Tải bản đầy đủ

TOAN6 DE3 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS KHÁNH HỘI A

ĐỀ 2
Bài 1:(3 điểm) Thực hiện các phép tính :

a/ b/
c/

d/

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết:

a/ b/
c/
Bài 3: (2 điểm)

Lớp 6A có 50 học sinh xếp loại học lực ở học kỳ I bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình.
Số học sinh giỏi chiếm 28% số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a/ Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A?
b/ Cuối học kỳ II lớp 6A tăng thêm 4 học sinh giỏi so học kỳ I. Biết tỉ số giữa học sinh khá

và học sinh trung bình là . Tính số học sinh khá và trung bình ở cuối học kỳ II.
Bài 4: (2 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

= 30o, = 130o. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.
a) Tính số đo và.
b) Vẽ tia Om là tia phân giác của , tia On là tia phân giác của .Tính .

Bài 5:(0.5 điểm)Cho M =

N =

1
1
1
1
+
+
+ ......... +
1.2 2.3 3.4
99.100

 1  1  1 
 1

 + 1 ÷ + 1 ÷ + 1÷..........  + 1 ÷
 2  3  4 
 99 

Khi phải so sánh M và N. Một bạn học sinh A đã xung phong nói M > N. Còn bạn
học sinh B nói M = N; và bạn C thì lại nói M < N. Hãy đưa ra lý giải của mình, phân xử ai
đúng, ai sai?

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×