Tải bản đầy đủ

DE GIUA KY 2 toán 4

Trường Tiểu học Nga Tân
Họ tên …………………...................................................
Lớp 4.................
Ngày : ........................................................
Điểm

KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Môn Toán 4
Năm học 2017-2018
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Nhận xét bài kiểm tra

Họ tên, chữ kí của GV

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (1điểm ).
a) 5km2 16m2 = ......... m2
A. 516 m2

B. 5016 m2


C. 5000016 m2

D. 50016 m2

b. Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1?
A.

3
5

C.

B.

D.

8
14

Câu2 ( 1 điểm).
a).Anh Minh đi từ nhà lên Thành phố, khi được

3
quãng đường thì dừng lại nghỉ một
5

lúc . Hỏi anh Minh còn phải đi tiếp mẫy phần quãng đường ?
A.

1
5

B.

1
3

C.

b). Cửa hàng có 900 kg gạo, đã bán được2
5

D.

1
4

2
số gạo. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu
3

kg gạo ?
B. 600 kg

A. 300 kg

C. 700 kg

D. 500 kg

Câu3 (1điểm):
3.1.Giá trị của biểu thức:
A.

13
6

B.

3.2.Giá trị của biểu thức:
A.

3
20

B.

5 1 1
- :
2 3 4
26
2

C.

7
6

D.

C.

4
3

D.

7
4

2
3 1
x ( - )
3
5 4
7
30

2
5

Câu 4( 1 điểm):
a)Tìm x:

x+

11
D.
12
2
4 4 10
b) Trong các phân số sau, hai phân số nào bằng nhau: ;
; ;
3
3 9 15

A.

x=

12
2

3
3
5
= x
4
3
2

B. x = 1

3
4

C.

x=

x= 6


A)

2
3

=

4
;
3

B)

4
3

4
9

=

2

C) 3

=

4
9

D)

2
3

=

10
15

Câu 5 (1điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a. Một hình chữ nhật có diện tích là

1
1
dm2 , rộng là
dm.
3
2

Chiều dài hình chữ nhật là: ….. dm;
b. Một hình bình hành có độ dài đáy

4
1
m, chiều cao là m.
5
2

Diện tích hình chữ nhật là ….. m2
Câu 6: Tính (2 điểm)
7
4
+ = ..............................................................................
15
5
2 3
c ) − = .............................................................................
3 8

a)

4

5

b) 5 × 8 =..............................................................................
d)

1 2
: =......................................................................................
2 5

Câu 6 (1 điểm ). Đặt tính rối tính :
a. 678 x 67

b. 1954 8 : 54

Câu 7 ( 2 điểm).
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng

2
chiều dài. Cứ 100m2
3

người ta thu hoạch được 50 kg lúa. Tính số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó .
Bài làm


Câu 10 : Bài toán

ĐÁP ÁN
Câu

1.
1
D

Ý đúng
Câu 3:

(1điểm)

1.2 2.1 2.2 4

5

6.1

6.2

7.1

7.2

C

A

D

B

C

A

A

B

B

Tính

(1điểm)
4 5
×
b) 5 8 =

7
4
7
a) 15 + 5 = 15 +
2

1 2

3

c) 3−8 =
Câu 8:

d) 2 : 5 =

Tìm x:

(1điểm)
3
5
= x2
4
3

x+

x+
x

=

x

=

x =
Câu 9:

Đặt tính rối tính :
a/ 46577 + 3524

(1điểm)
b/1967 - 978

c/ 678 x 67

1967

678

19548

54

+ 3524

- 978

x 67

334

362

50101

0989

4746

108

46577

0468
9426

c/ 19548 : 54

00


Câu 10 :
Bài làm
Chiều rộng mảnh đất hình chư nhật là
120 x

2
= 80 (mét)
3

(0.25 điểm)

Diện tích mảnh đất hình chư nhật là
120 x 80 = 9600(m2 )

(0.25 điểm)

Số kg thóc thu được từ mảnh đất đó là:
9600 :100 x 50 =4800(kg)

(0.25 điểm)

Đáp số: 4800kg
Đúng 3 lời giải được (0.25 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×