Tải bản đầy đủ

Thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Môn: Luật Kinh tế

Nhóm 7 – QTKD2-K6


Chủ đề: Thủ tục tổ chức lại Doanh Nghiệp.


Chuẩn bị tổ chức lại Doanh Nghiệp

 Các trường hợp cần tổ chức lại DN:
1.
2.
3.
4.
5.

Chuyển đổi loại hình DN.
Chia DN.

Tách DN.
Sát nhập, hợp nhất DN.
Bán DN.


 Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông
của công ty thông qua quyết định và dự thảo Điều lệ công ty sau khi tổ
chức lại.

 Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty mới
được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bộ nhiệm Chủ tịch Hội
đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc
Tổng Giám đốc.


Đăng ký Kinh Doanh

 Các công ty mới thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh như trường hợp DN được
thành lập mới (Đăng ký thuế với cơ quan Thuế)

 Sau khi Công ty mới được đăng ký Kinh doanh:Các công ty bị chia, sát nhập, hợp nhất bị chấm dứt hoạt động.
Riêng trường hợp chuyển đổi công ty, chỉ cần thỏa thuận và thực hiện đăng ký
kinh doanh như trường hợp thành lập mới doanh nghiệp mà không cần phải thực
hiện bước chuẩn bị như trên.
Trường hợp hợp nhất và sáp nhập mà theo đó công ty hợp nhất, công ty nhận sát
nhập có thị phần từ 30% - 50% trên thị trướng liên quan thì đại diện hợp phát của
công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành, hợp nhất,
sát nhập.


Câu hỏi: Trong các trường hợp tổ chức lại DN, trường hợp nào không cần thực hiện bước
chuẩn bị như nêu trên?Đáp: Trường hợp chuyển đổi loại hình DN, chỉ cần thỏa thuận và thực hiện đăng ký kinh
doanh như trường hợp thành lập mới DN.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×