Tải bản đầy đủ

Giáo an hay môn tin lớp 9 Phần mềm AUDACITY và MAKER

Tiết 53
PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY (t1)
NS: 19/3/2018
NG: 21/3/2018
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết cách mở 1 tệp âm thanh đã có sẵn và cách thu âm.
- Nắm được cấu trúc của một dự án âm thanh
2. Về kĩ năng:
Mở được 1 tệp âm thanh và cách thu âm bằng phần mềm Audacity.
3. Về thái độ
Giáo dục tính thẩm mỹ, thái độ học tập nghiêm túc.
4. Năng lực hình thành và định hướng phát triển cho học sinh:
- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác;
- Năng lực quản lí;
- Năng lực sử dụng phần mềm.
II. Chuẩn bị của GV và Hs
Máy tính.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:
Hãy cho biết các thành phần của đa phương tiện và ứng dụng của chúng?
Đặt vấn đề
Giới thiệu phần mềm Audacity.
3. Giảng nội dung bài mới: (40’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1(25’): Làm quen
với với phần mềm Audacity

H Đ học sinh

Để khởi động phần mềm Audacity HS H Đ cá
ta làm như thế nào?
nêu được:
Nhận xét chốt lại.
đúp
vào
tượng phần
trên Destop.

Nội dung ghi bảng
1.
Bắt đầu làm việc với
Audacity

nhân
* Khởi động phần mềm:
Nháy
Nháy đúp vào biểu tượng
biểu phần mềm trên màn hình
mềm Destop.

Yc hs khởi động phần mềm và tìm Hs khởi động phần
hiểu các thành phần chính trên mềm và quan sát
giao diện của Audacity.
màn hình giao diện
Đọc tìm hiểu kiến
a. Mở tệp âm thanh và nghe
Yc hs thảo luận cặp đôi sử dụng thức ở sgk và thảo nhạc
phần mềm mở một tệp âm thanh luận cách mở tệp


đã có sẵn trên máy và nghe thử.
âm thanh.
Em hãy nêu các bước mở 1 tệp âm H Đ cá nhân trả
thanh đã có sẵn?
lời.
B1. Mở bảng chọn File chọn
Nhận xét chốt lại.
Open.


Hoạt động của giáo viên

H Đ học sinh

Nội dung ghi bảng
Xuất hiện hộp thoại:
B2. Mở thư mục chứa tệp âm
thanh.
B3. Chọn tệp âm thanh
B4. Nhấn nút lệnh Open.

HĐ cá nhân trả lời.
Để dừng nghe ta như thế nào ?
Nhận xét chốt lại.

Thực
máy.

hành

B5. Nháy nút lệnh
Play
để nghe nhạc hoặc nhấn phím
trên Space.

Tổ chức học sinh thực hành trên
máy nội dung đã học về cách thu
âm.
Theo dõi uốn nắn sai sót

B6. Nháy nút lệnh
để dừng nghe

Stop

b. Thu âm thanh trực tiếp
Đọc tìm hiểu kiến
từ
máy
tính.
thức ở sgk và thảo
Cắm Micro vào máy tính bật
Yc hs tìm hiểu thảo luận cặp đôi luận cách thu tệp
micro ở trạng thái sẵn sàng thu
và sử dụng phần mềm thu âm một âm thanh.
âm.
tệp âm thanh và nghe thử.
Thảo luận nhóm
trả lời.
Em hãy nêu các bước thu 1 tệp âm
B1. Nháy nút lệnh
thanh?
Record bắt đầu thu âm.
Nhận xét chốt lại.
B2. Dừng thu âm nháy nút
Để tạm dừng nghe ta như thế
nào ?
HĐ cá nhân trả lời
Nhận xét chốt lại.
được nhấn nút lệnh
Pause.
HĐ cá nhân tìm
hiểu.
Tổ chức học sinh tìm hiểu và thực
hành trên máy việc chuyển về đầu Thực hành trên
hoặc cuối tệp.
máy.
Tổ chức học sinh thực hành trên
máy nội dung đã học về cách thu
âm.
Theo dõi uốn nắn sai sót.

Hoạt động 2 (15’): Làm việc với
tệp *. aup.
Giáo viên giới thiệu về tệp *.aup Nghe giảng
Yc hs đọc nghiên cứu thông tin HS tự tìm hiểu.
sách giáo khoa tìm hiểu và trình
bày lệnh mở 1 tệp aup mới, cách
mở tệp aup có sẵn, cách lưu tệp
aup.
Học sinh nêu

lệnh
Stop.
Nghe lại đoạn âm thanh vừa
thu nhấn nút lệnh

Play. Kết

thúc nghe nhấn nút lệnh
Stop.
Tạm dừng nghe nhấn nút
lệnh

Pause.

Về đầu tệp âm thanh nhấn
Skip to Start về cuối tệp
âm thanh nhấn
Skip to
Start.
2. Làm việc với tệp *.aup
Các tệp *.aup là các tệp dự án
chính của phần mềm Audacity.
- Lệnh tạo 1 tệp aup mới:
Mở bảng chọn File nháy chọn
New.
- Mở 1 tệp aup đã có sẵn trên


Hoạt động của giáo viên

H Đ học sinh
được:

Nhận xét chốt lại.
- Lệnh tạo 1 tệp
aup mới:
Mở bảng chọn File
nháy chọn New.
- Mở 1 tệp aup đã
có sẵn trên máy
tính:
B1. Mở bảng chọn
File nháy chọn
Open
Thực
Tổ chức học sinh thực hành trên máy.
máy.
Theo dõi giúp đỡ học sinh yếu
kém.

hành

Nội dung ghi bảng
máy tính:
B1. Mở bảng chọn File nháy
chọn Open
B2. Mở thư mục chứa tệp aup
B3. Chọn tệp aup
B4. Nháy Open.
- Lệnh ghi tệp aup:
B1. Mở bảng chọn File nháy
chọn Save Project hoặc File
nháy chọn Save Project as.
- Đóng tệp đang mở:
Mở bảng chọn File nháy chọn
Close.

trên

4. Củng cố, luyện tập: (4’)
1. Trình bày cách mở 1 tệp âm thanh đã có sẵn? Trình bày cách ghi 1 tệp âm thanh ?
2. Trình bày cách mở 1 tệp aup mới, cách ghi tệp aup? Trình bày cách mở 1 tệp aup
đã có sẵn ?
5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)
- Học kỹ bài, thực hành nội dung đã học.
- Làm bài tập 1 trang 130 sgk.
- Đọc trước mục 3, 4.

Tiết 54
PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY (t2)
NS: 19/3/2018
NG: 22/3/2018


I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết cấu trúc của một dự án âm thanh.
- Nắm được cách chỉnh sửa đơn giản dự án âm thanh.
2. Về kĩ năng:
Ban đầu thực hiện được cách chỉnh sửa đơn giản dự án âm thanh.
3. Về thái độ
Giáo dục tính thẩm mỹ, thái độ học tập nghiêm túc.
4. Năng lực hình thành và định hướng phát triển cho học sinh:
- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác;
- Năng lực quản lí;
- Năng lực sử dụng phần mềm.
II. Chuẩn bị của GV và Hs
Máy tính.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (5’):
1. Trình bày cách mở 1 tệp âm thanh đã có sẵn? Trình bày cách ghi 1 tệp âm thanh ?
2. Trình bày cách mở 1 tệp aup mới, cách ghi tệp aup? Trình bày cách mở 1 tệp aup
đã có sẵn ?
Đặt vấn đề
Cấu trúc của tệp dự án âm thanh như thế nào và cách chỉnh sửa âm thanh mức đơn
giản ra sao. Tiết học này chúng ta cùng nghiên cứu.
3. Giảng nội dung bài mới: (35’)
Ho¹t ®éng cña GV
HĐ 1. Tìm hiểu cấu trúc
tệp dự án âm thanh (12’)

H Đ học sinh

Nội dung ghi bảng
3. Cấu trúc tệp dự án âm
thanh

Yc học sinh nghiên cứu sgk
tìm hiểu và trình bày tệp H Đ các nhân tìm hiểu và Tệp dự án âm thanh chứa
gốc.
nêu hiểu biết về tệp gốc.
các tệp gốc dùng để tạo
Nhận xét chốt lại.
thành tệp đích theo yêu cầu.
Tổ chức hs hoạt động cặp
đôi tìm hiểu và thảo luận Đọc tìm hiểu kiến thức ở sgk
cách thêm 1 tệp âm thanh có hoặc thực hiện thao tác trên
sẵn vào dự án.
máy cách chèn 1 tệp âm
thanh.
Trình bày các thao tác thêm
1 tệp âm thanh có sẵn.
H Đ cá nhân trả lời.

Thao tác thêm 1 tệp âm
thanh có sẵn:

Nhận xét chốt lại.

B1. Mở bảng chọn File,
nháy chọn Import, nháy
chọn Audio.
B2. Mở thư mục chứa tệp
B5. Nhấn Open.

Tổ chức học sinh thực hiện
chèn 1 tệp âm thanh sau đó Hs thực hiện và nêu được:
tiến hành thu âm 1 đoạn.
- Mỗi dự án bao gồm nhiều
Yc hs quan sát kết quả thu rãnh âm thanh. Mỗi rãnh âm

- Mỗi dự án bao gồm nhiều
rãnh âm thanh. Mỗi rãnh âm
thanh là dữ liệu âm thanh
đầu vào của dự án.
- Có thể thu âm trực tiếp


được và nhận xét.
Nhận xét chốt lại.

HĐ 2. Thao tác chỉnh sửa
âm thanh mức đơn giản
(23’)
Tổ chức học sinh tìm hiểu
cách nghe nghe 1 đoạn âm
thanh.
Nhận xét chốt lại.
Yc hs tiến hành thực hiện
các thao tác làm to, nhỏ âm
lượng hoặc tắt âm thanh trên
1 rãnh.
Hãy nêu các thao tác làm to,
nhỏ và tắt âm thanh trên 1
rãnh.
Nhận xét chốt lại.

thanh là dữ liệu âm thanh
đầu vào của dự án.
- Có thể thu âm trực tiếp
hoặc thêm các tệp âm thanh
có sẵn.
- Âm thanh đích là tổ hợp,
kết quả thể hiện đồng thời
của các rãnh âm thanh theo
thời gian.

hoặc thêm các tệp âm thanh
có sẵn.
- Thanh thời gian chỉ ra
thông số theo thời gian của
dự án âm thanh. Âm thanh
đích là tổ hợp, kết quả thể
hiện đồng thời của các rãnh
âm thanh theo thời gian.
4.

Chỉnh sửa âm thanh
mức đơn giản

a. Nghe lại một đoạn âm
HS tìm hiểu nội dung sgk thanh.
hoặc thực hiện tìm hiểu trên B1. Chọn đoạn âm thanh
máy nêu được:
cần nghe (dùng chuột đánh
B1. Chọn đoạn âm thanh cần dấu).
nghe (dùng chuột đánh dấu).
B2. Nhấn nút
Play để
B2. Nhấn nút Play để nghe.
nghe. Dừng lại nhấn nút
Tiến hành tìm hiểu và nêu Stop.
thao tác thực hiện được.

b. Làm to, nhỏ âm lượng
Yc hs tìm hiểu các thao tác
hoặc tắt âm thanh của
làm to, nhỏ âm lượng, tắt âm H Đ cá nhân tìm hiểu.
từng rãnh.
thanh trên rãnh.
Hãy nêu các thao tác làm to Cá nhân trả lời. Hs khác + Kéo thả con trượt sang
trái làm giảm âm lượng,
nhỏ âm lượng hoặc tắt âm nhận xét bổ sung.
sang phải làm tăng âm
thanh.
Nhận xét, chốt lại.
lượng
.
+ Nhấn nút Mute tắt âm.
+ Nhấn nút lệnh Solo để tắt
âm thanh của tất cả các rãnh
Yc hs tìm hiểu các thao tác H Đ cá nhân tìm hiểu.
trừ rãnh hiện thời.
đánh dấu 1 đoạn âm thanh.
c. Đánh dấu một đoạn âm
Hãy nêu các thao tác đánh Cá nhân trả lời. Hs khác
thanh.
dấu đoạn âm thanh.
nhận xét bổ sung.
- Chọn công cụ I
Nhận xét, chốt lại.
- Kéo thả chuột từ vị trí đầu
đến vị trí cuối.
Lưu ý: kéo chuột qua nhiều
rãnh thì được đánh dấu trên
nhiều rãnh.
Hãy nêu các thao tác xóa,
d. Thao tác xóa, cắt, dán


cắt, dán đoạn âm thanh.
H Đ thảo luận nhóm tìm
Yc nhóm khác nhận xét, bổ hiểu.
sung.
Đại diện nhóm trả lời. Nhóm
khác nhận xét bổ sung.
Nhận xét, chốt lại.

đoạn âm thanh.
+ Xóa đoạn âm thanh:
B1. Chọn đoạn âm thanh
B2. Nhấn phím Delete.
+ Sao chép:
B1. Chọn đoạn âm thanh.
B2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
+ C.
B3. Nháy chuột tại vị trí cần
sao chép đến.
B4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
+ V.
+ Di chuyển:
B1. Chọn đoạn âm thanh.
B2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
+ X.
B3. Nháy chuột tại vị trí cần
sao chép đến.
B4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
+ V.

4. Củng cố, luyện tập: (4’)
- Trình bày cách thêm 1 tệp âm thanh đã có sẵn vào tệp dự án.
- Trình bày các thao tác: Cắt, xóa, dán đoạn âm thanh.
5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)
- Xem và học phần ghi nhớ (SGK)
- Đọc nghiên cứu các mục còn lại của bài học.

Tiết 55
PHẦN MỀM GHI ÂM VÀ XỬ LÍ ÂM THANH AUDACITY (t3)
NS: 26/3/2018
NG: 28/3/2018
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết cách chỉnh sửa, ghép nối âm thanh.
- Nắm được cách xuất kết quả ra tệp âm thanh.


2. Về kĩ năng:
- Nắm được các bước chỉnh sửa, ghép nối âm thanh.
- Nắm được các bước xuất kết quả ra tệp âm thanh
3. Về thái độ
Giáo dục tính thẩm mỹ, thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác.
4. Năng lực hình thành và định hướng phát triển cho học sinh:
- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác;
- Năng lực quản lí;
- Năng lực sử dụng phần mềm.
II. Chuẩn bị của GV và Hs
Máy tính.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Trình bày cách thêm 1 tệp âm thanh đã có sẵn vào tệp dự án.
- Trình bày các thao tác: Cắt, xóa, dán đoạn âm thanh.
3. Giảng nội dung bài mới: (35’)
Ho¹t ®éng cña GV
HĐ 1. Tìm hiểu cách chỉnh
sửa, ghép nối âm thanh
nâng cao. (12’)

H Đ học sinh

Yc học sinh nghiên cứu sgk H Đ các nhân tìm hiểu và
tìm hiểu và trình bày clip âm nêu hiểu biết về clip âm
thanh.
thanh.
Nhận xét chốt lại.

Nội dung ghi bảng
5. Chỉnh sửa, ghép nối âm
thanh nâng cao.
a. Khái niệm Clip trên
rãnh âm thanh.
Một rãnh âm thanh được
tách rời thành các đoạn.
Mỗi đoạn như vậy gọi là
một clip âm thanh.
b. Tạo, tách rãnh âm
thành các clip. Nối clip âm
thanh.
+ Tách rãnh tại một vị trí
thành 2 clip.
B1. Nháy chuột chọn vị trí
trên rãnh cần tách.
B2. Mở bảng chọn Edit ->
Clip Boundaries -> Split.
+ Tách một đoạn âm thanh
đã đánh dấu trên rãnh.
B1. Chọn đoạn âm thanh
cần tách.
B2. Mở bảng chọn Edit ->
Clip Boundaries -> Split.
+ Tách một đoạn âm thanh
đã đánh dấu trên rãnh và di
chuyển sang một rãnh mới.

Tổ chức hs hoạt động cặp
đôi tìm hiểu và thảo luận
cách tạo, tách rãnh âm thanh.
Trình bày các thao tác thêm
1 tệp âm thanh có sẵn.

Đọc tìm hiểu kiến thức ở sgk
hoặc thực hiện thao tác trên
máy cách tạo tách rãnh âm
thanh.

Nhận xét chốt lại.

Cá nhân trả lời.

Trình bày cách tách một
đoạn âm thanh đã đánh dấu
trên rãnh và di chuyển sang
một rãnh mới.

Hs thảo luận nhóm thực
hiện và nêu được:
B1. Chọn đoạn âm thanh cần
tách.
B1. Chọn đoạn âm thanh


Cách nối các clip âm thanh B2. Mở bảng chọn Edit ->
lại với nhau.
Clip Boundaries -> Split
New.
Nhận xét chốt lại.
+ Nối 2 clip liền nhau trên
rãnh
Dùng chuột nháy vào vạch
giữa chúng để nối lại.

Gv trình bày cách di chuyển
rãnh âm thanh.
Quan sát, nghe giảng.

Nêu các bước chuyển đổi H Đ cá nhân tìm hiểu và
Clip sang rãnh khác?
trình bày.
Nhận xét, chốt lại.
Nhận xét câu trả lời của bạn
Nêu các bước chuyển đổi H Đ nhóm tìm hiểu và trình
Clip sang rãnh khác?
bày.
Nhận xét, chốt lại.
Nhận xét câu trả lời của
nhóm bạn

cần tách.
B2. Mở bảng chọn Edit ->
Clip Boundaries -> Split
New.
+ Nối 2 clip liền nhau trên
rãnh
Dùng chuột nháy vào vạch
giữa chúng để nối lại.
c. Di chuyển clip dọc theo
thanh thời gian
B1. Nháy chuột vào nút
lệnh <-> trên thanh công cụ.
B2. Dùng chuột kéo thả các
Clip theo chiều ngang để
dịch chuyển.
d. Chuyển đổi Clip sang
rãnh khác.
B1. Nháy chuột vào nút
lệnh <-> trên thanh công cụ.
B2. Dùng chuột kéo thả
Clip sang khoảng trống của
Clip khác.
6. Xuất kết quả ra tệp âm
thanh.
B1. Mở bảng chọn File
chọn Export Audio. Chọn
kiểu dạng tệp âm thanh.
X. h hộp thoại.
B2. Mở thư mục chứa tệp
B3. Đặt tên tệp
B4. Nhấn Save

4. Củng cố, luyện tập: (4’)
- Trình bày cách tách, ghép nối đoạn âm thanh.
- Trình bày các thao tác: Xuất kết quả tệp âm thanh.
5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)
- Xem và học phần ghi nhớ (SGK)
- Ôn bài tiết sau thực hành.
Tiết 56. BÀI THỰC HÀNH 10:
TẠO SẢN PHẨM ÂM THANH BẰNG AUDACITY (T1)
NS: 27/3/2018
NG: 29/3/2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Trình bày được:
Thao mở tệp dự án.
Cách thu và lưu bản ghi âm.
Ghép nối 2 tệp âm thanh.


2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác cơ bản xử lí âm thanh bằng phần mềm audacity.
3. Thái độ, phẩm chất:
Học sinh thói quen say mê nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi các công nghệ mới hiện nay.
Tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động học tập tin học.
4. Năng lực cần hình thành:
- Năng lực tự học,
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,
- Năng lực giao tiếp,
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông,
- Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ
Phòng máy
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (4’):
Em hãy nêu cách để nối 2 clip liền nhau?
3. Giới thiệu bài mới (1’): Tiết trước các em đã được học cách ghi âm và xử lý âm thanh. Để
thực hiện các thao tác này một cách thành thạo hơn hôm nay chúng ta sẽ học Bài thực hành
10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity.
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
Hoạt động 1 (7’). Chuẩn bị
Gv cho học sinh truy cập Hs thực hiện tìm
internet để tải các dữ liệu kiếm và tải các
cận thiết chuẩn bị cho dữ liệu cần thiết.
thực hành.

Hoạt động 2 (28’). Thực hành
Yc hs khởi động phần
mềm. Tiến hành tạo 1 tệp Thực hành theo
dự án mới. Lưu tệp.
yc gv

Gv cho học sinh thực hiện
và trình bày cách thu âm
và xuất kết quả ra tệp âm
thanh.
Giáo viên nhận xét, chốt
lại.
Yc hs tiến hành ghép nối

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
* Chuẩn bị dữ liệu

- Một vài bức tranh theo một chủ đề nào đó,
ví dụ chủ đề cây xanh
- Một bản nhạc không lời.
- Một vài bài hát của lứa tuổi học sinh.
Ví dụ: Các tệp âm thanh:
+ Một bản nhạc không lời: mp3
+ Bài hát em yêu trường em: Em Yeu
Truong Em.mp3

1. Khởi động phần mềm và thiết lập dự án
âm thanh.
Thực hiện lệnh File  Save Project As
hoặc (Tập tin  Lưu như dự án mới ) để
tạo một dự án âm thanh mới. ví dụ đặt tên là
Cayxanh.aup.
2. Thu lời thiết minh cho bức tranh.
Cách thu âm như sau:
Hs làm trên máy - Nháy lên nút thu âm, sau đó bắt đầu đọc
và trình bày cách thu âm .
làm của mình.
- Nháy lên nút kết thúc để kết thúc.
- Lần lượt thực hiện quá trình thu âm lời
thuyết minh cho mỗi hình ảnh.
3. Ghép các lời thuyết minh thành một
rãnh âm thanh hoàn chỉnh.
Thực hành ghép Cần ghép các âm thanh dưới trên cùng bằng


HĐ CỦA GV
các tệp âm thanh.

HĐ CỦA HS
nối

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
cách nối vào phía sau. Có nhiều cách thực
hiện công việc này, sau đây là một cách:
Nháy chọn công cụ
nối hai clip thành một

. Dùng chuột để

4. Nhận xét tiết thực hành (3’).
Ưu điểm
Nhược điểm cần khắc phục.
5. Hướng dẫn về nhà (1’).
- Ôn lại kiển thức đưa thêm bản nhạc vào dự án, cách chọn và xóa đoạn nhạc.
- Ôn lại cách tách rãnh âm thanh.

Tiêt 57. BÀI THỰC HÀNH 10:
TẠO SẢN PHẨM ÂM THANH BẰNG AUDACITY (T2)
NS: 2/4/2018
NG: 4/4/2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS có khả năng trình bày được:
Các thao tác thêm, tách, xóa âm thanh.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác cơ bản xử lí âm thanh bằng phần mềm audacity.
3. Thái độ, phẩm chất:
Học sinh thói quen say mê nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi các công nghệ mới hiện nay.
Tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động học tập tin học.
4. Năng lực cần hình thành:
- Năng lực tự học; - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,


- Năng lực giao tiếp,
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông,
- Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ
Phòng máy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (4’):
Em hãy trình bày cách thu âm và lưu âm thanh thu được?
3. Giới thiệu bài mới (1’): Ở những tiết trước các em đã được học cách ghi âm và
xử lý âm thanh. Để thực hiện các thao tác này một cách thành thạo hơn hôm nay chúng
ta sẽ tiếp tục học Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity.
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA VÀ HS
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1 (20’): Thực hành bổ sung thêm nhạc nền cho lời thuyết minh
Em hãy nêu thao tác thêm
4. Bổ sung thêm nhạc nền cho
tệp tin âm thanh vào tệp H Đ cá nhân trả lời.
lời thuyết minh
dự án, cách xóa 1 đoạn
Thực hiện lệnh File  import
âm thanh?
audicity (hoặc Tập tin  Nhập
Gv nhận xét chốt lại.
 Âm thanh) sau đó chọn tệp
Tổ chức hs thực hành.
Hs thực hành theo yc.
âm thanh là bản nhạc nhạc không
Theo dõi giúp đỡ hs yếu
lời.
kém.
Cắt bỏ phần thời gian thừa để hai
rãnh có độ bằng nhau
Hoạt động 2 (15’). Tách lời thuyết minh thành hai phần.
5. Tách lời thuyết minh thành
hai phần.
Em hãy nêu thao tác tách H Đ cá nhân trả lời.
Tại vị trí thời gian sau đoạn
tệp tin âm thanh thành 2
thuyết minh đầu tiên, thực hiện
phần?
tách cả hai rãnh âm thanh thành
Gv nhận xét chốt lại.
hai phần. Cách thực hiện như
Tổ chức hs thực hành.
Hs thực hành theo yc.
sau:
Theo dõi giúp đỡ hs yếu
kém.

- Dùng công cụ , nháy chuột
tại vị trí muốn tách
- Edit  Clip Boundaries 
Split)

4. Nhận xét tiết thực hành (3’).
Ưu điểm
Nhược điểm cần khắc phục.
5. Hướng dẫn về nh (2’).
- Ôn lại kiển thức cách đưa tệp âm thanh vào giữa 2 đoạn âm thanh đã tách.
- Ôn lại cách xuất sảm phẩm âm thanh có đuôi .wav


Tiêt 58. BÀI THỰC HÀNH 10:
TẠO SẢN PHẨM ÂM THANH BẰNG AUDACITY (T3)
NS: 2/4/2018
NG: 5/4/2018
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS có khả năng trình bày được:
Các thao tác đưa 1 đoạn âm thanh vào giữa hai đoạn thuyết minh.
Các thao tác xuất ra têp.wav
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác cơ bản xử lí âm thanh bằng phần mềm audacity.
3. Thái độ, phẩm chất:
Học sinh thói quen say mê nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi các công nghệ mới hiện nay.
Tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động học tập tin học.
4. Năng lực cần hình thành:
- Năng lực tự học,
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,
- Năng lực giao tiếp,


- Năng lực hợp tác.
- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông,
- Năng lực sử dụng máy tính.
B. CHUẨN BỊ
Phòng máy.
D. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
Lòng vào trong tiết.
3. Thực hành
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA VÀ HS
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động1: Thực hành đưa 1 bài hát vào giữa 2 đoạn thuyết minh
Em hãy nêu thao tác đưa
5. Đưa 1 bài hát vào giữa 2
1 tệp âm thanh vòa giữa 2 H Đ cá nhân trả lời.
đoạn thuyết minh
đoạn thuyết minh.
Gv nhận xét chốt lại.
Thực hiện lệnh File  import
Audio để đưa bài hát vào tệp dự
án.
Dùng công cụ
tách.
Dùng công cụ
thuyết minh ra.
Tổ chức hs thực hành.
Theo dõi giúp đỡ hs yếu
kém.
Hs thực hành theo yc.

chọn vị trí cần
để kéo đoạn

Dùng công cụ
để đẩy bài
hát vào giữa 2 đoạn thuyết minh
đã tách.

Hoạt động 2. Xuất ra tệp wav.
Em hãy nêu thao tác xuất
ra tệp âm thanh?
H Đ cá nhân trả lời.
Gv nhận xét chốt lại.
Tổ chức hs thực hành.

7. Xuất ra tệp wav.
Thực hiện lệnh File
Export Audio
B2. Mở thư mục lưu tệp
B3. Nhập tên tệp.
B4. Nhấn Save

Theo dõi giúp đỡ hs yếu
Hs thực hành theo yc.
kém.
4. Nhận xét tiết thực hành.
Ưu điểm
Nhược điểm cần khắc phục.
5. Hướng dẫn về nhà.
Nghiên cứu trước nội dung bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker.
Tiết 59. BÀI 14: THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER (t1)
NS: 09/4/2018
NG: 11/4/2018
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết nguyên tắc và cấu trúc một tệp video (phim) hoàn chỉnh.
- Biết sử dụng phần mềm để kiến tạo một dự án phim hoàn chỉnh.
2. Kĩ năng: Sử dụng phần mềm Movie Maker để thiết kế các đoạn phim đơn giản.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
4. Năng lực cần hình thành:
+ Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng
lực hợp tác.
+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Màn TV 49 inch.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:
Lồng ghép trong nội dung bài học.


3. Bài mới:
Trong xã hội hiện nay, các đoạn phim ngắn đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài
phim ảnh, truyền hình,... thì các video clip là phương tiện truyền tải thông tin rất hiệu
quả trong các lĩnh vực âm nhạc, quảng cáo, thời trang, giáo dục, giải trí. Làm thế nào
để tạo ra các đoạn video clip chúng ta cùng tìm hiểu Bài 14: Thiết kế phim bằng phần
mềm Movie Maker.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker.
+ GV: Cho HS quan sát theo dõi + HS: Chú ý quan sát dự án 1. Cấu trúc tệp dự
một tệp dự án phim mà GV chuẩn bị phim của GV cung cấp cho án phim trong phần
sẵn cho các em.
các em.
mềm Movie Maker.
+ Bốn lớp thông tin
+ GV: Tệp dự án phim trên được tạo + HS: Tệp dự án phim được của một dự án phim:
bởi phần mềm nào?
tạo bởi phần mềm Movie - Video – bao gồm
Maker.
ảnh tĩnh và clip động.
+ GV: Từ tệp dự án phim này + HS: Chương trình sẽ xuất - Music – nhạc nền.
chương trình sẽ tạo ra gì?
ra kết quả là đoạn phim đích - Narration – lời
hoàn chỉnh
thoại.
+ GV: Giới thiệu cho HS về cấu trúc + HS: Là mô hình có bốn lớp - Text – phụ đề.
một tệp dự án phim trong phần mềm thông tin gồm:
Movie Maker.
Thanh thời gian – Timeline.
- Lớp này bao gồm một dãy các ảnh - Video – bao gồm ảnh tĩnh
tĩnh hoặc clip động. Đây là lớp và clip động.
thông tin chính, cơ bản nhất của một
dự án phim.
- Lớp này bao gồm một dãy các
đoạn âm thanh đóng vai trò nhạc - Music – nhạc nền.
nền.
- Lớp này bao gồm một dãy các
đoạn âm thanh đóng vai trò lời - Narration – lời thoại.
thoại, thuyết minh của phim.
- Lớp này bao gồm một dãy các
thông tin đã có sẵn hoặc có thể được - Text – phụ đề.
tạo ngay trong quá trình làm việc
với phần mềm.
+ GV: Hướng dẫn lưu ý cho HS.
+ HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: (25’) Giao diện và các thao tác với tệp dự án phim.
+ GV: Hướng dẫn HS khởi động + HS: Nháy đúp chuột lên 2. Giao diện và các
phần mềm Movie Maker.
biểu tượng của phần mềm.
thao tác với tệp dự
+ GV: Cho HS quan sát và yêu cầu + HS: Phần mềm sẽ tạo một án phim.
HS cho biết phần mềm có đuôi mở dự án phim (tệp có phần mở - Bảng công cụ chính.
rộng là gì?
rộng là wlmp).
- Khu vực các thanh
+ GV: Giới thiệu cho HS giao diện + HS: Chú ý quan sát màn công cụ.
của phần mềm.
hình và nhận biết các khu - Khu vực làm việc
- Gồm các dải lệnh chứa các nút vực.
chính của phần mềm.
lệnh và nhóm lệnh.
- Bảng công cụ chính.
- Màn hình đầu ra của
- Tương ứng với mỗi loại thông tin
phim.
khác nhau sẽ có các công cụ hiển thị - Khu vực các thanh công cụ
làm việc khác nhau, cụ thể cho từng sẽ hiển thị khác nhau tùy
thông tin.
thuộc vào việc phần mềm


- Khu vực có không gian làm việc
lớn dùng để làm việc chính với các
nguồn tư liệu,…
- Khu vực dùng để xem kết quả hiển
thợi sau khi thực hiện các thao tác
tạo dự án phim
+ GV: Giới thiệu cho HS hai khu
vực chính của phần mềm.

đang làm việc với loại thông
tin nào.
- Khu vực làm việc chính của
phần mềm: nhập điều chỉnh
các nguồn tư liệu của phim.
- Màn hình đầu ra của phim.
Kiểm tra kết quả sản phẩm
tại đây.
+ HS: Chú ý hai khu vực các
+ GV: Hướng dẫn HS các lệnh làm em thường xuyên phải thực
việc với tệp dự án phim:
hiện với phần mềm.
- Tạo mới.
+ HS: Thực hiện các thao tác
sau:
- Mở 1 tệp dự án mới:
- Mở một tệp dự án.
File  New Project.
- Thực hiện lệnh File  New - Mở 1 tệp dự án đã
- Ghi tệp dự án.
Project.
có: File  Open
- Thực hiện lệnh File  Project.
+ GV: Hướng dẫn làm mẫu các thao Open Project.
- Lưu tệp dự án: File
tác trên.
- Thực hiện lệnh File  Save  Save Project.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực Project.
hiện lại thao tác.
+ HS: Chú ý quan sát các
+ GV: Cho các bạn khác quan sát thao tác mẫu của GV.
nhận xét thao tác của bạn.
+ HS: Một em lên bảng thực
+ GV: Củng cố lại các thao tác cho hiện lại thao tác.
các em còn sai sót.
+ HS: Nhận xét các thao tác
+ GV: Cho HS tự rèn luyện theo cá của bạn thực hiện.
nhân dưới máy tính.
+ HS: Chú ý chỉnh sửa các
thao tác các em còn yếu.
+ HS: Thực hiện rèn luyện cá
nhân dưới máy.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại bài xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.


Tiết 60 Bài 14: THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER (t2)
Ngày soạn: 10/4/2018
Ngày dạy: 12/4/2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
HS nắm được các thao tác với lớp hình ảnh.
2. Kĩ năng:
Thực hiện được các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh.
3.Thái độ:
Tập trung, nghiêm túc trong giờ học.
4. Năng lực cần hình thành:
+ Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng
lực hợp tác.
+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
Màn TV 49 inch.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Vở ghi, tài liệu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp (1’)
- Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Bài cũ (5’):
Trình bày cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker.
3. Bài mới (35’)


Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng
3. Làm việc với lớp hình ảnh

a, Thao tác thêm hình ảnh vào
+ GV: Cho HS quan sát và + HS hoạt động cá nhân clip
yêu cầu HS nêu các thao tác quan sát và nêu các bước Chọn Home và nháy nút Add
thêm hình ảnh ?
thêm hình ảnh.
videos and photos sau đó chọn
+ Gv y/c hs khác nhận xét.
tệp ảnh hoặc video.
Chốt lại.
+ Y/c học sinh lên thực hành + Hs thực hành.
trên máy.
b, Thao tác cơ bản với lớp
+ GV: Cho HS quan sát và + HS hoạt động cá nhân hình ảnh
yêu cầu HS nêu các thao tác quan sát. Thảo luận cặp
đổi vị trí, xóa và bổ sung đôi nêu các thao tác đổi - Đổi vị trí: Dùng chuột kéo thả
hình ảnh.
vị trí, xóa và bổ sung để di chuyển các đối tượng.
hình ảnh.
- Xóa: Nháy chọn đối tượng
+ Gv y/c hs khác nhận xét.
sau đó nhấn phím Delete
Chốt lại.
- Bổ sung: Nháy nút Add
+ Y/c học sinh lên thực hành + Hs thực hành.
videos and photos và thực hiện
trên máy.
bổ sung hình ảnh, clip động.
c, Các thao tác nâng cao với
lớp hình ảnh.
- GV: Giới thiệu các thao tác + HS: Chú ý lắng nghe.
nâng cao với hình ảnh.
+ GV: Hướng dẫn làm mẫu
thiết đặt thời gian.
+ Yc hs nêu các thao tác thay
đổi âm lượng.
+ yc hs khác nhận xét bổ
sung.
+ Gv: Chốt lại.
+ Yc hs nêu thao tác thay đổi
tốc độ hiển thị clip tĩnh..
+ yc hs khác nhận xét bổ
sung.
+ Gv: Chốt lại.
+ Yc hs nêu thao tác tách clip
thành 2 đoạn và cắt phần đầu,
phần đuôi Clip.
+ yc hs khác nhận xét bổ
sung.
+ Gv: Chốt lại.

d, Các lệnh với clip tĩnh
Thiết đặt thời gian hiển thị ảnh
+ HS: Chú ý quan sát các tĩnh ở ô: Duration.
thao tác mẫu của GV.
+ Hs hoạt động cá nhân e, Các lệnh với clip động
trả lời.
- Thay đổi âm lượng:
+ Nhận xét, bổ sung câu Nháy nút: Video Volume
trả lời của bạn.
Trượt con chạy để thay đổi âm
lượng.
+ Hs hoạt động cá nhân - Thay đổi tốc độ hiển thị ở ô:
trả lời.
Speed.
+ Nhận xét, bổ sung câu
trả lời của bạn.
+ Hs hoạt động thảo luận
cặp đôi trả lời.
+ Nhận xét, bổ sung câu
trả lời của bạn.

- Tách clip thành 2 đoạn:
B1. Đưa con trỏ thời gian đến
vị trí muốn tách.
B2. Nháy nút lệnh Split.
- Cắt phần đầu phần cuối của
clip:
B1. Đưa con trỏ thời gian đến
vị trí cắt phần đầu (hoặc phần
đuôi).
B2. Nháy nút lệnh Set start


point (hoặc Set end point)
+ GV: Gọi một số HS lên + HS: Một em lên bảng
bảng thực hiện lại thao tác.
thực hiện lại thao tác.
+ GV: Cho các bạn khác + HS: Nhận xét các thao
quan sát nhận xét thao tác tác của bạn thực hiện.
của bạn.
+ HS: Chú ý chỉnh sửa
+ GV: Củng cố lại các thao các thao tác các em còn
tác cho các em còn sai sót.
yếu.
+ GV: Cho HS tự rèn luyện + HS: Thực hiện rèn
theo cá nhân dưới máy tính.
luyện cá nhân dưới máy.
4. Củng cố: (3’)
Trình bày thao tác thêm hình ảnh vào clip. Di chuyển hình ảnh, xóa hình ảnh.
Trình bày thao tác thay đổi âm lượng vàtoocs độ thể hiện hình ảnh.
5. Dặn dò: (1’)
- Nghiên cứu trước phần 4. Làm việc với lớp nhạc nền.

Tiết 61

Bài 14: THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER (t3)
Ngày soạn: 16/4/2018
Ngày dạy: 18/4/2018

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
HS nắm được các thao tác với lớp nhạc nền và lớp lời thoại.
2. Kĩ năng:
Thực hiện được các thao tác cơ bản với lớp nhạc nền và lớp lời thoại.
3.Thái độ:
Tập trung, nghiêm túc trong giờ học.
4. Năng lực cần hình thành:
+ Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng
lực hợp tác.
+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
Màn TV 49 inch.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Vở ghi, tài liệu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp (1’)
- Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Bài cũ (5’):
Trình bày thao tác thêm hình ảnh vào clip. Di chuyển hình ảnh, xóa hình ảnh.
Trình bày thao tác thay đổi âm lượng và tốc độ thể hiện hình ảnh.
3. Bài mới
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng


Hoạt động 1: Làm việc với lớp nhạc nền (22’)
4. Làm việc với lớp nhạc nềnGV: Vừa giảng bài vừa HS: Chú ý theo dõi các a, Tách thêm nhạc nền
hướng dẫn trực tiếp trên thao tác.
máy ?
Vào Home chọn Add music
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
HS: Thực hiện theo yc
Yc các hs khác nhận xét, bổ gv.
sung.
Gv yc hs trình bày lại các HS: nêu các bước thực
thao tác thực hiện.
hiện.
b, Các lệnh thao tác với nhạc
GV chốt lại
nền
- Thay đổi thời gian bắt đầu của
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên HS: Chú ý theo dõi các các tệp nhạc nền trong phim:
máy tính.
thao tác.
Dùng chuột kéo thả các đối
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
tượng nhạc nền.
Yc các hs khác nhận xét, bổ HS: Thực hiện theo yc - Thay đổi âm lượng:
sung.
gv.
Nháy nút Music volume sau đó
Gv yc hs trình bày lại các HS: nêu các bước thực điều chỉnh con trượt.
thao tác thực hiện.
hiện.
- Tách thành hai đoạn độc lập:
GV chốt lại
B1. Đưa con trỏ thời gian đến
vị trí muốn tách.
B2. Nháy nút lệnh Split.
- Thay đổi vị trí bắt đầu và kết
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên HS: Chú ý theo dõi các thúc âm thanh bên trong đối
máy tính.
thao tác.
tượng nhạc nền:
- Thiết lập vị trí bắt đầu:
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
HS: Thực hiện theo yc B1. Đưa con trỏ thời gian đến
Yc các hs khác nhận xét, bổ gv.
vị trí mong muốn.
sung.
HS: nêu các bước thực B2. Nháy nút lệnh Set start
Gv yc hs trình bày lại các hiện.
point.
thao tác thực hiện.
- Thiết lập vị trí kết thúc:
GV chốt lại
B1. Đưa con trỏ thời gian đến
vị trí mong muốn.
B2. Nháy nút lệnh Set end
point.
Hoạt động 2: Làm việc với lớp lời thoại (12’)
5. Làm việc với lớp lời thoại
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên HS: Chú ý theo dõi các
- Cách thu lời thoại trực tiếp
máy tính.
thao tác.
thuyết minh cho phim.
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
+ Di chuyển con trỏ tới vị trí
Yc các hs khác nhận xét, bổ HS: Thực hiện theo yc bắt đầu chọn Home
sung.
gv.
- Chọn record để bắt đầu thu
Gv yc hs trình bày lại các HS: nêu các bước thực âm
thao tác thực hiện.
hiện.
- Chọn Stop để kết thúc
GV chốt lại
4. Củng cố: (4’)
Trình bày thao tác thêm âm thanh vào clip. Các lệnh di chuyển, thay đổi âm lượng.
5. Dặn dò: (1’)
Nghiên cứu trước phần còn lại.


Tiết 62

Bài 14: THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER (t4)
Ngày soạn: 16/4/2018
Ngày dạy: 19/4/2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
HS nắm được các thao tác với lớp phụ đề và xuất phim.
2. Kĩ năng:
Thực hiện được các thao tác cơ bản với lớp phụ đề và xuất phim.
3.Thái độ:
Tập trung, nghiêm túc trong giờ học.
4. Năng lực cần hình thành:
+ Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng
lực hợp tác.
+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lực sử dụng máy tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
Màn TV 49 inch.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Vở ghi, tài liệu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp (1’)
- Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Bài cũ (5’):
Trình bày thao tác thêm âm thanh vào clip. Các lệnh di chuyển, thay đổi âm lượng.
3. Bài mới
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Làm việc với lớp phụ đề (22’)
6. Làm việc với lớp phụ đề
a, Cách tạo phụ đề


GV: Hướng dẫn trực tiếp trên
máy tính.
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
Yc các hs khác nhận xét, bổ
sung.
Gv yc hs trình bày lại các
thao tác thực hiện.
GV chốt lại

HS: Chú ý theo dõi các
thao tác.

- Di chuyển con trỏ tới ví trí
muốn tạo phụ đề
Vào Home chọn Caption

HS: Thực hiện theo yc
gv.
HS: nêu các bước thực
hiện.

b, Các lệnh thao tác với phụ
đề
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên HS: Chú ý theo dõi các
- Di chuyển dọc theo thời gian
máy tính.
thao tác.
- Xóa bổ sung thêm
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
- Sửa phụ đề
Yc các hs khác nhận xét, bổ HS: Thực hiện theo yc - Thay đổi độ dài thời gian của
sung.
gv.
phụ đề
Gv yc hs trình bày lại các HS: nêu các bước thực - Bổ sung hiệu ứng, tạo khuôn,
thao tác thực hiện.
hiện.
màu sắc cho chữ của phụ đề
GV chốt lại
Hoạt động 2: Xuất phim (8’)
7. Xuất phim
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên
máy tính.
Gv: gọi 1 hs lên thực hiện.
Yc các hs khác nhận xét, bổ
sung.
Gv yc hs trình bày lại các
thao tác thực hiện.
GV chốt lại

HS: Chú ý theo dõi các
thao tác.
HS: Thực hiện theo yc
gv.
HS: nêu các bước thực
hiện.

B1.Vào File chọn Save movie
chọn for computer
B2. Nhập tên phim muốn xuất
và nháy Save.

4. Củng cố: (3’)
Trình bày thao tác với lớp phụ đề. Các lệnh xuất phim.
5. Dặn dò: (1’)
- Học kỹ nội dung lý thuyết đã học.
- Nghiên cứu trước nội dung bài thực hành 11. Tạo Video ngắn bằng Movie Maker
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×