Tải bản đầy đủ

TOAN6 DE4 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS KHÁNH HỘI A

ĐỀ 1
Bài 1:(3 điểm) Thực hiện các phép tính :

7
10 5
 
a/ 12 8 9
1�
�1
c / �2  3 �
.0, 2  25%
2�
�3

b/

1 �4 5 � 7
.�  �

:
3 �9 6 �12

5 2 5 9
5
� 
� 1
7
d/ 7 11 7 11

Bài 2: (2,5điểm) Tìm x, biết:
2 1
1
 x 1
4
a) 3 2

4
11
)
7
7
b)
1 2 1
3 x 

4
5
10
c)

 4,5  2 x  .(1

Bài 3: (2 điểm)

Lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực ở học kỳ I bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình.
5
Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 8 số học sinh còn lại

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A?


b) Cuối năm xếp loại học lực của lớp 6Acũng gồm ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học
3
sinh trung bình không thay đổi, số học sinh giỏi bằng 4 số học sinh khá.Tính tỉ số phần

trăm giữa học sinh giỏi so với cả lớp cuối năm học?
Bài 4: (2 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

= 40o, = 120o.Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.
a) Tính số đo và .
b) Vẽ tia Om là tia phân giác của , tia On là tia phân giác của .Tính .
1
1
1
1


 ......... 
99.100
Bài5:(0.5 điểm)Cho A = 1.2 2.3 3.4
�1 �
�1 �
�1 �
�1

.......... �  1 �
�  1�
�  1�
�  1�
�3 �
�4 �
�99 �
B = �2 �

Tính :B - A ?

1


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ 1
Bài
Bài 1 (3đ)
a/ 0,75đ

Nội dung hướng dẫn chấm
Bài 1:(3 điểm) Thực hiện các phép tính :

7
10 5
 
a) 12 8 9
7 10 5
 
= 12 8 9
42 90 40


72
72
72
=
1
= 9

0,25
0,25
0,25

1 �4 5 � 7
.�  �:
3
�9 6 �12
b)

b/ 0,75 đ

0,25

1 7 7
. :
3
18 12
=
7 7
:
54
12
=
c/ 0,75 đ

0,25
0,25

2
=9

1�
�1
2 3 �
.0, 2  25%

3
2


c)

�7 7 � 2 25
� 
� �
3
2
10 100


=
35 1 1
. 
= 6 5 4
7 1

= 6 4
d/ 0,75đ

Điểm từng phần

0,25
0,25

0,25

17
5
1
= 12 12

5 2 5 9
5
� 
� 1
7
d) 7 11 7 11
5 �2 9 � 12
. �  �
7
11 11 � 7

=
5 12

7
= 7

0,25
0,25
0,25
2


=1
Bài 2 (3 đ)

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
2 1
1
 x 1
4
a) 3 2

a/ 0,75đ

2 1
5
 x
3 2
4
1
2 5 7
x  
2
3 4 12
7 1 7
1
: 
 1
6
6
x = 12 2
b/ 0,75đ
b)

 4,5  2 x  .(1

0,25
0,25
0,25

4
11
)
7
4

9
11
11
(  2 x).  
2
7
4
9
11 11
7
 2 x  ( ) :  
2
4 7
4
7 9 25
2 x  ( )  
4 2
4
x

c/ 1đ

0,25
0,25

25
25
1
:2 
 3
4
8
8

3. x 
c)

3 x

0,25

1 2 1


4
5 10
1
1 2 1
 

4 10 5 2

0,25

1 1
1
x   :3 
4 2
6

0,25

1 1
1 1

x 
4 6 hay
4 6
1 1 5
1 1 1
x  
x
 
6 4 12 hay
6 4 12
5
1
x
x
12 hay
12
x

Bài 3 (2 đ)
a/ 1đ

Đúng mỗi kết quả
cho 025

Bài 3: (2 điểm)

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A?
1
1
40.  8
5
Số học sinh giỏi là :
(học sinh) ( Đổi 20% = 5 )

0,25

Số học sinh còn lại là : 40 – 8 = 32(học sinh)

0,25
0,25

3


5
Số học sinh khá là : 32. 8 = 20 (học sinh)

b/ 1 đ

0,25

Số học sinh trung bình là : 40 – 8 –20 = 12 (học sinh)
b/ Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh giỏi so với cả lớp cuối
0,25
năm học ?
Tổng số học sinh khá và giỏi là: 8+ 20 =28 (học sinh)
Phân số chỉ số học sinh giỏi so với tổng số HS khá và giỏi là:

0,25

3
3

3  4 7 (số học sinh khá và giỏi)

0,25

Số học sinh giỏi cuồi năm là:
3
.28  12
7
(học sinh)
Tỉ số phần trăm của HS giỏi cuối năm so với cả lớp là
12.100
%
40
= 30%
Bài 4: 2 đ
a/ 1 đ

0,25

Bài 4: (2 điểm) :a) Tính số đo yOz và zOt .

o
o

Trên nửa mp bờ chứa tia Ox, xOy < xOz (vì 40 <110 )

0,25

� tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
xOy
+ yOz = xOz
0,25


40o + yOz = 120o

0,25


yOz = 120o  40o  80o


- Vì Ox và Ot là hai tia đối nhau  zOt và xOz kề bù


 xOz  zOt = 1800

0,25


 zOt + 1200 = 1800

 zOt = 1800 - 1200 = 600
z

n
y

m
1200
b/ 1 đ

400

4
t

O

x


0,25


b) Tính: mOn ?

Vì Om là tia phân giác của zOt nên:

1
1 zOm  mOt = 2 zOt = 2 600 = 300

Vì On là tia phân giác của yOz nên:
1
1� yOn  zOn = 2 yOz = 2 800 = 400
Bài5:0,5đ

Vì tia On nằm giữa hai tia Oy, Oz. Tia Om nằm giữa hai tia Oz,
Ot. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot
� Tia Oz nằm giữa hai tia Om, On
�  zOn

zOm
= 300 + 400 = 700
1
1
1
1


 ...... 
99.100
A= 1.2 2.3 3.4
1 1 1 1 1
1
1
1       ................ 

99 100
= 2 2 3 3 4
1
99
1

100 100
=
�1 �
�1 �
�1 �
�1

......... �  1�
�  1�
�  1�
�  1�
�3 �
�4 �
�99 �
B= �2 �
3 4 5
99 100
. . ................ .
98 99
=2 3 4
=50
99 4901
Tính: B- A= 50 - 100 = 100

5

0,25

0,25
0,25

Tính đúng A hay B
cho 0,25

0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×