Tải bản đầy đủ

Tong hop 14 mau bia giao an cuc dep 2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3


SỔ THEO DÕI GIÁO VIÊN
TỔ VĂN- SỬ- ĐỊA- NGHỆ THUẬT

NĂM HỌC : 2014 - 2015


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Năm học:


2014 - 2015


phòng giáo dục & đào tạO TN HIP
TRNG PTCS TN HIP B3
---------- ----------

GIAO AN

Giaựo vieõn:
Tổ: Ting Anh

Naờm hoùc: 2014 2015
Nm hc: 2010- 2011


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Năm học:

2014 - 2015

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Năm học:

2014 – 2015phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

Gi¸o ¸n: english 8


Tổ: Tiếng Anh

GV:

N¨m häc : 2014-2015

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


GI¸O ¸N:

Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2014- 2015
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2014 – 2015

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Gi¸o ¸n
Tiếng Anh 7

Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2014 – 2015

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2014 - 2015

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP


TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2014 – 2015


phòng giáo dục & đào tạO TN HIP
TRNG PTCS TN HIP B3

----------ô---------

Môn tiếng anh 6

Giaựo vieõn:
Tổ: Ting Anh

Naờm hoùc: 2014 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3

SỔ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TỔ: VĂN- SỬ- ĐỊA

Năm học: 2014- 2015


phòng giáo dục & đào tạO TN HIP
TRNG PTCS TN HIP B3

----------ô---------

Khoa hoùc

Lũch sửỷ
ẹũa lyự
Sửực khoeỷ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×