Tải bản đầy đủ

bài tập vi mô thầy linh

luôn sắp xếp được thứ tự

reflexivity
more is better
mix is better

transivity

«

?

Ľ

«

Ĺ
Scanned by CamScanner


Scanned by CamScannery là sản lượng
2y^2
4

(2y^2+4)/y = 2y + 4/y

p=4y => y= p/4 ; MC= p= MR
S=y=p/4 ; S(s)=25p

24-4p= 4+ 6p => p=2 => Q= 16

p(D) = 6 - 1/4Q
p(S)= (Q - 4)/6

pD - pS = 1

Scanned by CamScannerTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×