Tải bản đầy đủ

Bài 12 4 2018

‘. んんんんんĐể
: んんんん
: んんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんん
. んんんんんんんんんん

んNhờ vảん(Cách hỏi lịch sự của V ん‐んんんんんんん)

3. V ん‐んんんんんんんNên làm thế nào thì được (Cách hỏi lịch sự của V ん‐んんんんんん)
VD:

んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん (Tôi muốn học tiếng Nhật, nên
học ở đâu thì tốt nhỉ?)
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん (Tuần tới tôi
có bài kiểm tra tiếng Nhật, nhưng tôi lại không biết một chút tiếng Nhật nào. Nên hỏi ai
thì được nhỉ?)
んん Hoan Kiem んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん (Tôi muốn đến hồ Hoàn Kiếm, nên

đi xe bus nào thì được nhỉ?)

4. V ん‐んんんんんんんんThử làm gì đó
5. V んんんんんNếu...thì....
VD: んんんんんんんんんんんんんんんん
Note: Tính từ => chuyển sang thể quá khứ của tính từ. Vd: んんんんん=> んんんんんん
6. V1 (bỏんんん )んんんんんんんV2んVừa làm cái này vừa làm cái kia
VD:
んんんんんんんんんんんんんんん(Không được vừa ăn vừa uống)
7. んんん V ん‐んんん
んんん A んんんん
VD: んんんんんんんんんんんんんんんんんんん
8. V ん/V んんんんんんんんんDự định (chắc chắc khoảng 50%)
VD: んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
9. V ん/N んんんんんんんんDự định (chắc chắn 80-98%)
(Dùng được với dự báo thời tiết)
VD: N4 んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんtham gia thiん


んんんんんんんんんんん
10. んんんんんんんんDùng để dự đoán nhưng không chắc chắn (thường dùng với んんん)
VD:


Chắc là sẽ mưa

んんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんん


Mùa đông năm nay chắc là sẽ nóng

んんんんんんんんんんんんんんんんんん
Bài 26
1ん んんんんんんんん
2ん んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
3ん んんんんんんんんんんんんんん

んんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん

んんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん


んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×