Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (248)

ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Khoa Quản lý và Kinh tế

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

1


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ


GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Họ và tên sinh viên: HÀ THỊ KIM KHUYÊN
Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHỊÊP – K1- ALLIAZ
1./ Tên đề tài

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

2


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

2./ Các số liệu ban đầu:

THU THẬP SỐ LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

3


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

3./ Nội dung các phần và tính toán: Gồm 3 phần

PHẦN 1: Cơ sở lý luận về tiêu thu sản phẩm của Doanh nghiệp sản xuất.

PHẦN 2: Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN4


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

PHẦN3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng
La Hiên.
4./ Số lượng và tên các bảng biểu, bảng vẽ:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

5


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5./ Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: ................................................
6./ Ngày hoàn thành nhiêm vụ : ................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

6


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Ngày tháng năm 2011

TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

7


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Nguyễn Ngọc Điện

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

8


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: HÀ THỊ KIM KHUYÊN
Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – KI- TRUNG TÂM ALLIAZ
Tên đề tài:

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

9


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THU SẢN
PHẨM CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN
Tính chất đề
tài: ...................................................................................................................................................
.......
NỘI DUNG NHẬN XÉT

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

10


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

1./ Tiến trình thực hiện đồ
án: ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................
2./ Nội dung của đồ
án: ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

11


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

- Cơ sở lý
thuyết: .............................................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................................................
............................
- Các số liệu thực
tế: ..................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

12


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
...........................
- Phương pháp và mức độ giải quyết các vấn
đề : ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................
3./ Hình thức và kết cấu của đồ
án : ...........................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

13


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
. .. ..................................................- Hình thức trình
bầy : ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................
- Kết cấu đồ
án: ...................................................................................................................................................
.

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

14


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
............................
4./ Nhưngnx nhận xét
khác : .....................................................................................................................................
ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM:Tiến trình làm đồ án : .................................../..........

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

15


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆNNội dung làm đồ án : ................................../............Hình thức làm đồ án : ................................../...........

Tổng cộng :

................................./........... ( Điểm ...................................)

Ngày tháng năm 2011
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

16


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

17


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT
Họ và tên sinh viên : HÀ THỊ KIM KHUYÊN

Lớp : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – KI – ALLIAZ
Tên đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THU SẢN PHẨM CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

18


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Tính chất của đề
tài : ..................................................................................................................................................

NỘI DUNG VÀ NHẬN XÉT:

1./Nội dung của đồ án :

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

19


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

20


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

21


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................

2./ Hình thức của đồ án :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

22


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

23


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................
3./ Những nhận xét khác :

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

24


ĐỒ ÁN TN – KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hà Thị Kim Khuyên – SV lớp QTDN

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x