Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (254)

BAo cAo rAI cHiNH DA DU'Q'C KIEM rOAN
Cho nam tal chinh 2013 k~t thuc vao ngay 31/12/2013

CONG TV cO PHAN
...,
'"
XI MANG CONG THANH

(Chi baa gam Van ph6ng Cong ty Co PhEInXi Mang Cong
Thanh, Chi Nhanh Cong ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh tal
Thanh H6a
Ch


MVC LVC
Trang

1.

BAo cAo CUA BAN GIAM DOC


01 - 03

2.

BAo cAo KIEM ToAN DQC L~P

04 - 05

3.

cAc BAo cAo TAl CHiNH DA DU'Q'CKIEM ToAN
Bang can doi ke toan nien do hien tai ket thuc vao nqay

06 - 09

31/12/2013

....

Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua nien dO hien tai
ket thuc vao nqay 31/12/2013
LU'u chuyen tien t$ cua nien dO hien tc;iiket thuc vao nqay

10

11 - 12

31/12/2013

....

-

Thuyet minh bao cao tai chfnh cua nien dO hien tc;iiket thuc 13 - 50
vao ngay 31/12/2013


CONG TV

co PHAN XI MANG CONG THANHBAo cAo COA BAN GIAM DOC
Ban Giarn D6c trlnh bay bao cao nay ket hop voi bao cao tai chinh da duoc ki~m toan cua Cong ty C6
PhAn Xi Mang Cong Thanh vao nqay 31 thanq 12 narn 2013.
1. Thanh viE~nHQi D6ng Thanh Vien

Trang 1


Cac thanh vien Hoi D6ng Thanh Vien dang tal chuc vao nqay I~p bao cao nay bao g6m:
1. Ong NGUY~N CONG LY

Chu tich

.

Trang 2


cno tich

2. Ong LE TRUNG CHiNH

Ph6

3. Ong PHAM DLrC HUNG

Thanh vien

4. Ong NGUY~N TuAN ANH

Thanh vien

C

5. Ong NGUY~N TRQNG QUYNH

Thanh vien

t

6. Ong JIANG WEN

Thanh vien

7. Ba NGUY~N TH! THANH TAM

Thanh vien

/'

c

(

<,

~

(Dai dien Cong ty CP T~m lop - VLXD D6ng Nai)

2. Thanh vien Ban Giam D6c va K~ Toan TrU'o>ng
Cac thanh vien Ban Glarn D6c va Ke Toan TrU'ang dang tai chirc vao nqay lap bao cao nay bao g6m:
1. Ong LU'ONG TU CHINH

Tong Giam D6c

2. Ong LE TRUNG CHiNH

Ph6 Tong Giarn D6c

3. Ong LE TI~N DONG

Ph6 Tong Giam D6c

4. Ba NGUY~N TH! DA THAo

Ph6 Tong Giarn D6c

5. Ong PHAN QUaC PHONG

Ke Toan Truonq

~

·~~HIN

MI N

C N(
CH
NHI~
A TOAN

rHANG

T.O

3. Trl;J sO>hoat dQng
rru sa heat dong cua Conq Ty: 52 Dinh BO Linh, Phuonq 26, Ouan Blnh Th~nh, Thanh Ph6 H6 Chi

.JTP.HA
';:,---~

Minh.
4. D~c di~m va tinh hinh hoat dQng
-

Hlnh thuc heat dong: conq ty co phan.

-

Linh Vl,J'Cheat dong kinh doanh: san xuat san pharn xi mang (khong san xuat tai tru sa). Xay
dl,J'ng dan dunq. Mua ban: may m6c thiet b] nganh xay dl,J'ng, vat Ii$u xay dl,J'ng, hang trang tri noi
that, thiet bi phu tung nqanh xay dunq. Dich vu giao nhan hang h6a. Kinh doanh van tai hang h6a
bang 0 to,
dU'cYngthuy. Dich vu d~i Iy van tai dU'cYngbien. Mua ban xe co giai, xe chuyen dung, xe 6 to, xe tai,
xe g~n may. Khai thac khoanq san (da voi, d~t set, sat). Kinh doanh b~t dong san, quyen SLY dunq
d~t thucc chu sa hCru, chu SLY dl,lng hoac di thue.
Cong ty c6 nhCrng don vi phu thuoc va t~t ca cac tai khoan ngan hang cong ty dang ky SLY dunq bao
g6m van phonq cong ty va cac chi nhanh nhu sau:
+ Van phonq dai dien s6 1 Cong ty CP Xi Mang Cong Thanh (Ha NOi) tai Bi$t thu I, khu 0, lang

-

Qu6c te Thang Long, Phuonq Dich Vonq, Ouan Cau Gi~y, Thanh Ph6 Ha Noi heat dong theo Gi~y
chu'nq nhan Dang ky heat dong Van phonq Dai dien s6 0123012838 ngay 16/06/2006 do Sa Ke
hoach va Dau tU' Thanh ph6 Ha Noi dp. Van phong h~ch toan bao so ve trl,l sa Cong ty; cac tai
khoan ngan hang:
• TK VND s6 10201 0000757216
Nam

t~i Ngan hang TMCP Cong ThU'O'ng Vi$t

Trang 3


CONG TV

co PHAN XI MANG CONG THANH

BAo cAo CUA BAN GIAM DOC
+ Van ph6ng dai dien Cong ty CP Xi Mang Cong Thanh tai 2/14 - 2/16 Ham Nghi, PhU'ang S~n .
Thanh

ouan 1,

Thanh Pho He Chi Minh heat dong theo Gi~y ChLJ'ng Nhan £)ang ky Heat dong Van

ph6ng £)~i dien so 4123005849 ngay 27/02/2009 do Sa K~ hoach va £)~u tu Thanh pho He Chi Minh
cap. Van ph6ng nay hach toan bao so ve tru sa Cong ty.
+ Van ph6ng Cong ty CP Xi Mang Cong Thanh tal 52 Dinh So Linh, PhU'ang 26, Ouan Sinh Thanh,
Thanh Pho He Chi Minh hoat dong theo Gi~y Ch(rng Nhan £)ang Ky Kinh Doanh I~n d~u so
4103004281

nqay 23/01/2006, thay doi I~n 1 ngay 07/03/2007 va lan 3 nqay 01/06/2007 do Sa K~

hoach va £)~u tu Thanh pho He Chi Minh cap. Cac tal khoan nqan hang:
• TK VND so 102010000321037

tal Ngan hang TMCP Cong Thuonq Viet Nam

• TK USD so 102020000037544

tal Ngan hang TMCP Cong Thuonq Viet Nam

• TK VND so 199.20263667.01.1
• TK VND so 001.364710.041

tai Ngan hang TMCP Ky Thuonq Vi$t Nam

tai Ngan hang Hongkong - Thuonq Hal (HSSC)

+ Chi Nhanh Cong ty CP Xi Mang Cong Thanh tal Thanh H6a d~t tal Than Tam SO'n, Xa Tan
TrU'ang, Huyen TInh Gia,

Tlnh Thanh H6a hoat dong theo Gi~y Ch(rng Nhan £)ang ky Heat dong Chi

Nhanh so 2613000242 ngay 22/09/2006 do Sa K~ Hoach va £)~u
hach toan doc I~p v&i tru sa Cong ty. Cac tal khoan ngan hang:

tu tlnh

Thanh H6a cap. Chi nhanh

• TK VND so 10201 0000646712 tal Ngan hang TMCP Cong Thuonq Viet Nam
• TK VND so 10201 0000733333 tai Ngan hang TMCP Cong Thuonq Viet Nam

+ Chi Nhanh Day Chuyen 2 Nha May Xi Mang Cong Thanh d~t tai Than Tam SO'n, Xa Tan TrU'ang,~
Huyen TInh Gia,

Tlnh Thanh H6a heat dong theo Gi~y Ch(rng Nhan £)ang ky hoat dong Chi Nhanh ~

ngay 30109/2010 do Sa K~ Hoach va £)~u tu tlnh Thanh H6a cap, Chi nhanh hach toan doc I~p voi ~~~
tru sa Cong ty. Cac tal khoan ngan hang:
I'AH~~
• TK VND so 1020100011 07029 tal Ngan hang TMCP Cong Thuonq Viet Nam

~ONG

Sao cao nay la so li$u cong tong cua Van ph6ng Cong ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh, Chi Nhanh ~
Cong ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh tal Thanh H6a va Chi Nhanh Day Chuyen 2 Nha May Xi Mang~
Cong Thanh.
5.

K~t qua hoat dQng nam 2013 (DO'n vi tinh : VNO)
a. Tong thu nhap
b. Cac khoan giam tru'
c. Tong chi phi va gia von
d. Lai (10)

truoc thue (a-b-c)

1.240.368.304.122
43.094.904.092
1.191.998.703.453
5.274.696.577

e. Thu~ TNDN
g. Lai sau thue (d-e)
6.

5.274.696.577

Cae thong tin khac

6.1. Tal san luu dQng

Truce khi cac bao cao tal chlnh cua Cong ty duoc I~p, San Giarn doc da tien hanh cac buoc can thi~t d~
dam bao rang gia tr] so sach cua bat ky tai san lU'u dong nao cua cong ty da oU'Q'cxac d!nh phu hQ'p v&i
gia tr! thl,l'c t~ cua tai san vao thai di~m 31/12/2013.


CONG TV

co PHAN XI MANG CONG THANH

BAo cAo CUA BAN GIAM DOC
6.2. Kh6ng co trU'cY!1ghop nao dan dim cac s6 li~u gay hi~u nham,
Ban Giarn d6c nhan thay khong c6 bat ky su' kien hay trU'ang hop bat thU'ang nao xay ra k~ tu nqay

31/12/2013 dE§nthai di~m lap bao cao nay c6 thE§dan dE§nsu' hieu nharn ve cac 56 li$u trinh bay
trong cac bao cao tai chinh cua cong ty.


6.3. Cac
thU'cYng.
Theo

'I

nghi~p

v ....trQng y~u va bat

kiE§ncua Ban Giarn d6c, cac heat dong cua Cong ty narn 2013 duoc phan anh tren bao cao

nay khong c6 kha nang b] anh hU'ang mot each nghiem tronq bai bat ky khoan rnuc, nghi$p vu, su'

.1{

6.4. SI! ki~n sau ngay I~p Bang can d6i k~ toan
Sl,f

kien tronq yeu nao phat sinh sau nqay kE§tthuc narn tai chinh doi hoi phai duoc

dieu

chlnh hay trinh bay trong cac bao cao tai chinh.
7.

Ki~m toan

C6ng ty TNHH Ki~m Toan & TU' V~n Thang Long - T.D.K (CN Mien Nam) dU'Q'c xet chon
ki~m toan bao cao tai chinh cua C6ng ty

ce Phan

thuc hien

Xi Mang C6ng Thanh cho narn tai chinh kE§thuc vao

nqay 31/12/2013.

<'-0..~

8. Bao cao cua Ban Giam D6c
Theo

'I kiE§ncua

duoc

soan thao va trinh bay mot each trung

i

Ban Giarn 86c, cac bao cao tai chinh dinh kern, xet tren phuonq dien tronq yE§u;~ N

kinh doanh cua C6ng ty

.

ce Phan

Ngay 28 thang 03 nsm 2014

thuc va

hop

, tinh
1'1ve

)'

.11

kien c6 ban chat tronq yE§uhay bat thU'ang nao da phat sinh cho dE§nngay I~p bao cao nay.

Khong c6

It-:

.

hinh tai chinh va ket qua heat do

Xi Mang C6ng Thanh cho narn tai chinh ket thuc vao 31/12/2013. ~

*


-

I\?'

",.'...,

CTY TNHH KIEM TOAN & Tl1 VAN THANG LONG· T.D.K


CHI "HA"H MIE" "AM

THANG LONG· T,D,K AUDITING & CONSULTANT CO"LTD (SOUTHERN BRANCH)
Office: C14. Quang Trung, P.11, Q. Go Vap, TP. Ho Chi Minh
Tel: (84.8) 3589 7462/63 - (84.8) 22164309
Fax: (84.8) 3589 7464
Email: thanglongtdks@gmail.com
Website: www.kiemtoanthanglongtdk.com

56: 07213 ITDK - KT
Ngay 28 thenq 03 nem 2014

BAo cAo

KIEM

ToAN DO. C LA.p

Ve Sao cao tai chfnh nien do 2013 k~t thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2013 va cho narn tai chinh
k~t thuc cunq nqay cua Cong

ty ce Ph~n Xi

Mang Cong Thanh

-

,C

,(


K
A
i

C
C

,..


i
N
h
a
n
h
D
a
y
C
h
u
y
e
n
2
N
h
a
M
a
y
X
i
M
a
n
g
Co
ng
Th
an
h
(d
U'
ai
da
y
gQ
i
tat
la
Co
ng

t


ch
o
na
rn
tai
chi
nh
20
13
k~t
thu
c
va
o
nq
ay
31
tha
ng
12
na
rn
IH

2
0
1
3
b
a
o
g
6
m
S
a
n
g
c
a
n

d


1
3

h

b
a
o

B

g
6
m
S
a
n
g
c
a
n
d
6
i
k
~
t
o
a
n
v
a
o
n
q
a
y
3
1
t

T


a
n
G
i
a
r
n
8
6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c


~
G
i
a
r
n
8
6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I


i
a
r
n
8
6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p


r
n
8
6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v

a


t
8
6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a


6
c
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r

l


h
C
o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r
l
n


o
n
g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r
l
n
h

b


g
t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r
l
n
h
b
a

y


t
y
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r
l
n
h
b
a
y

t


u
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
v
e
v
i
e
c
I
~
p
v
a
t
r
l
n
h
b
a
y
t
r


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x