Tải bản đầy đủ

BIAS 01 PHƯƠNG PHÁP TIẾP NHẬN BIM CHO 1 TỔ CHỨC THẦY NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

2018
NGUY N PH
và C NG S

C THI N

THÁNG 04 N M 2018
BIAS-C_01_VERSION1.0

PH
NG PHÁP
TI P NH N B I M
CHO M T T CH C

BIM
BIAS-C_01
BIAS-C_03

PH
PH


NG PHÁP LÀM VI C THEO BIM

NG PHÁP TI P NH N BIM CHO M T T

CH C

BIAS-C_05
BIAS-C_07
BIAS-C_09
BIAS-C_11

PH
PH
PH
PH

NG PHÁP T CH C VÀ QU N LÝ THÔNG TIN CHO BIM
NG PHÁP KHAI THÁC TI M N NG C A BIM
NG PHÁP XÁC NH N I DUNG C N THI T C A M T THÔNG TIN TRONG BIM
NG PHÁP T CH C MÔI TR
NG
CHIA S VÀ TRAO
I THÔNG TIN

BIAS-C_13
BIAS-C_15
BIAS-C_17

PH
PH
PH

NG PHÁP T O L P VÀ QU N LÝ H S GI Y THEO BIM
NG PHÁP THÀNH L P M T K HO CH T O L P THÔNG TIN
NG PHÁP T O L P CÁC PH
NG TH C GIAO TI P TRONG TI N TRÌNH S N XU T


M CL C


M c tiêu c a tài li u
Tài li u tham kh o
Ti n trình phát hành

AH

ch it

các qu c gia s

1
2
2
d ng ti ng Anh

3

Vai trò c a BIM

4

BIM v i th gi i

6

Trong xã h i
Trong ngành công nghi p xây d ng

USA
UK
Khác

S

khác bi t gi a BIM và truy n th ng

BIM có ti n trình làm vi c khác v i truy n th ng
BIM là m t kho d li u đ khai thác thông tin
BIM là m t công c đ giao ti p

Ti p nh n BIM

Cách làm c a UK
Cách làm c a USA

4
5

7
7
7

8

8
10
11

11

11
12


B Các đ
Tr

Tr

ngh cho Vi t Nam

13

ng đo n 1 – Chu n b

17

ng đo n 2 – Th c hi n

25

Giai đo n 1: L p k ho ch chi n l c
Giai đo n 2: L p k ho ch chi ti t
Giai đo n 3: L p k ho ch th c hi n
Ti u đo n 4-1: Giáo d c – hu n luy n
Ti u đo n 4-2: Gia c – phát hi n – đ xu t
Ti u đo n 4-3: Xác l p – xây d ng h th ng

C Góp ý v

i các c p v mô

M c đích
N i dung góp ý

17
19
24
26
18
27

29
29
30


M

C TIÊU
C A TÀI LI U

01


Trong l n xu t b n đ u tiên này
9 tài li u mang mã s BIAS-C bao g

m:

Mã s

Tên
Ph n ti p nh n
úc k t nh ng ki n th c và kinh nghi m đ đ ra các ph ng pháp ti p nh n
BIM cho t p th và cá nhân mà không phân bi t v trí c a h trong t ch c b
máy đ th c hi n m t d án xây d ng.
BIAS-C_01 •Ph ng pháp ti p nh n BIM cho m t t ch c
BIAS-C_03

•Ph

ng pháp làm vi c theo BIM
Ph n quy
c
ngh m t h th ng quy
c không ch ph c v riêng cho ngành xây d ng
mu n th c hi n BIM mà còn ph c v ngành công ngh thông tin đ kho ng
cách gi a hai ngành ngày càng đ c thu nh .
BIAS-C_05 •Ph ng pháp t ch c và qu n lý thông tin cho BIM
BIAS-C_07

•Ph ng pháp khai thác ti m n ng c a BIM
•Ph ng pháp xác đ nh n i dung c n thi t c a m t thông tin
BIAS-C_09
trong BIM
•Ph ng pháp t ch c môi tr ng đ chia s và trao đ i thông
BIAS-C_11
tin
Ph n tài li u th c hành
T o l p các t p tin m u (Template) c n thi t ph c v tr c ti p cho m t d án
s th c hi n theo BIM.
BIAS-C_13 •Ph ng pháp t o l p và qu n lý h s gi y theo BIM
BIAS-C_15
BIAS-C_17

•Ph ng pháp thành l p m t K Ho ch T o L p Thông Tin
•Ph ng pháp t o l p các Ph ng Th c Giao Ti p Trong Ti n
Trình S n Xu t

M C TIÊU c a tài li u th nh t này nh m giúp cho nh ng T CH C đang ho t đ ng
trong l nh v c xây d ng (và nh ng ai quan tâm) n m đ c nh ng v n đ c b n đ
t o l p k ho ch cho vi c ti p nh n và áp d ng BIM, đ c bi t là giai đo n kh i đ u.
Tài li u tham kh o
R t nhi u ngu n (b ng gi y, t p tin – ile, website…) đ c tham kh o đ hình thành
n i dung c a tài li u này. D i đây là các ngu n ch y u:NBIMS-US_V3_5.7_BIM_Planning_Guide_for_Facility_Owners
Integrated Project Delivery: A Guide; AIA
Digital Built Britain, Level 3 Building Information Modeling Strategy
RIBA Stage Guildes Brieing, A Practical Guild to RIBS Plan of Work 2013, Stages 0, 1 and 7, Stages
2 and 3 and Stages 4, 5 and 6
Singapore Essential Guide Adoption

Ti n trình phát hành
Phiên b n
1.0

i t ng c a tài li u
Các t ch c có trách nhi m chính
trong giai đo n thi t k c a m t d án

02

Th i đi m
04/2018


A

H CH I
T CÁC QU C GIA
S D NG TI NG ANH

03


Vì v y, khi ti p nh n và áp d ng BIM
cho m t t ch c b t c c p đ nào
(t vi mô cho đ n v mô) trong xã h i
c ng ph i nh n th c đ c r ng:
mu n thành công thì ph i chú ý đ n
nhi u v n đ khác nhau c a xã h i
ch không ch là v n đ công ngh .
C th , BIM ph i đ c nhìn th y
m t cách t ng th g m có 6 y u t
c b n: Chi n l c, Ti m n ng c a
mô hình BIM, Ti n trình, Thông tin,
H t ng và Nhân l c.

Hình 1: Nh n th c BIM

Hình 2: B c tranh toàn c nh c a BIM

04

H

C H

I T

Trong m i y u t đó bao g m nhi u
v n đ . Ph i gi i quy t các v n đ
đó sao cho 6 y u t này đ c
hòa quy n v i nhau m t cách hài
hòa v i nhau thì m i có đ c m t
b c tranh toàn c nh v BIM chính
xác và đ c đáo đ c.

CÁC QU

C GIA S

V i Hoa K , khi so sánh v i ngành công nghi p hàng không – v tr và xe h i t i đ u
th k 21 thì m c đ ng d ng thành qu khoa h c c a ngành công nghi p xây d ng
ch d ng m c đ đ u th k 20.
có đ kh n ng theo k p trào l u cách m ng
công nghi p l n th 4, ngành công nghi p xây d ng c n ph i ti n hành cu c cách
m ng đ t c i thi n mình. BIM chính là tên c a cu c cách m ng cho ngành
công nghi p xây d ng. u th k 21, khi m i xu t hi n thì ch th y BIM có vai trò cho
ngành xây d ng đ nâng cao n ng su t – ch t l ng, gi m giá thành, gi m thi u th i
gian cho ti n trình s n xu t. Nh ng vào nh ng n m đ u c a th p niên th hai trong
th k 21, các qu c gia tiên ti n trên th gi i đã th y vai trò c a BIM l n d n lên đ n
t m m c xã h i. N u ch nh n th c vai trò c a BIM trong ngành công nghi p xây d ng
mà không nh n th c đ c vai trò c a nó v i xã h i thì không khác gì th y cây mà
không th y r ng.

NG ANH

M t qu c gia mu n tr thành m t n c công nghi p thì t tr ng c a khu v c kinh t
th 2 (sector 2) c a n n kinh t đó ph i có giá tr cao. Trong các ngành kinh t c a
khu v c 2 thì ngành công nghi p xây d ng đóng m t vai trò quan tr ng trong vi c
nâng cao t tr ng này.

NG TI

A BIM
Trong xã h i

D

VAI TRÒ C


A BIM
Trong nghành công nghi p xây d ng

1. T o l p mô hình thông tin xây d ng (Building Information Modeling)

Nâng cao n ng su t lao đ ng.

Phát tri n ch t l ng ng i lao đ ng.

T o l p các ngành ngh m i đ thay th nh ng nh ng ngành ngh s b m t
đi do cu c cách m ng BIM.
2. Mô hình thông tin xây d ng (Building Information Model – BIM)

Nâng cao ch t l ng s n ph m

Gi m giá thành s n ph m xây d ng

Phong phú hóa s n ph m đ ph c v yêu c u c a th tr ng và xã h i
3. Qu n lý thông tin xây d ng (Building Information Management)

Nh m nâng cao n ng l c qu n lý t vi mô đ n v mô.

Tích h p d li u c a ngành công nghi p vào Big Data đ hòa nh p đ
cu c cách m ng công nghi p l n th 4 c a nhân lo i

c vào

Hình 3: n i dung c a Cách M ng BIM cho ngành công nghi p xây d ng

H

C H

I T

CÁC QU

C GIA S

NG TI

BIM là m t c h i đ n ng l c c nh tranh và phát tri n trên th tr ng,
cu c cách m ng BIM s đ c ti n hành đ ng th i 3 n i dung nh sau:

D

NG ANH

VAI TRÒ C

05


GI I

CÁC QU
H

C H

Lu n đi m này đ c c ng c thêm
n a thêm n a v i minh h a
bên c nh

I T

Xem xét k minh h a trên s phát hi n
ra chi ti t sau: ph n l n các n c đã/
đang ti p nh n và áp d ng BIM đ u là
các qu c gia giàu có và tiên ti n c a
th gi i.
Vì v y, t n m 2012 cho đ n nay đã có
nh ng tiêu chu n qu c t ISO v BIM.
i u này minh ch ng cho lu n đi m:
ti p nh n và áp d ng BIM ph i theo
tiêu chu n qu c t . Lu n đi m r t quan
tr ng đ nh n và áp d ng BIM mang
tính b n v ng. Các tiêu chu n này s
đ c v n d ng c th vào Vi t Nam
trong các tài li u k ti p.

C GIA S

D

NG TI

Theo báo cáo c a Construction IT – Ireland phát hành n m 2017, cách m ng
BIM đang đ c ti n hành các n c nh nh minh h a d i.

NG ANH

BIMvà TH

06


NG ANH
NG TI
D
C GIA S

USA

UK

Tuy ch m h n USA nh ng UK đã đ ra m t k ho ch r t bài b n đ áp d ng BIM.
K t tháng 4 n m 2016, t t c các công trình có ngu n v n công ph i áp d ng BIM.
h tr cho các thành ph n kinh t áp d ng BIM, t nh ng n m cu i c a th p niên
đ u tiên c a th k 21 (2006-2010) m t hành lang pháp lý r t ch t ch đã, đang và s
đ c t o l p. Bên c nh đó, m t h th ng các h tr c ng đ c cung ng mi n phí
t chính ph và các t ch c ngh nghi p khác. T t c nh ng ho t đ ng này đ u t p
trung khai thác l i ích c a BIM theo t ng giai đo n:

Giai đo n ng n h n: cho ngành xây d ng.

Giai đo n trung h n: cho chính ph .

Giai đo n dài h n: cho xã h i.

Hình 4: t ng b c cho m c đích áp d ng BIM
Hi n nay, cách th c hi n BIM c a UK đ c xem là đáng tham kh o và các qu c gia
thu c EU c ng đã áp d ng BIM trên c s c a chi n l c và chi n thu t này.

KHÁC

I T

T nh ng thông tin b ng ti ng Anh c ng đã th y m t s n c và vùng
lãnh th khác c ng đã áp d ng BIM cho ngành xây d ng nh : Ph n Lan,
Australia, Hongkong, Singapore, … Tuy nhiên, ph n l n ph ng pháp ti p nh n
c a các qu c gia này c ng đ c ti n hành d a trên ph ng pháp c a Hoa K .

S


H

GI I

Hoa k đã nghiên c u đ áp d ng BIM t đ u th k 21. Tuy nhiên, đ n nay c ng ch
là khuy n khích áp d ng nh ng không b t bu c nh m t s qu c gia khác trên
th gi i. Sau nhi u l n ban hành và đi u ch nh, hi n nay đã có m t b tiêu chu n khá
đ y đ đ áp d ng BIM có tên: National BIM Standard – United States – Version 3.0.
B tiêu chu n này đi kèm nhi u tài li u khác đ giúp các t ch c ti p nh n và áp d ng
BIM theo tinh th n t khai phá đ áp d ng và đóng góp ng c tr l i cho BIM c a
qu c gia. M t trong các t ch c này là U.S. Department of Veterans Affair (VA)(B c u
chi n binh). B Qu c Phòng luôn luôn đ c chính ph Hoa K h tr đ v n d ng
nh ng công ngh tiên ti n nh t c a khoa h c vào l nh v c quân s . M t trong nh ng
công vi c c a VA t nh ng n m 2008 là áp d ng BIM vào nh ng công trình quân s
c a Hoa K trên toàn th gi i.

C H

CÁC QU

BIMvà TH

KHÁC BI T GI A BIM và TRUY N TH NG
BI M có t i n t rì nh làm vi c
khác v i t ruy n t h ng

ti p nh n BIM thành công c n ph i xem l i m t s khái ni m v ngành ngh đ :
Thay đ i và b sung ki n th c hi n tr ng nh m th a mãn nh ng
yêu c u c a BIM

Trang b thêm m t s ki n th c m i t BIM
D i đây là các ki n th c c b n v BIM c n ph i chú ý ngay t ban đ u.

07


NG ANH
D

NG TI

Mu n có mô hình thông tin xây d ng (Building Information Model) thì
c n ph i t o l p mô hình thông tin xây d ng (Building Information Modeling). Thu t ng Modeling t ng đ ng v i thu t ng truy n th ng là
thi t k (Design). Tuy nhiên, m c đích và n i dung công vi c c a thi t k không đ
đ đáp ng các yêu c u c a BIM nên trong tài li u này đ c g i là t o l p thông tin.
Nh m ti t ki m th i gian và chi phí cho m t d án, Hi p h i Ki n Trúc S Hoa K đã
đ ra m t ti n trình m i có tên IPD (Integrated Project Delivery) đ áp d ng cho hình
th c h p đ ng thi t k – thi Công (Design and Build – D&B).
Ti n trình truy n th ng

Hình 5: ti n trình áp d ng cho m t d án

08

I T
C H

So sánh hai ti n trình thuy n th ng và IPD b ng hai minh h a trên: S th y m t đi m
khác bi t r t c b n: trong giai đ an thi t k , không ch có b ph n thi t k tham gia
(nh truy n th ng) mà còn c các b ph n khác (thi công – cung ng v t t – …) c ng
tham gia.
N u áp d ng IPD thì l i ích ch có đ c cho d án tr c giai đo n v n hành nên
ch a ph i là nhi u. Mu n t ng l i ích lên thì ph i k t h p IPD v i BIM. M i k t h p
này không th tách r i nhau đ c. Tuy nhiên, n u áp d ng ti n trình này l i vi ph m
Lu t u Th u c a Hoa K (c ng nh Vi t Nam) n u d án đ c th c hi n b ng v n
c a chính ph . D án c a có v n t ngân sách c a chính ph khi v t qua m t
gi i h n nào đó thì không th s d ng hình th c h p đ ng D&B mà c n ph i chen
vào gi a m t giai đo n n a là đ u th u: Thi t k – u th u – Thi công (Design, Bid
and Build – DB&B). i v i tr ng h p này, thì IPD s đ c áp d ng nh th nào?
tr l i câu h i này, Ki n Trúc S Patrick Macleamy, Chairman và CEO c a
Công Ty HOK d a vào hai v n đ m u ch t c a IPD:

T kh i đ u c a m t d án, càng nhi u b ph n chuyên môn có trách nhi m
trong m t d án tham gia càng s m sàng t t.

Ki m soát ngân sách c a d án (đã đ c xác đ nh) t b c đ u tiên c a giai
đo n thi t k .

H

Hình 6: ti n trình áp d ng cho m t d án theo hình th c h p đ ng D&B

CÁC QU

C GIA S

Tiến trình IPD


NG ANH
I T

CÁC QU

C GIA S

D

NG TI

đ ra m t ti n trình làm vi c IDP (Integrated Design Process – Ti n trình thi t k
đan xen) đ s d ng cho giai đo n thi t k . Ti n trình này đ c minh h a b ng m t
bi u đ mang tên Macleamy Curve (đ ng cong Macleamy) nh minh h a bên d i:

Hình 7: bi u đ MacLeamy

Bi u đ này d a vào giá thành xây l p c a m t d án. Ng i thi t k luôn mong
mu n d án c a mình thi t k tr thành m t th c th v t lý. Y u t quan tr ng nh t
nh h ng đ n mong mu n này là giá thành c a d án sau giai đo n thi công.
Vì v y, ng i thi t k làm sao ph i ki m soát đ c giá thành đ nó không v t quá
ngân sách (budget) đã đ ra, ho c n u c n thi t, tìm ngu n tài chính b sung sao
cho công trình s m đ a vào s d ng. Nh v y, d án s không ph i đ i di n v i m t
r i ro là đã đ u t m t s ti n r t l n vào d án mà v n không đ a d án vào khai
thác đ c đ sinh ra l i nhu n.
T đó, bi u đ Macleamy Curve phân tích nh h ng c a giai đo n thi t k đ i v i
giá thành sau khi thi công c a d án. Tr c hoành đ i di n cho các giai đo n c a d
án; tr c tung là kh n ng c a b ph n thi t k tác đ ng đ n giá thành c a giá thành.
Ý ngh a c a các đ ng bi u di n nh sau:C HH

( Ngu n: http://division4triclinium.blogspot.com/2013/06/
of-macleamy-curve-eficient-design-and.html )ng s 1: mô t di n bi n v kh n ng c a b ph n thi t k trong vi c
can thi p vào giá thành và tính kh thi sau d án đ c thi công xong.
Theo ti n đ th c hi n d án, kh n ng này ngày càng suy gi m.
ng s 2: mô t di n bi n v s thay đ i c a giá thành khi thi t k thay
đ i. Theo ti n đ th c hi n d án, n u vi c thay đ i thi t k x y ra s m
thì giá thành bi n đ ng ít, n u ch m thì ng c l i.
ng s 3: mô t di n bi n v kh i l ng công vi c c a thi t k theo
quy trình làm vi c truy n th ng. V i quy trình này, kh i l ng công vi c
l n nh t r i vào giai đo n h s xây d ng (Construction Documents – CD)
ng s 4: mô t di n bi n v kh i l ng công vi c c a thi t k theo quy trình
DP (Integrated Design Process). V i quy trình này, kh i l ng công vi c l n
nh t r i vào gi a giai đo n s phác và giai đo n phát tri n thi t k
(Design Develop ment – DD)

09


Theo BIM, mô hình thông tin xây d ng (Building Information Model) là s n ph m
quan tr ng nh t c a giai đo n thi t k . Nó th ng đ c g i là mô hình thi t k
(Design Model). Các thông tin c a mô hình thi t k s đ c khai thác tùy theo
m c tiêu c th đ có s n ph m. B n v ch là m t k t qu c a ti n trình khai thác
mô hình. M c đ t đ ng hóa c a ti n trình này ngày càng cao.
Design Model s đ

c khai thác đ có:

Cost Model ph c v m c đích qu n lý giá c a d án
Construction Model ph c v giai đo n thi công t i công tr ng
(Onsite production)
Fabrication Model đ ph c v các công đo n thi công ngoài công tr
(Offsite Production)


ng

Tùy thu c vào nhi u y u t , theo th i gian b n v gi y s d n bi n m t nh s
bi n m t c a nh ng d ng c nh vi t kim, e-ke, th c T, … khi chuy n t v tay sang
máy tính v i các ph n m m CAD.
S l ng d li u trong kho này không c đ nh mà th ng t ng lên theo th i gian
c a s án ngay c khi d án đã đ c đ a vào khai thác. Vì v y, vi c t ch c đ
qu n lý và khai thác d li u luôn luôn là m t yêu c u đ c bi t quan tr ng trong
quá trình th c hi n BIM cho m t d án.
(Thu t ng “d án” : ch tính đ n th i đi m bàn giao)

10

NG ANH
NG TI
D
C GIA S

Theo truy n th ng, b n v là s n ph m quan tr ng nh t mà giai đo n thi t k ph i có
đ c. Ngoài ra, b n v là ngu n d li u duy nh t đ khai thác nh m t o l p các
thông tin khác nh d toán, b n v cho giai đo n thi công, … Ph ng th c
khai thác mang tính th công nhi u h n.

CÁC QU

KHÁC BI T GI A BIM và TRUY N TH NG
BI M là m t kho d li u
khai t hác t hông t in

I T

S

C H

Nh v y, dù là d án đ c ti n hành theo hình th c h p đ ng nào đi n a:
Design – Bid – Build hay Design – Build thì giai đo n thi t k v n ph i áp d ng cách
làm vi c IDP. Mu n khai thác hi u qu các ti m n ng c a BIM thì áp d ng ti n trình
làm vi c IPD/IDP là hi u qu nh t.

H

Qua bi u đ trên, Macleamy đ ra m t n i dung quan tr ng: trong giai đo n đ u c a
thi t k , t o m i đi u ki n đ càng nhi u b môn liên quan, càng nhi u ng i tham
gia càng t t. Mu n nh v y ph i tìm cách đ chuy n d ch kh i l ng công vi c c a d
án v phía bên trái c a bi u đ (đ ng s 4) đ nh ng thông tin nh h ng đ n y u
t tài chính c a d án đ c làm rõ ngay t giai đo n đ u. i chi u t ng ng v i
giai đo n thi t k c s theo quy đ nh c a Vi t Nam, kh i l ng công vi c và nhân l c
s ph i t p trung r t l n t i giai đo n này.


NG ANH
NG TI
D
C GIA S
CÁC QU
I T
C H
H

S

KHÁC BI T GI A BIM và TRUY N TH NG
BI M là m t công c đ giao t i p

Tr c khi m t d án đ c đ a vào s d ng, đ đáp ng nhi u yêu c u khác nhau,
m t d án c n ph i t o l p nhi u mô hình thông tin xây d ng (Building Information
Models) c th khác nhau. Trong ti n trình t o l p thông tin, tác gi c a m t thông tin
có th ph i tham kh o m t/nhi u thông tin trong m t/nhi u mô hình khác nhau m i có
th hoàn thành nhi m v c a mình và ng c l i. Vì v y, m t BIM s là đ i di n cho
tác gi c a nó trong vi c chia s thông tin cho các tác gi khác.
Trong giai đo n v n hành d án, mô hình thông tin xây d ng (Building Information
Model) c ng là ph ng ti n đ giao ti p gi a các bên có trách nhi m c a giai đo n
này. Mu n hoàn thành nhi m v , các thành ph n này tham kh o mô hình t giai đo n
thi công đ t o l p các mô hình v n hành nh : mô hình qu n lý đ ph c v ý đ
tòa nhà thông minh, mô hình đ b o trì d án, …
Cho đ n nay, các n c đã áp d ng BIM v n ch a bi t gi i h n cu i cùng c a vi c
khai thác m t mô hình thông tin xây d ng (Building Information Model). Vì v y, ý ngh a
c a “BIM là m t công c đ giao ti p” là m t khái ni m c c k quan tr ng cho nh ng
ng i th c hi n BIM cho m t d án.

Ti p NH

N BIM
Cách làm c a UK

Nh n th y BIM s đem l i
nhi u l i ích cho qu c gia,
chính ph c a UK và USA t o
m i đi u ki n đ các
t ch c đang ho t đ ng ho c
liên quan trong ngành
công nghi p ti p nh n BIM.
Các t ch c này có th là
t ch c kinh t (nh các công
ty t v n, công ty thi công,
Công ty b t đ ng s n,
Công ty s n xu t và cung ng
v t t …), t ch c qu n lý (Ban
qu n lý d án c a nhà n c –
T nh – Qu n Huy n, các
công ty qu n lý v n hành, …)
hay các t ch c phi l i nhu n
(nh H i Ki n Trúc S ,
H i c u đ ng, …)

T 2009 các b ph n liên quan c a UK đã b t đ u
xây d ng h th ng pháp lý đ t o đi u ki n thu n
l i cho ngành công nghi p xây d ng ti p nh n BIM.
H th ng pháp lý m i này đ c d a vào h th ng
pháp lý đã có s n (c ng đ c đi u ch nh m t ph n)
đ t o l p nên. Hai h th ng pháp lý này liên h
v i nhau r t m t thi t và khá ph c t p. Tuy nhiên
v i trình đ xã h i c ng nh khoa h c k thu t c a
ngành xây d ng vi c h ng d n ti p nh n BIM
c ng không quá khó kh n.
Bên c nh đó, chính ph đã có nh ng h tr r t
c th qua nhi u ph ng ti n hi n đ i. ó là các c
s r t thu n l i cho vi c ti p nh n BIM c a các t
ch c và quy t đ nh ph i áp d ng BIM vào n m 2016
c a chính ph .
Tr c đó m t s t ch c đã áp d ng BIM vào s n xu t c a mình. Tuy nhiên,
ti m n ng c a BIM đ c khai thác r t h n ch c ng nh k t qu khai thác không có
nhi u giá tr t ng thêm cho b t c ai ngoài các t ch c đó do thi u s h tr
nghiên c u phát tri n chi u sâu c a chính ph . M t đi m c n chú ý là n u không
h tr thì chính ph và xã h i s không có đ c m t l i ích nào do BIM đem l i.
Qua nh ng phân tích trên, đ t o đi u ki n cho vi c ti p nh n BIM t m qu c gia c n
ph i có s n l c t hai phía:

N l c ti p nh n c a các t ch c (bottom up)

H th ng pháp lý h tr BIM (top down) nên chính ph UK đã xu t b n r t nhi u
tài li u, ph ng ti n theo ki u “c m tay ch vi c”.

11


Cách làm c a USA
Cho đ n nay, các v n b n trong h th ng pháp lý h tr BIM c a USA v n r t ít so
v i UK nh ng n i dung thì t ng đ ng v i UK th m chí còn có nh ng n i dung đã
đ c ngành công nghi p xây d ng Hoa K s d ng trên 30 n m. Bên c nh đó, nhi u
k t qu nghiên c u t các tr ng đ i h c, quân đ i, các t ch c xã h i đã góp ph n
r t l n cho các t ch c Hoa K ti n hành ti p nh n BIM. Nh ng nghiên c u này
mang tính th c hành r t l n nh ng không theo ki u “c m tay ch vi c” nh c a UK mà
mang tính t khai phá nhi u h n.
D a vào 6 y u t c a b c tranh BIM, quy trình đ ti p nh n và áp d ng BIM cho m t
t ch c mà Hoa K đ ngh s đ c chia ra làm 2 tr ng đo n k ti p nhau nh sau:
Tr

ng đo n 1

M c đích nh m chu n b các n i dung c th cho tr
giai đo n đ c tu n t th c hi n 3 giai đo n sau:Tr


ng đo n k sau nên s g m 3

Giai đo n 1: l p k ho ch chi n l c
Nh m xác đ nh l trình đan xen BIM vào chi n l c c a t ch c
Giai đo n 2: l p k ho ch chi ti t
Nh m chi ti t hóa các b c đi c th đ th c hi n chi n l c
Giai đo n 3: l p k ho ch th c hi n
Nh m xác đ nh các chi n thu t đ th c hi n k ho ch chi ti t.
ng đo n 2
Giai đo n 4: th c hi n
Th c hi n các n i dung c a k ho ch th c hi n

12


CÁC
NGH
CHO VI T NAM

B

V i kinh nghi m và tr i nghi m th c t c ng
nh hi n tr ng c a Vi t Nam, n i dung ph n
d i đây c a ph n này s v n d ng cách làm
c a Hoa K đ đ ra các các h ng d n c th
cho ti n trình ti p nh n và áp d ng BIM cho
các t ch c Vi t Nam b t c trình đ áp
d ng BIM nào.
Tr c khi đi vào chi ti t c n xem xét
ý ngh a c a t ng v n đ c u thành 6 y u t c a
b c tranh BIM m t cách c th nh d i đây:

13


NHÓM V

N
LIÊN QUAN
Y U T CHI N L
C

G m có
v nđ

5

n đ 2: T m nhìn BIM và các b

c đi c th

Xác đ nh các ph ng pháp đ m t t ch c khai thác các ti m n ng BIM
thông qua 5 ho t đ ng: thu th p, s n sinh, x lý, giao ti p và t o l p các thông tin

V

n đ 3: M c đ h tr c a t ch c

M c đ h tr c a b ph n qu n lý đ t o đi u ki n cho vi c th c hi n các
k ho ch ti p nh n và áp d ng BIM

V

n đ 4: Nhà t v n BIM

Là ng i có đ nh n th c, k n ng v BIM đ h ng d n t ch c trong quá trình
ti p nh n. Nhi m v c a ng i này là cung c p nh ng ki n th c v BIM cho nhóm
trong quá trình ho t đ ng. Ban giám đ c quy t đ nh ng i này là ai. Trong th c t c a
Vi t Nam, ng i này th ng đ c thuê ngoài.

V

n đ 5: Ban ch huy

Là nhóm ng i có trách nhi m phát tri n chi n l c BIM cho t ch c.
th c hi n
thành công nhi m v t o l p các k ho ch, c n thi t ph i thành l p m t BAN CH
HUY. Các thành viên c a ban ph i bao g m các cá nhân có ki n th c chuyên ngành
và quan tâm đ n ho c nh n th c và đã th c hi n BIM. Ngoài ra, h c ng có ph n nào
quy n quy t đ nh trong vi c ti p nh n.
C th thành viên c a ban nh sau:
Ng i t v n BIM
Là ng i có nh n th c, k n ng v BIM đ h ng d n t ch c trong
quá trình ti p nh n. Nhi m v c a ng i này là cung c p nh ng ki n th c v BIM cho
nhóm trong quá trình ho t đ ng. Ban giám đ c quy t đ nh ng i này là ai. Trong
th c t c a Vi t Nam, ng i này th ng đ c thuê ngoài.
Ng i quy t đ nh
Là ng i đ i di n hay tr c ti p c a ban giám đ c. Nhi m v c a ng i này là quy t
đ nh và đi u ph i các ngu n l c c n thi t c a t ch c đ t o l p và tri n khai ti n trình
ti p nh n và th c hi n BIM
Ng i qu n lý tr c ti p s n xu t
Là nh ng ng i qu n lý c p trung gian nh các tr ng phòng ban ch u trách nhi m
v các ho t đ ng hàng ngày c a b ph n s n xu t. Nhi m v c a ng i này là tr c
ti p đi u hành (v i s giúp đ c a ng i t v n BIM) đ qu n lý nhóm làm vi c tr c
ti p s n xu t theo BIM.

14

CHO VI

V

NGH

Mission (s m nh) c a t ch c s gi i thích đ c t i sao (Why) t ch c đó ph i
t n t i và phát tri n trong xã h i và Goal (m c tiêu) c a t ch c c th c n ph i
đ t đ c đ hoàn thành s m nh.

T NAM

n đ 1: S m nh và m c tiêu c a t ch c

CÁC

V

N


i di n các nhóm ng i tr c ti p s n xu t
Là nh ng nhân viên giàu kinh nghi m v ho t đ ng chuyên ngành (ki n trúc, k t c u,
c p thoát n c, …) s tr c ti p th c hi n các n i dung đ ti p nh n. Nhi m v c a
nh ng ng i này là ph n bi n và đánh giá các k ho ch ti p nh n c ng nh ki m tra
và đi u ch nh ti n trình ti p nh n khi c n thi t.

N

G m có
v nđ

C khi bàn giao d

án (hay

NHÓM V

CHO VI

T NAM

N
LIÊN QUAN
TI M N NG C A BIM
n đ 6: Cho giai đo n TR
“công trình”) đ khai thác

V

Các ph

V

2

ng pháp đ c thù đ khai thác ti m n ng BIM cho các lo i d án

n đ 7: Cho giai đo n SAU khi bàn giao d án (hay

“công trình”) đ khai thác
Các ph

ng pháp đ c thù đ khai thác ti m n ng BIM cho các ch d án

NHÓM V

N
LIÊN QUAN
Y U T TI N TRÌNH

V

N

G m có
v nđ

2

N

G m có
v nđ

3

n đ 8: Cho d án

NGH

Ti n trình áp d ng BIM cho d án

V

n đ 9: Cho t ch c

Ti n trình áp d ng BIM cho t ch c

CÁC

NHÓM V

N
LIÊN QUAN
Y U T THÔNG TIN

V

n đ 10: T ch c không gian thông tin (MEB)

Thông th ng m t d án s là m t mô hình t ng h p (Federal Model). Mô hình này
đ c hình thành t nhi u mô hình chuyên ngành. Mô hình chuyên ngành có th s
đ c hình thành t nhi u mô hình con. Cách phân chia này r t quan tr ng trong quá
trình t o l p, qu n lý và khai thác thông tin. Th ng đ c g i là Model Element Breakdown (MEB) t m g i b ng ti ng Vi t là C u trúc c a m t mô hình thông tin xây d ng
hay ng n g n h n là c u trúc c a m t BIM

V

n đ 11: M c đ phát tri n c a thông tin (LOD)

C s cho nh ng ng i t o l p thông tin tham kh o đ xác đ nh các thông tin c n t o
l p v i m c đ chi ti t v n i dung c ng đ tin c y c a các thành ph n trong mô hình

15


V

n đ 12: C s d li u c a t ch c

D li u c a t ch c đ khi áp d ng BIM s nâng cao n ng su t lao đ ng, phát tri n
s n ph m

Bao g m các ph n m m ph c v s n xu t và qu n lý theo h

V

3
T NAM

n đ 13: Ph n m m

G m có
v nđ
ng BIM

n đ 14: Ph n c ng

Máy tính và các thi t b ngo i vi đ v n hành các ph n m m theo BIM

V

n đ 15: Không gian làm vi c

Ngoài các ch làm vi c th ng th y nh hi n nay, khi th c hi n BIM c n
ph i có m t phòng có trang b màn hình l n đ h p n i b hay m r ng hay
nh ng ho t đ ng khác liên quan đ n BIM. Thu t ng g i phòng này là BIM
Room. N u t không gian làm vi c c a nh ng ng i tr c ti p th c hi n BIM
th y đ c màn hình c a BIM Room thì c hai đ c g i là BIM Space

NHÓM V

N
LIÊN QUAN
Y U T NHÂN L C

V

N

G m có
v nđ

5

n đ 16: Vai trò trách nhi m c a các các nhân

Là ch c n ng chính đ c đ c quy đ nh cho m t ng i trong t ch c và
kèm theo nh ng nhi m v ho c ngh a v mà ng i đó đ c yêu c u ph i
hoàn thành trong m t công vi c c th c a BIM

V

n đ 17: C u trúc c a t ch c

V trí c a b ph n th c hi n BIM trong c u trúc th b c c a t ch c

V

n đ 18: Giáo d c

Nh m cung c p h th ng ki n th c chính th ng v BIM

V

n đ 19: Hu n luy n

Các công vi c c n thi t đ ng i làm vi c tr nên phù h p, đáp ng yêu c u, k n ng
thành th o trong m t nhi m v c th ho c ti n trình áp d ng BIM

V

n đ 20: Xác l p thái đ s n sàng thay đ i

Thái đ s n lòng và s s n sàng c a t t c m i ng i trong t ch c đ ti p nh n và
áp d ng BIM
Sau khi hi u rõ các v n đ đã NÊU TRÊN và thành l p đ c BAN CH HUY thì
ti n hành các giai đo n sau:

16

CÁC

V

N

CHO VI

N
LIÊN QUAN
Y U T H T NG

NGH

NHÓM V


TR

Nh

NG O N 1 - CHU N B
Giai đo n 1: L p k ho ch chi n l

CÁC

NGH

CHO VI

T NAM

mđ tđ
c n ph i l n l

c m c tiêu c a c a k ho ch chi n l
t th c hi n 3 b c:

c

c,

ánh giá: Hi n tr ng và mong mu n c a vi c đan xen BIM vào t ch c
m c đ nào
nh h ng: M c tiêu tiêu c th đ khai thác ti m n ng c a BIM
Nâng cao: Trình đ khai thác ti m n ng c a BIM thông qua m t chi n l
c th h n.
T t c c 3 b c trên đ u đ
b ng nh d i đây
Các nhóm v n đ c n xem xét
Chi n l c
1. S m nh và m c tiêu c a t ch c
2. T m nhìn BIM và l trình ti p nh n
3. H tr t c p qu n lý
4. Nhà t v n BIM
5. Ban ch huy
Ti m n ng c a BIM
6. Tr c khai thác
7. Sau khai thác
Ti n trình
8 Cho d án
9. Cho t ch c
Thông tin
10. C u trúc thông tin trong m t BIM
11. M c đ phát tri n c a thông tin
12. C s d li u c a t ch c
H t ng
13. Ph n m m
14. Ph n c ng
15. Không gian làm vi c
Nhân l c
16. Vai trò và trách nhi m c a các cá
nhân
17. C u trúc c a t ch c
18. Giáo d c
19. Hu n luy n
20. Thái đ s n sàng
T ng

c

c cho đi m và t ng h p l i thành 1
Hi n tr ng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

M c tiêu T ng đi m t i đa
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
10
0
5
0
5
0
10
0
5
0
5
0
15
0
5
0
5
0
5
0
15
0
5
0
5
0
5
0
25
0
5
0
0
0
0
0

5
5
5
5
100


n đ g m có 6 m c đ phát tri n: t 0 cho đ n 5,
c là 1 đi m c th nh sau:
c đ 0: Non – Existent, t ng ng v i 0 đi m
c đ 1: Initial, t ng ng v i 1 đi m
c đ 2: Managed, t ng ng v i 2 đi m
c đ 3: Deined, t ng ng v i 3 đi m
c đ 4: Quanlity Managed, t ng ng v i 4 đi m
c đ 5: Optimizing, t ng ng v i 5 đi m

bi t đ c hi n tr ng và m c tiêu c a m i v n đ xem
các ph l c:

Ph l c 1: cho 9 v n đ đ u tiên.
Ph l c 2: cho các v n đ còn l i.

xác đ nh hi n tr ng và m c tiêu c n chú ý các đi m sau:
N u hi n tr ng là 0 thì mong mu n có th là 5 (đã quy đ nh s n trong c t

T NAM

tv
m ib

M
M

M

M

M

M


CHO VI

M

c n đánh giá l i hi n tr ng.

c đi m c a mong mu n. Lúc này

N u hi n tr ng là 2 thì đi m mong mu n ch có th là 3.
ti p nh n và áp d ng BIM thành công thì t i m i b

c nào đó các
đi m s c a 6 y u t ph i b ng nhau. N u y u t nào b th p thì xem xét đi m s c a
các v n đ đ phát hi n ra đi m c a v n đ nào c n ph i t p trung gi i quy t đ
đi m s c a các c n đ c ng ph i b ng nhau. Vì v y, t b ng trên có th rút ra
nh ng k t lu n sau đ t o l p k ho ch chi n l c:
Kho ng cách t b c hi n hi n tr ng đ n b c m c tiêu chính là
l trình c n ph i tr i qua đ áp d ng BIM cho m t t ch c.
Các đi m s c a m i y u t s g i ra các các công vi c ph i t p trung c ng c
hay phát tri n y u t nào trong 6 y u t
Các đi m s c a m i v n đ s g i ra ph i t p trung c ng c hay phát tri n
v n đ nào trong các v n đ .
Sau khi đã hoàn t t hai b c đánh giá và đ nh h ng thì ti n hành l p
k ho ch chi n l c. Khi nh n th c BIM đã t t h n thì s xem l i k ho ch này đ
đi u ch nh nâng cao (b c 3)
L p k ho ch ti p nh n giúp BAN CH HUY xác đ nh ph ng pháp ti p c n
đ tránh r i ro v chi phí, th i gian và tài nguyên. K ho ch chi n l c s đ c c th
hóa b ng m t l trình hi n th đ c s đan xen ti n trình ti p nh n vào ti n trình
th c hi n chi n l c kinh doanh. L trình đ c s d ng nh m t công c đ l p
k ho ch, hình dung và th c hi n chi n l c.

18

CÁC

N u hi n tr ng là 3 thì không th đánh giá đ

NGH

t ng đi m t i đa)


T NAM
CHO VI
NGH
CÁC

Nên s d ng các ph ng ti n đ h a đ n gi n sao cho ng i xem nhanh
chóng bi t đ c nh ng thành ph n ch y u c a k ho ch ti p nh n. Thông th ng,
n i dung c a l trình này g m có:
V trí c a t ch c đang đâu trong l trình.
V trí c a t ch c n u áp d ng ti p nh n thành công
Các b c trung gian c n thi t gi a hai b c ch y u.
Nh ng ti m n ng c a BIM mà t ch c c n khai thác trong giai đo n đ u
c a ti n trình ti p nh n.
Các thành ph n ch y u c a l trình có ghi chú các th i gian c n thi t
– kinh phí c n thi t đ th c hi n hoàn thành

TR

NG O N 1 - CHU N B
Giai đo n 2: L p k ho ch chi ti t

Sau khi k ho ch chi n l c đã đ c xây d ng, k ho ch chi ti t có th
b t đ u. M c đích c a b c này là đ t o l p k ho ch hành đ ng. K ho ch
chi ti t s bao g m 4 ph n:
Ti n trình
Xác đ nh m t cách rõ ràng ti n trình đan xen c a BIM vào các công
vi c c th đang và s di n ra c a t ch c
Thông tin
Nh ng thông tin c n thi t c a t ch c đang s h u s h tr cho
vi c ti p nh n và áp d ng BIM.
H t ng k thu t
C n thi t đ th c hi n k ho ch
Giáo d c và hu n luy n
Cho cá nhân nào s làm vi c tr c ti p v i BIM c ng nh d li u
sau này.

M i t ch c mu n ti p nh n đ u ph i t o l p riêng cho mình k ho ch này theo các
đ c thù c a h . Do đó, không th có h ng d n chung cho ph n này. Tuy nhiên,
khi tri n khai 4 ph n trên c ng có nh ng v n đ c n chú ý nh d i đây:

C

S

D

LI U T

CH C

ây là v n đ th 12 thu c y u t thông tin. Nh ng tài s n ph c v hi n tr ng s n
xu t (th vi n chi ti t c u t o, yêu c u/ch d n k thu t…) c n ph i có k ho ch đ s
hóa chúng theo yêu c u c a mô hình thông tin xây d ng (Building Information Model).
Nh ng tài s n này s đ c b sung liên t c trong quá trình th c hi n BIM sau này.
Vì v y, c n có m t t ch c m t h th ng l u tr không ch cho hi n t i mà c cho
t ng lai. N u làm đ c nh v y thì h th ng m i th t s có giá tr cho vi c khai thác
Xem Ph ng pháp t ch c và qu n lý thông tin cho BIM mã s BIAS-C_05
đ bi t thêm chi ti t

19


PH

NM M

Close BIM

Tuy không công b chính th c nh ng v i kinh nghi m s d ng c a ph n l n ng i
s d ng thì các s n ph m t o l p thông tin c a Autodesk đ u theo khuynh h ng
nh Apple v đi n tho i thông minh: h sinh thái đóng và đ c g i tên là Closed BIM.
S d nh v y do nh ng công c trong các ph n m m này không h tr hi u qu
cho vi c t o l p các mô hình có đ nh d ng IFC.
Ph n m m ch y u trong gi i pháp BIM c a Autodesk là Revit. Vào nh ng n m đ u
tiên c a th p niên th hai c a th k 21, hãng Autodesk có 3 ph n m m mang tên
Revit đ ph c v 3 b môn t o l p thông tin cho m t tòa nhà: Revit Architecture cho
b môn ki n trúc, Revit Structure cho b môn k t c u và Revit MEP cho b môn c p
thoát n c – đi n – thông gió nhân t o. n n m 2013 thì c 3 ph n m m này đ c
g p chung thành m t.
Ngoài ph n m m Revit, gi i pháp cho ngành công nghi p xây d ng g i là AEC Solutions c a hãng Autodesk còn có các ph n m m khác nh Naviswork,

Open BIM

Gi i pháp BIM g m nhi u ph n m m c a nhi u hãng khác nhau. N i b t trong
h sinh thái này có ArchiCad ph c v cho b môn ki n trúc và MEP c a hãng
Graphicsoft, Tekla ph c v b môn k t c u c a hãng Trimble. Các ph n m m này h
tr r t hi u qu trong vi c t o l p các mô hình có đ nh d ng IFC.

20

CHO VI
NGH

a ch n các ph n m m và d ch v đ th c hi n BIM đ c g i là l a ch n gi i pháp.
Trong các gi i pháp cho BIM, các ph n m m tr c ti p t o l p thông tin và qu n lý
công vi c là quan tr ng nh t.
Hi n nay có r t nhi u ph n m m dùng đ t o l p thông tin. M i ph n m m đ u có
u khuy t đi m khác nhau. Dù l a ch n ph n m m nào c ng ph i đ i đ u v i m t
thách th c: không có m t ph n m m nào có th đáp ng toàn b yêu c u cá bi t c a
t ng t ch c. Mu n đáp ng các yêu c u cá bi t ph i s d ng các h tr th ng
đ c g i là Add In hay Add On c a nhà cung c p th ba.
Vi c l a ch n các ph n m m đ t o l p thông tin c ng nh vi c l a ch n đi n tho i
thông minh đ làm ph ng ti n liên l c di đ ng. N u mua đi n tho i c a Apple thì ch
s d ng đ c các applications đ c Apple s n xu t ho c công nh n nên đ c g i là
h sinh thái đóng. N u mua đi n tho i c a các hãng khác (Samsung, Sony, …) thì có
th dùng b t k applications không thu c h sinh thái đóng nên th ng g i là
h sinh thái m . Các ph n m m đ t o l p thông tin cho m t mô hình thông tin
xây d ng (Building Information Model) c ng v y. Tuy nhiên, k t qu c a m t ph n
m m ph c v vi c th c hi n BIM (t đây s g i là công c BIM – BIM Tools) c a
h sinh thái này có th chuy n đ i sang h sinh thái khác g i là mô hình có đ nh d ng
IFC. Tuy nhiên, tùy vào nhi u y u t vi c l a ch n ph n m m thu c h sinh thái nào
đ s d ng c ng ph i c n chú ý hai h sinh thái đang hi n di n trong BIM nh sau:

CÁC

L

T NAM

ây là v n đ th 13 trong y u t h t ng. Trong th i đ i ngày nay m t ph n m m
không th nào đáp ng đ y đ yêu c u công vi c c a m t t ch c, BIM c ng v y.
Vì v y, n i dung hu n luy n không th ch là các ph n m m ph c v công vi c mà còn
c nh ng ph n m m và d ch v khác.
Ví d : ng i tr c ti p t o l p thông tin không ch h c Revit hay Archicad là các ph n
m m mà còn c các ph n m m khác nh Word, Excel, … c ng nh bi t cách
s d ng các d ch v BIM 360 , Project Teamwork, …


VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHI
C A BIM

M C A CÁC CÁ NHÂN

ây là v n đ th nh t c a y u t nhân l c. C u trúc nhân s và trách nhi m đ
ti p nh n và v n hành BIM cho m t t ch c đ c phân đ nh nh b ng d i đây:

Ki m tra ch t l
trình s n xu t

i u ph i các thông tin gi a các b phân
tham gia d án.

T o l p thông tin m i cho d án và cho
t ch c

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

BIM Coordinator

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

BIM Modeller

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

S n sinh các lo i b n v t các BIM

T o l p và qu n lý k ho ch s n xu t
cho d án và t ch c

Y

Tr c ti p t o l p thông tin cho các d án

T o l p và th c hi n chi n l
và hu n luy n v BIM

Y

ng thông tin trong ti n

i u hành vi c th c hi n BIM cho t
ch c

Y

K n ng + kinh nghi m th c hi n c ng
nh nghiên c u BIM t t

Y

T o l p l trình đ ph i h p gi a các
thành ph n cho m t d án

T o l p các tiêu chu n và giao th c đ
th c hi n BIM cho d án

S n xu t

BIM Champion

T NAM
CHO VI
NGH
CÁC

Qu n lý

T o l p ti n trình và theo dõi – qu n lý
di n bi n công vi c

Vai trò

c
c Giáo d c

Chi n l

Theo th

t trong b ng trên, BIM Champion là ng i có quy t đ nh cao nh t trong
các v n đ liên quan đ n BIM, k đó là BIM Coordinator và cu i cùng là BIM Modeller.
Tuy nhiên, trong th c t , hai c p b c đ u còn đ c phân c p chi ti t h n nh sau:
BIM Champion
Tùy thu c vào đ i t ng nào thuê h :
N u là bên A (ch đ u t ): thì BIM Champion là BIM Manager
N u là bên khác (bên B): thì BIM Champion là BIM Director
BIM Coordinator
Có hai b c tính t th p đ n cao là:
Discipline BIM Coordinator – i u ph i viên c a m i b môn
Project BIM Coordinatior – i u ph i viên c a m i d án
Truy n th ng

Quy n h n

BIM

Quy n h n

BIM Manager
BIM Director
C v n v BIM cho Ch
Project BIM Coordinator nhi m thi t k

Ch nhi m thi t k

a ra quy t đ nh cu i
cùng trong giai đo n
thiêt k cho d án

Ch trì thi t k

a ra quy t đ nh cu i
cùng cho m t b môn
tham gia thi t k c a
d án

Discipline BIM Coordinator

C v n v BIM cho Ch
trì thi t k

Thi t k

a ra các ph ng
án thi t k
t ng giai
đo n

Modeller

Giúp đ hay tr c ti p
th c hi n BIM cho thi t
k

n m t giai đo n phát tri n nào đó, n u đ kh n ng thì vai trò c a truy n th ng và
BIM s đ c hòa nh p thành m t.

21


GIÁO D

C VÀ HU N LUY N

Trong ng

N

i dung gi ng d y

T ch c c n xác đ nh đi u gì là quan tr ng đ truy n đ t thông qua các ph
giáo d c khác nhau.

ng ti n

Ví d :

T

o l p mô hình thông tin xây d ng (Building Information Modeling) là gì và
ti m n ng c a BIM trong mô hình là gì?
M c đích c a t ch c khi ti p nh n sang BIM và k ho ch chi n l c BIM
là gì?
BIM nh h ng đ n vai trò, trách nhi m, ti n trình s n xu t c a m i ng i
nh th nào?
Các kinh nghi m v t ch c và ngu n l c s n có là gì?
it

ng th h

ng

Gi ng nh các hình th c giáo d c khác, c n có nhi u c p đ chuyên môn.
V i c p qu n lý c a t ch c ch có th c n m t s gi i thi u c b n v BIM và ý ngh a
c a nó đ i v i t ch c. Trong khi nh ng ng i tr c ti p th c hi n s c n m t s hi u
bi t sâu s c h n v BIM, cách s d ng, k ho ch s d ng và nh h ng đ n t ng
vai trò mà h đ m nhi m s nh th nào.

Ph

ng pháp gi ng d y

Có m t s ph ng pháp khác nhau đ ph bi n ki n th c liên quan đ n BIM.
Ph n l n nhân viên có th đ c giáo d c n i b thông qua các h i th o đ c
gi ng d y và gi ng d y b i nhà t v n BIM và nhóm th c hi n. Ngoài ra, các nhà cung
c p ph n m m ho c các ch ng trình c p đ a ph ng c a các hi p h i khác nhau có
th cung c p các khóa h c chuyên v BIM
.

CHO VI

ây là v n đ th 18 thu c y u t nhân l c. C n ph i có m t ch ng trình giáo d c
th ng nh t cho m t t ch c nh m làm cho m i ng i c a t ch c hi u t t h n v BIM,
các ti m n ng c a nó và các m c đích ti p nh n sang BIM mà t ch c đang
nh m đ n.

NGH

C

22

CÁC

GIÁO D

T NAM

c nh c a BIM, giáo d c là h ng d n các ki n th c v BIM; còn
hu n luy n nh m d y cho m t ng i có trình đ và kinh nghi m trong ngành
công nghi p xây d ng tr nên thành th o trong m t công vi c c th ho c trong
m t ti n trình.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×