Tải bản đầy đủ

TOAN6 HK2 DE11

Trường THCS VânĐồn
GV: PhạmVănThống
ĐỀ THI THAM KHẢO
MÔN TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017– 2018
( Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề )
Câu1:(3điểm).Thực hiện phép tính
a)

b)

40 : ( −5 ) − 6.( −6 ) + ( −2 )

3

 −2 1  11 8
+ ÷: −

 5 6  30 11
2
 1
 3

75% − 1 − 0,75 ÷:
 2
 2

c)

d)

−11 20 11 -3 −34
. + . +
15 23 15 23 15

Câu 2: (2,5điểm). Tìm x, biết

( 4,5 − 2 x ) :
a)

b)

c)

3
1
=1
4
3

3
2
5
x− x=−
4
3
12

x − 1 16
=
4
x −1


Câu 3:(2 điểm) Khối 6 của 1 trường có 240 học sinh xếp loại học lực cuối Học kì II gồm 3
loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh cả lớp.Tỉ số của số học

sinh khá và số học sinh trung bình là

5
2

. Tính số học sinh mỗi loại ?

Câu 4: (2 điểm) Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Vẽ tia Oz, Ot trên cùng nửa mặt phẳng
có bờ xy sao cho

·
·
xOz
= 60 0 xOt
= 1400

,

1


a

b

Tính

·
zOt

Vẽ tia Om là tia phân giác của

·yOm

·
zOt

. Tính

Câu 5: (0,5điểm)Tính giá trị biểu thức
52
52
52
A=
+
+ ... +
1.6 6.11
26.31

ĐÁP ÁN TOÁN 6 – HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu
Câu1
3 điểm

Nội dung

Điểm

a) 0.75 điểm.

40 : ( −5 ) − 6.( −6 ) + ( −2 )

3

= −8 + 36 + ( −8 )

0,5
0.25

= 28 + ( −8 ) = 20
b) 0.75 điểm.

 −2 1  11 8
+ ÷: −

 5 6  30 11

=

−7 11 8
: −
30 30 11

0,25x3

−7 8

11 11
−15
=
11
=

c) 075 điểm

2


2
 1
 3
75% − 1 − 0,75 ÷:
 2
 2
3  3 3 9
= −  − ÷:
4  2 4 2
3 3 9
= − :
4 4 2
3 1 7
= − =
4 6 12

0,25x3

d) 0.75điểm

−11 20 11 -3 −34
. + . +
15 23 15 23 15
11  −20 −3  −34
= .
+ ÷+
15  23 23  15
11
−34
= .( −1) +
15
15
= −3
Câu2
2,5
điểm

0,25x3

a) 1 điểm

3
1
=1
4
3
9
 3 4
 − 2 x ÷: =
2
 4 3
9
4 3
− 2x = . = 1
2
3 4
7
2x =
2
7
x=
4

( 4,5 − 2 x ) :

0,25 x4

b) 1 điểm

3
2
5
x− x=−
4
3
12
5
3 2
x. − ÷ = −
12
4 3
1
5
x. = −
12
12
x = −5

0,5
0,5

c) 0.5 điểm.

3


x − 1 16
=
4
x −1

( x − 1) = 64
2
2
( x − 1) = ( ±8)
2

0,25
0,25

x = 9 ∨ x = −7
Sốhọcsinhgiỏilà: 240.30% = 72
Sốhọcsinhcònlại ( khávàtrungbình): 240 – 72 = 168
Câu3
2 điểm

5
168. = 120
7

0,5 x4

Sốhọcsinhkhálà:
Số hco5 sinhtrungbìnhlà: 168 - 120 = 48
a) Chứngtỏ Oz nằmgiữa Ox vàOt

Tính

· = 800
zOt

b) Vìtia Om làtiaphângiáccủa

Câu4
2 điểm

·
zOt

·
zOt
·
·
mOz
= mOt
=
= 400
2
=>

·
yOz

·
xOz
0,5
0.5

.

0.25

·
yOz
= 1200
kềbùnên

Trênnửamặtphẳngbờ Oz ,vì
nằmgiữaOyvà Oz

·
· ( 400 < 1200 )
zOm
< zOy

0,25
0,25
nêntia Om 0,25

·
yOm
= 800

Tính

Câu 5
0,5
điểm

52
52
52
A=
+
+ ... +
1.6 6.11
26.31
1
1 
 1
A = 5.
+
+ ... +
÷
26.31 
 1.6 6.11

0,25 x2

1  150

A = 5.1 − ÷ =
 31  31

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×