Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (266)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
-----------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

ĐỀ CƯƠNG VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC SINH VIÊN THỰC TẬP
Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập nhằm giúp sinh viên:
 Tiếp cận thực tế với họat động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
 Tiếp cận với công việc thực tế tại bộ phận kế toán của đơn vị.
 Vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tiễn, qua đó học hỏi thêm để tích
luỹ kinh nghiệm.
 Nâng cao nhận thức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, ý thức tổ chức kỷ
luật…
A.Trình tự các bước thực hiện:

Bước 1: Lập kế hoạch
− Lên kế hoạch về nguồn nhân lực phục vụ cho công tác tổ chức thực tập
− Kế hoạch phối hợp giữa các nhân sự trong quá trình thực tập
− Khoa cân đối và phân công người phụ trách hướng dẫn thực tập cho các lớp.
Bước 2: Người hướng dẫn gặp lớp
− Phổ biến những quy định và hướng dẫn những thủ tục cần thiết.
− Hướng dẫn cách chọn đề tài và kỹ thuật viết báo cáo thực tập.
Bước 3: Sinh viên làm các thủ tục ban đầu.
− Nhận phiếu thực tập, giấy giới thiệu của nhà trường để tìm nơi liên hệ thực tập
− Hỗ trợ chổ thực tập cho sinh viên nếu cần.
− Đăng ký thông tin doanh nghiệp thực tập tại Trung tâm.
Bước 4: Sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp.
− Ghi nhận lại những thông tin, số liệu, chứng từ thu thập được để viết báo cáo.
(Theo hướng dẫn 1: “Tiến trình thực tập”)

1


− Liên hệ với người hướng dẫn để được hướng dẫn và chỉnh sửa.
− Viết báo cáo thực tập có bố cục và trình bày theo quy định. (Theo hướng dẫn 2:
“Bố cục của một chuyên đề tốt nghiệp”, Hướng dẫn 3: “Cách trình bày”)
Bước 5: Đánh giá kết quả thực tập.
− SV xin xác nhận và đóng dấu của đơn vị về nội dung thực tập, cả trên báo cáo
và phiếu thực tập.
− Học sinh sinh viên nộp báo cáo thực tập tại trung tâm.
− Người hướng dẫn đánh giá và ghi điểm.
Bước 6: Người hướng dẫn nộp điểm và báo cáo thực tập cho Trung tâm.
Hướng dẫn tiến trình thực tập (7 tuần)
I. Tuần thứ nhất:
Nhận giấy giới thiệu của trường đến doanh nghiệp thực tập
1. Làm quen, tìm hiểu thu thập thông tin khái quát về doanh nghiệp (Tên doanh
nghiệp, địa chỉ, năm thành lập, loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, ngành
nghề kinh doanh chính, kết quả hoạt động kinh doanh của những năm gần đây)
2. Bộ máy tổ chức doanh nghiệp: số lượng cán bộ công nhân viên các phòng ban, sơ
đồ tổ chức, tổng quát về chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban.
II. Tuần thứ hai & ba:
Thực tập một công việc chuyên môn cụ thể, từ đó đặt tên cho đề tài thực tập tốt
nghiệp.
Gửi đề cương chi tiết cho người hướng dẫn duyệt.
Viết cơ sở lý luận theo đề tài đã đặt tên, thu thập thông tin số liệu về thực trạng áp


dụng theo phạm vi đề tài tại doanh nghiệp.
III. Tuần thứ tư & năm
Tiếp tục thực tập công việc chuyên môn cụ thể:
Hệ thống toàn bộ những giống nhau và khác nhau giữa lý thuyết và thực tế, những
mặt làm được và chưa làm được, những thế mạnh tiềm tàn và những hạn chế cần khắc

2


phục trên cơ sở đó phân tích đánh giá và đề ra giải pháp (có tham khảo ý kiến của người
hướng dẫn trực tiếp và lãnh đạo doanh nghiệp).
IV. Tuần thứ sáu & bảy
Hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo bố cục như phần B.
Xin giấy xác nhận thực tập (theo mẫu), cảm ơn doanh nghiệp.
Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho người hướng dẫn.

B. Bố cục của một chun đề tốt ngiệp
Mở đầu
1. Đặt vấn đề.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Kết cấu chun đề
Chương I: Cơ sở lý luận
Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết liên quan đến đề tài của báo cáo thực tập tốt
nghiệp.
Chương II: Thực trạng về doanh nghiệp
1. Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, đòa chỉ, năm
thành lập, loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp,
lónh vực kinh doanh chính, mục tiêu hoạt động, phương
hướng hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của
những năm gần đây
2. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp
3. Bộ máy kế tốn hoặc bộ máy tổ chức cơng tác của doanh nghiệp.
4. Thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn (về chun đề ngun cứu được áp dụng tại
doanh nghiệp)
5. Phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề cần ngun cứu.
Chương III: Kết luận và kiến nghị

3


Đưa ra những kết luận về vấn đề mà chúng ta đã phân tích, trên cơ sở đó đề ra
những giải pháp tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh vốn có và đồng thời hạn chế
những tồn tại ở tại doanh nghiệp.
Tổng số trang: 40-50 trang không kể phụ lục.

Hướng dẫn cách trình bày
I. Bìa

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

oOo

BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
Chuyên đề : …..

Người hướng dẫn

Người thực hiện
4


…….

………
Lớp:……..
Niên khóa: …………
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng…./20….

II. Soạn thảo văn bản:
1. Font chữ: Times New Roman, size: 13, Bảng mã: unicode.
2. Khổ giấy A4,
3. Canh lề và giãn dòng: lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề phải 2 cm, lề trái 3,5 cm,
giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines, đánh số trang góc dưới bên phải trang giấy; không cần
header và footer.
4. Viết tắt: không lạm dụng viết tắt trong báo cáo chỉ viết tắt những từ, cụm từ được
sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Nếu báo cáo có nhóm chữ viết tắt thì phải có bảng danh
mục các chữ viết tắt (Xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu báo cáo.
5. Tài liệu tham khảo:
Sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả
Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
Tên tác giả (toàn chữ in hoa), tên sách (chữ in nghiêng), nhà xuất bản - năm xuất
bản.
VD: VÕ VĂN NHỊ, Hướng DẫnThực Hành Kế Toán, NXB Thống kê Hà Nội -2004.
6. Các số liệu trích dẫn phải ghi chú nguồn trích dẫn.
7. Các phát biểu được trích dẫn phải ghi chú nguồn trích dẫn.
III. Trình tự xắp xếp:
Trang bìa, trang phụ bìa, lời cảm ơn, nhận xét của cơ quan thực tập, nhận xét của giáo
viên hướng dẫn, mục lục, danh mục chữ viết tắt, Phần mở đầu, chương 1, chương 2,
chương 3, tài liệu tham khảo.
IV. Yêu cầu khác:
5


1. Sinh viên thường xuyên liên lạc với người hướng dẫn, viết theo từng phần in ra
và nộp hoặc mail cho giáo viên hướng dẫn sửa bài.
2. Báo cáo tốt nghiệp in ra đóng thành cuốn nộp lại cho Trung tâm theo thời gian
quy định.
3. Trên đây là những quy định bắt buộc phải tuân thủ theo, đề nghị sinh viên
nghiêm túc thực hiện, nếu làm không đúng sẽ bị trừ một phần điểm trong báo
cáo thực tập.
HIỆU TRƯỞNG

KT TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Minh

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x