Tải bản đầy đủ

TOAN6 DE6 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS Nguyễn Huệ
GV: Nguyễn Phương Hoài

TOÁN 6 – HK2 – ĐỀ 2
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :
a)

7 11 13
 
8 12 15
4 3 19

 
 2013
5 4 20
9� 4
�4
7  1 � 5
c) �
� 5 10 � 5

b)

d)

9 7 9 11 4
� 
� 
13 18 13 18 13

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
19
16
x 
28
21
3 1
1 x  1
b)
5 2
a)

c)

x 9

4 x

Bài 3: (2 điểm)

Mẹ đưa Hoa vào nhà sách mua dụng cụ học tập gồm: sách giáo khoa, tập và bút. Đầu tiên mua sách giáo
khoa hết

5
1
tổng số tiền phải trả, kế tiếp mua tập hết tổng số tiền phải trả và cuối cùng mua viết hết 42
8
5

ngàn đồng.
a) Tính tổng số tiền mẹ của Hoa phải trả?


b) Tính số tiền mua sách giáo khoa? Số tiền mua tập?
Bài 4: (2 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 130 o, = 30o.

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox
a) Tính số đo �
yOz và �
yOt .

� .
b) Vẽ tia Om là tia phân giác của �
yOz . Chứng tỏ Oy là tia phân giác của tOm

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
1


ĐỀ 2
Bài
Bài 1 (3đ)
a/ 0,75đ

b/ 0,75 đ

c/ 0,75 đ

Nội dung hướng dẫn chấm
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :

7 11 13
 
8 12 15
105 110 104


=
120 120 120
99
=
120
33
=
40
a)

0,25
0,25
0,25

4 3 19
 
 2013
5 4 20
16 15 19 2013
20 20 20
 1  2013
 2014

b)

0,25 + 0,25

0,25

9� 4
�4
c) �
7  1 � 5
� 5 10 � 5
�39 19 � 29
 �  �
�5 10 � 5
�78 19 � 58
 �  �
�10 10 � 10
59 58


10 10
1

10

0,25
0,25

0,25

9 7 9 11 4
d)
� 
� 
13 18 13 18 13
d/ 0,75đ

Điểm từng phần

5 30 24


20 20 20
1
=
20
=

0,25
0,25
0,25

9 7 9 11 4
� 
� 
b)
13 18 13 18 13
2


9 �7 11 � 4

�  �
13 �
18 18 � 13
9 4

=
13 13
=

=–1
Bài 2 (3 đ)
a/ 1đ

b/ 1 đ

c/ 1đ

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
19
16
x 
28
21
19 16
x

28 21
57 64
x

84 84
1
x
12
a)

0,25
0,25
0,5

3 1
1 x  1
b)
5 2
3 3
 x 1
5 2
3
3
x  1
2
5
3
2
x
2
5
2 3
x
:
5 2
4
x
15

0,25
0,25
0,25
0,25

x 9

c)
4 x
x.x  4.(9)
x 2  36

0,25

x 2  62
x  6 hay x  6

0,25
Đúng mỗi kết quả
cho 025

Bài 3 (2 đ)
a/ 1đ

Bài 3: (2 điểm)

a) Tổng số phần của tiền mua sách giáo khoa và tập là:
0,5
3


5 1 33
 
(phần)
8 5 40

0,25

Số phần của tiền mua viết là:

1

33 7

(phần)
40 40

0,25

Tổng số tiền mẹ của Hoa phải trả là :
b/ 1 đ

42000 :

7
 240000 (đồng)
40

0,5

Số tiền mua sách giáo khoa là :

5
240000 �  150000 (đồng)
8

0,5

Số tiền mua tập là :

1
240000 �  480000 (đồng)
5
Bài 4: 2 đ
a/ 1,25 đ

Bài 4: (2 điểm) :

a) Tính số đo �
yOz và �
yOt .
- Chứng tỏ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

0,25

 xOz + zOy = xOy

0,25

 300 + zOy = 1300

0,25

 zOy = 1000
- Vì Ox và Ot là hai tia đối nhau  yOt và xOy kề bù
 yOt + xOy = 1800

0,25

yOt + 1300 = 1800

0,25

 yOt = 500
b/ 0,75 đ

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của �
yOz . Chứng tỏ Oy là tia

� .
phân giác của tOm
0,25

Vì Om là tia phân giác của zOy
 zOm = mOy =

1
1
zOy = 1000 = 500
2
2

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Om, Ot.
yOt = mOy = 500

0,25
0,25

4


Nên tia Oy là tia phân giác của tOm

m
y
z

t

O

x

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×