Tải bản đầy đủ

Slide triết con người VN yếu điểm

Áp dụng tư tưởng triết học trong đào tạo đội ngũ cán bộ,
công chứcViệt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển trên nền của cuộc cách mạng
CN 4.0

Đòi hỏi công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước
= Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ CB-CC-VC có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân
dân và sự nghiệp phát triển đất nước


Nội dung chính
Những yếu điểm còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước
Gợi ý giải phápNhững yếu điểmChất lượng cán bộ, công viên chức

Năng lực chuyên môn yếu kém

Thiếu kinh nghiệm thực tế & khả năng xử lý tình huống

Hạn chế trong tiếp cận công hệ thông tin hiện đại


Những yếu điểmÝ thức, đạo đức nghề nghiệp

Thái độ làm việc quan liêu, nguyên tắc, cứng nhắc

Tình trạng tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với công việc chưa caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×