Tải bản đầy đủ

TOAN7 DE3 HK2

ĐỀ SỐ:1 . TRƯỜNG THCS: Khánh Hội A
MÔN: TOÁN 7
Bài 1:(2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được ghi lại như sau:
9
5
7
9
9
6
4
3
10 8
7
8
9
7
10 7
7
10 6
8
7

5
4
6
a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu ?
b/ Lập bảng tần số ,tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.
Bài 2:(2 điểm) Cho đơn thức sau: M = (-6x2y).( – xy2)2
2
3

a)Thu gọn, xác định phần hệ số, phần biến số và tìm bậc của M.
b)Tính giá trị M tại x=-1,y=2.
Bài 3: (2 điểm) Cho các đa thức
f(x) = 2x5 - 6x4 - 5x + + 3x3 ; g(x) = 2x2 – 4x5 + x +1 -x4 +3x3
4
3

a/ Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần và tìm bậc.
b/ Tính f(x) + g(x) , g(x) - f(x)
Bài4:(0,5 điểm) Tìm nghiệm của đa thức: Q(x) = -x2 + 7x
Bài 5:(3,5 điểm)
Cho ABC vuông tại A ,biết AB=3cm, BC= 5cm
a) Tính AC và so sánh các góc của tam giácABC .
b) Kẻ AH vuông góc với BC( H thuộc BC).Trên AH lấy điểm D sao cho H là trung
điểm của AD. Chứng minh tam giác AHC bằng tam giác DHC .
c) Lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA. C/m ∆BED cân.

1


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ:…1…. MÔN TOÁN 7
Bài
1
(2)

NĂM HỌC 2017 – 2018
Nội dung

Câu
a
(0,5)


b
1,5

2
(2)

a/ - Dấuhiệu là Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A
- Sốcácgiátrịlà 24

Điểmtừngp
hần
0,25
0,25

b/ Bảngtầnsố:
Giá trị
(x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số
(n)
1
2
2
3
6
3
4
3
N=24

x.n
3
8
10
18
42
24
36
30
171

Bảngtầnsốđ
úng 1đ
nếusaitừ 1
đến2
tíchtrừ 0,25
X

=

171
24

0,25
= 7,125

0,25
M0 = 7

Bài 2:
a/
1,5

2
M = (-6x2y).( – 3 xy2)2

2

= (-6x y).(

= -6.

4
 ÷
9

4
 ÷
9

0,25
2 4

xy

2

2

0,25
0.25

4

(x x )(y y )

8
3

0,25

= - x4y3

b/
0,5

phầnhệsố-

0,25

8
3

0,25

phầnbiếnsốx4y3

0,5

bậc 7
2


8
3

M = - x4y3 = 3
(2)

(a)
1

(-1)4 (2)3 = -

64
3

Bài 3: Cho cácđathức
a/ Sắpxếpcácđathứctheolũythừagiảmdầnvàtìmbậc.
4
f(x) = 2x5 - 6x4 + 3x3 - 5x + 3 bậc 5
5

b

8
3

4

3

g(x) =– 4x -x +3x +2x + x +1bậc 5
b/ Tính f(x) + g(x) , g(x) - f(x)

1
5

4

3

2

f(x)+ g(x)= – 2x - 7x +6x +2x -4 x +
g(x)-f(x)= – 6x5+5x4+2x2-6x Bài 4
Q(x) = 0
-x2 + 7x= 0
x(-x+7)=0

4
(0,5)

0,25+0,25
0,25+0,25

2

1
3

7
3

0,5
0,5
nếusaitừ 1
đến2
tíchtrừ 0,25
0,25
0,25

x=0 hay x=7

5
(3, đ)

Bài 5:(3,5 điểm)
a/
1,25

a
(1)

Theo địnhlípy ta go,có:
BC2=AB2 + AC2
52=32 + AC2
AC2=52 - 32=16
AC= 4cm

0,25
0,25
0,25

ABSuyragóc C
0,25
3


b
(1)b/ Chứng minh AHC = DHC


Xét ABD và KBDcó:
AH = HD (H làtrungđiểm AD)
·AHC = DHC
·
= 900

HC chung


⇒ AHC = DHC (c-g-c)
c) C/m ∆BED cân.

4

0,25
0,25
0,25
0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×