Tải bản đầy đủ

TOAN6 DE1 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS CHI LĂNG
ĐỀ TOÁN LỚP 6 (ĐỀ 1)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :
a)

( −917 ) + 83 − ( −2 ) ×( −4 )
4

3

−7 5 4
− +
12 6 9
7 5 8 4 11
× + : −
c)
b)

4 21 21 7 12


1 5

d) 5,5 −  75% + 1 ÷:
2 2

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:
a)

2
2 1
x+ =
3
3 6

1 3
÷= 1
 2 4
1 5 5
c) 4 x − − =
2 3 6
b)

( 2 − 1,5 x ) × −3

Bài 3: (1,5 điểm)

Lớp 6A1 có 48 học sinh ,xếp loại học lực ở học kỳ một bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học
sinh giỏi chiếm

1
số học sinh cả lớp,
6

a) Tính tổng số học sinh khá và trung bình của lớp 6A1?
b) Đến cuối năm học, có 4 học sinh khá chuyển thành loại Giỏi nên số học sinh khá bằng

7
số học sinh
5


trung bình. Tính số học sinh khá và số học sinh trung bình cuối năm. Biết số học sinh trung bình không
thay đổi.
Bài 4: (2 điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 120 o, = 50o.
a) Tính số đo ·yOz .
·
·
b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, vẽ tia phân giác On của mOy
.Tính zOn
.
Bài 5: ( 0,5 điểm)
1
1
1
1
A=
+
+
+ ××××+
. Chứng tỏ A < 1.
1.2 2.3 3.4
2016.2017

1


ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ II - NH: 2017 – 2018
Bài
Bài 1 (3đ)

Nội dung hướng dẫn chấm

Điểm từng phần

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :
a)

a/ 0,75đ

( −917 ) + 83 − ( −2 ) ×( −4 )
4

3

= (-917) + 83 – 16 .( -64)
= (-917) + 83 + 1024
= -834 + 1024
= 190

0,25
0,25
0,25

−7 5 4
− +
12 6 9
−21 −30 16
+
+
=
36
36 36
−35
=
36
b)

b/ 0,75 đ

0,5
0,25

7 5 8 4 11
× + : −
4 21 21 7 12
7 5 8 7 11
= × +
× −
4 21 21 4 12
7  5 8  11
+ ÷−
= ×
4  21 21  12
7 13 11
= × −
4 21 12
13 11 2 1
− = =
=
12 12 12 6
c)

c/ 0,75 đ

0,25
0,25
0,25

1 5

d) 5,5 −  75% + 1 ÷:
2 2

d/ 0,75đ

11  3 3  2
−  + ÷×
2 4 2 5
11 9 2
− ×
=
2 4 5
11 9
23

=
=
5
2 10
=

0,25
0,25
0,25

Bài 2 (2,5 đ)
a/ 0,5đ

Bài 2: ( 2,5 điểm) Tìm x, biết:
2
3

a) x + =

−1
6
2


x=
x=

−1 2

6 3

0,25

−5
6

0,25

1 3
÷= 1
 2 4
3   −7  7

 2 − x ÷× ÷ =
2   2  4

3
7 −7
2− x = :
2
4 2
3
−1
2− x =
2
2
3
−1
x =2−
2
2
3
5
x=
2
2
5 3 5
x= : =
2 2 3
b)

b/ 1 đ

( 2 − 1,5 x ) × −3

0,25

0,25

0,25
0,25

1 5 5
− =
2 3 6
1 5 5
4x − = +
2 6 3
1 5
4x − =
2 2
1
5
4x − = ±
2
2

c) 4 x −
c/ 1đ

0,25
0,25

1 5 hay
1 −5
=
4x − =
2 2
2 2
5 1
−5 1
4 x = + hay 4 x =
+
2 2
2 2
4 x = 3 hay
4x= - 2
3
−1
x=
x=
hay
2
4
4x −

Bài 3 (2 đ)
a/ 1 đ

Đúng mỗi kết quả
cho 025

Bài 3: (2 điểm)

a)

0,5
3


1
6

Số học sinh giỏi là : 48. = 8 (học sinh)

0,5

Tổng số học sinh khá và trung bình là : 48– 8 = 40 (học sinh)
b/ 1 đ

0,25

b)
Số học sinh khá và trung bình cuối năm là : 40 -4 = 36 (học

sinh)
7
5

Khi đósố học sinh khá = số học sinh trung bình=

7
7
=
7 + 5 12
0,5

Số học sinh khá và trung bình.
7
= 21 ( học sinh)
12

Số học sinh khá cuối năm là : 36 ×

0,25

Số học sinh trung bình cuối năm là 36- 21 = 15 ( học sinh)

Bài 4: 2 đ
a/ 0,5đ

Bài 4: (2 điểm) :

a) Tính số đo ·yOz
- Chứng tỏ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

0,25

 ∠ xOz + ∠zOy = ∠xOy
 500 + ∠zOy = 1200
0,25

 ∠zOy = 700
·
b) Tính nOz
=?
b/ 1,5 đ

* ·yOm = ?
·yOm + ·yOx = 1800 ( Kề bù)

0,25

·yOm + 1200 = 1800
·yOm = 1800 − 1200
0,25

·yOm = 600

* ·yOn = ?
·
Tia On là tia phân giác của mOy

0,25

·
mOy
600
·
·
=> yOn = nOm =
=
= 300
2
2

0,25
4


·
* zOn
=?
Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy, Tia On nằm giữa 2 tia Oy và
Om => tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và On.

0,25

·
·
=> zOy
+ ·yOn = zOn
·
700 + 300 = zOn
·
zOn
= 1000

0,25

y
z
n

120°

Bài 5:

50°
m

x

O

0,5 đ
Bài 5: ( 0,5 điểm)
A=

1
1
1
1
+
+
+ ××××+
1.2 2.3 3.4
2016.2017

0,25

1 1 1 1 1 1
1
1
A = − + − + − + ×××+

1 2 2 3 3 4
2016 2017
1
1
2016
A= −
=
<1
1 2017 2017
Vậy A<1

5

0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×