Tải bản đầy đủ

Huong dan lam de an mon hoc LTTC

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP NHÓM
MÔN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
Đại học Hoa Sen - Học kỳ 11.2A
GV. Phạm Văn Minh
Email: minh.phamvan@hoasen.edu.vn hoặc minhphamvan2008@gmail.com

.o.
I. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN:
1. Cách chọn đề tài: Để có thể chọn một đề tài tốt, nhóm có thể theo các bước sau.
(1) Tham khảo các đề tài các khóa trước đã thực hiện.
(2) Nắm vững các loại trò chơi, đặc điểm của nó và cách hình thành trò chơi.
(3) Tìm kiếm các vấn đề thực tế đang được thảo luận nhiều trên báo chí hoặc các
diễn đàn (về kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống, an ninh, …) để thiết lập một hoặc
nhiều trò chơi, tùy theo khả năng của nhóm. Vấn đề càng “nóng bỏng, mới và hóc
búa” bao nhiêu thì càng được đánh giá cao bấy nhiêu.
Trong các bài toán (trò chơi), nhóm cần phải xác định được ai chơi với ai, nước đi
của họ là đồng thời hay tuần tự, họ có biết thông tin đầy đủ về nhau hay không,
mỗi người chơi có bao nhiêu chiến lược, thu hoạch của họ là gì và làm thế nào để
tính được những thu hoạch đó. Nếu thiếu thông tin, nhóm có thể đưa ra một vài
giả định cần thiết để thiết lập cuộc chơi. Trong trường hợp này, nhóm phải lưu ý
tính hợp lý của những giả định (hay phán đoán) của mình, có nghĩa nhóm cần thu

thập và phân tích thêm nhiều thông tin liên quan (hoặc nhận định) khác đến vấn đề
mình đang nghiên cứu.
(4) Các thành viên của nhóm tiến hành thảo luận để chọn ra từ 1 đến 2 đề tài mà
nhóm tâm đắc nhất, sau đó viết thư hoặc trao đổi trực tiếp với GV để được tư vấn
thêm. Sau khi được GV thông qua, nhóm sẽ bắt đầu triển khai đề tài được chọn.
2. Đăng ký đề tài: đăng ký qua email hoặc trực tiếp trong lớp học cho Giảng viên từ
buổi học tuần 5 đến buổi học tuần 7 (chủ đề mà nhóm quan tâm)
Ghi rõ Tên lớp, Tên nhóm và Tên đề tài khi đăng ký cho GV.
Lưu ý: Đề tài của các nhóm không được trùng nhau, do vậy nhóm nào đăng ký trước
thì sẽ được ưu tiên giữ đề tài nếu trùng. Đề tài không được lấy nguyên xi một bài báo
đã được công bố hoặc báo cáo của các nhóm khóa trước. Nếu làm như vậy và bị phát
hiện thì nhóm sẽ bị điểm 0.
1


3. Thời gian thực hiện: từ tuần 5 đến tuần 12
4. Hình thức thực hiện: làm theo nhóm đã đăng ký (từ 5 đến 8 người)
5. Nộp báo cáo cho giảng viên (vào buổi học tuần 12) bao gồm:
- Nộp bản in nội dung bài tập nhóm tại lớp (xem hướng dẫn ở phần nội dung).
- Gởi tập tin nội dung cuốn báo cáo (Word file) qua Email.
- Gởi tập tin (Powerpoint slides) thuyết trình đề tài của nhóm qua Email.

II. HÌNH THỨC CỦA BÀI VIẾT
1. Cấu trúc bài viết (tham khảo bản mẫu ở những trang cuối) gồm các phần sau đây:
(a) Trang bìa: Tên trường, tên lớp, tên nhóm (đã đăng ký), họ và tên các thành
viên của nhóm, ngày hoàn thành. (Lưu ý: Về hình thức, nhóm có thể tuân theo
tiêu chuẩn hiện hành về cuốn báo cáo của nhà trường.)
(b) Trang Nhận xét của Giảng viên.
(c) Trang Tự đánh giá của nhóm.
(d) Phần nội dung chính (xem cụ thể ở Phần III, nội dung của bài viết).
(e) Phụ lục, tham khảo (nếu có).
2. Hình thức trình bày: (đối với bản in và bản điện tử, Word file)
Font chữ: Times New Roman, Cỡ chữ 13, Canh lề hai bên, Đánh số trang ở phần nội
dung chính của bài viết.

III.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI VIẾT (10 – 15 trang)
1. Giới thiệu đề tài: (gợi ý)
-Giới thiệu tổng quan về đề tài.

-

Trình bày lý do chọn đề tài (dẫn dắt để cho thấy sự cần thiết của đề tài)

-

Việc nghiên cứu đề tài mang lại lợi ích gì cho nhóm và cho người đọc đề tài
của nhóm?

2. Thiết lập trò chơi và giải: (gợi ý)
-

Xây dựng trò chơi đồng thời, (và/hoặc) tuần tự dựa vào thông tin thu thập
được từ internet, sách báo, phim ảnh, v.v… (có trích dẫn nguồn).

-

Sử dụng kiến thức của môn Lý thuyết trò chơi để giải quyết vấn đề, đưa ra các
chọn lựa của các người chơi.

-

Tìm cân bằng của cuộc chơi và giải thích ý nghĩa của cân bằng đó.
2


3. Kết luận: (gợi ý)
-

Rút ra bài học cho nhóm dựa trên kết cục (cân bằng) của cuộc chơi.

-

Đề xuất một vài ý kiến liên quan đến đề tài hoặc hướng phát triển cuộc chơi
trong tương lai.

IV. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN MÔN HỌC
(Điểm đề án chiếm 30% điểm tổng của môn học)
STT

Mục đánh giá

Tỷ lệ

1

Cuốn báo cáo (bản in)

40%

Nội dung (7 điểm) + Hình thức (3 điểm)

2

Thuyết trình tại lớp
(tuần 13, 14, 15)

30%

Slides đầy đủ, rõ ràng + Thuyết trình dễ theo
dõi và hấp dẫn

3

Phản biện nhóm khác

20%

Nhận xét tốt và Đặt câu hỏi đúng

4

Nộp đúng hạn

10%

Cuốn báo cáo (tuần 12); Word+Powerpoint
files (tuần 15)

TỔNG

Tiêu chí

Điểm của mỗi thành viên tùy thuộc vào mức
độ (%) đóng góp của cá nhân đó cho đề án
100%
(xem trang Tự đánh giá giữa các thành viên
trong nhóm).

MỘT VÀI LƯU Ý KHÁC:


Nộp trễ 1 tuần (trừ 1 điểm), nộp trễ 2 tuần trở đi (0 điểm).Đề tài và thành viên nhóm không được thay đổi từ tuần thứ 7.

CẤU TRÚC ĐỀ NGHỊ

3


[TRANG BÌA]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

ĐỀ TÀI :

TÊN ĐỀ TÀI

MÔN HỌC: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
NHÓM THỰC HIỆN: “TÊN NHÓM”
(1) NGUYỄN VĂN A (MSSV) (Nhóm trưởng)
(2) NGUYỄN THỊ B (MSSV)
(3) NGUYỄN VĂN C (MSSV)
(4) NGUYỄN THỊ D (MSSV)
(5) NGUYỄN VĂN E (MSSV)

GVHD: Th.S Phạm Văn Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20..

4


[TRANG 2]

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

5


[TRANG 3]

TỰ ĐÁNH GIÁ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

Nếu thành quả của nhóm là 100% (thể hiện thông qua bài viết), thì mỗi
thành viên đóng góp bao nhiêu trong đó, ví dụ:
(1) NGUYỄN VĂN A (MSSV) (NT)

25%

(2) NGUYỄN THỊ B (MSSV)

30%

(3) NGUYỄN VĂN C (MSSV)

20%

(4) NGUYỄN THỊ D (MSSV)

15%

(5) NGUYỄN VĂN E (MSSV)

10%

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Những khó khăn của nhóm khi thực hiện đề tài: ...............................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

6


[TRANG 4]

ĐỀ TÀI:

TÊN ĐỀ TÀI
I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: (khoảng 1 đến 2 trang) ........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. THIẾT LẬP TRÒ CHƠI VÀ GIẢI: (khoảng 7 đến 10 trang) ...............................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
III. KẾT LUẬN (khoảng 1 đến 2 trang) ........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
PHỤ LỤC (Nếu có) .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
HẾT.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×