Tải bản đầy đủ

TOAN8 DE4 HK2

TRƯỜNG THCS KHÁNH HỘI A
ĐỀ THAM KHẢO HK2T8
NĂM HỌC 2017 – 2018
Đề 2
1/ Giảicácphươngtrìnhsau (4 điểm)
a) (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2;
b) (x – 1)(5x + 3) - (3x – 8)(x – 1) = 0
x 3
1  2x
c) 5 = 6 – 3 ;

x 1
4
x2  3

 2
d) x  1 x  1 x  1

2/(1,5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Nếu tăng
thêm chiều dài 3 m và giảm chiều rộng 4m thì diện tích hình chữ nhật giảm đi
75 m2. Tính các cạnh của hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3/(1 điểm) Giải và minh họa nghiệm trên trục số :
x 1  x  2 x  x  3
2
3 
4
Bài 4/(3,5 điểm) Cho  ABC có ba góc nhọn các đường cao AD, BE, CF cắt
nhau tại H.
a) Chứng tỏ hai tam giác ABE và ACF đồng dạng nhau và hai tam giác AEH
và ACD đồng dạng nhau
b) Chứng tỏ hai tam giác ABD và CDH đồng dạng suy ra DB.DC=DH.DA
c) Cho AD = 8cm, BD = 6cm, CD = 15cm. Tính độ dài các đoạn CH, CF.


PHONG GIÁO DUC ĐAO TAO QUÂN 4
TRƯỜNG THCS KHÁNH HỘI A
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN ĐỀ 2 THAM KHẢO HK2T8
NĂM HỌC 2017 – 2018
Bài
1
(4)

Câu
a
(1)
b
(1)

Nội dung
1/ Giải các phương trình sau (4 điểm)
(x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2
Khai triển bỏ 3 ngoặc đúng
Giải đúng tới x
Kết luận

0,25
0,5
0,25

b) (x – 1)(5x + 3) - (3x – 8)(x – 1) = 0
Đặt nhân tử chung đúng Thu gọn trong ngoặc đúng


Giải tìm được x
Kết luận đúng

c
(1)

Điểm từng
phần

x 3
1  2x
c) 5 = 6 – 3

Qui đồng đúng

0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Khử mẫu đúng
Giải tìm x đúng
d
(1)

Kết luận
x 1
4
x2  3

 2
x

1
x

1
x 1
d)

Tìm TXĐ đúng
Qui đồng , Khử mẫu đúng

2
(1)

Giải tìm x đúng
Nhận, loại . kết luận
2/(1,5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài hơn
chiều rộng 12 m. Nếu tăng thêm chiều dài 3 m và

0,25
0,25
0,25
0,25


giảm chiều rộng 4m thì diện tích hình chữ nhật giảm
đi 75 m2. Tính các cạnh của hình chữ nhật ban đầu.
Gọi x đúng (ĐKiện)
Lập phương tình đúng
Giải tìm x đúng
Kết luận
3
(0,75
)

0,25
0,25
0,25
0,25

Bài 3/(1 điểm) Giải và minh họa nghiệm trên trục số:
x 1 x  2
x 3

x
2
3 
4
Qui đồng khử mẫu đúng
Giải bpt đúng
Tập nghiệm đúng
Biểu diễn trên trục số đúng

0,25
0,25
0,25
0,25

Bài 4/(3,5 điểm) Cho  ABC có ba góc nhọn các
đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng tỏ hai tam giác ABE và ACF đồng dạng
nhau va hai tam giác AEH và ACD đồng dạng nhau
b) Chứng tỏ hai tam giác ABD và CDH đồng dạng
suy ra DB.DC=DH.DA
c) Cho AD = 8cm, BD = 6cm, CD = 15cm. Tính độ
dài các đoạn CH, CF

a) Chứng minh được mỗi cặp tam giác đồng dạng
Chứng minh tam giác ABE và ACF đồng dạng
Chứng minhtam giác AEH và ACD đồng dạng nhau

0,75
0,75

b) Chứng tỏ
hai tam giác ABD và CDH đồng dạng suy ra
DB.DC=DH.DA

0,5
0,5

c) Cho AD = 8cm, BD = 6cm, CD = 15cm. Tính độ


dài các đoạn CH, CF

0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×