Tải bản đầy đủ

180 bài tập chuyên đề cacbonhidrat

Vũ Hoàng Dũng – 0972026205- Phân dạng hóa 12

BÀI TẬP CACBOHIDRAT
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Yên Lạc 2
Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là
A. saccarozơ, tinh bột, xelulozơ.
B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic.
C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.
D. axt fomic, anđehit fomic, glucozơ.
Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Yên Lạc 2
Cho các phát biểu sau:
(a)

Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu
xanh lam.
(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng  và  ).

Số phát biểu đúng là
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Yên Định – Lần 2
Cho các phát biểu sau:
(1). Tinh bột và xen lulozo là đồng phân của nhau vì đều có công thức phân tử (C6H10O5)n.
(2). Dùng dd nước Brom để phân biệt Glucozo và Fructozo.
(3). Dùng phản ứng tráng gương để phân biệt Mantozo và Saccarozo
(4). Tinh bột do các gốc Fructozo tạo ra
(5). Tinh bột có cấu trúc xoắn, Xenlulozo có cấu trúc mạch thẳng.
Số phát biểu đúng là:

1


Vũ Hoàng Dũng – 0972026205- Phân dạng hóa 12
A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

2


Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1
Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :
A. Glucozơ, fructozơ , tinh bột

B. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.

C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơD. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1
Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản xuất đường saccarozơ từ cây mía là:
A. khí clo

B. khí sufurơ.

C. nước gia-ven

D. clorua vôi.

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ bằng nước brom.
(3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.
(4) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol.
(5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng.
Số phát biểu đúng là
A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2
Cho các phản ứng sau:
(a) Fructozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) →
(b) Glucozơ + Cu(OH)2/OH- (đun nóng) →
(c) Stiren + dung dịch KMnO4 →
(d) Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) →
(e) Etylen glicol + Cu(OH)2 →
(g) Anilin + dung dịch Br2 →
(h) Đimetylaxetilen + dung dịch AgNO3/NH3 →
Số phản ứng tạo ra chất kết tủa là
A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2
Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z,
T và Q


Chất

X

Thuốc thử

Y

không
đổi màu

Quỳ tím

không
đổi màu

Dung dịch AgNO3/NH3,
không có
đun nhẹ
kết tủa

Ag 

Z

T

không
đổi màu

không
đổi màu

không
có kết tủa

không có
kết tủa

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2
không tan

dung
dung
Cu(OH)2
dịch xanh dịch xanh
không tan
lam
lam

Nước brom

kết
trắng

không có
không
kết tủa
có kết tủa

tủa

Q
không
đổi màu
Ag 

Cu(OH)2
không tan

không có
không có
kết tủa
kết tủa

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là
A. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic
B. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit
C. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol
D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic
Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a)

Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam thẫm.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được
một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.
(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là:
A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 10 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định
Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng dung dịch saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.
(b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.


(c) Propin phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu vàng nhat.
(d) Có thể sử dụng Cu(OH)2/ ��để phân biệt hai dung dịch chứa Gly-Gly và Gly-Ala -Ala.

Số phát biết đúng là
A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ thể hiện tính oxi hóa.
B. Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác, saccarozơ bị thủy phân thành
glucozơ và fructozơ.
C. Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê … xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ
enzim xenlulaza.
D. Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim.
Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, axetilen. Số chất trong dãy tham
gia được phản ứng tráng bạc là
A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3
Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?
A. Tinh bột

B. Glucozơ

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3
Cho các chuyển hóa sau:

X + H2O

xt ,t0

 Y;

Y + Br2 + H2O  Axit gluconic + HBr
+ NaHCO3  Z + Natri gluconat + H2O

Axit gluconic
Z

+ H2O

Các chất X, Y lần lượt là
A. saccarozơ, glucozơ. B. tinh bột, glucozơ.

a

s , di

e

 
äp

X + E

luïc

 
C. xenlulozơ, glucozơ.

D. tinh bột, fructozơ.

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1
Một phân tử saccarozo có :
A.1 gốc -glucozo và 1 gốc -fructozo

B. 2 gốc -glucozo

C. 1 gốc -glucozo và 1 gốc -fructozo

D. 1 gốc -glucozo và 1 gốc -fructozo

Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phương Sơn


Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A.

Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

B. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ.
C. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ.
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phương Sơn
Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Glucozơ

B. Xenlulozơ

C. Saccarozơ

D. Glixerol

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phương Sơn
Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CHO và CH3CH2OH.

B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

D. CH3CH2OH và CH2=CH2.

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phúc Thành
Cho các chất sau : Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia phản
ứng tráng gương là
A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phúc Thành
Chọn nhận xét sai:
A. Cho hỗn hợp but-1-en và but-2-en cộng H2O/H+ thu được tối đa 3 ancol
B. Cho CH3OH qua H2SO4 đặc , 140oC thu được sản phẩm hữu cơ Y thì luôn có d Y/X >1
C. Từ tinh bột bằng phương pháp sinh hóa ta điều chế được ancol etylic
D. Glixerol hòa tan Cu(OH)2 thu được phức đồng (II) glixerat màu xanh lam.
Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phúc Thành
Chất nào dưới đây khi cho vào dd AgNO3 / dd NH3 dư (to), không xảy ra phản ứng tráng bạc:
A. Mantoz.

B. Fructoz.

C. Saccaroz.

D. Glucoz.

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình
Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía là:
A. nước gia-ven

B. SO2.

C. Cl2.

D. CaOCl2.

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình
Trong số các dung dịch sau: (1) glucozơ, (2) 3-monoclopropan-1,2-điol (3MCPD), (3) etilenglicol, (4)
KOH loãng, (5) tripeptit, (6) axit axetic, (7) propan-1,3-điol. Số các dung dịch hoà tan được Cu(OH) 2A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. vinyl axetat.

B. saccarozơ.

C. metanol.

D. propan-1,3-điol.

Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Cho các nhận xét sau: (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%; (2) Có thể
phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương; (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột,
xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit; (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được
dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm; (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng
để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói; (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I 2 cho màu
xanh tím; (7) Saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật
tráng gương, tráng ruột phích. Số nhận xét đúng là
A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2
Có 4 chất bột màu trắng: bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao và bột đá vôi. Chỉ dùng một chất có thể
nhận biết ngay được bột gạo là
A. dung dịch H2SO4.

B. dung dịch Br2

C. dung dịch I2.

D. dung dịch HCl.

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2
Gluxit là hợp chất tạp chức trong phân tử có nhiều nhóm -OH và có nhóm
A. cacboxyl

B. cacbonyl

C. anđehit

D. amin

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2
Phân tử tinh bột được cấu tạo từ
A. các gốc β- fructozơ.

B. các gốc α- glucozơ

C. các gốc α -fructozơ.

D. các gốc β- glucozơ

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Chất nào sau đây là monosaccarit?
A. Saccarozo

B. Xenlulozo

C. Amilozo

D. Glucozo

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư,
đun nóng?
A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.

B. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.

C. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.

D. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1


Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản
ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:
A. glucozơ, fructozơ.

B. glucozơ, sobitol.

C. glucozơ, saccarozơ.

D. glucozơ, etanol.

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit
nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch
axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
A. (1), (2), (3) và (4).

B. (3), (4), (5) và (6).

C. (1), (3), (4) và (6).

D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. ancol.

B. xeton

C. amin.

D. anđehit.

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2
Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Phát biểu đúng là
A. (1) và (2).

B. (3) và (4).

C. (2) và (4).

D. (1) và (3).

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Có các phát biểu sau đây:
(1)

Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3.
(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.


(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.
(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch nước brom.
(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.
Số phát biểu đúng là:
A) 3.

B) 6.

C) 5.

D) 4.

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4
Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân?
A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh
Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu
nhóm hiđroxyl ?
A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
C. phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng.
D. phản ứng với dung dịch NaCl.
Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Nhận xét nào sau đây không đúng:
A.

Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thuỷ phân được

B.

Cacbohiđrat cung cấp năng lượng cho cơ thể người

C.

Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat khi thuỷ phân trong môi trường bazơ sẽ cho nhiều monosaccarit

D.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là : Cn(H2O)m

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Hai chất đồng phân của nhau là
A. glucozơ và mantozơ.

B. fructozơ và glucozơ.

C. fructozơ và mantozơ.

D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2
Cho dãy các dung dịch sau: glucozo, saccarozo, etanol, axit axetic, andehit axetic, Ala-Gly, Abumin.
Số dung dịch trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là.


A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
Cho các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng
tráng gương là
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3
Có các dung dịch sau: glucozơ, axit etanoic, glixerol, axit metanoic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng
để phân biệt chúng ? (có thể thêm nhiệt độ nếu cần)
A. Nước brom B. AgNO3/NH3 C. Quỳ tím

D. dung dịch CuSO4 và NaOH

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1
Saccarozơ thuộc loại
A. polosaccarit. B. đisaccarit.

C. đa chức.

D. monosaccarit.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1
Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng gương ?
A. Glucozơ. B. Axit fomic. C. Anđehit axetic. D. Axetilen.
Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1
Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm đổi màu quỳ tím.
B. Tinh bột và xenlulozơ thuộc nhóm polisaccarit.
C. Isoamyl axetat có mùi dứa.
D. Tơ nilon-6,6 được cấu tạo bởi 4 nguyên tố hóa học.
Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
A. vàng.

B. xanh tím.

C. nâu đỏ.

D. hồng

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng, không tạo ra glucozơ. Chất đó là:
A. Saccarozơ.

B. Tinh bột.

C. Protein.

D. Xenlulozơ.

Câu 50 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
H2SO4 ,170

0
CH OH

xt ,t

0

3
Cho chuỗi phản ứng : Glucozo  A  B 
C  poli
metylacrylat
H2SO4

Chất B là :
A. Ancol etylic.

B. Axit acrylic.

C. Axit propionic.

D. Axit axetic.


Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là :
A. Glucozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Mantozơ.

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lục Ngạn
Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. dung dịch AgNO3/NH3 (t0C)

.

C. (CH3CO)2O.

B. Cu(OH)2/OHD. nước brom.

Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.
(b) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.
(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
(d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói.
Số phát biểu đúng là
A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ;
(3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ;
(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic;
(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước;
(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói;
(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;
(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc; và (10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được
dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Xét các phát biểu sau: (1) metan, metanol, metanal và metanamin đều là những chất khí ở điều kiện
thường. (2) metanol, metanal, metanoic, alanin và sacarozơ đều tan tốt trong nước. (3) xyclopropan,


propen, etanal, metanoic, và mantozơ đều có khả năng làm nhạt màu nước brom; (4) axetilen, anđehit
axetic, axit fomic, và fructozơ đều tạo kết tủa màu trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong
NH3. Số phát biểu đúng bằng
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa
Cho các chuyển hố sau:
o

x
úc tác , t
X  HO
 
Y

Ni, t

Y  H

  o Sobitol

to

Y  2AgNO3  3NH 3  H 2 O 
  Amoni gluconat  2Ag  2 NH 4 NO3
X úc t ác
Y Z   E
+ ánh sán g
   
X G
Z + H2O -------------
chất di ệp l ục

X, Y và Z lần lượt là :
A. Xenlulozơ, frutozơ và khí cacbonic

B. Xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit

C. Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic D. Tinh bột, glucozơ và ancol etylic
Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Lao Bảo
Nhận xét nào sau đây khơng đúng về glucozo
A.

Phân tử glucozo có 5 nhóm OH

B.

Phân tử glucozo có 1 nhóm –CHO

C.

Glucozo bị thủy phân trong mơi trường axit

D.

Đốt cháy hồn tồn a mol Glucozo thu được 6a mol CO2

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chun Khoa học tự nhiên – Lần 2
Có các phát biểu sau :
(1) Amilozo và amilopectin đều có cấu trúc mạch C phân nhánh
(2) Xenlulozo và tinh bột là 2 đồng phân cấu tạo
(3) Fructozo và Saccarozo đều có phản ứng tráng bạc
(4) Glucozo và Saccarozo đều làm mất màu nước brom
(5) Glucozo và Fructozo đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng
(6) Este chỉ được tạo ra khi có axit cacboxylic tác dụng với ancol
(7) Phản ứng thủy phân este ln là phản ứng 1 chiều
(8) Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic
(9) Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo


Số phát biểu đúng là :
A. 5

B.4

C.2

D.6


Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2
Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường :
A.saccarozo

B.glixerol

C.ancol etylic D.glucozo

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2
cho dãy chất : tinh bột , xenlulozo , glucozo , fructozo , saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại
disaccarit là :
A.2

B.1

C.3

D.4

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1
Khi thủy phân đến cùng xenlulozo thì thu được sản phẩm là:
A. Saccarozo

B.Glucozo

C.Fructozo

D. Tinh bột

Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1
Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm?
A. 0.1.

B. 0,01.

C. 0.001.

D. 1.

Câu 63 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1
Glucozo được dùng làm thuốc tăng lực cho người già , trẻ em và người lớn. Chất này được điều chế
bằng cách :
A. thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit clohidric

B. lên men sobitol

C. hidro hóa sobitol

D. chuyển hóa từ Fructozo môi trường axit

Câu 64 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1
Dung dịch chất nào sau đây vừa hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh, vừa tham gia phản
ứng tráng bạc ?
A. Saccarozo

B. Fructozo

C. Sobitol

D. Amoni gluconat

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2
Saccarozơ và glucozơ đều có :
A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2
Cho các dd sau: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH. Số lượng dd có thể
hoà tan được Cu(OH)2 là:
A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.


Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, natri fomat. Số chất trong dãy
tham gia phản ứng tráng gương là :
A. 2. B. 4. C. 3.

D. 5.

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2
Glucozơ không có tính chất nào sau đây?
A. Tính chất của nhóm anđehit. B. Tính chất của ancol đa chức.
C. Tham gia phản ứng thủy phân. D. Lên men tạo ancol etylic.
Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2
Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ,
mantozơ, ancol etylic, anđehit axetic, axit fomic, axit benzoic, phenol và anilin?
A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2
Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc :
A. fructozo , tinh bột , andehit fomic B. andehit axetic , fructozo , xenlulozo
C. saccarozo, tinh bột , xenlulozo

D. axit fomic , andehit fomic , glucozo

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
B. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
C. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì không thu được fructozơ.
D. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ.
Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Loại đường nào sau đây có nhiều trong cây mía:
A. fructozơ.

B. glucozơ.

C. mantozơ.

D. saccarozơ.

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là
A. đều được chiết xuất từ củ cải đường.
B. đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
C.

đều bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3

D. đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam
Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2


Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. anđehit.

B. ancol.

C. xeton.

D. axit.

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2 Phát
biểu nào dưới đây chưa chính xác?
A. Monosaccarit là cacbohiđrat không thể thủy phân được.
B. Thủy phân đisaccarit sinh ra hai loại monosaccarit.
C. Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhiều monosaccarit .
D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli, đi, và monosaccarit.
Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) mantozơ; (4) saccarozơ; (5) amilozơ và (6) xenlulozơ.
Những chất bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch axit?
A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (3), (4), (5).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Cho sơ đồ phản ứng:
X + H2O

x

uc .t

ac

   Y;

Y + AgNO3 + NH3 + H2O  amoni gluconat + Ag + NH4NO3
Y    E + Z;
x

uc .t

Z + H2O

ac

anh.sang

X + G.
chat.diep.luc

X, Y, Z lần lượt là
A. Tinh bột, glucozơ, etanol.
C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.

B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.
D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
A. AgNO3/NH3,t0.

B. Na.

C. CH3OH/HCl.

D. Cu(OH)2, t0 thường.

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3
Ancol etylic, tinh bột, axit axetic, saccarozo là những hợp chất hữu cơ được sử dụng thường xuyên
trong đời sống hàng ngày, trong các chất đó hợp chất không tan trong nước nguội là:
A. saccarozo.
B. Ancol etylic
C. axit axetic


D. Tinh bột


Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Sư phạm lần 3
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A.

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic

B. Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức
C.Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
D. Glucozo là đồng phân của saccarozo
Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đặng Thai Mai
Phản ứng tráng bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích. Hóa chất được
dùng để thực hiện phản ứng này là
A. Saccarozơ.

B. Glucozơ.

C. Andehit fomic.

D. Andehit axetic.

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đặng Thai Mai
Cho các dãy chất: metyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, glucozơ. Số chất trong dãy có thể
làm nhạt màu nước brom là
A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo
A.

Phân tử glucozo có 5 nhóm OH

B.

Phân tử glucozo có 1 nhóm –CHO

C.

Glucozo bị thủy phân trong môi trường axit

D.

Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu được 6a mol CO2

Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Diễn Châu 2
Các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E, F có các tính chất sau:
(a) Dung dịch trong nước của B, C, D, E đều có phản ứng tráng bạc.
(b) Dung dịch trong nước của C, F đều làm quỳ tím đổi màu.
(c) C và D đều có phản ứng với dung dịch NaOH.
(d) Dung dịch trong nước của C, E đều có khã năng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
Các chất A, B, C, D, E, F lần lượt là:
A. Etanol, etanal, axit etanoic, metyl axetat, glucozơ, etyl amin.
B. Metanal, metanol, axit metanoic, metyl fomat, glucozơ, metyl amin.
C. Metanol, metanal, axit metanoic, metyl fomat, glucozơ, metyl amin.
D. Metanol, metanal, axit metanoic, metyl fomat, metyl amin, glucozơ.
Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1


Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1
Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. protein

B. Xenlulozơ

C. Poli(vinyl clorua)

D. Glixerol

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1
Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Phát biểu đúng là
A. (3) và (4).

B. (2) và (4).

C. (1) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Tiên Lãng
Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ?
A. Tinh bột.

B. Xenlunozơ.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hùng Vương
Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là
A. protein.

B. tinh bột.

C. saccarozơ.

D. xenlulozơ.

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hùng Vương
Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng
A.

với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. thuỷ phân trong môi trường axit.
C. với dung dịch NaCl.
D. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch.
Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Hùng Vương
Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →

b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →

d) Cu + dung dịch FeCl3 →

e)

CH3CHO + H2N

i, t o

 
f) glucozơ +
AgNO3 (hoặc

Ag

2O)

trong dd NH3 →


g) C2H4 + Br2 →

h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. a, b, c, d, e, h.

B. a, b, c, d, e, g.

C. a, b, d, e, f, g.

D. a, b, d, e, f, h.

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục Bắc Giang
Cho sơ đồ sau: cacbohiđrat X
không thể là chất nào sau đây?
A. Glucozơ.

t
dung dịch xanh lam  0 kết tủa đỏ gạch. Chất X
 Cu(OH) / OH

 

B. Mantozơ.

C. Saccarozơ.

D. Fructozơ.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1
Trong các gluxit: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ có bao nhiêu chất vừa có phản ứng tráng bạc
vừa có khả năng làm mất màu nước brom?
A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5
Cho các phát biểu sau :
(1) Amilozo và amilopectin đều có cấu trúc mạch cacbon phân nhánh
(2) Xenlulozo và tinh bột là 2 đồng phân cấu tạo
(3) Fructozo và glucozo đều có phản ứng tráng bạc
(4) Glucozo và saccarozo đều làm mất màu nước Brom
(5) Glucozo fructozo đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng
Số phát biểu đúng là :
A.2

B.5

C.3

D.4

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4
Trong số các hợp chất sau, chất nào không được sử dụng trong công nghiệm thực phẩm, nước giải
khát?
A.C2H5OH

B.Saccarozo C.NaHCO3

D.CH3OH

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4
Có các nhận xét sau :
(1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau
(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 dipeptit
(3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag
(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất
(5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%
17


(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure
Số nhận xét đúng là :
A.5

B.6

C.4

D.3

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Cho dãy các chất: Tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructuzo, saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại
monosaccarit là:
A. 2

B.4

C.3

D. 1

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu:
A. hồng

B. Xanh tím

C. nâu đỏ

D. Vàng

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Có một số nhận xét về cacbohidrat như sau:
(1)

Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có bị thủy phân.

(2) Glucozo, Fructozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng
tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau.
(4)Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc αglucozo.
(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo.
Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:
A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Cho các phát biểu sau
(a) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 = số mol nước thì X
là anken
(b) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O được tạo nên từ OH trong nhóm COOH của axit và H của nhóm –OH của ancol
(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit
(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau
(e) Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
(f) Hợp chất C9H15Cl có vòng benzen trong phân tử
(g) Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozo bị thủy phân thành glucozo nhờ
xenlulaza
Số phát biểu đúng là:
18


A. 2

B. 5

C. 3

D.4

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương
Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích
hợp) là
A. Tinh bột, C2H4, C2H2.

B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột.

C. Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen.

D. C2H4, CH4, C2H2.

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a). Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b). Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân.
(c).Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH) 2, tạo phức màu xanh lam.
(d). Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu
được một loại monosaccarit duy nhất.
(e). Khi đun nóng glucozơ hoặc fructozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag .
(g). Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.
Số phát biểu đúng là
A. 3.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1
Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là
A. glucozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. tinh bột.

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1
Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat,
đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung
dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là:
A. 11.

B. 10

C. 9

D. 8

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1
Có các phát biểu sau đây:
(1)

Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3.
(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.
(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.


(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.
(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.
Số phát biểu đúng là:
A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2
Tiến hành các thí nghiệm sau :
(1) Thuỷ phân tinh bột thu được hợp chất A
(2) Lên men giấm ancol etylic thu được hợp chất hữu cơ B
(3) Hyđrat hoá etylen thu được hợp chất hữu cơ D.
(4) Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4 ở 800C thu được hợp chất hữu cơ E.
Chọn sơ đồ phản ứng đúng biểu diễn mối liên hệ giữa các chất trên. Biết mỗi mũi tên là một phản
ứng
A. A D E B

B. D E B A

C. A D B E

D. E B A D

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Dung dịch X có các tính chất: hoà tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam; tác dụng với dung dịch
AgNO3/NH3 đun nóng tạo Ag; bị thuỷ phân khi có xúc tác axit hoặc enzim. Dung dịch X chứa chất tan
nào trong số các chất sau?
A. mantozơ.

B. glucozơ.

C. tinh bột.

D. saccarozơ.

Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Dãy gồm tất cả các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng một phản ứng) là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, butan.

D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2
Cho các chất sau, có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom: SO2; CO2; C2H4, C6H5CH3; C6H5OH;
HCOOH, C6H12O6 (glucozo), C12H22O11 (saccarozo), PVC.
A. 6

B. 5

C. 7

D.4

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3
Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1


Trong các chất : Glucozo; Fructozo; ancol etylic; Saccarozo; Glixerol và andehit axetic, số chất vừa có
khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam, vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
là:
A.2

B. 3

C.4

D.5

Câu 111 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1
Cho dãy chất : Glucozo , saccarozo , xenlulozo , tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng
thủy phân là :
A.2

B.1

C.4

D.3

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1
Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y ,Z, T ở dạng dung dịch với
dung môi nước:
Chất

X

Y

Z

T

Ag↓

Không có kết tủa

Ag↓

Thuốc thử
Dung
AgNO3/NH3
nhẹ

dịch Không có kết tủa
đun

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Nước Brom

Cu(OH)2 không tan

Dung dịch xanh
lam

Dung dịch xanh
lam

Dung dịch xanh
lam

Mất màu nước
brom và có kết tủa
trắng xuất hiện

Mất màu nước
brom

Không mất màu
nước brom

Không mất màu
nước brom

Các chất X, Y ,Z ,T lần lượt là:
A. Phenol, Axit fomic, saccarozo, glucozo
B. Anilin, glucozo, glixerol, fructozo
C. Anilin, mantozo, etanol, axit acrylic
D. Phenol, glucozo, glixerol, mantozo
Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2017 – Sở giáo dục Bắc Ninh lần 1
Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ?
A. Xenlulozo

B.Saccarozo

C.Glucozo

D.Tinh bột

Câu 114 : Đề thi thử THPTQG 2017 – Trường THPT Bình Lục A
Thực hiện lên men glucozơ trong điều kiện thích hợp thu được CO2 và chất nào sau đây:
A. C2H5OH

C.CH3CHO

C.H2O

D.CH3COOH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×