Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi ôn tập

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CÂU HỎI ÔN TẬP
Khái niệm triết học, đối tượng nghiên cứu của triết học - chương 1,I

Các chức năng cơ bản của triết học trong đời sống xã hội - chương 1
Khái niệm vai trò của phương pháp và phương pháp luận - chương 1 (phần vai trò của
triết học), 6(II)
Khái niệm thế giới quan, các hình thức thế giới quan, mối quan hệ giữa thế giới quan và
triết học - chương 5 (I)
Khái niệm thế giới quan duy vật và lịch sử phát triển của thế giới quan duy vật - chương
5
Khái quát về nội dung và bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng - chương 5
Nội dung cơ sở khoa học của nguyên tắc "Tôn trọng khách quan đồng thời phát huy vai
trò của nhân tố chủ quan" - chương 5
Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý
nghĩa phương pháp luận của quy luật trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn chương 6
Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận của
quy luật trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn - chương 6
Quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật trong hoạt động
nhận thức và hoạt động thực tiễn - chương 6
Các nguyên tắc PPL cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng của anh chị vào
trong nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn - c6 (II.2)
Khái niệm lý luận thực tiễn, nội dung của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
ý nghĩa PPL của nguyên tắc - c7
Quy luật quan hệ sản xuất phối hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, ý
nghĩa của quy luật này đối với quá trình phát triển kinh tế - c8
Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, ý nghĩa quy luật này đối với
việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay - c8
Phân tích luận điểm "sự phát triển các hình thức kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử
tự nhiên" - c8
NHững đặc điểm của nhà nước pháp quyền, những định hướng cơ bản về xây dựng nhà
nước pháp quyền Việt Nam hiện nay - c10
Những đặc điểm ưu điểm, hạn chế của con người Việt Nam truyền thống và con người
Việt Nam hiện nay - c2, 11
Những vấn đề đặt ra và những giải pháp cơ bản để xây dựng, phát triển con người Việt
Nam hiện nay.

1.
Muốn trình bày khái niệm TH, cần trình bày khái quát lịch sử hình thành khái niệm đó
Đối tượng nghiên cứu của TH:
Đối tượng của các môn KH khác, mối quan hệ giữa đối tượng nghiên cứu của TH và các môn KH khác
1.
Các chức năng cơ bản của TH: thế giới quan và PPL chung nhất
Phải nêu được mối liên hệ với các môn khoa học khác


1.
Phương pháp: cách thức để làm việc gì đó, được đúc rút ra từ bản chất, quy luật của đối
tượng, chỉ có ai năm được bản chất, quy luật của đối tượng thì mới tìm ra được PP để chinh phục
đối tượng, cải tạo đối tượng
Bản chất của PP là tri thức


PPL: cũng là PP nhưng là hệ thống các nguyên tắc mang tính gợi mở, đánh giá phương pháp, hiệu
quả sử dụng phương pháp, đi tìm phương pháp phù hợp
PP và PPL đều là hệ thống những nguyên tắc, tri thức nhưng tri thức trong PP gắn với hoạt động
thực tiễn của con người còn tri thức trong PPL mang tính thuần khiết lý luận, gắn với hoạt động tư
duy của của con người
1.
Giáo trình
2.
Giáo trình
3.
Giáo trình, slide
4.
Giáo trình
Em vận dụng thế nào vào cuộc sống
8,9,10. Khái niệm, nội dung các khái niệm, quy luật (các mối quan hệ) phải thỏa mãn được 5 điều kiện
Giá trị của mỗi yếu tố khác nhau
Ý nghĩa PPL trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức: xem trong giáo trình đại học; trong giáo
trình chính trình bày nội dung các quy luật rất ngắn gọn -> cần xem lại slide và gt đại học
1.
Sự thừa nhận mâu thuẫn, vai trò động lực của mâu thuẫn
2.
Mỗi sự vật phải trải qua ít nhất hai lần phủ định biện chứng
Quy luật cho biết con đường phát triển của sự vật, thế giới diễn ra ntn
1.
3 nguyên tắc cơ bản:
Thế nào là khoa học, công nghệ
Khoa học có đồng nhất với tiến bộ k? có đồng nhất với cách mạng k?
1.
Thế nào là thực tiễn? Lý luận?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×