Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non

Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài :
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân.
Đây là bậc học nền tảng trong việc giáo dục nhân cách con người phát triển toàn
diện. Chính vì vậy, mục tiêu giáo dục mầm non nước ta hiện nay là “Giúp trẻ phát
triển thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ. Hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên
của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thông minh, ham hiểu
biết, thích khám phá tìm tòi, có một số kỹ năng sơ đẳng như quan sát, so sánh,
phân tích, tổng hợp và suy luận cần thiết để bước vào trường phổ thông …”
Vì trẻ lớp tôi đa số ở vùng nông thôn, cha mẹ chủ yếu làm nông nghiệp,
con em đưa đi học thì chỉ thích được viết chữ, ít quan tâm đến việc học toán hay
các môn học khác .
Vậy hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non là nội dung
quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non . Trong đó, quá trình
hình thành biểu tượng số lượng, con số và phép đếm phân biệt kích thước, hình
dạng, đo lường, định hướng trong không gian... cho trẻ mẫu giáo đóng vai trò to
lớn đối với sự phát triển các quá trình nhận thức cho trẻ, giúp trẻ nhận biết được
các dấu hiệu số lượng và mối quan hệ số lượng có trong các sự vật, hiện tượng
của thế giới xung quanh trẻ, hình thành ở trẻ biểu tượng về con số, mối quan hệ

giữa chúng và quy luật hình thành dãy số tự nhiên, hình thành ở trẻ những kỹ
năng nhận biết như: so sánh, đếm, thêm bớt chia số lượng…Ngoài ra giúp trẻ
làm quen với thế giới xung quanh, giải quyết được một số khó khăn trong cuộc
sống hằng ngày, rèn các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái
quát hóa …Đồng thời góp phần phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ diễn đạt dễ dàng
hơn.
Vì vậy giáo viên cần phải có một nguồn dự trữ thật đa dạng và phong phú
các bài tập ở đủ mọi hình thức, đủ mọi chủ đề của trẻ mầm non.
Bản thân tôi là một giáo viên tôi chọn đề tài này với mong muốn giúp trẻ
5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai làm quen với một số khái niệm sơ đẳng

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
1


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

về toán phải đi từ đơn giản đến phức tạp dần, phù hợp với lứa trình độ phát
triển của trẻ.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
a. Mục tiêu:
100% trẻ tại trường thực hiện tốt các trò chơi về toán học.
Trẻ hình thành về các biểu tượng toán
Phát triển khả năng , kĩ năng học toán cho trẻ như:
Tập hợp số lượng, số thứ tự và đếm:
Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
Các chữ số, số lượng và các số thứ tự trong phạm vi 10.
Gộp, tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
Xếp tương ứng:
Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
Tạo ra quy tắc sắp xếp.
Đo lường:
Đo dộ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
Đo độ dài các vật, so sánh diễn đạt kết quả đo.
Đo dung tích các vật, so sánh diễn đạt kết quả đo.
Hình dạng:
Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận
biết các hình đó trong thực tế.
Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau.
Định hướng trong không gian và định hướng thời gian:


Xác định vị trị đồ vật( phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, phía phải,
phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn bè khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
Gọi tên các thứ trong tuần.
Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách
con người phát triển toàn diện. Hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho
trẻ mầm non là nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
2


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

non. Hiệu quả của việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non
không chỉ phụ thuộc vào việc xây dựng vào hệ thống các biểu tượng toán học
cần hình thành cho trẻ, mà còn phụ thuộc vào phương pháp, biện pháp tổ chức
các hoạt động mà trọng tâm là các “tiết học toán” cho trẻ ở trường mầm non .
Hơn nữa nội dung, phương pháp, biện pháp hình thành các biểu tượng toán học
sơ đẳng cho trẻ mầm non phải phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của
trẻ, điều kiện kinh tế xã hội mà trẻ là thành viên.
b. Nhiệm vụ:
Biện pháp hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
phải góp phần thực hiện các nhiệm vụ sau:
Xây dựng tiết học phù hợp với môi trường học tập trung và ngoài lớp, phù
hợp với từng hoạt động của trẻ.
Xác định nội dung của môn học .
Nghiên cứu những phương pháp hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng
cho trẻ mầm non.
Nghiên cứu những thiết bị cần thiết cho việc hình thành các biểu tượng
toán sơ đẳng cho trẻ mầm non .
Nghiên cứu việc phát triển năng lực, trí tuệ, năng lực học tập, giáo dục
đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ trong qua trình hình thành những biểu tượng toán học
sơ đẳng cho trẻ mầm non.
Giáo dục toán học cho trẻ mẫu giáo trong gia đình.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán tại lớp cho trẻ 5-6 tuổi .
4 . Giới hạn phạm vi nghiên cứu :
Trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai .
5. Phương pháp nghiên cứu :
a. Phương pháp lí luận:
Ngày 22 tháng 7 năm 2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
3


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

tuổi nhằm hỗ trợ việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ( Thông tư
23/2010/TT-BGDĐT).
Chuẩn 23. Trẻ có một số hiểu biết về số, số đếm và đo.
Chuẩn 24. Trẻ nhận biết về hình, hình học và định hướng trong không gian.
Chuẩn 25. Trẻ nhận biết ban đầu về thời gian.
b.Phương pháp thực tiễn:
Muốn cho trẻ học tốt hoạt động làm quen với toán theo phương pháp mới
điều trước tiên giáo viên phải nắm vững được nội dung, phương pháp.

Do

vậy, làm quen với một số biểu tượng toán nhằm để giúp giáo viên nắm vững
phương pháp dạy. Nhà trường tổ chức chuyên đề hoạt động làm quen toán cho
chị em giáo viên trong trường dự để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Với phương
pháp lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được trải nghiệm làm cho giờ học đạt hiệu quả
cao. Tổ chức nhiều trò chơi mới để gây hứng thú cho trẻ.
Làm một số đồ dùng ,đồ chơi có lồng ghép các môn học khác để lôi cuốn
trẻ tập trung hơn vào hoạt động ,bằng phương pháp trực quan, phương pháp trò
chuyện, hỏi đáp…
c. Phương pháp thống kê toán học:
Phương pháp quan sát các hoạt động của cô và trẻ tại trường, khả năng
tiếp thu của trẻ mẫu giáo, những thuận lợi và khó khăn trong khi giảng
dạy...Tình hình tham gia vào các hoạt động của trẻ như thế nào? (tích cực
hay không tích cực.Kinh nghiệm chuyên môn về việc ''Vận dụng phương pháp
giảng dạy làm quen với biểu tượng toán trong trường, trường bạn từ đó so sánh
đối chiếu để thực hiện.
Sử dụng sách chương trình chăm sóc trẻ mẫu giáo và sách hướng dẫn
thực hiện phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non.

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
4


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

II. Phần nội dung:
1 . Cơ sở lí luận :
Căn cứ thông tư số 28 sửa đổi về chương trình giáo dục Mầm Non. Theo
KH số 13 ngày 13/9/2017 triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Về việc cho
trẻ làm quen với một số khái niệm sư đẳng về toán và phương pháp giảng dạy
lấy trẻ làm trung tâm.
Qua tình hình thực tế ở trường, lớp và qua tham khảo ở một số trường cho
thấy tỉ lệ nhận biết một số biểu tượng toán còn thấp, chúng ta không thể nói rằng
tiết học làm quen với toán là không ảnh hưởng đến chất lượng của môn học
này.Môn học làm quen với một số biểu tượng toán. Nhưng tôi nghĩ: nếu tổ chức
tốt các phương pháp để trẻ làm quen với một số biểu tượng về toán cũng có một
kết quả khả quan trong việc giúp trẻ học tốt môn học này. Vậy làm thế nào để tổ
chức tốt môn học này, tiết học làm quen với toán, cùng với việc tổ chức một số
trò chơi lồng ghép môn toán ở các tiết học khác…
Qua thực tiễn giảng dạy trên lớp đã cho tôi thấy, nếu phát huy đến mức tối
đa khả năng tập trung chú ý của trẻ vào đối tượng, muốn dạy trẻ là quyết định
của tiết học này.
Vì vậy cái gì bất ngờ cô tạo ra sẽ lôi cuốn trẻ tập trung chú ý của trẻ hơn,
trẻ thích phán đoán.Vì ở độ tuổi 5-6 tuổi trẻ đã phát triển tư duy trừu tượng. Nếu
đáp ứng được những nhu cầu trên trẻ, thì trẻ rất hứng thú tham gia vào hoạt
động. Chính lúc này đây sự tập trung và chú ý của trẻ ở mức cao độ.
Có câu nói: “Trẻ em chính là người lớn thu nhỏ” thật vậy những gì người
lớn biết trẻ em cũng đều biết, mà trẻ lĩnh hội được mọi thứ từ những hoạt động
của người lớn. Vì vậy để hình thành được một số biểu tượng toán sơ đẳng cho
trẻ , thì người giáo viên đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền
thụ kiến thức toán đến với trẻ phải thật dể hiểu.
“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”
Không chỉ là dấu hiệu kêu gọi thôi thúc toàn thế giới chú trọng quan tâm
hơn đến cái vấn đề chăm sóc giáo dục” sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình xây
dựng cái cách giáo dục của tất cả quốc gia trên toàn thế giới . Bởi vì đất nước
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
5


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

luôn phồn vinh và cường thịnh không tụt hậu với thời gian luôn đi trước thời đại
thì rất cần thế hệ kế cận trong tương lai sự thông minh, trí tuệ, cần cù, ham hiểu
biết, bản lĩnh, giàu lòng nhiệt tình cùng với khả năng sáng tạo không ngừng. Trẻ
em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, là lớp người kế tục và phát huy
những tinh hoa của nhân loại trong thế giới. Hiện tại để có những bước đi vững
chắc, có những bước đi thần kỳ nhanh chóng đưa xã hội đi đến đỉnh cao của ước
mơ xã hội cộng sản văn minh mà Mác- Ăng Ghen đã dự đoán.
Việc cho trẻ Mầm Non được làm quen với bộ môn toán, hình thành những
biểu tượng toán sơ đẳng, là môn học rất quan trọng là điều kiện không thể thiếu
trong quá trình dạy học nhằm phát triển trí tuệ và nhân cách toàn diện cho trẻ.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu :
a .Thuận lợi – khó khăn :
* Thuận lợi :
Được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng Giáo dục và ban giám
hiệu nhà trường quan tâm, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học tương đối
đầy đủ, phòng học rộng rãi, thoáng mát có đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động.
Bản thân tôi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học , tự rèn.
Đa số trẻ là người địa phương dễ tiếp xúc, dễ gần. Trẻ ở cùng một độ tuổi
nên mức độ nhận thức tương đối đồng đều, chính vì vậy việc dạy trẻ ở lớp cũng
gặp nhiều thuận lợi. Bản thân tôi cũng được trãi nghiệm thực tế trên lớp với trẻ,
đồng thời được tham gia học hỏi kinh nghiệm qua bạn bè đồng nghiệp nên cũng
đã học được một số kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy.
* Khó khăn :
Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn phụ huynh
cứ nghĩ đến lớp chủ yếu là múa hát rồi xong và trẻ thì 100% là trẻ nông thôn,
cũng có một số phụ huynh đặt nặng về việc viết chữ cái, chưa thật sự quan tâm
đến bồi dưỡng khả năng nhận biết của trẻ, đa số trẻ nhận biết về biểu tượng toán
còn kém, trẻ chưa xác định được hình dạng, hình khối, kích thước, số lượng …
Làm quen với toán là một môn học khó đòi hỏi sự chính xác, khoa học
nên giáo viên phải làm thế nào để trẻ tiếp thu được là vấn đề rất khó khăn chẳng
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
6


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

những thế trẻ địa phương, vùng nông thôn trẻ được tiếp xúc bằng tiếng phổ
thông còn hạn chế. Vì thế nên việc tiếp thu kiến thức với trẻ còn gặp nhiều khó
khăn và thiếu hệ thống, một số phụ huynh còn coi nhẹ việc học tập của con em
mình làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ.
3 . Nội dung và hình thức của giải pháp, biện pháp:
a . Mục tiêu của biện pháp, giải pháp:
Với những biện pháp mà giáo viên đưa ra là trẻ phải biết sắp xếp các
đối tượng theo trình tự, theo yêu cầu, trẻ đếm được xuôi, ngược thành thạo. Trẻ
biết sử dụng các dụng cụ để đo, đong và so sánh nói kết quả.Trẻ biết gọi tên, chỉ
ra điểm giống và khác nhau của các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật… Biết sử
dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn. Biết gọi
tên đúng các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
Muốn đạt được mục tiêu giáo viên cần nghiên cứu đặc điểm tâm sinh
lý nói chung và hiểu sâu về đặc điểm của việc hình thành các biểu tượng ban
đầu về toán.Thông qua việc hình thành các biểu tượng về toán là bồi dưỡng cho
trẻ khả năng quan sát, tìm tòi, so sánh, phát triển ngôn ngữ, rèn luyện phương
pháp tư duy , thói quen cẩn thận chính xác…
b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp, giải pháp :
Nội dung hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mầm non không chỉ
bao gồm những kiến thức, kỹ năng toán học, mà còn gồm cả những biện pháp
hoạt động thực tiễn, hoạt động trí tuệ, tất cả điều đó là cơ sở để giáo dục toàn
diện nhân cách trẻ.
Để đưa nội dung này tới trẻ thì việc lập kế hoạch thực hiện nó thông qua
hệ thống các tiết học và các hình thức dạy học khác đóng vai trò quan trọng. Các
kế hoạch dài hạn có tính định hướng cùng với các kế hoạch ngắn hạn và các
giáo án tiết học có tác dụng định hướng cho giáo viên thực hiện công việc cho
trẻ làm quen với biểu tượng toán.
Trong quá trình dạy trẻ giáo viên cần thường xuyên so sánh, đối chiếu nội
dung dạy học với mức độ phát triển những biểu tượng toán học của trẻ trong
lớp.Giáo viên cần tiến hành tiết học toán với trẻ theo kế hoạch đã định. Mỗi tiết
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
7


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

học đều được giáo viên thực hiện một cách có tổ chức, có logíc, phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ mà không phụ thuộc vào thời gian hình thức tiến
hành. Kết quả của mỗi tiết học toán được thể hiện qua việc đạt mục đích đề ra,
tạo cho trẻ cảm xúc thỏa mãn, lòng ham muốn được học tiếp tục.
Ngoài ra việc cho trẻ làm quen với biểu tượng toán còn giúp trẻ phát triển
tư duy trực quan.Qua sự tìm tòi học hỏi thực tế giảng dạy, bản thân tôi tìm ra
một số biện pháp, giải pháp sau để hình thành một số biểu tượng toán đối với trẻ
5-6 tuổi:
Biện pháp 1:Dạy trẻ đếm số lượng trong phạm vi 10, thêm, bớt số lượng,
nhận biết các số từ một đến 10.
Việc dạy trẻ đếm xác định số lượng trong phạm vi 10,nhận biết các số từ
1-10 luôn được bắt đầu bằng việc dạy trẻ lập số mới trên cơ sở số đã biết. Ở lớp
mẫu giáo lớn trẻ học cách lập 5 số tiếp theo(từ số 6 đến số 10). Việc dạy trẻ lập
số được tiến hành trên các tiết học toán, trên cơ sở trẻ thực hành so sánh hai
nhóm đối tượng có số lượng hơn kém nhau là 1, sao cho số lượng của chúng
được biểu thị bằng con số mà trẻ đã biết và con số kề sau con số đó.
Ví dụ: Khi dạy số 6 ta cần so sánh 5 bông hoa với 6 con bướm. Khi thiết
lập tương ứng 1:1 giữa số hoa và số bướm trẻ sẽ thấy số hoa ít hơn số bướm là 1
và ngược lại số bướm nhiều hơn số hoa là 1 và bằng cách trẻ gọi số mới diễn đạt
cho số bướm, khi cho trẻ so sánh các từ số với nhau (5 thêm 1 là 6 và 6 bớt 1 là
5, như vậy 6 lớn hơn 5 là 1 và 5 nhỏ hơn 6 là 1) trẻ sẽ lĩnh hội nguyên tắc thành
lập dãy số mới và tiếp đó là nguyên tắc thành lập dãy số tự nhiên
Để dạy trẻ 5-6 tuổi so sánh số lượng các nhóm đối tượng, trẻ không chỉ sử
dụng các nhóm vật khác loại để so sánh
Ví dụ: So sánh số ong và số bướm… mà trẻ còn sử dụng cả các nhóm vật
cùng loại được tách ra từ một nhóm chung theo một dấu hiệu nào đó
Ví dụ: So sánh số vịt với số gà. Ngoài ra còn so sánh số lượng vật của
nhóm nhỏ với số vật của cả nhóm chung.

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
8


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

Ví dụ: So sánh số vịt với toàn bộ số vịt và gà. Những bài tập dạng này có
tác dụng khắc sâu làm phong phú những biểu tượng về tập hợp cũng như những
kinh nghiệm thao tác với các tập hợp của trẻ.
Trong quá trình hướng dẫn trẻ mẫu giáo lớn, cô giáo nên hạn chế sử dụng
các hành động, thao tác mẫu, mà cần tăng cường dùng lời nói để hướng dẫn trẻ
(cháu xếp hình tròn lên hàng trên và hình vuông ở hàng dưới sao cho dưới mỗi
hình tròn là một hình vuông) bằng câu hỏi cô gợi cho trẻ nhớ lại kiến thức, kỹ
năng cần thiết đã được học.
Ví dụ: Để so sánh hình tròn đỏ với hình tròn xanh cháu phải làm thế nào?,
cháu định xếp các hình tròn đó như thế nào? Khi đếm cháu phải đếm như thế
nào?
Trong quá trình so sánh các nhóm vật, sự xem xét đồng thời các mối quan
hệ “nhiều hơn”, “ít hơn” là cơ sở để trẻ hiểu được các mối quan hệ thuận nghịch
“lớn hơn”, “nhỏ hơn” giữa các con số liền kề trong dãy số tự nhiên. Mặt khác,
bằng các ví dụ cụ thể trẻ sẽ thấy được tính tương đối giữa các khái niệm “ nhiều
hơn, ít hơn” về số lượng giữa các nhóm đối tượng và các khái niệm” lớn hơn,
nhỏ hơn “ giữa các số, từ đó ở trẻ hình thành biểu tượng về trình tự của các số
trong dãy số tự nhiên.
Các bài tập so sánh số lượng các nhóm vật có kích thước và sự sắp đặt
khác nhau tạo điều kiện cho trẻ hiểu vai trò của phép đếm và các biện pháp thiết
lập tương ứng 1:1 phân tích các mối quan hệ giữa số lượng “bằng nhau- không
bằng nhau”, “ nhiều hơn, ít hơn”
Ví dụ: Khi trẻ phân tích mối quan hệ số lượng giữa số bánh to và kẹo
nhỏ, hay giữa số hoa được xếp trên diện tích hẹp và số bướm được xếp trên diện
tích rộng, trẻ cần phải đếm số hoa và số bướm sau đó so sánh các kết quả đếm
được với nhau. Hoặc trẻ có thể thiết lập tương ứng 1:1 giữa mỗi vật của nhóm
này với một vật của nhóm kia bằng các biện pháp như xếp chồng, xếp cạnh hay
sử dụng các gạch nối.Qua so sánh trẻ thấy rõ nhóm vật nào nhiều hơn hay ít hơn,
từ đó trẻ sẽ so sánh các con số với nhau để thấy số nào lớn hơn, nhỏ hơn.
Khi dạy trẻ giáo viên có thể sử dụng các biện pháp khác nhau
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
9


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

Ví dụ: Cô xếp 10 vật thành hàng ngang rồi cho trẻ đếm để xác định số
lượng của chúng, tiếp theo cô cất dần từng vật, sau mỗi lần cất cô yêu cầu trẻ nói
cho cô số vật còn lại, cứ như vậy cho tới khi không còn vật nào.
Trong quá trình dạy trẻ cô cần yêu cầu và hướng dẫn trẻ tự tìm kiếm được
tất cả các cách chia một nhóm đối tượng thành hai nhóm
Ví dụ:Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần theo các cách: 5 - 1, 4 -2, và
3-3. Ban đầu mỗi trẻ có thẻ thực hành chia theo cách mà trẻ thích, cô giáo có
nhiệm vụ tổng kết lại tất cả những cách chia có thể thực hiện được với nhóm đồ
vật đó một cách trực quan.Các bài luyện tập chia như vậy dành cho trẻ sẽ được
phức tạp dần cùng với những điều kiện chia nhất định
Ví dụ: Chia hai phần sao cho số lượng đối tượng của hai phần bằng nhau
hoặc chia sao cho số lượng của một phần nhiều hơn số đối tượng của phần kia…
Trong quá trình dạy trẻ giáo viên cần chú ý rằng, các bài luyện tập trên
nhằm mục đích dạy trẻ nhớ một cách mấy móc số này hay số khác được hình
thành từ những con số nào, khi thao tác với các bài tập hợp cụ thể và các con số,
trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ giữa tổng thể, bộ phận.Bộ phận có thể bằng
nhau hoặc không bằng nhau, nhiều hay ít, to hay nhỏ, nhưng chúng luôn luôn
nhỏ hơn tổng thể.
Biện pháp 2: Xây dựng các bài tập về biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6
tuổi.
Phép đếm:
Đếm các đồ vật ( cùng loại – khác loại)
- Cô có những chấm tròn sau. Bé hãy đánh dấu (x) vào hình có số lượng
tương ứng với dấu chấm tròn.
- Bé hãy đánh dấu (x) vào ô trống bên cạnh thẻ bài có số lượng đồ vật
bằng với số chấm tròn.
- Bạn sóc cần đĩa trái cây có 9 quả, bạn thỏ cần đĩa trái cây có 6 quả, bạn
rùa cần đĩa trái cây có 8 quả. Bé hãy giúp các bạn tìm đúng đĩa trái cây mà bạn
cần. Bé hãy đánh dấu(x) vào dĩa trái cây chứa nhiều quả nhất.
Đếm bằng chữ số:
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
10


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

- Bé hãy đếm và tìm chữ số đứng ngay trước chữ số 7?
- Bé hãy đếm và điền vào ô trống chữ số còn thiếu?
- Bé hãy đếm và tìm chữ số đứng giữa chữ số 10 và chữ số 8?
- Bé hãy sắp xếp các chữ số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn? Và ngược lại.
So sánh và thêm bớt:
So sánh:
- Bé hãy đánh dấu (x) vào hình có nhiều bạn Thỏ nhất.
- Bé hãy đánh dấu (x) vào ô trống bên dưới nhóm quả có số lượng nhiều
nhất.
- Bé hãy đánh dấu (x) vào hình có ít bạn rùa nhất.
- Bé đoán xem số quả bí trong giỏ ít hơn số quả cam bao nhiêu quả.
- Bé hãy đánh dấu (x) vào ô có ngôi sao giống với ngôi sao trong hình của
cô.
- Bạn Lan có 2 bông hoa, 1 qủ đu đủ, 2 quả dâu. Bé hãy đánh dấu( x) vào
tranh có số lượng giống như của bạn Lan.
- Bé hãy nối nhóm về đúng với số lượng.
- Chữ số 9 lớn hơn chữ số 6 mấy đơn vị.
Thêm bớt để tạo ra tập hợp bằng nhau về số lượng:
- Bé cần thêm bao nhiêu toa tàu bên dưới để có chiếc xe lửa gồm 10 toa
tàu.Hãy đánh dấu (x) vào bên cạnh nhóm toa tàu mà bé cần.
- Bé hãy lấy bớt một bông hoa để số hoa trong bình chỉ còn lại là 5 bông
hoa. Bé hãy đánh dấu (x) vào ô cần lấy.
- Bạn gái có 7 cây kẹo , bạn trai có 5 cây kẹo. bạn gái muốn số kẹo của
mình bằng kẹo bạn trai thì bạn gái phải bớt đi bao nhiêu cây?
- Bạn chó có 9 quả táo, bạn mèo có 5 quả táo, làm cách nào để số quả táo
của hai bạn bằng nhau?
- Bé cần thêm bao nhiêu quả cà vào hình vuông để số quả cà ở hình tròn
và hình vuông bằng nhau.
- Bạn sóc có 4 hạt dẻ, bạn sóc muốn cho bạn gấu 3 hạt dẻ , cho bạn thỏ 3
hạt dẻ. Vậy bạn sóc cần thêm bao nhiêu hạt dẻ nữa để đủ cho các bạn.
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
11


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

- Cần bớt đi ở chữ số 10 bao nhiêu đơn vị để bằng với chữ số 7?
- Phải thêm vào bao nhiêu đơn vị để chữ số 8 bằng với chữ số10?
Tách:
Tách các đồ vật cùng loại:
- Bé hãy tách các quả táo dưới đây thành 2 phần bằng nhau.
- Bạn Hoa có 10 cây bút chì , bạn Hoa muốn chia thành 2 phần bằng nhau.
Vậy mỗi phần là bao nhiêu cây bút.
- Bạn An có 10 quả cam, bạn muốn chia số cam của mình ra thành nhiều
phần nhỏ để cho các bạn trong lớp cùng ăn, mỗi phần gồm 2 quả. Vậy bạn An
chia được bao nhiêu phần cam.
Tách các đồ vật khác loại:
- Bé hãy giúp cô tách các hoa trong bình về thành 2 nhóm hoa sao cho
mỗi nhóm hoa là một loại hoa và có đúng số lượng như lúc đầu.
- Trong hình tròn lớn bên dưới có rất nhiều con vật, các con vật này được
phân nhóm về các vòng tròn nhỏ dựa theo đặc điểm bên ngoài, nhưng có một số
con vật vẫn chưa được đưa về vòng tròn nhỏ, bé hãy vẽ vào vòng tròn có chứa
dấu trống số lượng con vậtcòn lại để tất cả các con vật ở hình tròn nhỏ có tổng
số lượng bằng với các con vật trong hình tròn lớn? Bé hãy đánh dấu (x) vào
nhóm con vật mà bé sẽ vẽ.
Tách bằng kí hiệu:
- Bé hãy tách các hình vuông bên dưới ra thành 2 phần. Như vậy mỗi
phần có bao nhiêu hình vuông. Bé hãy đánh dấu( x) vào kết quả bé cho là đúng.
- Bé hãy chia các hình tam giác dưới đây ra thành 4 nhóm sao cho vẫn giữ
nguyên số lượng hình lúc đầu. Đánh dấu (x) vào ý kiến bé cho là đúng.
Quan hệ thứ tự trên đồ vật:
- Bé hãy đánh số thứ tự từ 1-5 cho những cây thông theo thứ tự từ thấp
nhất đến cao nhất.
- Bé hãy đánh số thứ tự từ 1-6 cho những cái ly theo thứ tự từ nhỏ nhất
đến to nhất.
Quan hệ thứ tự theo kí hiệu:
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
12


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

- Bé hãy đánh số thứ tự từ 1-5 cho những hình tam giác theo thứ tự từ nhỏ
nhất đến to nhất.
- Bé hãy đánh chữ số còn thiếu vào ô trống sao cho đúng thứ tự từ nhỏ
đến lớn.
Xếp thứ tự:
- Bé hãy xếp các chữ số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại.
Lồng vật vào số:
- Bé hãy dùng bút nối các đồ vật với số tương ứng?
- Bé hãy điền chữ số thích hợp vào ô trống chỉ số lượng quả tương ứng.
Biện pháp 3: Dạy trẻ phép đo lường
Việc dạy trẻ mẫu giáo lớn phép đo lường có tác dụng phát triển sự tri giác
kích thước các vật của trẻ và làm cho nó trở nên chính xác hơn. Trong quá trình
học trẻ học được cách phân biệt vật để đo, vật làm từ thước đo và kết quả đo, trẻ
được làm quen với các quy định của phép đo lường, thông qua số lượng các
thước đo mà trẻ hình dung được kết quả đo. Vì vậy sự ước lượng kích thước các
vật của trẻ được phát triển. Hơn nữa nhờ hoạt động đo mà biểu tượng về số
lượng và về các mối quan hệ giữa các số của trẻ được cũng cố.
Để thấy sự cần thiết và vai trò của phép đo trong hoạt động thực tiễn của
con người, cô giáo cần sử dụng các ví dụ lấy từ thực tiễn cuộc sống của con
người để minh họa
Ví dụ: mọi người đều phải đo khi mua quần áo , vải vóc…Hoặc cô tạo ra
những tình huống có vấn đề mà để giải quyết chúng con người phải sử dụng tới
phép đo. Hơn nữa để tăng hứng thú học đo cho trẻ, cô cần thông báo cho trẻ biết
trẻ sẽ tiếp tục học đo ở trường phổ thông.
Với mục đích dạy trẻ biện pháp đo, giáo viên cần chuẩn bị sẵn các vật để
đo và các vật dùng làm thước đo.
Ví dụ: trẻ đo chiều dài băng giấy hay chiều dài, chiều rộng, chiều cao của
cái bàn…Với các vật dùng làm thước đo, nên sử dụng các vật tự nhiên như que,
đoạn dây, miếng gỗ mỏng, băng giấy, bước chân…Việc cho trẻ sử dụng các

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
13


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

thước đo khác nhau trong các bài luyện tập phong phú có tác dụng giúp trẻ hiểu
tính ước lệ của các thước đo và hình thành kỹ năng đo bền vững cho trẻ.
Khi dạy phép đo cô cần chọn thước đo sao cho kết quả đo là số nguyên và
không quá lớn, hơn nữa cô cần chuẩn bị đủ thước đo cho tất cả trẻ và đều giống
nhau. Cần dạy trẻ các biện pháp, quy định về trình tự đo sau:
Đặt một đầu của thước đo trùng khít với một đầu của đối tượng cần đo,
chiều dài thước đo dọc sát cạnh chiều dài của đối tượng cần đo. Cuối mỗi thước
đo trẻ dùng phấn, bút chì gạch sát vào đầu kia của thước đo để đánh dấu.
Khi đo chiều dài vật,trẻ bắt đầu đo từ trái sang phải, khi đo chiều rộng và
chiều cao của vật trẻ đo từ dưới lên trên.
Sau mỗi lần đo trẻ đặt thước đo trẻ đặt thước đo vào đúng vạch đánh dấu
của lần đo trước để đo tiếp, cứ như vậy cho tới hết chiều dài của đối tượng cần
đo.
Trẻ đếm số đoạn đã đánh dấu để biết kết quả đo, trẻ cần ghi nhớ và nói
chính xác kết quả đo, như: “chiều dài băng giấy đỏ bằng 4 lần chiều dài que gỗ”.
Trong quá trình dạy trẻ đo lường độ dài của các đối tượng, cô cần nhấn
mạnh đối tượng đo cho trẻ bằng câu hỏi “ cháu đo cái gì?(cháu đo chiều dài cái
bàn) phương tiện đo “cháu dùng gì để đo”( đo bằng chiều dài que gỗ) và kết quả
đo” cái bàn có chiều dài như thế nào?” khi nói kết quả đo trẻ cần gắn số kết quả
với tên gọi thước đo( chiều dài của cái bàn bằng 4 lần chiều dài của que gỗ).
Việc tiến hành dạy trẻ phép đo lường được tiến hành trên tiết học toán với
cả lớp, với từng nhóm trẻ hoặc cá nhân trẻ, phụ thuộc vào mức độ lĩnh hội kiến
thức, kỹ năng đo lường của trẻ.
Biện pháp 4: Hình thành sự định hướng thời gian cho trẻ 5-6 tuổi.
Trẻ mẫu giáo lớn cần có biểu tượng về tuần lễ và bước đầu biết định
hướng các ngày trong tuần. Nên dạy cho trẻ nắm được các kiến thức về tuần lễ
như một đơn vị đo thời gian lao động của con người. Giáo viên cần hướng sự
chú ý của trẻ tới thời gian người lớn lao động, trẻ đi học 5 ngày trong tuần và
nghỉ 2 ngày thứ bảy, chủ nhật. Để hình thành biểu tượng về các ngày trong tuần
và dạy trẻ phân biệt nắm được tên gọi của chúng, trong quá trình tổ chức các
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
14


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

hoạt động khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của trẻ giáo viên nên nói tên
ngày gắn với hoạt động mà trẻ sẽ tham gia.
Ví dụ: “Hôm nay là thứ 2 ngày đầu tuần các cháu tới trường sau ngày
nghỉ, thứ 2 chúng mình sẽ học thể dục, sau đó chúng mình sẽ học toán…”
Hoặc hôm nay là thứ ba , vậy hôm qua thứ mấy?... Cô chính xác lại các
câu trả lời của trẻ nhằm giúp trẻ nắm được tên gọi và trình tự các ngày trong
tuần lễ.
Với trẻ mẫu giáo lớn giáo viên nên sử dụng mô hình các mùa trong năm
để giúp trẻ có biểu tượng về chúng cũng như số lượng và trình tự diễn ra trong
các mùa trong năm. Mô hình là những hình tròn ở giữa có một cái kim và được
chia làm 4 phần bằng nhau.
Ví dụ: xanh, trắng ,vàng, xám tượng trưng cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Trên cơ sở trên trẻ tìm hiểu và thao tác với mô hình, trẻ sẽ dễ dàng nắm được số
lượng và trình tự diễn ra các mùa trong năm, ngoài ra mô hình còn giúp trẻ ghi
nhớ những dấu hiệu đặc trưng của các mùa.
Cần tổ chức cho trẻ tập định hướng các mùa trong năm như: xác định thời
điểm, thời lượng , trình tự của các mùa trong năm.
Ví dụ: Bây giờ đang là mùa nào? Một năm có mấy mùa?Hãy kể trình tự
các mùa từ mùa đông, hay một mùa bất kỳ theo yêu cầu của cô. Qua đó giúp trẻ
hiểu rằng, một năm gồm 4 mùa, một năm sẽ trôi qua khi tất cả 4 mùa lần lượt
trôi qua.
Biện pháp 5: Làm đồ dùng trực quan trong giờ học. Lồng ghép tích hợp
vào giờ học. Xây dựng giờ lên lớp.
- Để tăng tính hấp dẫn của giờ học tôi luôn vận dụng các nguyên vật liệu
có sẵn ở địa phương như: Gỗ vụn, hộp giấy, hột hạt … để tạo ra những đồ dùng
học tập đẹp phong phú hấp dẫn lạ mắt có nội dung gắn bó với cuộc sống của trẻ
phù hợp với từng chủ đề.
Ví dụ: Dùng muỗng nhựa, hộp sữa chua... làm chuồn chuồn, chim công
hoặc len quấn làm con gà, vỏ sò làm cá, hoa…

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
15


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

Như vậy sẽ làm cho trẻ hứng thú trong giờ học tạo được sự hấp dẫn lôi
cuốn trẻ vào giờ học.
- Muốn tổ chức tiết học có tính sáng tạo phong phú và lô gíc đồng thời trẻ
tích cực hoạt động thì bản thân giáo viên phải tìm ra cách tích hợp các môn học
sao cho hợp lý.
Cô cần biết phối hợp khéo léo các phương pháp dạy học khác nhau như:
Kể chuyện, chơi trò chơi, bài hát để dẫn dắt trẻ vào tiết học một cách nhẹ nhàng
mà không thụ động.
Ví dụ 1: Cho trẻ chơi trò chơi "Tôi là hình học" để dẫn dắt trẻ vào đề tài
nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
Ví dụ 2: Cho trẻ thăm quan vườn trường quan sát cây xanh và vào giờ học
cô cho trẻ so sánh chiều cao của ba đối tượng
Như vây cô vừa lồng ghép môn tìm hiểu môi trường xung quanh lại được
kết hợp giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Dựa trên
những kinh nghiệm trẻ đã có để dẫn dắt trẻ thu nhận kiến thức mới và để làm
được đều đó thì giáo viên phải là chiếc cầu nối biến các hoạt động giữa trẻ và cô
thành các hoạt động giữa trẻ với trẻ để trẻ tự kiểm tra lẫn nhau, bày cho nhau
cách đọc, cách đếm, cách chơi.
Ví dụ 3: Con hãy dùng sợi dây để xếp hình vuông.
Con còn dùng sợi dây này xếp được hình gì nữa ngoài hình vuông?
Nghệ thuật của người giáo viên là phải biết sử dụng hợp lý các biện pháp,
biết giải quyết tình huống một cách mền dẻo, biết tận dụng các thời cơ tình
huống dễ dạy.
- Xây dựng tổ chức cho trẻ hoạt động tuỳ thuộc vào điều kiện của lớp, đối
tượng trẻ cần hoạt động
Ví dụ: Đối với giờ định hướng không gian giáo viên có thể tổ chức cho trẻ
hoạt động ở ngoài trời (dựa vào chủ đề luật lệ phương tiên giao thông). Để trẻ có
thể thấy được các phương tiện giao thông đi lại, thấy được người tham gia thông
để trẻ dễ xác định và khi cho trẻ chơi trò chơi ngoài trời thì trẻ cảm nhận được

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
16


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

thực tế hơn, sáng tạo hơn và trẻ được hoạt động tích cực dễ nhận biết mà nội
dung vẫn không thay đổi.
Biện pháp 6: Tạo không khí sôi nỗi trong giờ học. Cho trẻ tự khám phá
hoạt động.
- Trong một giờ động giáo viên nên linh hoạt tổ chức cho trẻ được hoạt
động một cách lo gíc sôi động, không ngắt quản thời gian hoạt động phải luân
chuyển làm sao cho giờ học không bị nhàm chán, không khí giờ học luôn sôi
nổi, trẻ hứng thú hoạt động và giờ học lại đạt hiệu quả.
Lựa chọn các thủ thuật phù hợp để tổ chức cho trẻ hoạt động
- Cô nên chỉ là người gợi ý hướng dẫn và cho trẻ tìm tòi khám phá bằng
cách cô chỉ đặt ra câu hỏi gợi mở cho trẻ, trợ gúp cho trẻ không nên làm thay trẻ
hoặc nói hộ cho trẻ có như vậy trẻ được khám phá hoạt động, trẻ sẽ nhớ lâu hơn
và gúp trẻ có được kiến thức sâu rộng hơn.
"Làm quen với toán " là môn học rất khó vì thế việc dạy trẻ trong giờ học
thôi vẫn chưa đủ mà cần phải được cho trẻ hoạt động ở mọi lúc mọi nơi đồng
thời giáo viên cần phải tu dưỡng học hỏi để tìm ra những sáng kiến hay giúp ích
trong việc truyền thụ kiến thức cho trẻ
c . Điều kiện để thực hiện biện pháp , giải pháp :
Để thực hiện được vấn đề này, giáo viên phải đảm bảo tranh thủ về mặt
thời gian học hỏi, tìm tòi những cái hay,cái đẹp để vận dụng về mặt kiến thức
chuyên môn, sáng tạo khi làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ , hình thức tổ chức khi
cho trẻ hoạt động phải linh hoạt, nhanh nhẹn gây hứng thú trẻ mọi lúc mọi nơi.
Cô luôn luôn sáng tạo, nhiệt tình, nổ lực trong các hoạt động để dẫn dắt cuốn hút
trẻ vào hoạt động. Giáo viên phải thường xuyên nắm bắt hiểu được tâm lý trẻ
hằng ngày để có hướng giáo dục trẻ tốt hơn.
Đối với trẻ thật sự hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động , biện
pháp cô đưa ra. Trẻ có ý thức cao trong quá trình học tập.
Nhà trường rất quan tâm tạo nhiều điều kiện cho tôi trong công việc trao
dồi kiến thức, kỹ năng cũng như vật chất lẫn tinh thần để thực hiện các biện
pháp giáo dục tốt nhất cho trẻ. Giáo viên trong trường được dự giờ học tập ở
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
17


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

trường bạn, các tiết chuyên đề, thường xuyên thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, các
tiết mẫu của trường để học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Phụ huynh hết lòng với con em mình, có trách nhiệm trong các hoạt động,
phong trào, linh hoạt trong các khoản đóng góp tham gia phong trào của trường,
lớp…
Từ những điều kiện trên đã thúc đẩy tôi phải thật sự quan tâm và phải có
trách nhiệm cao cả đối với trẻ trong mọi hoạt động công tác giáo dục, chăm sóc
nuôi dưỡng trẻ ở trường, tôi đã đi sâu vào tìm tòi, suy nghĩ mạnh dạn cải tiến
đưa ra một số biện pháp vào các tiết làm quen với toán và làm một số đồ chơi
đẹp, phong phú phục vụ các trẻ chơi để hấp dẫn trẻ tham gia vào trò chơi và các
trò chơi đưa vào các tiết học phải phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, với
chủ đề. Mỗi tiết học phải thay đổi các trò chơi khác nhau, thường xuyên không
lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ không nhàm chán. Bên cạnh khi giới thiệu trò chơi
tôi lại phải suy nghĩ đưa ra những thủ thuật, lời nói nhẹ nhàng hấp dẫn gây được
hứng thú phát huy tính tích cực của trẻ vào hoạt động làm quen với với toán.
d . Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp :
Các biện pháp, giải pháp trên đều rất quan trọng, chúng có mối quan hệ
chặt chẽ khắng khít ,hỗ trợ cho nhau trong việc giúp trẻ tiếp nhận được kiến thức
thông qua việc học bằng chơi, chơi bằng học ,kiến thức đi vào trong đầu trẻ
bằng cái nhìn từ đôi mắt, qua suy nghĩ và đọng lại trong trí nhớ trẻ những chữ
số, những biểu tượng toán học đầu tiên. Trẻ em 5-6 tuổi là lứa tuổi tiền học
đường để vào lớp một. Các cháu cần được giáo dục phát triển toàn diện về các
mặt: Đức, trí, thể, mỹ, lao động và rèn luyện năng lực tiếp thu của các môn học
mà trẻ sẽ được học ở lớp một.Vì thế giáo viên phải linh động, sáng tạo làm sao
để trẻ tiếp cận việc làm quen với các biểu tượng toán từ những biện pháp đơn
giản đến phức tạp dần để không làm cho trẻ có cảm giác quá khó, quá nặng nề
khi tham gia vào giờ học toán.Vì thế tôi đã mạnh dạn đưa ra các biện pháp từ dễ
đến khó, để trẻ có thể dễ dàng tiếp thu và hứng thú hơn khi tham gia hoạt động.
Dựa vào đặc điểm của trẻ và thực tế trên tôi đã đi sâu vào sưu tầm những
tài liệu có liên quan đến môn học, học tập nguyên cứu các chương trình giảng
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
18


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

dạy môn làm quen với toán cho trẻ 5-6 tuổi. Tôi luôn suy nghĩ và đặt ra những
câu hỏi mình phải làm gì? Làm như thế nào? để nâng cao nghệ thuật giảng dạy,
gây hứng thú, phát huy được tính tích cực của trẻ vàgiúp trẻ tiếp thu bài một
cách nhẹ nhàng, sâu sắc , đạt hiệu quả cao.
e . Kết quả khảo nghiệm , giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu :
Qua những nội dung phương pháp mà tôi đưa ra đối với các môn học khác
nói chung và môn "Làm quen với toán nói riêng", tôi thấy nhận thức của trẻ
trong giờ học đạt được hiệu quả cao hơn sao với cách làm cũ.
Trẻ không còn khó khăn trong việc nhìn nhận phân biệt, định hình, định
hướng các sự vật, các hiện tượng, các quy tắc sắp xếp, chia nhóm… trẻ thực
hiện một cách thuần thục hơn.
Qua tổ chức các phương pháp, biện pháp trên thông qua tiết học, các trò
chơi đã giúp trẻ đạt tỉ lệ sau:
* Trước khi thực hiện biện pháp:
Mục tiêu
- Đếm số lượng, so sánh số lượng, sắp xếp theo

Tổng số

Số trẻ

trẻ

đạt

Tỷ lệ

30

15

50%

- Phép đo lường.

30

15

50%

- Định hướng thời gian.

30

17

56%

- Nhận biết phân biệt hình dạng

30

20

66 %

quy tắc nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

* Sau khi thực hiện các biện pháp khảo sát:
Mục tiêu
- Đếm số lượng, so sánh số lượng, sắp xếp theo

Tổng số

Số trẻ

trẻ

đạt

30

30

Tỷ lệ
100%

quy tắc nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Phép đo lường.

30

27

90%

- Định hướng thời gian.

30

30

100%

- Nhận biết phân biệt hình dạng

30

30

100%

III . Phần kết luận, kiến nghị :
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
19


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

1. Kết luận:
Qua việc nghiên cứu vấn đề tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm
sau:
Khi thực hiện xong đề tài này giúp trẻ có một nền tảng vững chắc, là tiền
đề để hướng trẻ bước chân vào lớp 1 và đến với các cấp bậc học khác.
Khảo sát trẻ để nắm chắc tình hình và tâm lý trẻ.
Giáo viên cần nghiên cứu các phương pháp theo bộ môn và theo giờ hoạt
động.
Người giáo viên cần phải có nghệ thuật khi tiếp xúc với trẻ, cần phải nâng
cao kiến thức, biết cách xử lý tỉnh huống sư phạm. Dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi
trong các hoạt động, giúp đỡ những trẻ yếu tiếp thu bài chậm, khen ngợi kịp thời
với trẻ học khá hơn để trẻ cố gắng phát huy những khả năng của mình.
Xây dựng môi trường học tập cho phù hợp.
Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc
giáo dục trẻ.
Tôi có được những kết quả trên là nhờ vào đồng nghiệp Ban Giám hiệu
nhà trường đã tạo điều kiện thời gian giúp tôi học hỏi, suy nghĩ và tìm ra những
sáng kiến mới để giúp cho bản thân tôi đạt được hiệu quả trong quá trình truyền
thụ kiến thức đến với trẻ.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong quá trình học tập, nghiên
cứu, giảng dạy ở lớp, ở trường mà tôi đã áp dụng vào trong thực tế trong suốt
thời gian qua. Từ những sáng kiến này rất mong có được nhưng ý kiến đóng góp
chân thành của Ban Giám hiệu nhà trường, các bạn đồng nghiệp cùng tất cả các
cấp lãnh đạo có liên quan giúp tôi hoàn thiện hơn, vững vàng trên con đường
truyền thụ kiến thức của mình đến với trẻ.
Xin chân thành cảm ơn
Krông Ana, ngày 15 tháng 2 năm 2018
Người nghiên cứu

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
20


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

Hồ Thị Thục Oanh
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Bộ giáo dục & đào tạo- Chương trình giáo dục mầm non-TPHCM-2009.
2.TS Đỗ Thị Minh Tâm – Phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ
đẳng cho trẻ mầm non.
3. Luận văn tốt nghiệp- xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi bài tập trắc
nghiệm khách quan nhằm hình thành biểu tượng toán, chủ đề “tập hợp” cho trẻ
mẫu giáo lớn ở trường mầm non.
4. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non-NXBĐHQG- Hà Nội -1997
5.Chương trình giáo dục mầm Non( ban hành kèm theo thông tư số
17/2009/TT/BGDĐT) .
6.Tài liệu BDTX cán bộ quản lí và giáo viên Mầm Non năm học 20142015.
Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
21


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

7. Chương trình GDMN (dành cho cán bộ và giáo viên Mầm Non).

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
22


Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

PHỤ LỤC
I. Phần mở đầu.
1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................1
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.......................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................3
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu............................................................................3
5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................3
II. Phần nội dung.
1. Cơ sở lý luận......................................................................................................5
2 Thực trạng...........................................................................................................6
a. Thuận lơi - khó khăn..........................................................................................6
3.Giải pháp, biện pháp...........................................................................................7
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp.....................................................................7
b. Nội dung và cách thực hiện giải pháp, biện pháp..............................................7
c. Điều kiện để thực hiện biện pháp, giải pháp....................................................17
d. Mối quan hệ giữa các biện pháp , giải pháp....................................................18
đ. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.......................19
III. Phần kết luận, kiến nghị.
1. Kết luận.......................................................................................................20

Người thực hiện: Hồ Thị Thục Oanh
23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×