Tải bản đầy đủ

L12 bài tập cacbohidrat

0972026205- P

d

h

12

2017

A.

fomic.

B.
C.
D.

2017

(a)

(b)

nhau.

(c)

3 trong

(d)
xanh lam.

NH3.

2

(e)
ng

A. 2.

B. 4.

C. 5.

).

D. 3.

2017

6H10O5)n.

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2
1
0972026205- P

d

h

12

2017

tinh

2017

clo

A.

B.

C.

gia-ven

D. clorua

2017

(1)

brom.

(2)
(3)
0

(4)

sobitol.

(5)

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

2017

(a)
(b)

3/NH3
2/OH

(c)

4

(d)

4

(e) Etylen glicol + Cu(OH) 2
(g)

2
3/NH3

(h)

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

2017

2


0972026205- P
X

Dung

d

Y

AgNO3/NH3,

h

12

Z

T

Q

Ag
dung

Cu(OH)2

Cu(OH)2

Ag
dung
xanh

lam

A.

Cu(OH)2

xanh

Cu(OH)2

lam

fomic

B. Gl
C.

metanol

D.

fomic
2017

(a)
(b)

polisaccarit

(c)

2

(d) K

(e)

3 trong

NH3

Ag.

2

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

2017

(a)

dung d

(b) Nh dung d

ng axit ch
ch phenol l

c

y xu t hi n k t t

tr ng.

3


0972026205- P

d

(c) Propin ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3

th s d ng Cu(OH)2/

(d)

A. 1

h
ck tt

hai dung

B. 4

12
nhat.

Gly-Gly

C. 3

Gly-Ala -Ala.

D. 2

2017
?
A.
B.

C.

enzim xenlulaza.
D.

enzim.
2017

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

C.

D.

2017

A. Tinh

B.
2017
sau:

X + H2O

xt ,t0

Y;

Y + Br2 + H2O
Axit gluconic
Z

A.

B. tinh

+ H2 O

Axit gluconic + HBr

+ NaHCO3
as, di

p c

Z

+ Natri gluconat

+ H2 O

X + E

C.

D.

2017

C. 1 g

-

-fructozo

-glucozo

-

-fructozo

-

-fructozo

2017

4


0972026205- P

d

h

12

nhau.

A.
B.
C.
D.

2017

A.

B.

C.

D. Glixerol

2017
3

A. CH3CHO

CH3CH2OH.

C. CH3CH(OH)COOH

CH3CHO.

B. CH3CH2

CH3CHO.

D. CH3CH2

CH2=CH2.

2017

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

2017
sai:
A.

-1-

-2-

2O/H

+

ancol

o

B. Cho CH3OH qua H2SO4

Y/X

C.

>1

etylic

D.

lam.

2

2017
3/

A. Mantoz.

B. Fructoz.

dd NH3

o),

C. Saccaroz.

D. Glucoz.

2017

A.

gia-ven

B. SO2.

C. Cl2.

D. CaOCl2.

2017
-monoclopropan-1,2it, (6) axit axetic, (7) propan-1,3-

2

5


0972026205- P
A. 4.

B. 3.

d

h

C. 6.

12
D. 5.

2017
2

A. vinyl axetat.

B.

C. metanol.

D. propan-1,3-

2017

2

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

2017

A. dung

H2SO4.

B. dung

C. dung

Br2

D. dung

I2.

HCl.

THPTQG 2017
A. cacboxyl

B. cacbonyl

C.

D. amin

2017

A.

-

B.

-

C.

-

D.

-

2017

A. Saccarozo

B. Xenlulozo

C. Amilozo

D. Glucozo

2017
3 trong NH3
A.

axit propionic.

B.

axetic.

D.

C. vinylaxetilen,

2017

axetic.
-

6


0972026205- P

d

h

12

o

2

A.

B.

sobitol.

C.

D.

etanol.

2017

A.

-

brom.

B.
C.

3 trong

NH3.

D.

2017

A. (1), (2), (3)

(4).

-

B. (3), (4), (5)

(6).

C. (1), (3), (4)

2017

A. ancol.

(6).

D.

(5).

-

B. xeton

C. amin.

D.

2017

(1)
2SO4

(2)
(3)
(4)

A. (1)

(2).

B. (3)

(4).

C. (2)

(4).

(3).

2017

(1)
(2)

3 trong

NH3.

(3)
(4)

brom.

7


0972026205- P

d

h

12

(5)

brom.

(6)
(7)

A) 3.

B) 6.

C) 5.

D) 4.

2017

A. Tinh

-

B.

C.

D.

2017
6H10O5

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

2017

A.

axit.

B.
C.
D.

lam.

2
2

3

NaCl.
2017
:

A.
B.
C.

monosaccarit

D.

Cn(H2O)m
2017

A.

B.

C.

D.
2017

-Gly, Abumin.
2

8


0972026205- P
A. 5

B. 2

d

C. 3

12
D. 4

2017

A. 2.

h

-

B. 4.

C. 3.

D. 5.

2017

A.

brom

B. AgNO3/NH3 C.

4

2017 T

A. polosaccarit. B.

C.

NaOH
1

D. monosaccarit.

2017

Axetilen.

A.

2017

A. Phenol (C6H5
B. Tinh b

polisaccarit.

C.

-

D.

2017

A.

B. xanh

C.

D.

2017

B. Tinh

A. Sacca

C. Protein.

D.

2017
Cho

: Glucozo

A

H 2SO4 ,1700

B

CH 3OH

C

xt ,t0

poli metylacrylat

H 2SO4

:
A. Ancol etylic.

B. Axit acrylic.

C. Axit propionic.

D. Axit axetic.

9


0972026205- P

d

h

12

2017

A.

B.

C.

D.

2017

AgNO3/NH3 (t0C)

A.

.

C. (CH3CO)2O.

B. Cu(OH)2/OHD.

brom.

2017

(a)
(b)

0,1%.

(c)
(d)

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

2017
sau:
(1)

;

(2)
(3)

-

(4)

gluconic;

(5)

an trong

(6)
(7)
(8) Amilop

-1,4-glicozit;
trong H2SO4

(9)

A. 6

B. 8

(10) Trong

C. 9

D. 10

2017

10


0972026205- P

A. 1

B. 2

d

h

12

C. 3

D. 4

2017

to

Y 2AgNO3
Y

X tc

3NH 3

H2O

Amoni gluconat 2Ag 2NH 4 NO3
anhsang

E+Z

------------chat diepluc

Z +

A.

B.

cacbonic

C.

X

oxit

D.
2017

A.

OH

B.

CHO

C.

axit

D.

CO2
2017

(1)
(2)
(3)

brom

(4)
(5)

ancol

(6)
(7)

cacboxylic

(8)
(9)

A. 5

B.4

C.2

D.6
11


0972026205- P

d

h

12

2017

2
2

A.saccarozo

B.glixerol

C.ancol etylic D.glucozo
2017

A.2

B.1

C.3

D.4

2017

A. Saccarozo

B.Glucozo

-

C.Fructozo

2017

A. 0.1.

-

B. 0,01.

C. 0.001.

2017

D. 1.
-

axit clohidric
C. hidro

D. Tinh

sobitol

sobitol

axit
2017

2

A. Saccarozo

B. Fructozo

C. Sobitol

D. Amoni gluconat

2017

-

:
A.

3

3

NaCl.

B.

i Cu(OH)2

C.

lam.
axit.

D.

2017
3COOH,

C2H4(OH)2, C3H5(OH)3

2H5

2

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

12


0972026205- P
2017

A. 2. B. 4. C. 3.

d

h

12

c

-

D. 5.
2017

2017

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
2017

, xenlulozo

C.

D. axit fomic , andehit fomic , glucozo

2017

A.
B.

nhau.

C.
D.

2017

A.

B.

C.

D.

2017

A.
B.
C.
D.

axit.
3 trong
2

NH3
lam

2017
13


0972026205- P

A.

B. ancol.

d

h

C. xeton.

12

D. axit.

2017

A.
B.

monosaccarit.

C.

.

D.

monosaccarit.
2017

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (3), (4), (5).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

2017

X + H2 O

xuc.tac

Y;

Y + AgNO3 + NH3 + H2O
Y

xuc.tac

Z + H 2O

amoni gluconat + Ag + NH 4NO3

E + Z;
anh.sang
chat.diep.luc

A.
C.

X + G.

B.

etanol.
cacbon

D.

2017
A. AgNO3/NH3,t0.

B. Na.

C. CH3OH/HCl.

D. Cu(OH)2, t0

2017

A. saccarozo.
B. Ancol etylic
C. axit axetic
D. Tinh

14


0972026205- P

d

h

12

2017

axetic

A.
B.

axit
saccarozo

D.

2017

B.

A.

C. Andehit fomic.

D. Andehit axetic.

C. 3.

D. 2.

2017
-1,3A. 4.

B. 5.
2017

A.

-

OH

B.

CHO

C.

axit

D.

CO2
2017

C
(a)
(b)
(c)

NaOH.

(d)

2

A. Et

amin.

B.

amin.

C.

metyl amin.

D. Metanol, metanal, axit metanoic, metyl fomat, metyl amin,

2017
15


0972026205- P

d

h

12

Cu(OH)2
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

C. Poli(vinyl clorua)

D. Glixerol

2017

B.

A. protein

2017
Cho
(1)
2SO4

(2)
(3)
(4)

A. (3)

B. (2)

(4).

(4).

C. (1)

D.

(3).

(2).

2017

A. Tinh

B.

C.

D.

2017

A. protein.

B. tinh

C.

D.

2017

A.

lam.

2

B.

axit.

C.
D.

NaCl.
2

2017
sau:
a) FeO + HNO3

b) FeS + H2SO4

c) Al2O3 + HNO3
e) CH3CHO + H2

3
Ni, t o

f)

3

2O)

trong dd NH3

16


0972026205- P
g) C2H4 + Br2

d

h

12

h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2
-

A. a, b, c, d, e, h.

B. a, b, c, d, e, g.

C. a, b, d, e, f, g.

D. a, b, d, e, f, h.
2017
Cu(OH) / OH

A.

t

B.

C.

D.

2017

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.
2017

(1)
(2)
(3)

Brom

(4)
(5)

A.2

B.5

C.3

D.4

2017

A.C2H5OH

B.Saccarozo

C.NaHCO3

D.CH3OH

2017

nhau

(1)
(2)

n4

3H7NO2

dipeptit
3 trong

(3)

Ag
rit duy

(4)
(5)

NH3

5%

17


0972026205- P

d

h

12

biure

(6)

A.5

B.6

C.4

D.3

2017

A. 2

B.4

C.3

D. 1

2017

A.

B. Xanh

C.

D.

2017

2
sau:

(1)
(2) Glu

2

(3)

- glucozo.
(5)

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

2017

n

(a)

2

anken
(b)

3

3 OH,

H2

-

-

(c)

peptit
nhau

(d)
(e)
9H15

(f)
(g)

xenlulaza

18


0972026205- P
A. 2

B. 5

C. 3

d

h

12

D.4

2017
2

A.
C.

B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh

C2H4, C2H2.

D. C2H4, CH4, C2H2.

CH3COOCH3, benzen.
2017

(c).

2

(d). Khi

tinh

trong

(e).

3 trong

B. 6.

thu

NH3
sobitol.

2

A. 3.

axit,

C. 5.

D. 4.

2017
2
A.

B.

C.

D. tinh

2017
en, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat,
2

A. 11.

B. 10

C. 9

D. 8

2017

(1)
(2)

AgNO3 trong NH3.

(3)
(4)

brom.

(5)

19


0972026205- P

d

h

12

(6)
(7)

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

2017

A

(1)

B

(2)

D.

(3)
2H2

(4)

0

4

E.

A. A

D

E

B

B. D

E

B

A

C. A

D

B

E

D. E

B

A

D

2017
2

AgNO3/NH3
A.

B.

C. tinh

D.

2017

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, butan.

D. CH3CHO, C6H12O6

CH3OH.

2017
2;

CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH;

HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C 12H22O11 (saccarozo), PVC.
A. 6

B. 5

C. 7

D.4

TQG 2017
Cu(OH)2
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

2017

20


0972026205- P

d

h

12

2t

A.2

B. 3

C.4

D.5

2017

A.2

B.1

1

C.4

D.3

2017

X

Y

Z

T

Dung
AgNO3/NH3

Cu(OH)2

Cu(OH)2
lam

Dung
lam

lam

brom

A. Phenol, Axit fomic, saccarozo, glucozo
B. Anilin, glucozo, glixerol, fructozo
C. Anilin, mantozo, etanol, axit acrylic
D. Phenol, glucozo, glixerol, mantozo
2017

A. Xenlulozo

B.Saccarozo

C.Glucozo

D.Tinh

2017
2

A. C2H5OH

C.CH3CHO

C.H2O

D.CH3COOH

21


0972026205- P

d

h

12

2017
2

A. Ancol etylic

B.

C. Axit oxalic

D. Glixerol

2017
0

2H5OH

A. 5,468 B. 6,548 C. 4,568 D. 4,685
2017
3 trong

A. 50%.

NH3

B. 80%.

C. 60%.

D. 75%.

2017
2

sinh ra

2

:
A. 72,0

B. 64,8

C. 75,6

D. 90,0

2017

3/NH3

A. 9,504g

B. 6,480g

C. 8,208g

D. 7,776g

HPTQG 2017
AgNO3/NH3
A. 18,0
C

B. 9,0

C. 36,0

D. 16,2

2017
3 trong

NH3
A. 0,3

B. 0,6

C. 0,1

D. 0,4

2017

22


0972026205- P

d

h

12

2

A. 36

B. 84

C. 63

D. 27

2017

A. 485,85 kg.

B. 398,80 kg.

C. 458,58 kg.

D. 389,79 kg.

2017
0

A. 4,60 lit

B. 3,68 lit

C. 1,84 lit

D.2,94 lit

2017
2 H5

A. 120.

B. 90.

2

C. 180.

D. 150.

2017
H
H
A. 75

B. 80

C. 45

D. 60

C. 26,52

D. 11,2

2017

A. 27,72

B. 32,52
2017

36,80
= 1,0 gam/ml)
A. 52%

B. 44%

C. 74%

D. 63%

2017
3 trong

NH3

23


0972026205- P
A. 32,4.

B. 21,6.

d

C. 10,8.

12
D. 16,2.

2017

3/

A. 10,8.

h

B. 21,6.

NH3

C. 32,4.

D. 43,2.

2017

A. 46,0.

B. 57,5.

C. 23,0.

D. 71,9.

2017

A. 60% B. 40% C. 54% D. 80%
2017

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

H= 2813 kJ

2

m2
A. 88,26 gam

B. 21557 gam

C. 248 292 gam

2017

3

A. 0,1 M

B. 1,71 M

B. 270 gam

trong dd NH3

C. 1,95 M

2017

A. 360 gam

D. 882,6 gam

D. 0,2 M
-

C. 300gam

D. 250gam.

2017
Cho dd AgNO3/NH3
A. 6,75.

B. 13,5.

C. 10,8.

D. 9,45.

2017

24


0972026205- P

d

h

12

A. 9,9 gam. B. 6,8 gam. C. 11,2 gam. D. 13,0 gam.
2017
3

3

A. 0,02M. B. 0,01M. C. 0,10M. D. 0,20M.
2017

AgNO3 trong NH3
A. 46,07.

B. 43,20.

C. 24,47.

D. 21,60.

2017
3 trong

NH3

gam Ag
A. 15,12 gam

B. 14,04 gam

C. 16,416 gam

D. 17,28 gam

2017
0

a C2 H 5
A. 640,25 lit

B. 851,85 lit

C. 912,32 lit

D. 732,34 lit

C. 1648.

D. 4578.

2017

o

?
A. 3663.

B. 2747.
2017

2

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×