chính, kế toán trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo
tháng, quý, năm.
+ Lập và theo dõi bảng lương, các khoản trích theo lương, công nợ, các khoản
phải trả, phải thu
+ Lập và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi và đánh giá tình hình
phân bổ chi phí, tính giá thành sản xuất sản phẩm.
+ Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán đúng và đủ
theo quy định; đảm bảo tuân thủ các nghiệp vụ tài chính, kế toán và thực
hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước

+ Thực hiện công việc khác do Giám đốc giao


Phòng kế hoạch

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

19

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

- Tham mưu giúp Giám đốc để lập kế hoạch sản xuất hợp lý cho từng bộ phận sản
xuất và toàn công ty. Khai thác tối đa năng suất thiết bị và điều phối nhân lực, vật tư
phục vụ sản xuất để mang lại hiệu quả cao nhất.
- Nhiệm vụ:
+ Tổng hợp, xây dựng và trình duyệt toàn bộ kế hoạch cho các nội dung công
việc ở các lĩnh vực do các bộ phận xây dựng để Giám đốc phê duyệt. Nghiên
cứu, tham mưu cho Giám đốc để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
+ Theo dõi việc giao và triển khai kế hoạch sản xuất, phân công và điều hành hoạt
động của các bộ phận, phân xưởng sản xuất đảm bảo duy trì thường xuyên một
cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc và chất lượng sản phẩm.
+ Lập kế hoạch nhu cầu vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Quản lý, theo dõi
sát việc sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo cung cấp đủ và đúng thời gian
theo yêu cầu một cách hợp lý, khoa học và tránh lãng phí.
+ Phối kết hợp với các bộ phận liên quan để nghiên cứu, xây dựng về quy trình
công nghệ trong sản xuất, phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.
+ Tham gia cùng các bộ phận có liên quan để quản lý, sử dụng và lên kế hoạch
bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các trang thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất.
 Phòng kỹ thuật


Phân tích, dự kiến xu hướng công nghệ, nhu cầu khách hàng,

nhu cầu thị trường, đề xuất, giải trình về việc thiết kế, sản xuất sản phẩm.

Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn việc triển khai công nghệ, kỹ thuật
phục vụ sản xuất; đôn đốc, giám sát việc thực hiện để đảm bảo các thông số trong sản
xuất.

Kiểm tra và duy trì các thiết bị trong nhà máy vận hành tốt.


Thiết kế, gia công, bảo dưỡng, sửa chữa khuôn mẫu, đồ gá cho

sản phẩm truyền thống, sản phẩm mới và máy móc thiết bị trong công ty.
- Nhiệm vụ:
+ Chủ trì xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến vấn đề công nghệ, kỹ
thuật sản xuất và vận hành dây chuyền sản xuất sản phẩm trình Giám đốc phê
duyệt.
+ Trực tiếp gia công chế tạo khuôn đồ gá, kết hợp với các phòng ban có liên quan
thử nghiệm các khuôn mẫu để sản xuất sản phẩm mới.
+ Lên kế hoạch và phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện việc kiểm tra,
bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các trang thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

20

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

+ Theo dõi tiến độ kỹ thuật và công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất.
Thực hiện đào tạo về kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên trong công ty để phục vụ
sản xuất.
+ Tổng kết kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp kỹ thuật đẩy mạnh sản xuất.

 Phòng KCS
- Kiểm tra chất lượng tất cả các vật tư, nguyên liệu đầu vào và các chi tiết
lắp ráp hoặc sản phẩm hoàn thành trước khi xuất xưởng và bán cho khách hàng
đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã yêu cầu.
- Nhiệm vụ:
+ Quản lý, kiểm soát thông số kỹ thuật và chất lượng của các trang thiết bị,
dụng cụ đo lường đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo dõi thử nghiệm
sản phẩm. Tổng hợp, đề xuât các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật, xử lý sản
phẩm lỗi hỏng trong quá trình sản xuất.
+ Chỉ đạo, quản lý và thực hiện kiểm tra chất lượng toàn bộ vật tư, nguyên
liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Tổ chức kiểm tra, giám sát các bộ phận trong
từng công đoạn về việc đảm bảo chất lượng các chi tiết, sản phẩm trong quá
trình sản xuất.
+ Thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm xuất kho
+ Hỗ trợ hướng dẫn các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất công đoạn sản
phẩm cho các bộ phận, phân xưởng sản xuất theo đúng quy định của công ty
nhằm đảm bảo và có khả năng nâng cao năng suất lao động và chất lượng
sản phẩm.
+ Phối hợp cùng các phòng ban có liên quan tìm ra phương pháp xử lý các sự
cố kỹ thuật, các sản phẩm lỗi trong công ty.
+ Tập hợp kết quả báo cáo phó giám đốc sản xuất, và các kiến nghị, vướng
mắc trong quá trình thực hiện theo dây chuyền sản xuất tại từng công đoạn,
phát hiện các công việc cần giải quyết ngay giúp Giám đốc chỉ đạo kịp thời.
2.6 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN NĂM
2010-2011 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
2.6.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2010-2011
Năm 2010 là một năm mà nền kinh tế thế giới có những biến động to lớn do
chịu hậu quả cuộc cuộc khủng hoảng kinh tế. Việt Nam cũng là một trong số những
quốc gia chịu ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên với những nỗ lực của nhà nước nhằm vực
dậy nền kinh tế thì diện mạo của nền kinh tế nước ta ngày càng khởi sắc.
Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

21

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trường CĐCN&KTCN



Cũng chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, tuy nhiên với sự cố
gắng và nỗ lực của cán bộ công nhân viên toàn công ty thì công ty TNHH Thương mại
- Dịch vụ Đức Thịnh đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Sau đây là một số chỉ
tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty trong hai năm 2010 và 2011.
Bảng 1.3: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh giai đoạn năm 2010-2011
So sánh 2011/2010
Số tương
Số tuyệt đối
đối (%)

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

1. Tổng doanh thu (đ)

35.453.691.230

44.595.060.000

9.141.368.770

25,78

624.642.350

852.162.500

227.520.150

36,42

210

248

38

18,1

2.184.634

2.873.420

688.786

31,53

2. Lợi nhuận kế toán
sau thuế (đ)
3.Tổng số lao động
(người)
4.TNBQ/người/tháng
(đ/người)

(Nguồn: Phòng kế toán)
Qua bảng trên ta thấy, qua 2 năm công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt,
cụ thể :
- Doanh thu năm 2010 là 35.453.691.230 đồng, doanh thu năm 2011 là
44.595.060.000 đồng, tăng 9.141.368.770 đồng tức là tăng 25,78% là do năm 2011 nền
kinh tế đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng, Nhà nước có nhiều biện pháp để vực dậy
nền kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hơn
nữa, công ty đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chủ động
tìm kiếm thị trường...
- Lợi nhuận sau thuế qua 2 năm tăng 227.520.150 đồng tức là tăng 36,42%. Điều
này cho thấy kết quả kinh doanh của Công ty là khá tốt, năm sau cao hơn năm trước,
nó tạo ra sự tin tưởng đối với cán bộ công nhân viên và các tổ chức tín dụng.
- Thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên tăng lên đáng kể. Do công ty
luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, động viên
khuyến khích mọi người tham gia sản xuất. Cán bộ công nhân viên trong công ty luôn
tích cực lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Doanh thu không ngừng tăng cùng với mức lương bình quân tăng dần qua từng
năm phản ánh tình hình kinh doanh của Công ty đã và đang trên đà phát triển. Điều đó

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

22

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

chứng tỏ sự cố gắng lỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Trong đó phải kể đến đầu tiên là ban lãnh đạo Đơn vị .
2.6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh là một trong những doanh
nghiệp có sự phát triển ổn định của huyện Kim Động, là bạn hàng và đối tác tin cậy
của nhiều doanh nghiệp. Doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng, năm sau
luôn cao hơn năm trước tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động trong huyện.
Những sản phẩm của công ty hầu như là sản phẩm truyền thống, có sức cạnh tranh trên
thị trường. Với những ưu thế đó, cán bộ công nhân trong công ty đang ra sức thi đua
lao động sản xuất nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra.
Để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty, năm 2012 công ty
TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Thịnh đã đặt ra những mục tiêu và định hướng
chiến lược sau:
* Mục tiêu:
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2011, công ty TNHH Thương
mại - Dịch vụ Đức Thịnh đã đặt ra kế hoạch sản xuất cho năm 2012 như sau:
- Cơ bản đưa công ty trở thành một trong số những công ty vững mạnh trong toàn
huyện Kim Động, tiến tới là toàn tỉnh Hưng Yên.
- Hoàn thiện và phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm của công ty có mặt trên hầu
khắp các tỉnh thành trong cả nước và tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.
- Ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên, phát triển sản xuất, ngày càng
nâng cao vị thế của công ty trên thị trường trong nước.
* Định hướng:
Để hoàn thành những mục tiêu trên, công ty đã có những định hướng, những đổi
mới trong tổ chức hoạt động và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cách thức
tham mưu, đề xuất của Ban lãnh đạo và phối hợp sản xuất kinh doanh giữa các phòng
ban, tổ đội trong toàn công ty. Cùng với đó, các giải pháp được triển khai đồng bộ,
bám sát và tập trung vào thực hiện mục tiêu đã đặt ra.
- Ổn định và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên
trong công ty. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân
viên.
- Tập trung nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ các phòng ban. Nâng
cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ công nhân viên về vị trí, vai trò, thách thức, mục
tiêu của công ty cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công ty.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

23

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

- Tăng cường mối liên hệ giữa các phòng ban trong Công ty kể cả lĩnh vực
chuyên môn cũng như mối quan hệ đồng nghiệp
- Hoàn thiện và xây dựng các giải pháp kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chi phí đầu
vào, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm
- Chú trọng phát triển những sản phẩm truyền thống mà công ty có thế mạnh, tìm
tòi và đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu
dùng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường
xuyên kiểm tra công tác quản lý trong Công ty.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tiết kiệm chi phí
- Nâng cao năng suất lao động, tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên trong
Công ty phát huy hết khả năng của mình. Có chiến lược phát triển nhân tài, những cán
bộ có năng lực.
- Phải hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, bảo tồn và phát
huy hiệu quả các nguồn vốn và tài sản đã được nhà nước giao cho quản lý, chấp hành
đày đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác của nhà nước theo luật định.
- Mở rộng liên kết với các tổ chức cơ sở sản xuất kinh tế thuộc mọi thành phần
kinh tế, phát huy tính tự chủ và nâng cao uy tín của mình
- Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất giữ gìn trật tự an ninh xã hội
trên địa bàn hoạt động của đơn vị, làm tròn nghiã vụ quốc phòng. Hạch toán và báo
cáo trung thực lên các cơ quan cấp trên theo các quy định của luật doanh nghiệp
* Một số chỉ tiêu cụ thể:
Với những mục tiêu và định hướng đã chỉ ra thì công ty đã đặt ra một số chỉ tiêu
phấn đấu cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu đạt: 60 tỷ đồng cụ thể:
+ Doanh thu đối với sản phẩm khóa: 35 tỷ đồng
+ Doanh thu đối với sản phẩm sàn : 20 tỷ đồng
+ Doanh thu với các sản phẩm, dịch vụ khác: 5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 4.200.000 đồng/người/tháng.
- Đóng nộp ngân sách hàng năm trên 1 tỷ đồng.
- Đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 2 trăm công nhân.

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

24

Lớp K4BKT


Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Trường CĐCN&KTCN

Phần III:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN "THỰC TRẠNG VỀ
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ Ở CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH - HƯNG YÊN"
3.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – HƯNG YÊN
3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
Đức Thịnh – Hưng Yên
3.1.1.1. Mô hình bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
Đức Thịnh
Bộ máy kế toán là một phần quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh
nghiệp. Một bộ máy kế toán được tổ chức tốt, nhân viên có trình độ và năng lực là
thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò của bộ máy kế toán, công ty TNHH Thương mại - Dịch
vụ Đức Thịnh đã có sự đầu tư đúng đắn cho công tác kế toán cả về nhân lực và vật lực.
Sau đây là sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong công ty
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy kế toán
Kế toán trưởng

Kế toán tổng hợp

Kế
toán
thanh
toán

Kế toán
vật tư,
thành
phẩm

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hường

Kế
toán
thuế,
TSCĐ
25

Kế
toán
giá
thành

Kế toán
tiền
lương và
BHXH
Lớp K4BKT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x