Tải bản đầy đủ

TOAN6 DE8 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS Quang Trung
GV:Võ Ngũ Tho
ĐỀ TOÁN LỚP 6 (ĐỀ 2)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
a)

5 7 4


12 18 15

c)

2 6 �5 7 �
 .� 

5 11 �6
4 �

b)


15 25 2 18
:  .
8 4
9 5

d)

5
5� 5
� 1
6 �
11  9, 25 �
:8
6
6 � 20
� 3

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết:

a)

3 5
7
 x
4 6
12

b)

1
�1
�1
3  2x �
.2  6

5
�4
�5


c)

1
x  1  16
1
4
x 1

Bài 3:(2,5điểm): Bác Sáu thu hoạch được 50kg khoai lang. Bác bán được

3

5 số

khoai với giá 10 ngàn đồng một kilogam
a)

Hỏi bác Sáu thu được bao nhiêu tiền ?

b)
Vì số khoai còn lại không đạt chất lượng nên bác Sáu bán với giá bằng
với giá ban đầu. Hỏi bác Sáu thuđược bao nhiêu tiền sau 2 đợt bán


Bài 4:(2 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O, vẽ tia Oz sao cho zOy = 400

a/ Tính xOz

4

5 sob/ Trên nữa mặt phẳng bờ xy không chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho zOt = 1300. Chứng tỏ Ot là


tia phân giác của xOy

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ 2
Bài

Nội dung hướng dẫn chấm

1 (3đ)
a)

5 7 4 29 4 193

 


12 18 15 36 15 180

15 25 2 18 3 4 1

:  .  
2
b) 8 4 9 5 10 5

2 (2,5đ)

c)

2 6 �5 7 � 2 6 11 2 1 1
 . �  �  .   
5 11 �6
4 � 5 11 12 5 2 10

d)

5
5� 5
� 1
6 �
11  9, 25 �
:8
6
6 � 20
� 3

5 41 25 5 1025 2065
  .2 :
 

6 6
3 6
9
18
3 5
7
 x
4 6
12
a)
5
7 3
x 
6
12 4
4 5
x :
3 6
8
x
5
1
�1
�1
3  2x �
.2  6

5
�4
�5
b)

13
31 11
 2x  :
4
5 5
31 13
2 x  
11 4
21
21
x
: (2) 
44
88

Điểm từng
phần
0.5 +0.25
0.5 + 0.25

0.25+0.25+0.25

0.25+0.25+0.25

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25

0.25


1
x  1  16
1
4
x 1

c)

1

 x  1

2

x

3 (2,5đ)

0.25

 64
2

1�
 x  1  �
��
�8 �
1
1
x 1 
x 1 
8 hay
8
2

0.25

0.25 +0.25

9
8 hay x = 7/8

Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán 3/5 số khoai :
3/5 x50 x10000 = 300000 (đồng)Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán đợt hai
2/5 x 50 x 10000 x 4/5 = 160000 (đồng)Số tiền bác Sáu thu được cả 2 đợt là :

4 (2đ)

300000 + 160000 = 460000 (đồng)

0.5Vì xOz và yOz là hai góc kề bù nên:

0.25yOz + xOz
=1800

xOz

0.5
0.25

= 1400

b) Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Ot (Oy là bờ của 2 0.25
nữa mặt phẳng đối nhau) nên :
� �
zOy
yOt  1300

yOt  1300  400  900

0.25

� �
Vì xOt , tOy là 2 góc kề bù nên :

0.25


�  tOy
�  1800
xOt
�  1800  900  900
xOt
�  tOy
�  1 xOy

xOt
2
nên Ot là tia phân giác góc xOy

0.25
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×