Tải bản đầy đủ

DS11 ch3 DAY SO CAP SO

CHỦ ĐỀ
3.

DÃY SỐ
CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

Bài 01
PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến số tự nhiên n ∈ ℕ * là đúng với mọi
n mà khơng thể thử trực tiếp thì có thể làm như sau:
• Bước 1. Kiểm tra rằng mệnh đề đúng với n = 1.
• Bước 2. Giả thiết mệnh đề đúng với một số tự nhiên bất kì n = k ≥ 1 (gọi là giả
thiết quy nạp), chứng minh rằng nó cũng đúng với n = k + 1.
Đó là phương pháp quy nạp tốn học, hay còn gọi tắt là phương pháp quy nạp.
Một cách đơn giản, ta có thể hình dung như sau: Mệnh đề đã đúng khi n = 1 nên theo
kết quả ở bước 2, nó cũng đúng với n = 1 + 1 = 2. Vì nó đúng với n = 2 nên lại theo kết
quả ở bước 2, nó đúng với n = 2 + 1 = 3,... Bằng cách ấy, ta có thể khẳng định rằng
mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên n ∈ ℕ * .
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề là đúng với mọi số tự nhiên n ≥ p ( p là một
số tự nhiên) thì:
• Bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;


• Bước 2, giả thiết mệnh đề đúng với số tự nhiên bất kì n = k ≥ p và phải chứng
minh rằng nó cũng đúng với n = k + 1.

CÂU HỎI V

B I TẬP TRẮC NGHIỆM 11

NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Đăng ký mua trọn bộ trắc nghiệm 11 FILE WORD
Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH – 0975 120 189
https://web.facebook.com/duckhanh0205
Khi mua có sẵn

File đề riêng;
File đáp án riêng để thuận tiện cho việc in ấn dạy học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Dùng quy nạp chứng minh mệnh đề chứa biến A (n ) đúng với mọi số tự nhiên
n ≥ p ( p là một số tự nhiên). Ở bước 1 (bước cơ sở) của chứng minh quy nạp, bắt đầu
với n bằng:
A. n = 1.

B. n = p.

C. n > p.

D. n ≥ p.


Lời giải. Chọn B.
Câu 2. Dùng quy nạp chứng minh mệnh đề chứa biến A (n ) đúng với mọi số tự nhiên
n ≥ p ( p là một số tự nhiên). Ở bước 2 ta giả thiết mệnh đề A (n ) đúng với n = k .
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. k > p.
B. k ≥ p.

C. k = p.


D. k < p.

Lời giải. Chọn B.
Câu 3. Khi sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh mệnh đề chứa biến A (n )
đúng với mọi số tự nhiên n ≥ p ( p là một số tự nhiên), ta tiến hành hai bước:

• Bước 1, kiểm tra mệnh đề A (n ) đúng với n = p.
• Bước 2, giả thiết mệnh đề A (n ) đúng với số tự nhiên bất kỳ n = k ≥ p và phải
chứng minh rằng nó cũng đúng với n = k + 1.
Trogn hai bước trên:
A. Chỉ có bước 1 đúng.
B. Chỉ có bước 2 đúng.
C. Cả hai bước đều đúng.
D. Cả hai bước đều sai.
Lời giải. Chọn C.
Câu 4. Một học sinh chứng minh mệnh đề ''8 n + 1 chia hết cho 7, ∀n ∈ ℕ * '' (*) như
sau:
• Giả sử (*) đúng với n = k , tức là 8 k + 1 chia hết cho 7.

• Ta có: 8 k +1 + 1 = 8 (8 k + 1) − 7 , kết hợp với giả thiết 8 k + 1 chia hết cho 7 nên suy ra
được 8 k +1 + 1 chia hết cho 7. Vậy đẳng thức (*) đúng với mọi n ∈ ℕ * .
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Học sinh trên chứng minh đúng.
B. Học sinh chứng minh sai vì không có giả thiết qui nạp.
C. Học sinh chứng minh sai vì không dùng giả thiết qui nạp.
D. Học sinh không kiểm tra bước 1 (bước cơ sở) của phương pháp qui nạp.
Lời giải. Chọn D. Thiếu bước 1 là kiểm tra với n = 1 , khi đó ta có 81 + 1 = 9 không
chi hết cho 7.
1
1
1
1
Câu 5. Cho S n =
với n ∈ N * . Mệnh đề nào sau đây đúng?
+
+
+ ... +
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
n.(n + 1)

1
.
12

1
D. S3 = .
4
1
1
1
Lời giải. Nhìn vào đuôi của S n là

→ cho n = 2 , ta được
=
.
2.(2 + 1) 2 ⋅ 3
n.(n + 1)
A. S3 =

1
B. S2 = .
6

2
C. S2 = .
3

1
1
2
+
= . Chọn C.
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3
1
1
1
1
Câu 6. Cho S n =
với n ∈ N * . Mệnh đề nào sau đây đúng?
+
+
+ ... +
1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4
n.(n + 1)

Do đó với n = 2 , ta có S 2 =

A. S n =

n −1
.
n

B. S n =

n
.
n +1

C. S n =

n +1
.
n+2

D. S n =

n+2
.
n +3


1
2
3
Lời giải. Cách trắc nghiệm: Ta tính được S1 = , S2 = , S3 = . Từ đó ta thấy quy
2
3
4
luật là từ nhỏ hơn mẫu đúng 1 đơn vị. Chọn B.
1
2
3
n
Cách tự luận. Ta có S1 = , S2 = , S3 = 
→ dự đoán S n =
.
2
3
4
n +1
1
1
• Với n = 1 , ta được S1 =
=
: đúng.
1.2 1 + 1
1
1
1
k
• Giả sử mệnh đề đúng khi n = k (k ≥ 1) , tức là
.
+
+ ... +
=
1.2 2.3
k (k + 1) k + 1

• Ta có

1
1
1
k
+
+ ... +
=
1.2 2.3
k (k + 1) k + 1k
1
1
1
1
1
+
+ ... +
+
=
+
1.2 2.3
k (k + 1) ( k + 1)(k + 2) k + 1 ( k + 1)(k + 2)1
1
1
1
k 2 + 2k + 1
+
+ ... +
+
=
1.2 2.3
k (k + 1) ( k + 1)(k + 2) (k + 1)( k + 2 )1
1
1
1
k +1
+
+ ... +
+
=
. Suy ra mệnh đề đúng với n = k + 1 .
1.2 2.3
k (k + 1) ( k + 1)(k + 2 ) k + 2

Câu 7. Cho S n =

1
1
1
với n ∈ N * . Mệnh đề nào sau đây
+
+ ... +
1⋅ 3 3 ⋅ 5
(2n −1)⋅(2n + 1)

đúng?

n −1
n
n
n+2
.
B. S n =
.
C. S n =
.
D. S n =
.
2n − 1
2n + 1
3n − 2
2n + 5

1
n = 1 
→ S1 =

3

6
Lời giải. Cho 
→ S 2 = . Kiểm tra các đáp án chỉ cho B thỏa. Chọn B.
n = 2 

15

3
n = 3 
→ S3 =

7



 
1
1
1
Câu 8. Cho Pn = 1 − 2 1 − 2 ...1 − 2  với n ≥ 2 và n ∈ ℕ. Mệnh đề nào sau đây
 2  3   n 
A. S n =

đúng?

n −1
n +1
n +1
.
C. P =
.
D. P =
.
2n
n
2n


1 3
n = 2 
→ P2 = 1 − 2  =


 2  4
.
Lời giải. Vì n ≥ 2 nên ta cho 



1
1 2
→ P3 = 1 − 2 .1 − 2  =
n = 3 
 2   3  3

Kiểm tra các đáp án chỉ cho D thỏa. Chọn D.
A. P =

n +1
.
n+2

B. P =

Câu 9. Với mọi n ∈ ℕ* , hệ thức nào sau đây là sai?
n (n + 1)
A. 1 + 2 + ... + n =
2
B. 1 + 3 + 5 + ... + (2n −1) = n 2 .


C. 12 + 2 2 + ... + n 2 =

n (n + 1)(2n + 1)

6

D. 2 2 + 4 2 + 6 2 + ⋯ + (2n ) =
2

2n (n + 1)(2n + 1)
6

.

Lời giải. Bẳng cách thử với n = 1 , n = 2 , n = 3 là ta kết luận được. Chọn D.
Câu 10. Xét hai mệnh đề sau:
I) Với mọi n ∈ ℕ * , số n 3 + 3n 2 + 5n chia hết cho 3.
1
1
1
13
II) Với mọi n ∈ ℕ * , ta có
+
+ ... +
>
.
n +1 n + 2
2n 24
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ I.
B. Chỉ II.
C. Không có.
Lời giải. Chọn A.
Ta chứng minh I) đúng.
Với n = 1 , ta có u1 = 13 + 3.12 + 5.1 = 9 ⋮ 3 : đúng.

D. Cả I và II.

Giả sử mệnh đề đúng khi n = k (k ≥ 1) , tức là uk = k 3 + 3k 2 + 5k ⋮ 3 .
Ta có uk +1 = ( k 3 + 3k 2 + 5k ) + 3k 2 + 9 k + 9 = uk + 3 (k 2 + 3k + 3)⋮ 3. Kết thúc chứng minh.
Mệnh đề II) sai vì với n = 1, ta có VT =

1
1 12 13
= =
>
: Vô lý.
1 + 1 2 24 24


Baøi 02
DAÕY SOÁ
I – ĐỊNH NGHĨA
1. Định nghĩa dãy số
Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương ℕ * được gọi là một dãy số
vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu:

u : ℕ* → ℝ
n ֏ u (n ).
Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển
u1 , u2 , u3 , ..., un , ...,
trong đó un = u (n ) hoặc viết tắt là (un ), và gọi u1 là số hạng đầu, un là số hạng thứ n
và là số hạng tổng quát của dãy số.

2. Định nghĩa dãy số hữu hạn
Mỗi hàm số u xác định trên tập M = {1,2,3,..., m} với m ∈ ℕ * được gọi là một dãy
số hữu hạn.
Dạng khai triển của nó là u1 , u2 , u3 , ..., un , trong đó u1 là số hạng đầu, um là số hạng
cuối.

II –CÁCH CHO MỘT DÃY SỐ
1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát
2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả
3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi
Cách cho một dãy số bằng phương pháp truy hồi, tức là:
a) Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu).
b) Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số
hạng) đứng trước nó.

III – DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM V> DÃY SỐ BỊ CHẶN
1. Dãy số tăng, dãy số giảm
Định nghĩa 1
Dãy số (un ) được gọi là dãy số tăng nếu ta có un +1 > un với mọi n ∈ ℕ * .
Dãy số (un ) được gọi là dãy số giảm nếu ta có un +1 < un với mọi n ∈ ℕ * .
Chú ý: Không phải mọi dãy số đều tăng hoặc giảm. Chẳng hạn, dãy số (un ) với

un = (−3) tức là dãy −3,9, −27,81,... không tăng cũng không giảm.
n


2. Dãy số bị chặn
Định nghĩa 2
Dãy số (un ) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho
*

un ≤ M , ∀n ∈ ℕ .
Dãy số (un ) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho

un ≥ m, ∀n ∈ ℕ * .
Dãy số (un ) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là
tồn tại các số m, M sao cho

m ≤ un ≤ M , ∀n ∈ ℕ * .
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Vấn đề 1. TÌM SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ
Câu 1. Cho dãy số (un ) , biết un =

−n
. Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt
n +1

là những số nào dưới đây?
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
A. − ; − ; − ; − ; − .
B. − ; − ; − ; − ; − .
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
C. ; ; ; ; .
D. ; ; ; ; .
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
Lời giải. Ta có u1 = − ; u2 = − ; u3 = − ; u4 = − ; u5 = − . Chọn A.
2
3
4
5
6
Nhận xét: (i) Dùng MTCT chức năng CALC để kiểm tra (tính) nhanh.
(ii) Ta thấy dãy (un ) là dãy số âm nên loại các phương án C, D. Đáp án đúng là A
hoặc B. Ta chỉ cần kiểm tra một số hạng nào đó mà cả hai đáp án khác nhau là được.
1
Chẳng hạng kiểm tra u1 thì thấy u1 = − nên chọn A.
2
n
Câu 2. Cho dãy số (un ) , biết un = n
. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là
3 −1
những số nào dưới đây?
1 1 1
1 1 3
1 1 1
1 2 3
A. ; ; .
B. ; ; .
C. ; ; .
D. ; ; .
2 4 8
2 4 26
2 4 16
2 3 4
Lời giải. Dùng MTCT chức năng CALC: ta có
1
2
2 1
3
3
u1 = ; u2 = 2
= = ; u3 = 3
= . Chọn B.
2
3 −1 8 4
3 −1 26
u1 = −1
Câu 3. Cho dãy số (un ) , biết 
với n ≥ 0 . Ba số hạng đầu tiên của dãy số

un +1 = un + 3
đó là lần lượt là những số nào dưới đây?


A. −1;2;5.

B. 1;4;7.

C. 4;7;10.

D.   −1;3;7.

Lời giải. Ta có u1 = −1; u2 = u1 + 3 = 2; u3 = u2 + 3 = 5. Chọn A.
Nhận xét: (i) Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính:
Nhập vào màn hình: X = X + 3.
Bấm CALC và cho X = −1 (ứng với u1 = −1)
Để tính un cần bấm “=” ra kết quả liên tiếp n −1 lần. Ví dụ để tính u2 ta bấm “=”
ra kết quả lần đầu tiên, bấm “=” ra kết quả thứ hai chính là u3 ,...
(ii) Vì u1 = −1 nên loại các đáp án B, C. Còn lại các đáp án A, C; để biết đáp án nào ta
chỉ cần kiểm tra u2 (vì u2 ở hai đáp án là khác nhau): u2 = u1 + 3 = 2 nên chọn A.

2n 2 − 1
. Tìm số hạng u5 .
n2 + 3
1
17
7
71
A. u5 = .
B . u5 = .
C. u5 = .
D. u5 = .
4
12
4
39
2.52 −1 49 7
Lời giải. Thế trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: u5 = 2
=
= . Chọn C.
5 +3
28 4
Câu 4. Cho dãy số (un ), biết un =

Câu 5. Cho dãy số (un ), biết un = (−1) .2n. Mệnh đề nào sau đây sai?
n

A. u1 = −2.

B. u2 = 4.

C. u3 = −6.

D. u4 = −8.

Lời giải. Thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC:

u1 = −2.1 = −2; u2 = (−1) .2.2 = 4, u3 = (−1) 2.3 = −6; u4 = (−1) 2.4 = 8 . Chọn D.
2

3

4

Nhận xét: Dễ thấy un > 0 khi n chẵn và ngược lại nên đáp án D sai.
Câu 6. Cho dãy số (un ), biết un = (−1) .
n

8
A. u3 = .
3

2n
. Tìm số hạng u3 .
n

8
D. u3 = − .
3
3
8
3 2
Lời giải. Thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: u3 = (−1) . = − . Chọn D.
3
3
u1 = 2
Câu 7. Cho dãy số (un ) xác định bởi 
. Tìm số hạng u4 .

un +1 = 1 (un + 1)

3
5
2
14
A. u4 = .
B . u4 = 1.
C. u4 = .
D. u4 = .
9
3
27
B. u3 = 2.

C. u3 = −2.

Lời giải. Ta có
1
1
1
2
1
12  5
u2 = (u1 + 1) = ( 2 + 1) = 1; u3 = (u2 + 1) = ; u4 = (u3 + 1) =  + 1 = . Chọn A.
3
3
3
3
3
3  3  9
Nhận xét: Có thể dùng chức năng “lặp” trong MTCT để tính nhanh.
u1 = 3

Câu 8. Cho dãy (un ) xác định bởi 
. Mệnh đề nào sau đây sai?

un +1 = un + 2
2

5
15
31
63
A. u2 = .
B. u3 = .
C. u4 = .
D. u5 = .
2
4
8
16



u2 = u1 + 2 = 3 + 2 = 7 ; u3 = u2 + 2 = 7 + 2 = 15

2
2
2
2
4
4
Lời giải. Ta có 
Chọn A.


u3
u4
15
31
31
63
u4 = + 2 = + 2 = ; u5 = + 2 = + 2 = .
2
8
8
2
16
16

Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” trong MTCT để tính nhanh.
n +1
8
Câu 9. Cho dãy số (un ), biết un =
. Số
là số hạng thứ mấy của dãy số?
2n + 1
15
A. 8.

B. 6.

C. 5.
D. 7.
n +1
8
Lời giải. Ta cần tìm n sao cho un =
= ⇔ 15n + 15 = 16n + 8 ⇔ n = 7. Chọn D.
2n + 1 15
Nhận xét: Có thể dùng chức năng CALC để kiểm tra nhanh.
2n + 5
7
Câu 10. Cho dãy số (un ), biết un =
. Số
là số hạng thứ mấy của dãy số?
12
5n − 4
A. 8.

B. 6.

C. 9.

D. 10.

Lời giải. Dùng chức năng “lặp” để kiểm tra đáp án. Hoặc giải cụ thể như sau:
2n + 5
7
= ⇔ 24n + 60 = 35n − 28 ⇔ 11n = 88 ⇔ n = 8. Chọn A.
un =
5n − 4 12
Câu 11. Cho dãy số (un ), biết un = 2 n. Tìm số hạng un +1 .
A. un +1 = 2 n.2.

B. un +1 = 2 n + 1.

C. un +1 = 2 (n + 1).

D. un +1 = 2 n + 2.

Lời giải. Thay n bằng n + 1 trong công thức un ta được: un+1 = 2n +1 = 2.2n . Chọn A.
Câu 12. Cho dãy số (un ) , biết un = 3n. Tìm số hạng u2 n −1.
A. u2 n −1 = 32.3n −1.

B. u2 n −1 = 3n.3n−1.

C. u2 n −1 = 32 n −1.

D. u2 n −1 = 3

2(n −1)

.

n ↔ 2 n−1
Lời giải. Ta có un = 3n 
→ u2 n−1 = 32 n−1 = 3n.3n−1. Chọn B.

Câu 13. Cho dãy số (un ), với un = 5n +1. Tìm số hạng un−1 .
A. un−1 = 5n −1.

B. un −1 = 5n.

n↔ n−1
Lời giải. un = 5n+1 
→ un−1 = 5(

C. un −1 = 5.5n +1.
n−1)+1

D. un −1 = 5.5n−1.

= 5n. Chọn B.
2 n +3

 n −1 
Câu 14. Cho dãy số (un ), với un = 

 n + 1
 n −1  (
A. un +1 = 
 n + 1

2 n +1)+ 3

2 n −1)+ 3

.

2 n +3

 n 
C. un +1 = 

 n + 2 

 n −1  (
B. un +1 = 
 n + 1

.

2 n +5

.
2 n+3

 n −1
Lời giải. un = 
 n + 1

. Tìm số hạng un +1 .

 n 
D. un +1 = 
 n + 2 

 (n + 1) −1 (
n ↔ n +1


→ un+1 = 
 (n + 1) + 1

2 n +1)+3

.
2 n+5

 n 
= 
 n + 2 

. Chọn D.

1 2 3 4
Câu 15. Dãy số có các số hạng cho bởi: 0; ; ; ; ;⋯. có số hạng tổng quát là công
2 3 4 5
thức nào dưới đây?
n +1
n
n −1
n2 − n
A. un =
.
B. un =
.
C. un =
.
D. un =
.
n
n
n +1
n +1


Lời giải. Vì u1 = 0 nên loại các đáp án A và B. Ta kiểm tra u2 =

1
ở các đáp án C, D:
2

n −1
1

→ u2 = 
→ Chọn C.
n
2
n2 − n
2 1
Xét đáp án D: un =

→ u2 = =
/ 
→ loại D.
n +1
3 2
1 −1
1 2 −1
2 3 −1
n −1
; u2 = =
; u3 = =
,... nên đoán un =
.
Nhận xét: u1 = 0 =
1
2
2
3
3
n
Xét đáp án C: un =

Câu 16. Dãy số có các số hạnh cho bởi: −1;1; −1;1; −1;⋯. có số hạng tổng quát là công
thức nào dưới đây?
A. un = 1.

B. un = −1.

C. un = (−1) .
n

D. un = (−1)

n +1

.

Lời giải. Vì dãy số đa cho không phải là dãy hằng nên loại các đáp án A và B. Ta
kiểm tra u1 = −1 ở các đáp án C, D:
Xét đáp án C: un = (−1) 
→ u1 = −1 
→ Chọn C.
n

n +1

Xét đáp án D: un = (−1)

2


→ u1 = (−1) = 1 =
/ −1 
→ loại D.

Câu 17. Cho dãy số có các số hạng đầu là: −2;0;2;4;6;⋯. Số hạng tổng quát của dãy
số này là công thức nào dưới đây?
A. un = −2n.
B. un = n − 2.

C. un = −2 (n + 1).

D. un = 2n − 4.

Lời giải. Kiểm tra u1 = −2 ta loại các đáp án B, C. Ta kiểm tra u2 = 0 ở các đáp án
A, D:
Xét đáp án A: un = 2n ⇒ u2 = 4 =
/ 0 
→ loại A.
Xét đáp án D: un = 2n − 4 = 2.2 − 4 = 0 
→ Chọn D.
Nhận xét: Dãy 2; 4;6;... có công thức là 2n (n ∈ ℕ* ) nên dãy −2;0;2;4;6;⋯. có được
bằng cách “tịnh tiến” 2n sang trái 4 đớn vị, tức là 2n − 4.
u1 = 2
Câu 18. Cho dãy số (un ), được xác định 
. Số hạng tổng quát un của dãy số

un +1 = 2un
là số hạng nào dưới đây?
A. un = n n −1 .
B. un = 2 n.

C. un = 2 n +1.

D. un = 2.

u1 = 2

u1 = 2


→ u2 = 2u1 = 2.2 = 4 .
Lời giải. Từ công thức 
un +1 = 2un

u3 = 2u2 = 2.4 = 8
Xét đáp án A với n = 1 
→ u1 = 11−1 = 10 = 1 
→ A loại.
Xét đáp án B, ta thấy đều thỏa mãn. Chọn B.
→ u1 = 21+1 = 2 2 = 4 
→ C loại.
Xét đáp án C với n = 1 
Dễ thấy đáp án D không thỏa mãn.


u1 = 1
Câu 19. Cho dãy số (un ), được xác định 
. Số hạng tổng quát un của dãy
2


un +1 = un − 2
số là số hạng nào dưới đây?
1
A. un = + 2 (n −1).
2

B. un =

1
− 2 (n −1).
2


C. un =

1
− 2 n.
2

D. un =

1
+ 2 n.
2


1
u1 =

2


u1 = 1
1
3

→ u2 = u1 − 2 = − 2 = −
Lời giải. Từ công thức 
.
2


2
2
un +1 = un − 2

3
7
u3 = u2 − 2 = − − 2 = −
2
2

1
5
Xét đáp án A với n = 2 
→ u2 = + 2 (2 −1) = 
→ A loại.
2
2
Xét đáp án B, ta thấy đều thỏa mãn. Chọn B.
1
1
7
Xét đáp án C với n = 2 
→ u2 = − 2.2 = − 4 = − 
→ C loại.
2
2
2
1
5
Xét đáp án D với n = 1 
→ u1 = + 2.1 = 
→ D loại.
2
2
u1 = 2
Câu 20. Cho dãy số (un ), được xác định 
. Số hạng tổng quát un của

un +1 − un = 2n −1
dãy số là số hạng nào dưới đây?
A. un = 2 + (n −1) .

B. un = 2 + n 2 .

C. un = 2 + (n + 1) .

D. un = 2 − (n −1) .

2

2

2

Lời giải. Kiểm tra u1 = 2 ta loại các đáp án B và C. Ta có u2 = u1 + 2.1−1 = 3.
Xét đáp án A: un = 2 + ( n −1) 
→ u2 = 3 
→ Chọn A.
2

2

Hoặc kiểm tra: un+1 − un = n 2 − ( n −1) = 2n −1.
2

→ u2 = 1 
→ loại D. Hoặc kiểm tra:
Xét đáp án D: un = 2 − ( n −1) 
2

un+1 − un = ( n −1) − n 2 = −2n + 1 =
/ 2 n −1 .

u1 = 1
Câu 21. Cho dãy số (un ), được xác định 
. Số hạng tổng quát un của dãy

un +1 = un + n 2

số là số hạng nào dưới đây?
n (n + 1)(2 n + 1)
n (n −1)(2n + 2)
A. un = 1 +
.
B. un = 1 +
.
6
6
n (n −1)(2n −1)
n (n + 1)(2n − 2)
C. un = 1 +
.
D. un = 1 +
.
6
6
Lời giải. Kiểm tra u1 = 1 ta loại đáp án A. Ta có u2 = u1 + 12 = 2.

n(n −1)(2n + 2)
2.1.6

→ u2 = 1 +
=3=
/ 2 
→ B loại.
6
6
n(n −1)(2n −1)
2.1.3
Xét đáp án C: un = un = 1 +

→ u2 = 1 +
= 2 
→ Chọn C.
6
6
n(n + 1)(2n − 2)
2.3.2
→ u2 = 1 +
=3=
/ 2 
→ D loại.
. 
Xét đáp án D: un = 1 +
6
6

Xét đáp án B: un = 1 +


u1 = −2

Câu 22. Cho dãy số (un ), được xác định 
1 . Số hạng tổng quát un của
un +1 = −2 −
un

dãy số là số hạng nào dưới đây?
−n + 1
n +1
n +1
n
A. un =
. B. un =
.
C. un = −
.
D. un = −
.
n +1
n
n
n
1
3
Lời giải. Kiểm tra u1 = −2 ta loại các đáp án A, B. Ta có u2 = −2 − = − .
u1
2
n +1
3

→ u2 = − 
→ Chọn C.
n
2
n
2

→ u2 = − 
→ D loại.
Xét đáp án D. un = −
n +1
3
u1 = 1
Câu 23. Cho dãy số (un ), được xác định 
. Số hạng tổng quát un của

un +1 = un + (−1)2 n

dãy số là số hạng nào dưới đây?
Xét đáp án C: un = −

A. un = 1 + n.

B. un = 1 − n.

C. un = 1 + (−1) .
2n

D. un = n.

Lời giải. Kiểm tra u1 = 1 ta loại đáp án A, B và C nên chọn D.
Câu 24. Cho dãy số (un ) có số hạng tổng quát là un = 2 (3n ) với n ∈ ℕ * . Công thức
truy hồi của dãy số đó là:
u1 = 6
A. 
.

un = 6un−1 , n > 1

u1 = 3
C. 
.

un = 3un−1 , n > 1

u1 = 6
B. 
.

un = 3un−1 , n > 1
u1 = 3
D. 
.

un = 6un−1 , n > 1

Lời giải. Vì u1 = 2.31 = 6 nên ta loại các đáp án C và D. Ta có u2 = 2.32 = 18.

u1 = 6
Xét đáp án A: 

→ u2 = 6u1 = 6.6 = 36 
→ A loại.

un = 6un−1 , n > 1
u1 = 6
Xét đáp án B: 

→ u2 = 3u1 = 3.6 = 18 
→ chọn B.

un = 3un−1 , n > 1
a1 = 3
Câu 25. Cho dãy số (an ), được xác định 
. Mệnh đề nào sau đây sai?

an +1 = 1 an , n ≥ 1
2

93
3
A. a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = .
B. a10 =
.
16
512
9
3
C. an +1 + an = n .
D. an = n .
2
2
u
u
u
u
u
u
3
Lời giải. Ta có a1 = 3; a2 = 1 ; a3 = 2 = 12 ; a4 = 3 = 13 ,... 
→ un = n1−1 = n−1 nên
2
2
2
2
2
2
2
suy ra đáp án D sai. Chọn D.
Xét đáp án A:


5

1
1−  
 2 

 1 1
1
1
93
=

→ A đúng.
a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 31 + + 2 + 3 + 4  = 3.
 2 2
1
2
2 
16
1−
2
3
3
Xét đáp án B: a10 = 9 =

→ B đúng.
2
512
3
3
3 + 3.2
9
= n 
→ C đúng.
Xét đáp án C. an +1 + an = n + n−1 =
n
2
2
2
2

Vấn đề 2. TÍNH TĂNG GIẢM V> BỊ CHẶN CỦA DÃY SỐ
Câu 26. Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?
1 1
1 1
A. 1; 1; 1; 1; 1; 1;⋯
B . 1; − ; ; − ;
;⋯
2 4
8 16
1 1 1 1
C. 1; 3; 5; 7; 9;⋯
D. 1; ; ; ;
;⋯
2 4 8 16
Lời giải. Xét đáp án A: 1; 1; 1; 1; 1; 1;⋯ đây là dãy hằng nên không tăng không giảm.
1 1
1 1
;⋯ 
Xét đáp án B: 1; − ; ; − ;
→ u1 > u2 < u3 
→ loại B.
2 4
8 16
Xét đáp án C: 1; 3; 5; 7; 9;⋯ 
→ un < un +1 , n ∈ ℕ* 
→ Chọn C.
Xét đáp án D: 1;

1 1 1 1
→ u1 > u2 > u3 …> un >… 
→ loại D.
; ; ;
;⋯ 
2 4 8 16

Câu 27. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào là dãy số
tăng?

n +5
2n − 1
.
D. un =
.
n +1
3n + 1
1 1
Lời giải. Vì 2 n ; n là các dãy dương và tăng nên n ; là các dãy giảm, do đó loại các
2 n
đáp án A và B.

u1 = 3
n+5

2
Xét đáp án C: un =

→ 

→ u1 > u2 
→ loại C.

3n + 1
u = 7
 2 6
 1
2 n −1
3
1 
Xét đáp án D: un =
= 2−
⇒ un+1 − un = 3

→ Chọn D.
 > 0 

 n + 1 n + 2 
n +1
n +1
A. un =

1
.
2n

1
B. un = .
n

C. un =

Câu 28. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào là dãy số
tăng?
A. un =

2
.
3n

3
B. un = .
n

C. un = 2 n.

D. un = (−2 ) .
n

Lời giải. Xét đáp án C: un = 2n 
→ un+1 − un = 2n +1 − 2n = 2n > 0 
→ Chọn C.


Vì 2 n ; n là các dãy dương và tăng nên

1 1
; là các dãy giảm, do đó loại các đáp án A
2n n

và B.

u2 = 4
n
Xét đáp án D: un = (−2) 
→ 

→ u2 > u3 
→ loại D.
u3 = −8
Câu 29. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào là dãy số
giảm?
A. un =

1
.
2n

B. un =

3n −1
.
n +1

Lời giải. Vì 2 n là dãy dương và tăng nên

C. un = n 2 .

D. un = n + 2.

1
là dãy giảm 
→ Chọn A.
2n

u1 = 1

3n −1
Xét B: un =

→ 

→ u1 < u2 
→ loại B. Hoặc
u2 = 5
n +1

3
3n + 2 3n −1
4

=
> 0 nên (un ) là dãy tăng.
un+1 − un =
n+2
n + 1 (n + 1)(n + 2)
2

Xét C: un = n 2 
→ un +1 − un = (n + 1) − n 2 = 2n + 1 > 0 
→ loại C.
Xét D: un = n + 2 
→ un +1 − un = n + 3 − n + 2 =

1
n+3 + n+2

> 0 
→ loại D.

Câu 30. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào là dãy số
giảm?

n2 +1
.
n

A. un = sin n.

B. un =

C. un = n − n −1.

D. un = (−1) .(2 n + 1).
n


1
1
Lời giải. A. un = sin n ⇒ un +1 − un = 2 cos n +  sin có thể dương hoặc âm phụ thuộc

2
2
n nên đáp án A sai. Hoặc dễ thấy sin n có dấu thay đổi trên ℕ * nên dãy sin n không
tăng, không giảm.
n2 +1
1
1
1 n 2 + n −1
B. un =
= n + ⇒ un +1 − un = 1 +
− =
> 0 nên dãy đã cho tăng
n
n
n +1 n
n (n + 1)

nên B sai.
C. un = n − n −1 =

1
n + n +1

, dãy

n + n −1 > 0 là dãy tăng nên suy ra un

giảm. Chọn C.
D. un = (−1) (2 n + 1) là dãy thay dấu nên không tăng không giảm.
n

Cách trắc nghiệm.
A. un = sin n có dấu thay đổi trên ℕ * nên dãy này không tăng không giảm.
n = 1 → u1 = 2

n2 +1
n2 +1
B. un =

→ u1 < u2 
→ un =
, ta có 
không giảm.

5
n = 2 → u2 =
n
n

2
n = 1 → u1 = 1

→ u1 > u2 nên dự đoán dãy này giảm.
C. un = n − n −1 , ta có 

n = 2 → u2 = 2 −1D. un = (−1) (2 n + 1) là dãy thay dấu nên không tăng không giảm.
n

Cách CASIO.
n

Các dãy sin n; (−1) (2 n + 1) có dấu thay đổi trên ℕ * nên các dãy này không tăng
không giảm nên loại các đáp án A, D.
Còn lại các đáp án B, C ta chỉ cần kiểm tra một đáp án bằng chức năng TABLE.
X 2 +1
Chẳng hạn kiểm tra đáp án B, ta vào chức năng TABLE nhập F ( X ) =
với
X
thiết lập Start = 1, End = 10, Step = 1.
Nếu thấy cột F ( X ) các giá trị tăng thì loại B và chọn C, nếu ngược lại nếu thấy cột

F ( X ) các giá trị giảm dần thị chọn B và loại C.
Câu 31. Mệnh đề nào sau đây đúng?
1
n
A. Dãy số un = − 2 là dãy tăng.
B. Dãy số un = (−1) ( 2n + 1) là dãy giảm.
n
n −1
1
C. Dãu số un =
là dãy giảm.
D. Dãy số un = 2n + cos là dãy tăng.
n
n +1
1
1
1
Lời giải. Xét đáp án A: un = − 2 
→ un +1 − un =
− < 0 
→ loại A.
n
n +1 n
n

Xét đáp án B: un = (−1) ( 2n + 1) là dãy có dấu thay đổi nên không giảm nên loại B.

 1
n −1
2
1 
= 1−

→ un+1 − un = 2 

> 0 
→ loại C.
 n + 1 n + 2 
n +1
n +1

1
1 
1
→ un+1 − un =  2 − cos
> 0 nên Chọn D.
Xét đáp án D: un = 2n + cos 
 + cosn
n +1
n+2
Xét đáp án C: un =

Câu 32. Mệnh đề nào sau đây sai?
1− n
A. Dãy số un =
là dãy giảm.
n
n
 1
C. Dãy số un = 1 +  là dãy giảm.
 n 
Lời giải. Xét A: un =

1− n
n

=

1
n

B. Dãy số un = 2n 2 − 5 là dãy tăng.
D. Dãy số un = n + sin 2 n là dãy tăng.

− n 
→ un +1 − un =

1
n +11
n

+ n − n + 1 < 0 nên

dãy (un ) là dãy giảm nên C đúng.
Xét đáp án B: un = 2n 2 − 5 là dãy tăng vì n 2 là dãy tăng nên B đúng. Hoặc

un+1 − un = 2 (2n + 1) > 0 nên (un ) là dãy tăng.
n

n

n

 1
 n + 1
u
n + 2  n + 2 
> 0 
→ n +1 =
→ (un ) là dãy
.
Xét đáp án C: un = 1 +  = 
 > 1 
 n 
 n 
un
n + 1  n 
tăng nên Chọn C.
→ un+1 − un = (1− sin 2 ( n + 1)) + sin 2 n > 0 nên D đúng.
Xét đáp án D: un = n + sin 2 n 
Câu 33. Cho dãy số (un ) , biết un =

3n −1
. Dãy số (un ) bị chặn trên bởi số nào dưới
3n + 1

đây?
A.

1
.
3

B. 1.

C.

1
.
2

D. 0.


3n −1
2
5 1 1
= 1−
< 1. Mặt khác: u2 = > > > 0 nên suy ra
3n + 1
3n + 1
7 2 2

Lời giải. Ta có un =

dãy (un ) bị chặn trên bởi số 1. Chọn B.
Câu 34. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào bị chặn
trên?
A. un = n 2 .

B. un = 2 n.

1
C. un = .
n

D. un = n + 1.

Lời giải. Các dãy số n 2 ; 2 n ; n + 1 là các dãy tăng đến vô hạn khi n tăng lên vô hạn
nên chúng không bị chặn trên (có thể dùng chức năng TABLE của MTCT để kiểm
tra). Chọn C.
1
Nhận xét: un = ≤ 1 với mọi n ∈ ℕ* nên dãy (un ) bị chặn trên bởi 1.
n
Câu 35. Cho dãy số (un ) , biết un = cos n + sin n. Dãy số (un ) bị chặn trên bởi số nào
dưới đây?
A. 0.
C.

B. 1.
D. Không bị chặn trên.

2.

Lời giải. Ta có un 
→ u1 = sin1 + cos1 > 1 > 0 nên loại các đáp án A và B (dùng
MTCT

TABLE của MTCT để kiểm tra, chỉ cần 1 số hạn nào đó của dãy số lớn hơn α thì dãy
số đó không thể bị chặn trên bởi α. )

π
→ Chọn C.
Ta có un = cos n + sin n = 2 sin  n +  ≤ 2 

4
Câu 36. Cho dãy số (un ) , biết un = sin n − cos n. Dãy số (un ) bị chặn dưới bởi số nào
dưới đây?
A. 0.

B. −1.

C. − 2.

D. Không bị chặn dưới.

→ u5 = sin 5 − cos 5 < −1 < 0 
→ loại A và B (dùng TABLE của
Lời giải. un 
MTCT

MTCT để kiểm tra, chỉ cần có một số hạng nào đó của dãy số nhỏ hơn α thì dãy số đó
không thể bị chặn dưới với số α. )

π
→ Chọn C.
Ta có un = 2 sin n −  ≥ − 2 

4
Câu 37. Cho dãy số (un ) , biết un = 3 cos n − sin n. Dãy số (un ) bị chặn dưới và chặn
trên lần lượt bởi các số m và M nào dưới đây?
A. m = −2; M = 2.
C. m = − 3 + 1; M = 3 −1.
Lời giải. un 
→ u1 > 3 −1 >
MTCT (TABLE )

1
B. m = − ; M = 3 + 1.
2
1
1
D. m = − ; M = .
2
2
1

→ loại C và D.
2

1
MTCT (TABLE )
un 
→ u4 < − 
→ loại B. Vậy Chọn A.
2
 3


1
π
→−2 ≤ un ≤ 2.
Nhận xét: un = 2  sin n − cos n = 2sin n −  2
6
 2Câu 38. Cho dãy số (un ), biết un = (−1) .52 n +5. Mệnh đề nào sau đây đúng?
n

A. Dãy số (un ) bị chặn trên và không bị chặn dưới.
B. Dãy số (un ) bị chặn dưới và không bị chặn trên.
C. Dãy số (un ) bị chặn.
D. Dãy số (un ) không bị chặn.
Lời giải. Nếu n chẵn thì un = 52 n +1 > 0 tăng lên vô hạn (dương vô cùng) khi n tăng
lên vô hạn nên dãy (un ) không bị chặn trên.
Nếu n lẻ thì un = −52 n +1 < 0 giảm xuống vô hạn (âm vô cùng) khi n tăng lên vô hạn
nên dãy (un ) không bị chặn dưới.
Vậy dãy số đã cho không bị chặn. Chọn D.
1
1
1
Câu 39. Cho dãy số (un ), với un =
+
+ ... +
, ∀n = 1; 2; 3⋯. Mệnh đề nào
n (n + 3)
1.4 2.5
sau đây đúng?
A. Dãy số (un ) bị chặn trên và không bị chặn dưới.
B. Dãy số (un ) bị chặn dưới và không bị chặn trên.
C. Dãy số (un ) bị chặn.
D. Dãy số (un ) không bị chặn.
Lời

giải.

Taun > 0 
→ (un )

bị

chặn

dưới

bởi

0.

Mặt

khác

1
1
1
1
<
= −
(k ∈ ℕ* ) nên suy ra:
k (k + 3) k ( k + 1) k k + 1
un <

1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
+
+
+⋯+
= 1− + − + − + ⋯ + −
= 1−
<1
1.2 2.3 3.4
n (n + 1)
2 2 3 2 4
n n +1
n +1

nên dãy (un ) bị chặn trên, do đó dãy (un ) bị chặn. Chọn C.
Câu 40. Cho dãy số (un ), với un =

1
1
1
+ + ... + 2 , ∀n = 2; 3; 4;⋯. Mệnh đề nào sau
n
22 32

đây đúng?
A. Dãy số (un ) bị chặn trên và không bị chặn dưới.
B. Dãy số (un ) bị chặn dưới và không bị chặn trên.
C. Dãy số (un ) bị chặn.
D. Dãy số (un ) không bị chặn.
Lời

giải.

Taun > 0 
→ (un )

bị

chặn

dưới

bởi

0.

Mặt

khác

1
1
1
1
<
=
− (k ∈ ℕ* , k ≥ 2) nên suy ra:
2
k
(k −1) k k −1 k
un <

1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
+
+
+⋯+
= 1− + − + − + ⋯ + −
= 1−
<1
n (n + 1)
2 2 3 2 4
n n +1
n +1
1.2 2.3 3.4

nên dãy (un ) bị chặn trên, do đó dãy (un ) bị chặn. Chọn C.
Câu 41. Trong các dãy số (un ) sau đây, dãy số nào là dãy số bị chặn?


A. un = n 2 + 1.

1
B. un = n + .
n

C. un = 2 n + 1.

D. un =

n
.
n +1

Lời giải. Các dãy số n 2 ; n; 2n dương và tăng lên vô hạn (dương vô cùng) khi n tăng
lên vô hạn, nên các dãy

1
n 2 + 1; n + ; 2n + 1 cũng tăng lên vô hạn (dương vô cùng),
n

suy ra các dãy này không bị chặn trên, do đó chúng không bị chặn. Chọn D.
n
1
Nhận xét: 0 < un =
= 1−
< 1.
n +1
n +1
Câu 42. Trong các dãy số (un ) cho bởi số hạng tổng quát un sau, dãy số nào bị chặn?

1
.
B. un = 3n.
C. un = n + 1.
D. un = n 2 .
2n
Lời giải. Các dãy số n 2 ; n; 3n dương và tăng lên vô hạn (dương vô cùng) khi n tăng
A. un =

lên vô hạn nên các dãy n 2 ; n + 1; 3n cũng tăng lên vô hạn (dương vô cùng), suy ra các
dãy này không bị chặn trên, do đó chúng không bị chặn. Chọn A.
1
1
Nhận xét: 0 < un = n ≤ .
2
2
u1 = 6
Câu 43. Cho dãy số (un ), xác định bởi 
. Mệnh đề nào sau đây

un +1 = 6 + un , ∀n ∈ ℕ *

đúng?
5
A. 6 ≤ un < .
B. 6 ≤ un < 3.
2
C. 6 ≤ un < 2.
D. 6 ≤ un ≤ 2 3.
Lời giải. Ta có u2 = 12 > 3 >

5
> 2 nên loại các đáp án A, B, C. Chọn D.
2

Nhận xét: Ta có

u1 = 6
u1 = 6
u1 = 6

→ 

→ un ≥ 0 
→ 

→ un ≥ 6.

un+1 = 6 + un
un+1 ≥ 0
un +1 = 6 + un ≥ 6


Ta chứng minh quy nạp un ≤ 2 3.

u1 ≤ 2 3; uk ≤ 2 3 
→ uk +1 = 6 + uk +1 ≤ 6 + 2 3 < 6 + 6 = 2 3.
Câu 44. Cho dãy số (un ), với un = sin

π
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
n +1
π
A. Số hạng thứ n + 1 của dãy là un +1 = sin
.
n +1
B. Dãy số (un ) là dãy số bị chặn.
C. Dãy số (un ) là một dãy số tăng.
D. Dãy số (un ) không tăng không giảm.

Lời giải. un = sin

π
π
π

→ un+1 = sin
= sin

→ A sai.
n +1
n+2
(n + 1) + 1

π

→ −1 ≤ un ≤ 1 
→ B đúng. Chọn B.
n +1

π
π
π
π
π
un+1 − un = sin
− sin
< 0 0 <
<
≤  
→ C, D sai.


n+2
n +1
n + 2 n +1 2 

un = sin


Câu 45. Cho dãy số (un ), với un = (−1) . Mệnh đề nào sau đây đúng?
n

A. Dãy số (un ) là dãy số tăng.

B. Dãy số (un ) là dãy số giảm.

C. Dãy số (un ) là dãy số bị chặn.

D. Dãy số (un ) là dãy số không bị chặn.

Lời giải. un = (−1) là dãy thay dấu nên không tăng, không giảm 
→ A, B sai.
n

→−1 ≤ un ≤ 1 
→ C đúng. Chọn C.
Tập giá trị của dãy un = (−1) là {−1;1} 
n


Baøi 03
CAÁP SOÁ COÄNG
I – ĐỊNH NGHĨA
Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai,
mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đỗi d .
Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.
Nếu (un ) là cấp số cộng với công sai d , ta có công thức truy hồi

un +1 = un + d với n ∈ ℕ * .
Đặc biệt khi d = 0 thì cấp số cộng là một dãy số không đỗi (tất cả các số hạng đều
bằng nhau).

II – SỐ HẠNG TỔNG QUÁT

Định lí 1
Nếu cấp số cộng (un ) có số hạng đầu u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un
được xác định bởi công thức:

un = u1 + (n −1) d với n ≥ 2.
III – TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG

Định lí 2
Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) đều là trung bình
cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là

uk =

uk −1 + uk +1
với k ≥ 2.
2

IV – TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG
Định lí 3
Cho cấp số cộng (un ). Đặt S n = u1 + u2 + u3 + ... + un . Khi đó

Sn =

n (u1 + un )
.
2

Chú ý: Vì un = u1 + (n −1) d nên công thức trên có thể viết lại là S n = nu1 +

n (n −1)
2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?
A. 1 ; −3; −7; −11; −15;⋯
B. 1; −3; −6; −9; −12;⋯
C. 1; −2; −4; −6; −8;⋯

D. 1; −3; −5; −7; −9;⋯

Lời giải. Ta lần lượt kiểm tra: u2 − u1 = u3 − u2 = u4 − u3 = ⋯?
Xét đáp án A: 1; −3; −7; −11; −15;⋯ 
→ u2 − u1 = u3 − u2 = u4 − u3 = ⋯ 
→ Chọn A.
Xét đáp án B: 1; −3; −6; −9; −12;⋯ 
→ u2 − u1 = −4 =
/ −3 = u3 − u2 
→ loại B.

d.


Xét đáp án C: 1; −2; −4; −6; −8;⋯ 
→ u2 − u1 = −3 =
/ −2 = u3 − u2 
→ loại C.

→ u2 − u1 = −4 =
/ −2 = u3 − u2 
→ loại D.
Xét đáp án D: 1; −3; −5; −7; −9;⋯ 
Câu 2. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số cộng?
2 1 1 2 4
A. − ; − ;0; ; ;1; ....
B. 15 2;12 2;9 2;6 2;....
3 3 3 3 3
C.

4 7 9 11
;1; ; ; ;....
5 5 5 5

D.

1 2 3
4 3 5
;
; 3;
;
;...
3
3 3
3

Lời giải. Chỉ cần tồn tại hai cặp số hạng liên tiếp của dãy số có hiệu khác nhau:
um+1 − um =
/ uk +1 − uk thì ta kết luận ngay dãy số đó không phải là cấp số cộng.

2 1 1 2 4
1
Xét đáp án A: − ; − ;0; ; ;1; .... 
→ loại A.
→ = u2 − u1 = u3 − u2 = u4 − u3 = ⋯ 
3 3 3 3 3
3
Xét đáp án B:
15 2;12 2;9 2;6 2;.... 
→−3 3 = u2 − u1 = u3 − u2 = u4 − u3 = ⋯ 
→ loại B.
Xét đáp án C:

2
4 7 9 11
1
→ Chọn C.
;1; ; ; ;.... 
→ = u2 − u1 =
/ u3 − u2 = 
5 5 5 5
5
5

1 2 3
4 3 5
3

= u2 − u1 = u3 − u2 = u4 − u3 
→ loại D.
;
; 3;
;
;... 
3
3
3 3
3
1
1
3
Câu 3. Cho dãy số ;0; − ; −1; − ;..... là cấp số cộng với:
2
2
2
1
1
A. Số hạng đầu tiên là , công sai là .
2
2
1
1
B. Số hạng đầu tiên là , công sai là − .
2
2
1
C. Số hạng đầu tiên là 0 , công sai là .
2
1
D. Số hạng đầu tiên là 0 , công sai là − .
2
Lời giải: Nếu dãy số (un ) là một cấp số cộng thị công sai d của nó là hiệu của một

Xét đáp án D:

cặp số hạng liên tiếp bất kì (số hạng sau trừ cho số hạng trước) của dãy số đó.

u1 = 1
1
1
3

2
→ 

→ Chọn B.
Ta có ;0; − ; −1; − ;..... là cấp số cộng 

1
2
2
2
u2 − u1 = − = d
2

1
1
Câu 4. Cho cấp số cộng có số hạng đầu u1 = − , công sai d = . Năm số hạng liên
2
2
tiếp đầu tiên của cấp số này là:
1
1
1 1 1
1 3 5
1 1 3
A. − ;0;1; ;1. B. − ;0; ;0; .
C. ;1; ;2; .
D. − ;0; ;1; .
2
2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1
1
n
Lời giải: Ta dùng công thức tổng quát un = u1 + (n −1) d = − + (n −1) = −1 + , hoặc
2
2
2
1
un+1 = un + d = un + để tính các số hạng của một cấp số cộng.
2



u1 = − 1

2

u
u
=
+d = 0
2
1


1
1
1

Ta có u1 = − ; d = 
→ u3 − u2 + d = 
→ Chọn D.

2
2
2

u4 = u3 + d = 1

u5 = u4 + d = 3

2
Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính:
1
Nhập: X = X + (nhập X = X + d ).
2
1
Bấm CALC: nhập − (nhập u1 ).
2
Để tính 5 số hạng đầu ta bấm dấu “=” liên tiếp để ra kết quả 4 lần nữa!
Câu 5. Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số
hạng.
A. 7; 12; 17,
B. 6; 10; 14.
C. 8; 13; 18.
D. 6; 12; 18.
Lời giải. Giữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có
một cấp số cộng có 5 số hạng với u1 = 2; u5 = 22; ta cần tìm u2 , u3 , u4 .
u2 = u1 + d = 7

u5 − u1 22 − 2
=
= 5 
→ u3 = u1 + 2d = 12 
→ Chọn A.
Ta có u5 = u1 + 4d ⇔ d =

4
4
u4 = u1 + 3d = 17
Câu 6. Cho hai số −3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó
tạo thành cấp số cộng có công sai d = 2. Tìm n.
A. n = 12.

B. n = 13.

C. n = 14.

D. n = 15.

Lời giải. Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có n + 2 số hạng với
u1 = −3, un+ 2 = 23.
Khi đó un+ 2 = u1 + (n + 1) d ⇔ n + 1 =

un+ 2 − u1 23 − (−3)
=
= 13 ⇔ n = 12 
→ Chọn A.
d
2

Câu 7. Cho các số −4; 1; 6; x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tìm x .
A. x = 7.

B. x = 10.

C. x = 11.

D. x = 12.

Lời giải. Vì các số −4; 1; 6; x theo thứ tự u1 , u2 , u3 , u4 lập thành cấp số cộng nên

u4 − u3 = u3 − u2 
→ x − 6 = 6 −1 ⇔ x = 11 
→ Chọn C.
Câu 8. Biết các số C n1 ; C n2 ; C n3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n > 3. Tìm n.
A. n = 5.

B. n = 7.

C. n = 9.

D. n = 11.

Lời giải. Ba số C ; C ; C theo thứ tự u1 , u2 , u3 lập thành cấp số cộng nên
1
n

2
n

3
n

u1 + u3 = 2u2 ⇔ Cn1 + Cn3 = 2Cn2 (n ≥ 3) ⇔ n +

(n − 2)(n −1) n

= 2.

(n −1) n

6
2

n
=
2
n 2 − 3n + 2
⇔ 1+
= n −1 ⇔ n 2 − 9n + 14 ⇔ 
⇔ n = 7 ( n ≥ 3). Chọn B.
n = 7
6


Nhận xét: Nếu uk −1 , uk , uk +1 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì ta có

uk −1 + uk +1 = 2uk .


Câu 9. Nếu các số 5 + m; 7 + 2m; 17 + m theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì m
bằng bao nhiêu?
A. m = 2.

B. m = 3.

C. m = 4.

D. m = 5.

Lời giải. Ba số 5 + m; 7 + 2m; 17 + m theo thứ tự u1 , u2 , u3 lập thành cấp số cộng nên

u1 + u3 = 2u2 ⇔ (5 + m) + (17 + m) = 2 (7 + 2m) ⇔ m = 4 
→ Chọn C.
Nhận xét: Ta có thể dùng tính chất u3 − u2 = u2 = u1 .
Câu 10. Với giá trị nào của x và y thì các số −7; x ; 11; y theo thứ tự đó lập thành
một cấp số công?
A. x = 1; y = 21.

B. x = 2; y = 20.

C. x = 3; y −19.

D. x = 4; y = 18.

Lời giải. Bốn số −7; x ; 11; y theo thứ tự u1 , u2 , u3 , u4 lập thành cấp số cộng nên

u4 − u3 = u3 − u2
 y −11 = 11− x  x + y = 22
 x = 2
⇔ 
⇔
⇔ 

→ Chọn B.

u4 − u3 = u2 − u1
 y −11 = x + 7
 x − y = −18  y = 20
Câu 11. Cho cấp số cộng (un ) có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17; ⋯ . Tìm số
hạng tổng quát un của cấp số cộng.
A. un = 5n + 1.

B. un = 5n −1.

C. un = 4 n + 1.

D. un = 4 n −1.

Lời giải. Các số 5; 9; 13; 17; ⋯ theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (un ) nên

u1 = 5
CTTQ

→ un = u1 + (n −1) d = 5 + 4 (n −1) = 4n + 1 
→ Chọn C.

d = u2 − u1 = 4
1
Câu 12. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = −3 và d = . Khẳng định nào sau đây đúng?
2
1
1
A. un = −3 + (n + 1).
B. un = −3 + n −1.
2
2
1
1
C. un = −3 + (n −1).
D. un = −3 + (n −1).
2
4
u1 = −3
1
CTTQ
Lời giải. Ta có 

→ un = u1 + ( n −1) d = −3 + (n −1) 
→ Chọn C.

d = 1
2

2
Câu 13. Cho cấp số cộng (un ) có u3 = 15 và d = −2 . Tìm un .

3
3
A. un = −2n + 21. B. un = − n + 12.
C. un = −3n −17.
D. un = n 2 − 4.
2
2
15 = u3 = u1 + 2d
u1 = 19
Lời giải. Ta có 
⇔
→ un = u1 + (n −1) d = −2n + 21. Chọn A.
d = −2
d = −2
Câu 14. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?
7
A. un = 7 − 3n.
B. un = 7 − 3n.
C. un = .
D. un = 7.3n.
3n
Lời giải. Dãy (un ) là cấp số cộng ⇔ un = an + b ( a, b là hằng số). Chọn A.
Câu 15. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?
π
n
A. un = (−1) (2n + 1).
B. un = sin .
n
u1 = 1
u1 = 1
C. 
.
D. 
.
un = un −1 −1
un = 2un−1


Lời giải. Dãy (un ) là một cấp số cộng ⇔ un = un−1 + d ( d là hằng số). Chọn C.
Câu 16. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?
A. un = −4 n + 9. B. un = −2n + 19.
C. un = −2n − 21.
D. un = −2 n + 15.
Lời giải. Dãy số un = −2n + 15 không có dạng an + b nên có không phải là cấp số cộng.
Chọn D.
Câu 17. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = −5 và d = 3. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp
số cộng?
A. Thứ 15.
B. Thứ 20.
C. Thứ 35.
D. Thứ 36.
u = −5 n↔un =100
Lời giải.  1
→100 = un = u1 + (n −1) d = 3n − 8 ⇔ n = 36 
→ Chọn D.
d = 3
Câu 18. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = −5 và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. u15 = 34.

B. u15 = 45.

C. u13 = 31.
D. u10 = 35.
u15 = 37

u = −5
Lời giải.  1

→ un = 3n − 8 
→ u13 = 31 
→ Chọn C.
d = 3
u = 22
 10
Câu 19. Một cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu là 5, số hạng thứ tám là 40. Khi
đó công sai d của cấp số cộng đó là bao nhiêu?
A. d = 4.
B. d = 5.
C. d = 6.
u1 = 5

→ d = 5 
→ Chọn B.
Lời giải. 
40 = u8 = u1 + 7d

D. d = 7.

Câu 20. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 4 và d = −5. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên
của cấp số cộng.
A. S100 = 24350.

B. S100 = −24350.

n ( n −1)

C. S100 = −24600.

D. S100 = 24600.

100.99
d = −24350 
→ Chọn B.
2
1
1
Câu 21. Cho cấp số cộng (un ) có u1 =
và d = − . Gọi S5 là tổng 5 số hạng đầu
4
4
tiên của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?
5
4
5
4
A. S5 = − .
B. S5 = .
C. S5 = .
D. S5 = − .
4
4
5
5

u1 = 1
 1
5.4
1
5

4

→ S5 = 5u1 +
→ Chọn A.
Lời giải. 
d = 5. + 10.−  = − 

 4 
1
2
4
4
d = −
5

Lời giải. Sn = nu1 +

2

d 
→ S100 = 100u1 +

Câu 22. Số hạng tổng quát của một cấp số cộng là un = 3n + 4 với n ∈ ℕ * . Gọi S n là
tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. S n =

3n − 1
.
2

B. S n =

7 (3n −1)
2

.

C. S n =

u = a + b
.
Lời giải. Câp số cộng un = an + b 
→  1
d = a

3n 2 + 5n
.
2

D. S n =

3n 2 + 11n
.
2


3(n 2 − n) 3n 2 + 11n
n ( n −1)
u1 = 7
un = 3n + 4 → 
d = 7n +
. Chọn D.
→ Sn = nu1 +
=
d = 3
2
2
2
Câu 23. Xét các số nguyên dương chia hết cho 3. Tổng số 50 số nguyên dương đầu
tiên đó bằng:
A. 7650.
B. 7500.
C. 3900.
D. 3825.
*
Lời giải. Số nguyên dương chia hết cho 3 có dạng 3n ( n ∈ ℕ ) nên chúng lập thành

u1 = 3
50
cấp số cộng un = 3n 
→ 

→ S50 = (u1 + u50 ) = 3825 
→ Chọn D.
u50 = 150
2
n (n −1)
n
Chú ý: S n = (u1 + un ) = nu1 +
d.
2
2
Câu 24. Cho cấp số cộng (un ) có d = −2  và S8 = 72. Tìm số hạng đầu tiên u1 .
A. u1 = 16.

B. u1 = −16.     

C. u1 =

1
.
16

D. u1 = −

1
.   
16

d = −2

Lời giải. 

→ 72 = 8u1 + 28.(−2) ⇔ u1 = 16 
→ Chọn A.

72 = S8 = 8u1 + 8.7 d

2
Câu 25. Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của n số hạng đầu là
561. Khi đó số hạng thứ n của cấp số cộng đó là un có giá trị là bao nhiêu?
A. un = 57.
B. un = 61.
C. un = 65.
D. un = 69.
u1 = 1, d = 4

n2 − n


=
+
Lời giải. 
561
.4 ⇔ 2n 2 − n − 561 = 0 ⇔ n = 17.
n
561 = S = nu + n (n −1) d
2
1
n

2
un = u17 = u1 + 16d = 1 + 16.4 = 65 
→ Chọn C.
Câu 26. Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và
số hạng thứ mười hai bằng 23. Khi đó công sai d của cấp số cộng đã cho là bao nhiêu?
A. d = 2.

B. d = 3.
C. d = 4.
D. d = 5.
u1 = 1
u1 + 11d = 23


u12 = 23
Lời giải. 

→ 12
⇔ 

→ Chọn A.
23 − u1
=2
 (u1 + u12 ) = 144 d =
S12 = 144
11
2

Câu 27. Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là S n =

3n 2 −19 n
với n ∈ ℕ * .
4

Tìm số hạng đầu tiên u1 và công sai d của cấp số cộng đã cho.

1
3
A. u1 = 2; d = − .
B. u1 = −4; d = .
2
2
3
5
1
C. u1 = − ; d = −2.
D. u1 = ; d = .
2
2
2

3n 2 −19n 3 2 19
n2 − n
d
d
d = n 2 + u1 −  n
Lời giải. Ta có
= n − n = S n = nu1 +


4
4
4
2
2
2
 d 3
u1 = −4
 =

 2 4
⇔
⇔ 
3 . Chọn B.

d
19 d =
u1 − = −

2
2
4



Câu 28. Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là S n = n 2 + 4 n với n ∈ ℕ * . Tìm
số hạng tổng quát un của cấp số cộng đã cho.
A. un = 2 n + 3.

B. un = 3n + 2.

C. un = 5.3n −1.

n −1

8
D. un = 5. 
 5 

.

 d
 = 1


d
d
2
Lời giải. Ta có n 2 + 4n = S n = n 2 + u1 −  n ⇔ 



d
2
2
u1 − = 4
2

u = 5
⇔  1

→ un = 2n + 3 
→ Chọn A.
d = 2
Câu 29. Tính tổng S = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 + ... + (2n −1) − 2n với n ≥ 1 và n ∈ ℕ.
A. S = 0.

B. S = −1.

C. S = n.

D. S = −n.

Lời giải. Với mọi n ∈ ℕ thì (2n −1) − 2n = −1 .
*

Ta có S = (1 − 2) + (3 − 4) + (5 − 6) + ⋯ + ((2n −1) − 2n) . Do đó ta xem S là tổng của n số
hạng, mà mỗi số hạng đều bằng −1 nên S = −n. Chọn D.
Nhận xét: Ta có 1;3;5;⋯; 2n −1 và 2; 4;6;⋯; 2n là các cấp số cộng có n số hạng nên

S = (1 + 3 + 5 + ⋯ + 2n −1) − ( 2 + 4 + 6 + ⋯ + 2n)
n
n
= (1 + 2n −1) − ( 2 + 2n) = n 2 − ( n 2 + n) = −n.
2
2
Câu 30. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn u2 + u8 + u9 + u15 = 100. Tính tổng 16 số hạng
đầu tiên của cấp số cộng đã cho.
A. S16 = 100.
B. S16 = 200.

C. S16 = 300.

D. S16 = 400.

Lời giải. Ta có u2 + u8 + u9 + u15 = 100 ⇔ 4u1 + 30d = 100 ⇔ 2u1 + 15d = 50.

16
→ Chọn D.
(u1 + u16 ) = 8(2u1 + 15d ) = 8.50 = 400 
2
Câu 31. Cho cấp số cộng (un ) có u4 = −12 và u14 = 18. Tìm số hạng đầu tiên u1 và

Khi đó S16 =

công sai d của cấp số cộng đã cho.
A. u1 = −21; d = 3.

B. u1 = −20; d = −3.

C. u1 = −22; d = 3.

D. u1 = −21; d = −3.

−12 = u4 = u1 + 3d
u = −21
Lời giải. 

→  1

→ Chọn A.

18 = u14 = u1 + 13d
d = 3
Câu 32. Cho cấp số cộng (un ) có u2 = 2001 và u5 = 1995 . Khi đó u1001 bằng:
A. u1001 = 4005.

B. u1001 = 4003.

C. u1001 = 3.

D. u1001 = 1.

2001 = u2 = u1 + d
u = 2003
Lời giải. 
⇔  1

→ u1001 = u1 + 1000d = 3 
→ Chọn C.

1995 = u5 = u1 + 4d
d = −2
Câu 33. Cho cấp số cộng (un ) , biết: un = −1, un +1 = 8 . Tính công sai d cảu cấp số cộng
đó.
A. d = −9.

B. d = 7.

C. d = −7.

D. d = 9.

Lời giải. d = un +1 − un = 8 − (−1) = 9 
→ Chọn D.
Câu 34. Cho cấp số cộng (un ). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×