Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp lá

Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
Môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về thể chất lẫn tinh thần,
nhưng cũng chính con người trong quá trình tồn tại và phát triển đã khai thác
cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây nên sự mất cân bằng sinh thái.
Đồng thời cũng chính con người đã xả thải ra những thứ làm cho môi trường bị
ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mỗi năm trên thế giới có hàng
vạn người chết vì các loại dịch bệnh do nguồn nước bị ô nhiễm và môi trường
mất vệ sinh gây ra. Một trong các nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là
do thiếu sự hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy, nâng cao sự hiểu biết
và ý thức bảo vệ môi trường trở thành một vấn đề cấp bách, có tính chiến lược
toàn cầu.
Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống là
trách nhiệm của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Mỗi chúng ta ai cũng nhận
thức được tầm quan trọng của sức khỏe đối với bản thân. Nhưng vấn đề đặt ra là
làm thế nào để mỗi người đều có một sức khỏe tốt, ngoài những yếu tố về dinh
dưỡng, tinh thần thoải mái thì môi trường sống trong sạch đóng một vai trò vô
cùng quan trọng.
Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ quan

trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ ở các trường học và được quan tâm ngay từ
bậc học đầu tiên: “ Giáo dục mầm non”. Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ
mầm non là quá trình giáo dục lâu dài và rất cần thiết. Việc giáo dục bảo vệ môi
trường không những hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ mà còn giúp trẻ
hiểu biết về môi trường sống xung quanh, có ý thức, hành vi tốt và biết sống
thân thiện đối với môi trường.
Nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép vào tất cả các hoạt động
trong ngày, có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ, vì vậy việc làm thế nào để thu hút
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

1

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

được trẻ tích cực tham gia vào hoạt động này là rất cần thiết. Thực tế hiện nay
cho thấy, trẻ chưa thật sự tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi
trường như : vệ sinh thân thể, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, giữ gìn lớp học sạch sẽ,
chăm sóc cây, thu gom rác ở trường cũng như một số việc ở gia đình. Do đó
việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là một việc làm cần sự nhiệt tình và
sáng tạo, là việc làm thường xuyên. Với cương vị là một giáo viên trực tiếp
giảng dạy, tôi muốn được đóng góp một số kinh nghiệm để giúp cho trẻ nâng
cao ý thức trách nhiệm đối với môi trường nên tôi chọn đề tài "Một số biện
pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 trường Mầm
non Hoa Phượng”
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu của đề tài
Nghiên cứu, lựa chọn một số biện pháp phù hợp với trẻ để nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường qua việc lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày để trẻ
được trải nghiệm.
Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng, lựa chọn nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Từ đó có
những biện pháp phù hợp để cải thiện thực trạng.
Nhiệm vụ đề tài
Rèn cho trẻ có hành vi, thói quen, thái độ ứng xử phù hợp để giữ gìn và
bảo vệ môi trường trong cuộc sống và trong sinh hoạt hằng ngày một cách linh
hoạt.
3. Đối tượng nghiên cứu.


Những biện pháp, giải pháp trong việc triển khai và thực hiện các hoạt
động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
4. Giới hạn của đề tài.

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

2

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Dựa vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đối tượng học sinh để đưa
ra các biện pháp, giải pháp phù hợp theo yêu cầu của trẻ, cha mẹ học sinh và
cộng đồng.
Nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tại lớp Lá
2, Trường Mầm non Hoa Phượng để đưa ra một số biện pháp nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường cho trẻ.
5. Phương pháp nghiên cứu.

a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp thống kê.
b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra, phỏng vấn.
- Phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận
Hiện nay, bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc
gia trên thế giới. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng lớn đến
kinh tế và sức khỏe con người. Do đó, biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường
được xem là vấn đề cần thiết để đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hoá – Hiện đại
hoá đất nước, không chỉ của một cá nhân mà là vấn đề của toàn xã hội. Vì vậy,
giáo dục nhận thức việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất lớn và trường mầm
non là nơi lý tưởng để phát huy vấn đề này.
Từ năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phát động phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường
sự tham gia một cách tích cực của học sinh trong các hoạt động giáo dục. Do
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

3

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

đó, giáo dục bảo vệ môi trường được triển khai theo phương pháp tích hợp, nội
dung bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt động có chủ đích, hoạt
động vui chơi,…Thông qua chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường thành
cho trẻ có thói quen, hành vi đúng để bảo vệ môi trường.
Trong Module MN 27 có viết “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở
Trường mầm non là quá trình giáo dục có mục đích nhằm phát triển ở trẻ
những sơ đẳng về môi trường thể hiện qua kiến thức, thái độ, hành vi, kĩ năng
của trẻ đối với môi trường xung quanh”. Chính vì vậy, cần phải giáo dục trẻ
biết bảo vệ môi trường ngay từ tuổi mầm non.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Hiện nay, việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ cũng đã mang được
một số thành công nhất định như trẻ đã có ý thức bảo vệ môi trường, có những
việc làm, hành vi phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời cũng đã làm thay đổi quan
niệm về việc giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, trong xã hội như sự
quan tâm sâu sắc của các cấp, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, ...
Bên cạnh những thành công nhất định thì việc giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ mầm non cũng còn nhiều hạn chế như hình thức tổ chức chưa
linh hoạt, các hoạt động lồng ghép còn mang tính hình thức; nhận thức của cha
mẹ học sinh còn cho rằng công việc giáo dục môi trường là công việc của giáo
viên, của nhà trường nên đành giao phó cho nhà trường. Ngoài ra, đối tượng trẻ
chủ yếu chưa qua lớp 3 tuổi, 4 tuổi. Cha mẹ học sinh chủ yếu là người dân tộc
thiểu số, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cha mẹ
chưa nhận thức đúng mức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc cung cấp
vốn kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non, coi vấn đề đó
không quan trọng bằng việc cho con em mình đọc và viết. Do đó sự quan tâm
đến con em mình, sự phối hợp với nhà trường còn hạn chế.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

4

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Để phát huy những thành công cũng như khắc phục những tồn tại trong
việc giáo dục bảo vệ môi trường thì việc tìm tòi, áp dụng những biện pháp, hình
thức tổ chức dạy học hợp lí đã mang lại hiệu quả không chỉ trong hoạt động bảo
vệ môi trường mà nó còn thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động khác một cách tự
giác, tích cực, ... Đồng thời quan niệm về việc giáo dục bảo vệ môi trường cũng
có những chuyển biến rõ rệt như sự quan tâm sâu sắc của các cấp, chính quyền
địa phương, cha mẹ học sinh.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
- Giúp trẻ có ý thức, có thói quen và hành vi đúng để bảo vệ môi trường,
tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Tạo được không khí học tập sôi nổi, vui vẻ, kích thích sự sáng tạo, thích
khám phá của trẻ.
- Làm thay đổi quan niệm về trách nhiệm giáo dục bảo vệ môi trường ở
cha mẹ học sinh. Đồng thời tạo được mối liên hệ phối hợp giữa giáo viên với
đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong và ngoài trường.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
Biện pháp 1: Tạo môi trường thân thiện để rèn luyện cho trẻ.
Việc tạo môi trường trong trường mầm non rất quan trọng, muốn vậy
phải tạo được nội dung, phương pháp và hình thức dạy học để gây hứng thú cho
trẻ. Do đó cần tạo môi trường trong và ngoài lớp học cho phù hợp, phải đảm
bảo tính thẩm mỹ (đẹp, trang trí phù hợp chủ đề, đề tài, hình ảnh phải ngộ
nghĩnh, màu sắc sặc sỡ, đa dạng về chủng loại) và nội dung phong phú để trẻ
không bị nhàm chán.
Ví dụ: Trang trí thùng rác ngộ nghĩnh để trong và ngoài lớp học để hướng
dẫn trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định và biết phân loại rác.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

5

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Ở các góc hoạt động khác trong lớp, tôi bố trí nhiều góc mở cho trẻ hoạt
động. Mỗi kệ, góc đều trang trí đẹp, hấp dẫn trẻ, tạo cảm giác thích thú và dạy
trẻ biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
Ví dụ : Với góc bé với môi trường, tôi chuẩn bị những tranh vẽ diễn tả
hành động đúng và sai về bảo vệ môi trường, trẻ chọn những tranh miêu tả hành
động đúng để tô màu và bỏ vào túi có hình vuông màu xanh, tranh miêu tả hành
động sai để vào túi có hình tròn màu đỏ. Qua đó trẻ sẽ phân biệt được những
hành động nào nên và không nên làm với môi trường xung quanh.
Ví dụ : Ở góc tạo hình, tôi cho trẻ sưu tầm những tranh ảnh đẹp về quê
hương, đất nước. Bên cạnh đó là những hình ảnh về môi trường bị ô nhiễm làm
thành quyển album để trẻ nhận thấy sự khác biệt giữa các bức tranh. Qua đó
giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn những cảnh đẹp của quê hương, đất nước. Trẻ
biết làm những việc liên quan đến bảo vệ môi trường ngay tại trường học, tại
nhà bằng những công việc cụ thể, gần gũi như bỏ rác đúng nơi quy định, chăm
sóc cây hoa và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.
Ngoài ra, còn xây dựng góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú,
hấp dẫn. Sưu tầm tranh ảnh đẹp kèm theo những bài thơ, câu chuyện hay, nội
dung phù hợp với hình ảnh để thu hút sự chú ý của trẻ và cha mẹ học sinh. Kết
quả của biện pháp này theo đánh giá đạt khoảng 90%.
Như vậy, việc tạo môi trường thân thiện giúp lôi cuốn được trẻ tham gia
một cách tích cực vào các hoạt động, từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ
môi trường cho trẻ.
Biện pháp 2: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các giờ học
có chủ đích.
Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào trong các hoạt động
chủ đích một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hấp dẫn, không gượng ép và thật gần
gũi với cuộc sống xung quanh trẻ, bảo đảm tính vừa sức, phù hợp với độ tuổi.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

6

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Thực hiện phương pháp dạy học tích hợp chúng ta có thể lồng ghép vào các
hoạt động có chủ đích như hoạt động khám phá khoa học, tạo hình, làm quen
văn học, hoạt động âm nhạc.
* Lồng ghép vào hoạt động khám phá khoa học
Tổ chức cho trẻ quan sát, làm những thí nghiệm đơn giản để trẻ tiếp xúc
trực tiếp với thiên nhiên, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá những điều thú vị từ môi
trường.
Ví dụ : Tôi cho trẻ quan sát 2 con cá ở 2 bình nước khác nhau (bình nước
sạch và bình nước bẩn), cho trẻ nhận xét về sự tồn tại của 2 con cá ở hai môi
trường khác nhau. Sau đó, cô nhấn mạnh trong tự nhiên có rất nhiều con vật
nhưng chúng có tên gọi, đặc điểm, hình dáng, môi trường sống khác nhau
nhưng chúng cần sinh sống ở môi trường không bị ô nhiễm.
Ví dụ : Tổ chức cho trẻ quan sát “Sự phát triển của cây”. Cây cần gì để
sống (đất, nước, không khí, ánh sáng). Qua đó cung cấp cho trẻ biết tác dụng
của các yếu tố môi trường đối với động vật, thực vật cần thiết của chúng với
con vật, thực vật và giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường. Từ đó trẻ có thể
đưa ra các phương án giải quyết trong một số tình huống giả định như : Cháu sẽ
làm gì khi thấy bạn vứt rác không đúng nơi quy định ?.
Ngoài ra, để tiết học thêm phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn sự chú ý của trẻ,
tôi cho trẻ xem những video về hình ảnh môi trường tự nhiên và xã hội để mở
rộng sự hiểu biết của trẻ và tích lũy cuộc sống.
Ví dụ : Cho trẻ xem video hình ảnh về các phương tiện giao thông gây ô
nhiễm môi trường (khói, bụi,...)
* Lồng ghép vào hoạt động tạo hình
Trong giờ hoạt động tạo hình tập cho trẻ có thói quen tận dụng nguyên
vật liệu phế thải : vỏ hộp sữa, tạp chí, chai lọ,.... để tạo đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Qua đó giúp cho trẻ nhớ được truyện, thơ, tiết học sinh động.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

7

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Ví dụ: Làm những chiếc thuyền, xe ô tô, tàu hỏa...từ hộp sữa, chai nước
rửa chén, chai dầu gội đầu hay làm những bông hoa từ những chiếc đĩa cũ. Qua
đó phát triển năng khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo của trẻ, giúp trẻ nhận thấy
sự cần thiết phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
Hoặc cho trẻ vẽ đường đi xanh, sạch đẹp và đường bẩn bị ô nhiễm môi
trường.
* Lồng ghép vào hoạt động làm quen văn học
Sưu tầm, lựa chọn những câu chuyện, bài thơ trong và ngoài chương trình
có nội dung về thiên nhiên, mối quan hệ giữa con người với thế giới động - thực
vật, các hiện tượng tự nhiên.
Ví dụ : Qua câu chuyện “Giọt nước tí xíu” giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ
sinh nguồn nước và tiết kiệm nước.
* Lồng ghép vào hoạt động âm nhạc
Đặc điểm của trẻ là rất thích hát, múa, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Tận
dụng được ưu điểm đó mà trong giờ hoạt động âm nhạc, giáo viên đã lựa chọn
một số bài hát có nội dung ca ngợi cảnh đẹp quê hương, những hành động tốt có
lợi cho môi trường. Các em tham gia một cách rất say mê, giáo viên dạy cho các
em hát những bài hát theo chủ đề cũng như những bài hát trong chương trình
mầm non.
Ví dụ : Với bài hát “Em yêu cây xanh” giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo
vệ cây xanh, không ngắt lá bẻ cành.
Qua hoạt động học có chủ đích, giáo viên giúp trẻ phát triển đồng đều các
lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - xã hội, thẩm mỹ. Phát huy
tính tích cực của trẻ, giúp trẻ hứng thú, chủ động khám phá tìm tòi, biết vận
dụng vốn kiến thức, kỹ năng vào việc giải quyết các tình huống khác nhau.
Biện pháp 3 : Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

8

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Như chúng ta đã biết một ngày của trẻ ở trường mầm non trẻ được tham
gia rất nhiều hoạt động. Thông qua các hoạt động này giáo viên có thể tổ chức
lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động trong ngày của trẻ ở mọi
lúc mọi nơi. Có như vậy sẽ kích thích tính tích cực của trẻ trong hoạt động và
tạo động lực thúc đẩy tốt hơn.
Trong giờ hoạt động ngoài trời, giáo viên cung cấp cho trẻ nhiều kiến
thức, kĩ năng và hình thành cơ sở ban đầu trong việc giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ.
Ví dụ : Trẻ giúp cô lao công nhặt rác bỏ vào thùng, nhổ cỏ, tưới nước cho
cây hoa trước lớp, biết cách phân loại rác, nhặt riêng các loại rác có thể tái sử
dụng để làm đồ chơi trong lớp (vỏ hộp sữa chua,...). Ngoài ra trẻ còn được
hướng dẫn cách bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước, chăm sóc cây và hoa trong
sân trường. Những hoạt động này có tác dụng rất lớn vì trẻ được tự học và trải
nghiệm một cách tự nhiên. Qua đó giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trường lớp, hình
thành ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
Trong giờ hoạt động góc trẻ được học mà chơi, chơi mà học. Qua vui
chơi trẻ được thực hành và trải nghiệm với nhiều vai chơi khác nhau. Trẻ bắt
chước các hoạt động của người lớn, đồng thời phản ánh sinh hoạt mà trẻ đã tiếp
nhận được từ môi trường bên ngoài, cũng từ đó giáo viên kịp thời uốn nắn,
chỉnh sửa khi trẻ có biểu hiện chưa chuẩn mực.
Ví dụ : Ở góc phân vai, trẻ đóng vai công nhân vệ sinh môi trường trẻ
biết mô phỏng những công việc của người lớn như : nhổ cỏ, chăm cây, thu gom
rác...Trong quá trình chơi, có thể trẻ để đồ chơi không gọn gàng, cô cần nhẹ
nhàng uốn nắn và nhắc nhở trẻ.
Ngoài ra, giáo viên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không vứt
rác bừa bãi và tiết kiệm nước.

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

9

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Ví dụ : Ở cửa hàng ăn uống, khách hàng phải giữ gìn vệ sinh, không vứt
đồ ăn thừa xuống đất. Người bán hàng sau khi bán xong phải dọn dẹp sạch sẽ và
gom rác bỏ vào thùng. Sau khi kết thúc hoạt động giáo dục trẻ cất dọn đồ dùng,
đồ chơi vào đúng nơi quy định, hình thành ý thức tự lập ở trẻ.
Ví dụ : Trong trò chơi vận động, trẻ mô tả lại hành vi bảo vệ môi trường
hoặc làm hại môi trường, cụ thể : động tác cuốc đất, trồng cây, bắt sâu,.. là hành
vi có lợi cho môi trường. Các hành động chặt cây, dẫm lên cây xanh, săn bắt thú
rừng,... là động tác gây tổn hại đến môi trường. Qua trò chơi nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường cho trẻ.
Trong trò chơi học tập: Trẻ tìm hiểu các hiện tượng trong môi trường, trẻ
học cách so sánh, phân loại các hành vi tốt, hành vi xấu đối với môi trường.
Phân biệt môi trường sạch, môi trường bẩn và tìm ra nguyên nhân của chúng.
Trong trò chơi đóng kịch: Trẻ thể hiện nội dung các câu chuyện bảo vệ
môi trường, thể hiện các hành vi có lợi, hành vi có hại cho môi trường.
Trong hoạt động lao động hình thành cho trẻ những thói quen trong sinh
hoạt hằng ngày ở trường, lớp. Cụ thể:
Lao động tự phục vụ : Trẻ tự phục vụ cho mình đi đại tiện, tiểu tiện đúng
nơi quy định, đi xong biết rửa tay sạch sẽ, tiết kiệm nước - bảo vệ môi trường.
Lao động chăm sóc con vật nuôi - cây trồng : Trẻ biết yêu quý con vật,
chăm sóc cây như vậy là góp phần vào việc cho môi trường xanh - sạch - đẹp.
Lao động vệ sinh môi trường : Lau chùi đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ
dùng gọn gàng ngăn nắp, biết nhặt rác.
Như vậy, qua những hoạt động lao động, trẻ không những có ý thức và
hành động dọn vệ sinh trong lớp mà trẻ lao động ngoài cổng trường và khu vực
xung quanh.
Biện pháp 4 : Nêu gương bạn tốt, tuyên dương và khích lệ trẻ

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

10

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Tư duy của trẻ chủ yếu là tư duy trực quan, trẻ sẽ nhớ lâu hơn những gì
trẻ được nhìn thấy hơn là được nghe. Do vậy người lớn phải là tấm gương sáng,
yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ, những lời nói rõ ràng, câu hỏi
gợi mở kết hợp cùng các cử chỉ, điệu bộ phù hợp sẽ khuyến khích trẻ tiếp xúc
với môi trường xung quanh, bộc lộ, chia sẻ những cảm xúc với người khác bằng
lời nói và hành động cụ thể. Bên cạnh đó, sự khuyến khích những hành vi, lời
nói tốt của trẻ, giáo viên cần tuyên dương và khen trẻ kịp thời.
Ví dụ : Giờ bình cờ, cô cho trẻ tự nhận xét mình, nhận xét bạn về những
hành vi, thái độ như : biết nhặt rác bỏ vào thùng, biết chăm sóc cây, biết xếp đồ
chơi gọn gàng,...Qua những buổi nêu gương như vậy đã giúp trẻ làm tốt hơn
những công việc hàng ngày.
Giáo viên cần sử dụng các hình thức khen, nhắc nhở phù hợp, đúng lúc,
đúng chỗ. Biểu dương trẻ là chính, nhưng không lạm dụng. Cần tuyên dương và
khuyến khích trẻ để trẻ tự hào, tự nhận biết được hành động vừa làm là đúng và
tiếp tục phát huy.
Ví dụ: Trong giờ đón trẻ, yêu cầu trẻ cất dép, cặp vào đúng nơi quy định,
khi trẻ làm đúng cô động viên trẻ kịp thời để trẻ khác nghe thấy cũng làm theo,
nếu trẻ có hành vi không đúng cô nhẹ nhàng nhắc nhở và yêu cầu trẻ cất đúng
nơi quy định.
Thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình của người lớn trước việc
làm, hành vi, cử chỉ của trẻ, Từ đó đưa ra nhận xét, tự nhận xét trong từng tình
huống hay hoàn cảnh cụ thể. Người lớn không sử dụng các hình phạt làm ảnh
hưởng đến sự phát triển tâm – sinh lí của trẻ.
Biện pháp 5 : Kết hợp tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ của trẻ
Vai trò của cha mẹ trẻ góp phần không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Giáo
viên thường xuyên trò chuyện, trao đổi với cha mẹ trẻ về những hành vi của trẻ,
những nội dung trẻ được học trên lớp để cha mẹ quan tâm đến việc học của con
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

11

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

em mình. Từ đó thống nhất trong nội dung giáo dục giữa gia đình và nhà
trường.
Trẻ rất dễ nhớ và cũng rất mau quên. Để cho trẻ khắc sâu những gì đã học
được ở trường, lớp. Tôi kết hợp với cha mẹ trẻ khi có điều kiện như họp cha mẹ
trẻ đầu năm, giờ đón trả trẻ, ... để hiểu được tính cách trẻ và để rèn luyện thêm
cho trẻ khi ở nhà.
Trao đổi, hướng dẫn cha mẹ cách rèn cho trẻ tại nhà và giải thích cha mẹ
hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường. Qua đó gia đình và
giáo viên phải thực sự gương mẫu vì trẻ sẽ là tấm gương phản chiếu mọi hoạt
động của người lớn.
Vận động các cha mẹ đóng góp cây xanh để trẻ chăm sóc và bảo vệ hằng
ngày, hỗ trợ các nguyên vật liệu, phế liệu sẵn, hướng dẫn trẻ làm đồ chơi đơn
giản cho mình. Sưu tầm thêm các sách báo, tạp chí...làm phong phú hơn ngân
hàng đồ chơi tại lớp.
Tuyên truyền qua các ngày hội, ngày lễ của địa phương tổ chức lồng ghép
cách bảo vệ môi trường với những hình ảnh về các hành vi đúng, sai để trẻ nhận
biết và phân biệt đồng thời giáo dục trẻ tình cảm đạo đức trong ngày lễ hội như:
8-3, ngày 20-11, ngày 1- 6…
Tuyên truyền dưới nhiều hình thức, bảng tuyên truyền đẹp, thay đổi nội
dung và hình thức phù hợp với chủ đề liên quan tới vệ sinh môi trường trong
nhà trường để trẻ, gia đình, cộng đồng cùng nâng cao nhận thức cho chính bản
thân mình về giữ gìn vệ sinh môi trường.
Khuyến khích và yêu cầu cha mẹ trẻ thay phiên nhau dự các hoạt động
của trẻ để họ thấy được các con đi học ở trường mầm non không chỉ được chăm
sóc giáo dục chu đáo mà còn được tiếp thu những kiến thức kỹ năng, kỹ xảo,
hành vi qua từng chủ đề, đề tài của từng môn học nhất là tiết học trẻ được trải
nghiệm về bảo vệ môi trường.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

12

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề tài có mối quan hệ mật thiết với
nhau, được xem như mắt xích nối giữa vui chơi, học tập và giáo dục, đem đến
mục đích chung là giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Biện pháp này sẽ hỗ trợ cho
biện pháp kia nhằm hòa quyện các nội dung lại với nhau để đi đến một thể
thống nhất là thực hiện tốt các giải pháp, đảm bảo được tính chính xác, tính vừa
sức, tính khoa học và lôgic giữa các giải pháp, biện pháp.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,
phạm vi và hiệu quả ứng dụng
Từ những nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm cũng như tiến hành thực hiện
đề tài, tôi đã thu được kết quả như sau :

Nội dung

Trước khi thực hiện đề tài
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ

Tỉ lệ

Số trẻ

(%)

Bỏ rác đúng nơi
quy định
Biết bảo quản, cất
đồ dùng, đồ chơi
Đi vệ sinh đúng
nơi quy định
Phân biệt được
hành động đúng
và sai đối với môi

Sau khi thực hiện đề tài
Đạt
Chưa đạt

Tỉ lệ

Số

Tỉ lệ

(%)

trẻ

(%)

Số trẻ

Tỉ lệ
(%)

14

53,8

12

46,2

25

96,2

1

3,8

13

50

13

50

23

88,5

3

11,5

15

57,7

11

42,3

24

92,3

2

7,7

11

42,3

15

57,7

23

88,5

3

11,5

trường
Thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp đưa ra, sau thời gian ngắn, tôi đã
thu được kết quả như sau :
- Đối với giáo viên

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

13

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Qua những năm giảng dạy trẻ, với phương pháp giảng dạy chưa linh hoạt,
chưa sáng tạo nên tiết học đạt kết quả chưa cao. Từ khi sử dụng nghệ thuật lên
lớp một cách tích hợp lồng ghép các nội dung một cách nhẹ nhàng, sáng tạo,
học hỏi kinh nghiệm của bạn đồng nghiệp, sự rèn luyện của bản thân về ý thức
tốt trong việc bảo vệ môi trường, biến các hành động đó trở thành thói quen tốt,
là tấm gương sáng cho trẻ noi theo trong mọi hoạt động. Tìm ra những giải pháp
hay nhất tôi đem lại kết quả cao trong việc giáo dục cho trẻ nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường.
- Đối với trẻ
Các hành vi, thói quen tốt của trẻ đã được hình thành như: không xả rác
bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn
nắp sau khi sử dụng.
Trẻ có ý thức hơn giữ gìn khuôn viên trường, lớp sạch đẹp. Biết tiết kiệm
nguồn nước khi sử dụng. Trẻ biết chăm sóc tưới nước cho cây, nhặt rác bỏ vào
thùng khi dạo chơi ngoài sân trường.
Trẻ nhận ra được những hành động đúng và sai, biết cùng cô thu nhặt
những nguyên vật liệu phế thải để làm đồ chơi. Trẻ mang những vỏ hộp sữa
chua, muỗng nhựa, chai lọ không còn sử dụng...đến lớp để cùng cô làm đồ
dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động. Trẻ hiểu được mối quan hệ giữa con
người với thế giới tự nhiên và xã hội. Đặc biệt, trẻ còn là một tuyên truyền viên
tốt nhất đối với cha mẹ trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.
III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi bảo vệ môi trường đã đưa ra
sẽ góp phần cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường, biết cách

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

14

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

sống tích cực với môi trường. Từ đó trẻ có kỹ năng thói quen vệ sinh cá nhân,
vệ sinh trường lớp, nơi công cộng, chăm sóc cây… làm cho môi trường luôn
xanh- sạch- đẹp. Qua đó hình thành và phát triển thể chất, tinh thần cho trẻ.
Cô giáo, gia đình phải thật sự là mái ấm tình thương của trẻ, bố mẹ phải
là tấm gương sáng để trẻ noi theo bởi vì trẻ em như trang giấy trắng, luôn luôn
quan tâm, yêu thương trẻ, giáo dục trẻ ngay từ những bước đầu đời để tạo cho
trẻ những thói quen tốt hàng ngày. Phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban
ngành đoàn thể trong thôn cụ thể như: Phụ nữ, y tế, hội cha mẹ học sinh trong
công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tuyên truyền sâu rộng ở địa bàn
công tác, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ dân tộc thiểu số và trẻ người Kinh để trẻ
gần gũi nhau hơn. Muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt kết quả tốt thì phải có sự
thống nhất phương pháp giáo dục của hai cô giáo trong lớp cũng như phải có sự
phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa lớp, nhà trường, gia đình và xã hội.
Các biện pháp đưa ra rất thiết thực và mang lại hiệu quả rõ rệt, qua trao
đổi với đồng nghiệp nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều giáo viên, phụ
huynh cũng thể hiện sự hài lòng về công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà
trường. Vì vậy tôi nhận thấy biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi bảo vệ môi trường có
thể sử dụng rộng rãi trong nhà trường và trường bạn.
2. Kiến nghị:
a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ở trường mầm
non. Tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp kĩ năng mới cho giáo viên nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
b. Đối với nhà trường
Trang bị thêm đồ dùng đồ chơi cho các lớp học. Gắn bảng tuyên truyền
thông tin giữa phụ huynh và nhà trường ở những nơi thuận tiện để cha mẹ học
sinh theo dõi.
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

15

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn cho trẻ và giáo viên, cha mẹ
học sinh về cách bảo vệ môi trường.
Chú trọng xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp và an toàn
Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm về giáo dục
chăm sóc trẻ cho giáo viên được giao lưu với các đơn vị bạn để học tập rút kinh
nghiệm.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân trong việc giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các
cấp lãnh đạo để bản sáng kiến kinh nghiệm được đầy đủ và hoàn thiện hơn./.
Xin chân thành cảm ơn !
Buôn Trấp, ngày 21 tháng 3 năm 2018
Người viết

Nguyễn Thị Út Quyên
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐÔNG SÁNG KIẾN
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
HIỆU TRƯỞNG
Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

16

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT
1

Tên tài liệu
Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

Tác giả
Nguyễn Thị Ánh Tuyết,

2

NXB Giáo dục 1994.
Hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi từ nguyền NXB trẻ

3

vật liệu phế thải
Tài liệu BDTX năm 2013 gồm 44 môđule BDTX GVMN

4

(Môđule 27)
Sách hướng dẫn tổ chức thực hiện chương NXB Giáo dục

5

trình giáo dục mầm non 5 - 6 tuổi
Hướng dẫn thực hiện nôi dung bảo vệ môi NXB Giáo dục

6

trường trong trường Mầm non
Tạp chí giáo dục mầm non, tài liệu hay về
môi trường, tranh ảnh, internet.

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

17

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TRANG

I. Phần mở đầu

1

1. Lý do chọn đề tài

1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

2

3. Đối tượng nghiên cứu

2

4. Giới hạn của đề tài

2

5. Phương pháp nghiên cứu

3

II. Phần nội dung

3

1. Cở sở lý luận

3

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

4

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

5

a. Mục tiêu của giải pháp

5

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

5

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

12

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,
13

phạm vi và hiệu quả ứng dụng
III. Phần kết luận, kiến nghị

14

1. Kết luận

14

2. Kiến nghị

15

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

18

Đơn vị : Trường MN Hoa Phượng


Một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp Lá 2 Trường MN Hoa Phượng

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO

17

Giáo viên: Nguyễn Thị Út Quyên

19

Đơn vị : Trường MN Hoa PhượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×