Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo MPP

Chương trình đào tạo MPP
Chương trình đào tạo được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần
cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các
lĩnh vực chuyên sâu về chính sách công.

Học phần

Số tín
chỉ

Khối kiến thức chung
Triết học

4

Tiếng Nhật

6

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Các học phần bắt buộc


18

Cơ sở khoa học bền vững

3

Phương pháp luận và hệ thống thông tin cho
khoa học bền vững

3

Học phần

Số tín
chỉ

Nhập môn chính sách công

2

Quản trị và phát triển

2

Phân tích chính sách công

2

Thiết kế và thực thi chính sách công

2

Kinh tế vĩ mô cho chính sách công

2

Kinh tế học công cộng

2
Các học phần tự chọn

20/42

Tiếng Anh học thuật

4

Các phương pháp phân tích định lượng và thực
chứng

2

Lãnh đạo

2

Kinh tế vi mô cho chính sách công

2

Chính sách tài khóa và tiền tệ

2

Tài chính công

2

Tài chính phát triển

2

Nguyên lý và phương pháp đánh giá hoạt động

2

Thương mai quốc tế

2

Kinh tế đô thị và vùng

2

Chính sách phát triển vùng và đô thị

2

Chính sách công nghiệp và thương mại

2

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

Chính sách khoa học và công nghệ

2

Chính sách giáo dục

2

Học phần

Số tín
chỉ

Phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công

2


Chính sách phúc lợi xã hội

2

Ngăn ngừa thảm họa

2

Quy hoạch và chính sách giao thông

2

Kinh tế chính trị quốc tế

2

Chuỗi vài giảng khách mời

0

Thực tập chính sách công

6

Luận văn thạc sĩ

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×