Tải bản đầy đủ

TOAN7 DE2 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS CHI LĂNG
ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 2)
Bài 1: (2 điểm)
Điều tra về điểm kiểm tra môn toán lớp 7A của một trường, người điều tra có bảng số liệu sau:
3

6

10

7

7

8

8

10


6

8

5

8

8

9

4

8

9

9

9

7

7

5

4

6

a) Dấu hiệu là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2:

2
 x 2 y2
(1.5 điểm) Cho đơn thức sau: M = 3xy(x2y3)2.( 3

a) Thu gọn M
b) Cho biết bậc, phần hệ số và phần biến số của M
Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức sau:
f(x) = 3x4 – 5x2 – 3x4 + 4x3 – 2x + 3x – 10
g(x) = –4x3 – 5x4 – 2x + 3x2 + 2 + 5x4 – 5
a)Sắp xếp 2 đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính f(x) + g(x) và g(x) – f(x)
Bài 4: (1 điểm) a) Tìm nghiệm của những đa thức sau: P(x) = 3x – 8
b) ) Tìm k để đa thức

N(x) = - kx2 + 2x – 4 + k có một nghiệm là x = 3

Bài 5 ( 3.5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh : AHB = AHC
b) Cho AB =5cm ,BC = 6 cm .Tính AH?
c) Vẽ HE  AB tại E, vẽ HF  AC tại F .Chứng minh : HE = HF
d) Từ B vẽ BM vuông góc với AC tại M .Chứng minh : BM = 2.HF


HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ TOÁN LỚP 7
Bài

Nội dung hướng dẫn chấm

Điểm từng phần

Bài 1 (2đ)

Bài 1: (2 điểm)

0.25

a/ 1đ

Dấu hiệu :điểm ktra môn toán lớp 7A của một trường

0.5

Số các giá trị là 24

b/ 1 đ

b)x

3

4 5

6

7

8

9

10

n

1

2 2

3

4

6

4

2

xn

3

8 10 18 28 48 36 20 Tổng 171

N = 24

1

TBC = 7.125
Mot =8

Bài 2 (2 đ)

0.5

Bài 2: (1.5 điểm)

M=3
a/ 1đ

0.25

2
 x 2 y2
xy(x2y3)2.( 3


0.5

= -2xyx4y6x2y2
= -2x7y8

b/ 0.5đ

0.25
0.25
bậc:15
phần hệ số: -2


và phần biến số
x7y8

Bài 3 (2 đ)

Bài 3: (2 điểm)

a/ 1đ

f(x) = 3x4 – 5x2 – 3x4 + 4x3 – 2x + 3x – 10

0.5

=4x3 -5x2 +x -10
g(x) = –4x3 – 5x4 – 2x + 3x2 + 2 + 5x4 – 5
b/ 1 đ

Bài 4: 1 đ
a)0.5

0.5

=-4x3 +3x2 -2x -3
c) Tính f(x) + g(x)= -3x2-x-13

0.5

và g(x) – f(x)=-8x3+3x2-3x+7

0.5

Bài 4: (1điểm) :
a) P(x) = 3x – 8 =0
3x = 8
X = 8/3
b) N(x) = -9k+2+k=0
-8k=-2
k =1/4

0.25

0.25

b)0.5
0.25
0.25
Bài 5: 3,5 đ

Bài 5: (3,5 điểm) :


A

1d
0.5
M
E

F
C

B

0.5

H

b)1d
K

a) . Chứng minh : AHB = AHC
BA= AC.(gt)

0.5
0.5

BH= HC.(gt)
AH chung
=> ABC=DBE. (ccc)
c)1d

b) Góc AHB= Góc AHC
 Mà hai góc có tổng 180
 Góc AHB =900
 AH vuông góc BC
AH2 =AB2-BH2( Theo pyta go)
52-32=AH2
AH =4

d)0.5
c)Chứng minh : HE = HF
Cm: AEH=AFH.
 HE =HF

Chứng minh : BM = 2.HF

0.5
0.25
0.25


Trên tia đối tia HF lấy K sao HK = HF
BHK=CHF. (cGc)
BMK=FKM. (gcg)
Suy ra BM =KF suy ra dpcmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×