Tải bản đầy đủ

Kế hoạch thi viết chữ đẹp cấp trường 20172018

PHÒNG GD&ĐT CÁI NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRUNG HƯNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/KH-VCĐ

Trung Hưng, ngày 2 tháng 04 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học
Trung Hưng;
BGH trường tiểu học Trung Hưng, lập Kế hoạch tổ chức Hội thi “Viết chữ
đẹp” đối với học sinh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.
Thúc đẩy phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”; trau dồi các kĩ năng viết
chữ và trình bày bài sạch đẹp trong học sinh; góp phần nâng cao chất lượng dạy học
và giáo dục học sinh.
Phát huy vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các
thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt
trong học tập của học sinh một cách thiết thực và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu
học; đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
Thông qua Hội thi chọn đội tuyển học sinh rèn luyện tham gia Hội thi cấp
huyện trong thời gian năm học tới.
2. Yêu cầu.
Việc rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách vở trong học sinh phải được tổ chức
phát động và thực hiện xuyên suốt trong năm học và đối với tất cả học sinh trong nhà
trường;
Tổ chuyên môn, tất cả giáo viên cần thường xuyên giúp đỡ, tổ chức cho học
sinh trong lớp, tổ có ý thức tự rèn luyện chữ viết. Sử dụng bộ vở tập viết chính khóa
(đối với các lớp 1, 2, 3) và bộ vở Luyện viết chữ đẹp từ lớp 2 đến lớp 5 để học sinh
tập viết và luyện viết chữ đẹp;
Giáo viên chủ nhiệm , buổi 2 các lớp cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá
và nhận xét về việc rèn chữ, giữ vở của học sinh có tổng hợp cụ thể.
II. HỘI THI CẤP TRƯỜNG.
1. Thời gian:


- Thời gian: Hội thi cấp Trường tổ chức vào lúc 7 giờ 30, ngày 28/04/2018.
- Địa điểm:Tại các phòng học của trường điểm Trung Hưng 2.
2. Đối tượng dự thi:
- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, được giáo viên chủ nhiệm rèn luyện, lựa chọn
học sinh của lớp mình dự thi cấp Trường.
3. Hình thức tổ chức thi:
3.1. Ở lớp:
Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), GV chuyên cần triển khai, quán triệt và
thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc rèn chữ viết, giữ gìn, bảo
quản sách vở của học sinh trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh cả lớp viết chữ đẹp (thời gian
trong tuần 29). Chọn những học sinh có kết quả tốt nhất để bồi dưỡng và dự thi cấp
Trường.
3.2. Thi cấp trường:
- Từ kết quả chọn ở lớp, GVCN mỗi lớp, chọn ít nhất 05 em, nộp danh sách
về tổ khối trưởng. Tổ khối trưởng tổng hợp danh sách toàn khối nộp về PHT. (Danh


sách học sinh dự thi nộp về BGH ngày 20/04/2018). VP (Đ/C Nhi) tổng hợp danh
sách học sinh dự thi theo khối.
4. Nội dung thi:
Mỗi thí sinh thực hiện 02 bài thi viết, cụ thể:
* Bài 1: Thời gian viết 20 phút (20 điểm)
Các khối lớp viết theo mẫu chữ viết trong trường tiểu học ( theo quyết định
số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002
* Bài 2: Thời gian viết 30 phút ( 20 điểm).
Bài viết có trình bày sáng tạo: Yêu cầu viết đúng nội dung,hình thức đẹp,
sáng tạo hợp lý.
Đây là bài viết sáng tạo nên học sinh lựa chọn kiểu chữ (truyền thống, hiện
hành, hoa mỹ, nghiêng, in hoa…) cở chữ (to nhỏ…) để viết đầu bài, viết nội dung bài
hoặc chú thích)
Lưu ý chung:
- Học sinh các lớp viết bằng bút tự do (không sử dụng bút chì)
5. Đề Thi:
- Khối trưởng khối nào soạn ra đề cho khối đó đúng theo hình thức của Ban
tổ chức quy định.


+ Bài 1: Chọn trong vỡ tập viết hoặc thiết kế lại nội dung cho phù hợp với
lớp 1, 2, 3, 4 ( có thể gồm chữ cái, chữ hoa, từ ứng dụng, chữ số…). Riêng lớp 5 viết
lại một đoạn thơ 6 đến 10 dòng.
+ Bài 2: Chọn đoạn thơ hoặc đoạn văn (từ 4 đến 8 dòng). Tùy theo từng lớp
* Thời gian nộp đề: Nộp đề cho BGH ngày 20 tháng 04 năm 2018 (Cho
Đ/c Bùi Thị Yến Nhi) tổng hợp, photo sao đề.
6. Cách đánh giá:
* Bài 1: Rèn chữ: 10 điểm.
+ Viết chữ đúng mẫu, đều nét: 5 điểm
+ Viết chữ đẹp, sạch: 5 điểm
* Bài 2: Chữ sáng tạo: 10 điểm
+ Viết chữ đúng chính tả, đều nét: 5 điểm
+ Viết chữ sáng tạo lựa chọn kiểu chữ (truyền thống, hiện hành, hoa mỹ,
nghiêng, in hoa…) đẹp, sạch 5 điểm
Chú ý: Tùy theo mức độ GK đánh giá điểm cho sát thực.
c.Tổng kết điểm.
+ Giải Nhất: Điểm từ: 16 đến 20
+ Giải nhì: Điểm từ 13 dưới 16
+ Giải ba: Điểm từ 10 đến dưới 13
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG.
- Tặng giấy khen và phần thưởng cho học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba
(giải thưởng tính theo khối lớp).
IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC.
- Kinh phí làm đề, in sao đề thi: tổ chức thi: (trang trí, nước uống); khen
thưởng (in giấy khen và phần thưởng) Trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của
trường.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Giáo viên chủ nhiệm lớp, GV buổi 2 chủ động tổ chức cho tất cả học sinh
thực hiện “Rèn chữ ”, GV yêu cầu học sinh sử dụng vở “ Tập viết”, “Luyện viết chữ
đẹp”, để luyện viết, các loại vở quy định khác để rèn cho học sinh. Thường xuyên tổ
chức rèn luyện chữ viết, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện cho tất cả
trong lớp viết chữ đẹp, từ kết quả của lớp chọn học sinh thi vòng cấp trường.
Các tổ chuyên môn tổng hợp danh sách học sinh dự thi nộp về PHT đúng
thời gian quy định.


Bộ phận Chuyên môn theo dõi công tác tổ chức rèn luyện chữ viết và giám
sát các hoạt động tổ chức thi ở lớp; tham mưu với Hiệu trưởng thành lập Ban tổ chức,
Ban giám khảo Hội thi cấp trường; tổ chức thi, tổng kết Hội thi cấp trường, lập kế
hoạch tập luyện để tham gia dự thi cấp huyện đạt kết quả cao.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018
của nhà trường, đề nghị các bộ phận liên quan, các tổ chuyên môn nghiên cứu triển
khai và thực hiện đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ CM
- Lưu CM
Hồ Văn CuộcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×