Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm tổ chức các hội thi trong công tác đội

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC EA BÔNG

Tên đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức các Hội thi trong
công tác Đội
Lĩnh vực: Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Họ và tên tác giả: Trương Thị Thái Thịnh
Đơn vị: Tiểu học Ea Bông

Krông Ana, tháng 4 năm 2018

1


I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài.
Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường xã hội chủ nghĩa nói chung và các
trường học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu
học là cấp bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri
thức và nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên
cố của nền móng đó.

Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ còn phụ thuộc rất
lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động đội là một trong những hình thức sinh
hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất.
Để thu hút các em thiếu nhi tham gia có hiệu quả vào tổ chức hoạt động Đội thì người
cán bộ phụ trách Đội phải là người thiết kế các chương trình hoạt động phong phú, đa
dạng tạo cho các em tư thế thoải mái “chơi mà học”, “học mà chơi” nhằm thu hút các
em đội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, tránh sự gò bó ép buộc không
có hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế khi tổ chức các hoạt động tập thể ở Liên đội trường Tiểu học
Ea Bông còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, thời gian và kinh nghiệm
tổ chức hoạt động; đặc biệt là trình độ và năng lực, kỹ năng tổ chức, thực hiện các
phong trào hoạt động tập thể chưa có sức thu hút các em trong hoạt động, việc kết hợp
giữa các cán bộ Đội trong sinh hoạt động tập thể chưa mang lại kết quả giáo dục cao,
hoạt động chỉ mang tính hình thức không chất lượng; Là những người tham gia hoạt
động công tác Đội thì cần phải luôn luôn tìm ra những phương pháp mới và sáng tạo
để tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt Đội nói chung và tổ chức các hội thi nhằm
thu hút các em tham gia.
Vì vậy tôi chọn và nghiên cứu đề tài “ Một số kinh nghiệm tổ chức các Hội
thi trong công tác Đội ”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực hoạt động Đội cho đội viên
thiếu niên tại Liên Đội nói chung và ban chỉ huy Liên chi Đội nói riêng góp phần
nâng cao chất lượng sinh hoạt các hoạt động Đội và thực hiện nhiệm vụ năm học của
nhà trường.
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm tìm ra các giải pháp, biện pháp hiệu quả nhất để
xây dựng các kế hoạch, tổ chức các hội thi đảm bảo tốt nhất phù hợp với điều kiện thực
tế của nhà trường. Vận dụng vào thực tiễn qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Đội
2


tại liên Đội Ea Bông.
3. Đối tượng nghiên cứu
Các phương pháp tổ chức các hội thi tại Liên đội tiểu học Ea Bông năm học
2016-2017 và học kì I năm học 2017-2018.
4. Giới hạn của đề tài.
Chất lượng công tác hoạt động phong trào trong công tác Đội và các giải pháp
nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động phong trào để nâng cao chất lượng
hoạt động Đội ở Liên Đội Tiểu học Ea Bông năm học 2017-2018.
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp tra cứu tài liệu.


- Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp thống kê và xử lí số liệu.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp kiểm tra đánh giá.
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận.
Đối với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; sự phát triển cá thể các quá trình tâm lí và
các phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang được phát
triển. Ví dụ vui chơi, học tập, lao động,… Mỗi dạng hoạt động có vai trò, tác dụng
khác nhau đối với sự phát triển nhân cách của các em. Những quan sát hằng ngày cho
thấy, trẻ em rung cảm và suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ không làm được rất
nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trẻ không làm được những gì, chưa nắm
được những gì… mà vấn đề cơ bản là ở chỗ phải hiểu được đứa trẻ hiện có những gì,
có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được những gì trong quá
trình sống và hoạt động theo lứa tuổi…
Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em nhỏ được thể hiện
thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như các hoạt động ngoại
khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là đội viên thiếu niên TP Hồ Chí Minh vừa
là thành viên của ban chỉ huy, vừa là cây văn nghệ của nhà trường… Khi học sinh tham
gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội… Các em quen dần với việc tôn trọng tập thể,
công việc mình làm, những ý kiến, việc làm đó được tập thể kiểm tra và đánh giá.
Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có khả năng xây dựng được một tập
3


thể học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với học sinh cũng như công việc, phải có sự
lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được bình đẳng trước tập thể.
Mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều
phải bằng nhiều con đường khác nhau. Với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo
dục thông qua hoạt động thực tiễn của đội là tự rèn luyện đội viên. Vì vậy công tác
thiếu niên, nhi đồng được Đảng và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người
mới cho xã hội.
Sinh hoạt Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên liên
tục nó thể hiện năng lực của Tổng phụ trách Đội, năng lực của Ban chỉ huy Liên Chi
Đội, là một việc làm thường xuyên trong hoạt động Đội của nhà trường từ trước tới
nay; Thông qua hoạt động của Liên Đội nâng cao chất lượng học tập sinh hoạt của học
sinh và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
Thông qua đề tài, tôi đặt ra các giải pháp nhằm giúp đội viên nhi đồng của Liên
Đội có nhiều hứng thú trong các hoạt động phong trào nói chung và các hội thi nói
riêng, biết cách thực hiện các hoạt động tập thể một cách có hiệu quả.
2. Thực trạng
Trong nhà trường ngoài việc tham gia học tập kiến thức của các em thì các em
còn phải tham gia các phong trào do nhà trường cũng như cấp trên tổ chức. Hội thi
trong trường Tiểu học là một hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
thu hút, lôi cuốn được số lượng học sinh đông nhất. Khi tham gia các hội thi, học sinh
được trang bị nhiều kĩ năng sống phong phú, thiết thực. Qua đó, tạo môi trường giáo
dục tốt nhất cho các em. Thực tế cho thấy, ở một số trường Tiểu học hiện nay việc tổ
chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua hội thi chưa được thực hiện
thường xuyên, chưa chú trọng đến nội dung và hình thức tổ chức. Công việc này ít
được các nhà trường quan tâm chú trọng, nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức
chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như tổ
chức Đội trong nhà trường, điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của
Đội và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục
toàn diện chưa được nâng cao.
Mặt khác hiện nay với sự phát triển của công nghệ thì việc các em được tiếp xúc
với công nghệ mới là một tất yếu. Sự phát triển của các trò chơi trực tuyến đã lôi kéo
các em tham gia, bên cạnh đó thì việc quan tâm của cha mẹ các em cũng hạn chế từ đó
dẫn tới việc các em không còn hứng thú với các cuộc thi do nhà trường cũng như liên
đội tổ chức. Trong các năm học gần đây việc các em phải tham gia nhiều kỳ thi học
sinh năng khiếu, văn hóa, thời gian bồi dưỡng chồng chéo khiến các em xa rời với các
4


hoạt động đội và khi tham gia thì thường với ý nghĩ bị bắt buộc.
Một số anh chị phụ trách vẫn còn có tư tưởng xem nhẹ các hoạt động ngoài giờ
lên lớp nên thiếu sự quan tâm, khi tham gia các cuộc thi thường với suy nghĩ tham gia
cho có nên ít đầu tư. Một số gia đình học sinh vẫn còn đặt nặng vấn đề học để có kiến
thức nên xem nhẹ các hoạt động khác ngoài việc học của con nên hiệu quả tổ chức các
hội thi chưa cao.
Vậy, làm thế nào để thu hút các em tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp
nói chung và các hội thi tại Liên đội nói riêng một cách chủ động, tích cực, tạo môi
trường giáo dục tốt nhất cho các em. Đó là động lực thúc đẩy tôi suy nghĩ, tìm hiểu
nguyên nhân và tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thi trong
trường Tiểu học. Giúp các em có được môi trường rèn luyện tốt để trở thành con
ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Để làm được điều đó thì người giáo viên TPT đội
cần phải trang bị cho mình các phương pháp, kĩ năng để tổ chức một hoạt động Đội.
Nắm bắt được tình hình của địa phương, nhà trường, học sinh. Từ đó xây dựng kế
hoạch tham mưu theo lộ trình thì kết quả sẽ thành công.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
Làm thế nào để Đội viên, Nhi đồng trong Liên đội tham gia một cách tích cực
có hiệu quả các hội thi tại Liên Đội; Anh chị phụ trách tham gia nhiệt tình tích cực
cùng liên chi Đội.
Tìm ra giải pháp để tổ chức tốt các Hội thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
ngoài gờ lên lớp và các hoạt động Đội. Qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các
em được phát triển toàn diện, đáp ứng được mục tiêu của giáo dục hiện nay.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
b.1. Xây dựng kế hoạch.
Vào đầu mỗi năm học nhà trường thường triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp từ đó tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi, tham
mưu với lãnh đạo nhà trường để tổ chức các hội thi đồng thời triển khai kế hoạch tổ
chức các hội thi đến toàn thể các anh chị phụ trách cũng như giáo viên và học sinh
trong toàn trường.
b.2. Phương pháp thiết kế các hội thi
Các hội thi phải được nghiên cứu và thiết kế phong phú về nội dung, đa dạng về
hình thức tổ chức để khích lệ được các em tham gia một cách chủ động, bên cạnh đó
việc thiết kế các hội thi cũng phải phù hợp với chủ đề, chủ điểm của từng tháng. Ví dụ
5


như: Chủ điểm của tháng 9 là “Truyền thống nhà trường” tôi sẽ tổ chức hội thi “Tìm
hiểu về truyền thống nhà trường” hay chủ điểm của tháng 11 là “Tôn sư trọng đạo” tôi
sẽ tổ chức hội thi “Văn nghệ chào mừng ngày 20/11”...
Ngoài ra việc thiết kế các hội thi cũng phải phù hợp với đối tượng, tâm sinh lí
lứa tuổi của các em, phải gắn chặt và phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội
của địa phương và nhà trường.
Thiết kế các hội thi mang tính bổ trợ cho việc học tập của các em, không quá
nặng nề về hình thức mà chỉ mang tính bổ trợ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các
em.
Khi thiết kế các hội thi phải có tính giáo dục và tính hiệu quả. Ngoài ra, phải tích
hợp được các kiến thức tự nhiên - xã hội, kĩ năng sống và kiến thức các em học tập ở
trường, đồng thời phải tạo nên những yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, lôi cuốn các em.
b.3. Công tác phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường
Khi tổ chức các hội thi thì giáo viên tổng phụ trách đội là người trực tiếp xây
dựng kế hoạch nhưng để hội thi diễn ra một cách thành công và đạt kết quả cao nhất thì
cần phải có sự phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cụ thể như:
Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ
cụ thể cho các đoàn thể và các cá nhân tham gia hỗ trợ liên đội tổ chức tốt hội thi.
Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa
của hội thi tới toàn thể cha mẹ học sinh trong trường từ đó thu hút được cha mẹ học
sinh cùng tham gia vào các hội thi.
Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Chi đoàn nhà trường
để tổ chức các hội thi có hiệu quả.
b.4.Tổ chức tốt sinh hoạt chủ điểm
Việc duy trì sinh hoạt chủ điểm là cần thiết và phải thường xuyên, luôn chủ động
tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo định kì tháng, quý. Các chủ điểm sinh hoạt cần phải
phong phú và đa dạng nhằm thu hút học sinh tích cực tham gia.
Ví dụ: Tháng 9: “Chủ điểm: Đội – Sao: Truyền thống nhà trường”
Tổ chức cho các em thi tìm hiểu về truyền thống của nhà trường trong buổi sinh
hoạt dưới cờ qua các câu hỏi như:
- Ngày thành lập trường là ngày bao nhiêu?
- Ai là hiệu trưởng đầu tiên của trường chúng ta?
6


- Trường mình có những điểm trường nào, nêu tên các điểm trường?
……
Tháng 11: Chủ điểm: Đội – Tôn sư trọng đạo
Sao – Trò giỏi
Tổ chức cho các em tham gia phong trào “Trang trí lớp học thân thiện” hoặc thi
văn nghệ hát về thầy cô và mái trường, sinh hoạt chủ điểm tìm hiểu về ngày 20/11,...
Tháng 3: Chủ điểm: Đội – Tiến bước lên đoàn
Sao – Yêu Sao, yêu Đội
Phối hợp với Chi đoàn tổ chức cho các em tham gia thi “Trò chơi dân gian và kỹ
năng”, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, ngày hội Công nhận các huyên hiệu Rèn luyện
đội viên,… tìm hiểu về ngày thành lập Đoàn 26/3.
Tháng 5: Chủ điểm: Đội – Sao “Kính yêu Bác Hồ” tổ chức hội thi “Chúng em
kể chuyện Bác Hồ”…thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Bác.
b.5. Quy trình tiến hành thiết kế một hội thi
Khi thiết kế một hội thi cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Công tác chuẩn bị
Khi thiết kế hội thi cần phải tham mưu với lãnh đạo nhà trường về ý tưởng của
hội thi, mục đích của việc tổ chức hội thi.
Tổ chức hội thi phải phù hợp với chủ điểm của tháng hoặc ngày lễ kỉ niệm trong
tháng để tổ chức hội thi nhằm mục đích tuyên truyền về ý nghĩa của ngày lễ đó.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, dự kiến thời gian, thời điểm cho phù hợp.
Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho các
thành viên có năng lực và phù hợp với từng hội thi.
Bước 2: Thiết kế nội dung, chương trình hoạt động
Nội dung của hội thi phải được thiết kế một cách rõ ràng, rành mạch và lô gic với nhau,
các phần của hội thi phải được thiết kế một cách linh hoạt liền mạch với nhau tránh để
thời gian chết trong hội thi. Nội dung của hội thi phải đa dạng và phong phú nhằm
khuyến khích được học sinh tham gia.
Bước 3: Phối hợp - Chỉ đạo thực hiện
Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ
7


cụ thể cho các đoàn thể và các cá nhân tham gia hỗ trợ Liên đội tổ chức tốt hội thi.
Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa
của hội thi tới toàn thể cha mẹ học sinh trong trường từ đó thu hút được cha mẹ học
sinh cùng tham gia vào các hội thi.
Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Chi đoàn nhà trường
để tổ chức các hội thi có hiệu quả.
Tiến hành triển khai, phát động tới toàn thể giáo viên, các lớp trong cuộc họp cơ
quan, các tiết sinh hoạt dưới cờ, qua các buổi phát thanh Măng non và đầu các buổi tập
thể dục hàng ngày để tham gia tốt hoạt động.
Bước 4: Tổng kết, đánh giá kết quả
Sau khi hội thi kết thúc cần phải tổng kết, đánh giá kết quả của hội thi từ đó rút
ra kinh nghiệm để tổ chức các hội thi tiếp theo một cách hiệu quả. Mặt khác, tổng kết
đánh giá kết quả, kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng cũng như nhắc nhở
những cá nhân, tập thể để đảm bảo thực hiện yêu cầu của hội thi.
Ví dụ: Khi thiết kế Hội thi “Quyền trẻ em”
1. Lập kế hoạch triển khai và tổ chức cuộc thi.
Để làm tốt việc này Tổng phụ trách phải lên kế hoạch cụ thể, sát với thực tế.
Căn cứ vào chương trình nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động chung của
trường và kế hoạch hoạt động đội mà Tổng phụ trách lên kế hoạch triển khai và tổ chức
cuộc thi sao cho phù hợp.
a. Thời gian triển khai: Nên bắt đầu từ học kì I, để việc lập kế hoạch được chu
đáo và hoàn thiện, giúp cho việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.
b. Thời gian kiểm tra:Thời gian hợp lý để học sinh có thời gian chuẩn bị là vào
cuối học kì I hoặc cuối tháng 4 đầu tháng 5 vì 2 tháng này gần với tháng 6 là tháng
hành động vì trẻ em và tháng này cũng có những ngày đặc biệt như ngày Quốc tế thiếu
nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.
c. Đối tượng triển khai: Tất cả đội viên, nhi đồng toàn trường.
d. Đối tượng dự thi: Học sinh khối 3, 4, 5.
e. Hình thức triển khai: Phổ biến cuộc thi trong học sinh toàn trường thông qua
các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao nhi đồng, dưới cờ, qua chương
trình rèn luyện đội viên, thi vẽ tranh, thi đố em …
Cuộc thi được chia thành các đội, mỗi đội có 5 em dành cho học sinh khối 3, 4 và 5
8


2. Xây dựng nội dung cần triển khai:
Để triển khai tốt cuộc thi, Tổng phụ trách phải xây dựng nội dung theo chương
trình sách giáo khoa và tài liệu dành cho bậc tiểu học, dựa vào ðiều kiện thực tế ở cõ sở
cũng nhý trình độ, khả năng của học sinh …
3. Trình bày kế hoạch trước ban giám hiệu và thông qua hội đồng sư phạm.
Kế hoạch mà Tổng phụ trách đưa ra phải được Ban giám hiệu thống nhất phê
duyệt đưa vào hoạt động chung của nhà trường. Vậy nên sau khi lập kế hoạch Tổng
phụ trách phải trình bày chi tiết, thuyết phục trước Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo
và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian thực hiện kế hoạch.
Thông qua kế hoạch trước Hội đồng sư phạm phải trình bày rõ ràng, chi tiết để cho
giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, qua
đó nhiệt tình ủng hộ, tham gia hướng dẫn học sinh tìm hiểu và thực hiện.
4. Công tác phối kết hợp.
Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thống nhất toàn bộ nội dung chương
trình tiển khai hội thi về quyền trẻ em.
Kết hợp với Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em trong cung cấp tài liệu, việc triển
khai và tổ chức cuộc thi.
Kết hợp với thư viện nhà trường trong việc tuyên truyền sách báo, tài liệu về
quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Kết hợp với giáo viên Mĩ thuật tổ chức thi vẽ tranh về các vấn đề liên quan đến
trẻ em.
Kết hợp với chi đoàn nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm tổ chức triển khai,
kiểm tra, hướng dẫn các em tìm hiểu học tập và thực hiện hàng ngày quyền và bổn
phận của mình.
5. Triển khai trong học sinh.
Triển khai tinh thần hội thi vào các buổi sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp trước ít nhất
là hai tháng. Tổng phụ trách giới thiệu, nói lên ý nghĩa của quyền và bổn phận của trẻ
em, trách nhiệm của Đảng, nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục,
chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Sau khi triển khai xong thì kiểm tra sự tiếp thu cũng như sự
hào hứng của các em thông qua một số câu hỏi như: Tại sao trẻ em cần được đến
trường? Bổn phận của trẻ em với gia đình là gì? Tại sao Quốc tế lại tổ chức ngày 1/6?...
để đánh giá sự tiếp thu, vừa để ôn lại kiến thức và giúp các em ý thức hơn trong việc
tìm hiểu, học tập, tu dưỡng và bảo vệ bản thân, cũng như tham gia thật hứng khởi với
cuộc thi.
9


6. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở các em học sinh đăng ký và rèn
luyện, thực hiện phong trào bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, các anh chị đoàn viên giáo viên cho các em
đăng kí thực hiện phong trào “Chúng em bảo vệ chúng em”, ”Học tập và làm theo
năm điều Bác Hồ dạy”, ”Giúp bạn vượt khó”, để các em ý thức và hiểu rõ hơn quyền
và bổn phận của mình trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của Đảng, Nhà
nước, cộng đồng quốc tế đối với trẻ em.
Tổ chức thi đua giữa các đội với nhau và xếp loại thi đua hàng tuần.
Giáo dục các em trong việc học tập hàng ngày như chuẩn bị bài tốt ở nhà, hăng
hái xây dựng bài trên lớp, đi học đúng giờ.
Giúp đỡ gia đình những việc nhỏ, giúp bạn học kém hoặc có hoàn cảnh khó
khăn. Lồng ghép việc tuyên truyền về quyền và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ
em vào các chương trình phát thanh măng non, các buổi sinh hoạt đội, lớp,giúp các em
tìm hiểu, học tập và tuyên dương các gương mặt tốt để các em noi theo.
7. Tổ chức cuộc thi.
a. Thời gian: Thi vào cuối học kì I hoặc cuối tháng 4 đầu tháng 5.( Tôi chọn thời
gian cuối học kỳ I)
b. Địa điểm và trang trí hội trường:
Địa điểm: Trường Tiểu học Ea Bông
Trang trí: Tuỳ địa điểm mà trang trí sao cho phù hợp, âm thanh ánh sáng phải
đảm bảo tốt
c. Đối tượng dự thi
Học sinh khối 3, 4 và 5. Chọn 4 đội, mỗi đội gồm 5 em.
Hình thức nội dung thi: Được chia làm 5 phần như sau:
7.1. Thi giới thiệu về đội mình:
Các đội sẽ lên giới thiệu về đội của mình bằng nhiều hình thức. Thời gian tối đa
cho mỗi đội là 5 phút, khuyến khích các đội có sáng tạo. Điểm tối đa trong phần thi này
là 5 điểm.
7.2. Thi trắc nghiệm:
Phần này gồm 20 câu hỏi tìm hiểu về luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em dựa trên
trương trình học của bậc tiểu học. Thi theo hình thức Rung chuông vàng. Thời gian tối
đa cho mỗi câu là 30 giây, điểm tối đa cho mỗi câu hỏi đúng là 1 điểm
10


7.3. Thi xử lý tình huống:
Phần này có 4 tình huống dành cho 4 đội. Các đội sẽ lần lượt bắt thăm. Bắt đầu từ đội
cao điểm nhất. Ban tổ chức sẽ đưa ra nội dung tình huống bằng băng hình, các thí sinh
theo dõi tình huống sau đó hội ý trong vòng 5 phút và trả lời dựa trên các điều luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội bắt thăm không trả lời được hoặc trả lời không
đầy đủ các đội khác hoặc khán giả có thể trả lời bổ sung. Điểm thi tối đa cho phần này
là 10 điểm/ 1 tình huống. ( nếu khán giả trả lời bổ sung đúng sẽ được nhận 1 phần quà)
7.4. Thi vẽ tranh:
Mỗi đội cử ra một đại diện hoặc tất cả các đội cùng lên để thực hiện thi vẽ tranh
theo chủ đề “ Mong ước của em” trên khổ giấy A0. Điểm tối đa cho mỗi bài vẽ là 10
điểm ( có thuyết trình).
7.5. Thi hùng biện : Chủ đề đưa ra “Nếu được nói lên những mong muốn của
em, em sẽ nói lên điều gì?”
Mỗi đội cử một đại diện lên để hùng biện. Thời gian tối đa là 5 phút. Điểm tối đa
cho một bài diễn thuyết hay là 10 điểm.
* Phần dành cho khán giả:
Sau mỗi phần thi sẽ có những câu hỏi dành cho khán giả nhằm tạo cho không khí
cuộc thi thêm phần hào hứng, hấp dẫn, giúp cho người xem cũng được hoà mình vào
cuộc thi. Ngoài ra còn có một số tiết mục văn nghệ để khích động cuộc thi thêm phần
sôi động,giúp cho mọi người được thư giãn, bớt căng thẳng. Giáo viên có thời gian tư
vấn động viên học sinh của mình, giúp các em vững tâm trong các phần thi tiếp theo.
8. Ban giám khảo – dẫn chương trình.
Những thành viên trong Ban giám khảo phải là những người công bằng, hiểu luật
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công ước quyền trẻ em, yêu thương con trẻ, có uy
tín.
8.1.Ban giám khảo gồm:
Đại diện nhà trường: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng.
Mời đại diện Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em.
Đại diện Đoàn, Đội, Hội.
8.2. Người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình phải là người có chất giọng tốt, rõ ràng, truyền cảm, biết
cách xử lý mọi tình huống một cách nhanh và tốt nhất, bình tĩnh, tự tin, hiểu và chủ
động trong toàn bộ nội dung cuộc thi, không thiên vị tình cảm cá nhân.
11


9. Nguồn kinh phí cho cuộc thi.
Kinh phí của cuộc thi là kinh phí từ nguồn quỹ Đội, sự ủng hộ của các đoàn thể
trong nhà trường và các nguồn kinh phí huy động từ các mạnh thường quân.
10. Diễn biến cuộc thi:
- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu các đội dự thi, giới thiệu ban giám khảo.
- Nêu thể lệ cuộc thi, biểu điểm và cơ cấu giải thưởng.
- Giới thiệu người dẫn chương trình.
- Thực hiện cuộc thi và chấm điểm công khai các phần dự thi của các đội, nhận
xét, góp ý những câu trả lời tự luận của các đội.
- Nhận xét chung (Thay mặt ban giám khảo nhận xét khi kết thúc cuộc thi)
- Tổng kết, trao giải.
- Bế mạc hội thi, cảm ơn đại biểu, ban giám khảo, các đội đến tham dự cuộc thi.
- Họp đánh giá rút kinh nghiệm.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Trong các giải pháp,biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi trong
trường Tiểu học, các biện pháp khi vận dụng phải kết hợp một cách linh hoạt và nhuần
nhuyễn, phải có mối quan hệ giữa các biện pháp để hiệu quả đạt cao nhất. Việc tổ chức
các hội thi cần phải có sự phối hợp giữa các đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm
đem lại hiệu quả cao. Khi thực hiện cần chú ý những giải pháp mang lại hiệu quả cao
nhất, không xem nhẹ giải pháp, biện pháp nào. Cần nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng theo
kế hoạch và thực hiện theo một trình tự nhất định là từ dễ đến khó, đơn giản đến phức
tạp,… như vậy sẽ đem lại kết quả cao nhất.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu
quả ứng dụng
d.1. Kết quả khảo nghiệm
Qua thực tiễn tổ chức các hội thi của bản thân cùng với những kinh nghiệm đúc
rút được trong quá trình làm công tác phong trào của Đội, bản thân đã bước đầu thấy
được những kết quả đáng mừng từ các hội thi, xin trình bày như sau:
Các em đã yêu thích và hứng thú hơn với các hội thi, mỗi hội thi là một sân chơi
bổ ích, mang tính giáo dục và định hướng cao cho sự phát triển toàn diện của các em.
Là nơi các em giao lưu, học tập lẫn nhau, được thể hiện sở thích, khả năng cá nhân,
12


tình đoàn kết, tính tập thể và rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân.
Về bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hội
thi tại trường, chất lượng của các hội thi ngày một nâng cao, chất lượng hoạt động đội
tại liên đội ngày một đi lên
Bằng cách khảo nghiệm thông qua phiếu điều tra từ học sinh sau mỗi hội thi tại
liên đội tiểu học Ea Bông tôi thu được kết quả như sau:
Kết quả thu được sau khi tổng hợp là:
Năm học 2016-2017:
ST
T

KHỐI

SỐ ĐỘI VIÊN,
NHI ĐỒNG

THÍCH

KHÔNG
THÍCH

1

1

59

54

05

2

2

66

62

04

3

3

53

47

06

4

4

65

62

03

5

5

68

60

08

311

285

26

Tổng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TẠI LIÊN ĐỘI

13


Thi giao lưu “ Tiếng việt của chúng em”

Thi “ Ai là học sinh giỏi lịch sử Việt Nam”

14


15


Tổ chức Thi “ Làm Mâm cỗ vui Tết Trung thu cho em”

Thi “ Nghi thức đội viên và chỉ huy đội giỏi”
Học kì I -Năm học 2017 - 2018:
ST
T

KHỐI

SỐ ĐỘI VIÊN,
NHI ĐỒNG

THÍCH

KHÔNG
THÍCH

1

1

45

42

03

2

2

60

60

00

3

3

66

62

04

4

4

49

47

02

5

5

67

62

05

287

273

14

Tổng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC CUỘC THI TỔ CHỨC ĐẦU NĂM
16


Thi “ Trang trí góc trung thu của lớp em”

Thi “ Trò chơi dân gian”
17


Thi “ Trang trí Lớp học thân thiện”

Thi “ Hội khỏe Phù Đổng”
18


Tổ chức “Ngày hội vui khỏe – Thi kể chuyện Bác Hồ của chúng em”
d.2. Giá trị khoa học
Tôi đã vận dụng đề tài vào trong công tác tổ chức các hội thi tại Liên đội tiểu
học Ea Bông. Với việc vận dụng đề tài này vào tổ chức các hội thi đã khuyến khích
được các em tích cực tham gia các cuộc thi. Với việc tổ chức các hội thi cho các em
ngoài việc tạo cho các em sân chơi bổ ích còn góp phần giáo dục kĩ năng sống cho các
em, giúp các em trưởng thành hơn.
d.3. Phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
Việc ứng dụng một số phương pháp tổ chức các hội thi cho học sinh tại Liên đội,
tôi thấy chất lượng của các hội thi đã được nâng lên rất nhiều. Các lớp đã chủ động tổ
chức tập luyện và các em đã mạnh dạn, tự tin thể hiện mình hơn, tham gia các hội thi
đạt kết quả tốt nhất.
Qua việc tổ chức các hội thi bản thân tôi thấy các em học sinh đã tích cực hơn
trong việc tham gia các hội thi từ đó cho thấy được hiệu quả của các hội thi mang lại,
mặt khác việc tổ chức các hội thi cũng đã thu hút được các bậc cha mẹ học sinh cùng
tích cực tham gia.
19


III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Việc tổ chức các hội thi để thu hút và tập hợp thiếu nhi trong nhà trường tại Liên
đội trường Tiểu học Ea Bông là rất cần thiết và bổ ích. Nó góp phần tích cực trong việc
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh, làm tốt được
công tác này, chúng ta sẽ tạo ra một tiền đề, cơ sở vững chắc trong hoạt động phong
trào của Liên đội.
Về cơ bản việc tổ chức các hội thi để tập hợp và thu hút thiếu nhi đã tạo nên
bước chuyển biến mới. Một không khí thi đua đầy hứng khởi ở các em học sinh và
trong các hoạt động của Liên đội trong năm học vừa qua. Nó giúp cán bộ Đội biết tổ
chức, phát huy năng lực trước tập thể, qua đó các em luôn tu dưỡng, phấn đấu trở thành
con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ rèn luyện mình trong các phong trào hoạt động
Đội.
2. Kiến nghị:
Để tổ chức tốt các hội thi, lôi cuốn các em học sinh tham gia và mang lại hiệu quả
giáo dục cao nhất ngoài việc chuẩn bị tốt cho các hội thi thì yếu tố khách quan, ngoại
cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các hội thi.
Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thi, bản thân tôi là người thường
xuyên triển khai, tổ chức các hội thi tại Liên đội xin kiến nghị một số vấn đề sau:
2.1. Về phía nhà trường:
- Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh hơn
nữa trong các hội thi.
- Trang bị, bổ sung thêm một số trang thiết bị phục vụ cho các hội thi
2.2. Về phía giáo viên:
- Phải thật sự hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi hội thi trong việc giáo dục
học sinh, phải nắm kế hoạch cụ thể và triển khai đến từng học sinh, đôn đốc nhắc nhở
các em thực hiện tốt nội dung của kế hoạch đề ra.
2.3. Về phía cha mẹ học sinh:
- Quan tâm và tạo điều kiện để con em mình tham gia các hội thi, tích cực tham
gia và hỗ trợ nhà trường trong các hội thi.
20


Trên đây là đề tài“Một số kinh nghiệm tổ chức Hội thi trong trường Tiểu học”
của bản thân. Rất mong Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm các cấp và đồng chí, đồng
nghiệp góp ý thêm để đề tài của tôi được hoàn chỉnh hơn./.
Ea Bông, ngày 10 tháng 3 năm 2018
Người viết

Trương Thị Thái Thịnh

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................
Xếp loại:..........
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Trần Năng Hiếu

21


NNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................
Xếp loại:..........
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Sổ tay phụ trách Đội – Hội đồng đội Trung Ương
2/ Sổ tay đội viên – Hội đồng đội Trung Ương
3/ Tạp chí “Người phụ trách”.
4/ Sách Những điều cần biết của người Tổng phụ trách Đội – Hội Đồng Đội
Trung Ương.
5/ Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên – Hội đồng đội Trung Ương.

23


MỤC LỤC
TT
I.
1
2
3
4
5
II
1
2
3
a
b
c
d
III
1
2
IV

NỘI DUNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Giới hạn của đề tài
Phương pháp nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
Cơ sở lý luận
Thực trạng vấn đề
Nội dung và hình thức của giải pháp
Mục tiêu của giải pháp
Nội dung và cách thực hiện các giải pháp
Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang
2
2
3
3
3
3–4
4–5
5
5 – 12
12
12 - 19
19
19 - 20

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×