Tải bản đầy đủ

Lý thuyết về cấp số nhân

Lý thuyết cấp số nhân
1. Định nghĩa
unun là cấp số nhân ⇔un+1=un.q⇔un+1=un.q, với n∈N∗n∈N∗
Công bội q=un+1unq=un+1un
2. Số hạng tổng quát: un=u1.qn−1,(n≥2)un=u1.qn−1,(n≥2)
3. Tính chất: u2k=uk−1.uk+1uk2=uk−1.uk+1 hay |uk|=uk−1.uk+1|uk|=uk−1.uk+1, k≥2k≥2
4. Tổng n số hạng đầu Sn=u1(qn−1)q−1Sn=u1(qn−1)q−1, (q≠1)(q≠1).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×