Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra nội bộ

ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KIỂM TRA NỘI BỘ
I, Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài.
Trong công tác quản lý trường học, người lãnh đạo muốn thực hiện tốt một
nhiệm vụ, và để nhiệm vụ đó đạt hiệu quả cao, cán bộ quản lý phải thực hiện các
chức năng quản lý: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện và
khâu cuối cùng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Thực hiện tốt công tác kiểm tra
nội bộ trường học là thực hiện một chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết
yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường
hiệu lực, hiệu quả giáo dục. Tại hội nghị thanh tra miền Bắc ngày 19/4/1957 Bác
Hồ đã nói: “ Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.
Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục; lãnh
đạo phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên: “ Không coi trọng kiểm tra nội bộ
trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo” (Phạm văn
Đồng).
Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động được tiến hành thường
xuyên, liên tục thông qua hệ thống công cụ để thu thập, cập nhật, so sánh và phân
tích các dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện. Qua đó người cán bộ có cách nhìn
nhận chính xác, khách quan các hoạt động. Việc kiểm tra đánh giá là một quy trình

mang tính khoa học và tính sư phạm cao. Nó sẽ giúp người quản lý thấy rõ việc
thực hiện nhiệm vụ diễn ra như thế nào, kết quả công việc ra sao để có điều chỉnh
bổ sung kịp thời.
Tôi chọn chọn đề tài trước hết do yếu cầu công tác quản lý đặt ra, vì kiểm tra
là một chu trình của công tác quản lý: Xây dựng kế hoạch – Tổ chức thực hiện –
Chỉ đạo – Kiểm tra. Kiểm tra nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ năm học; công tác kiểm tra phải được đổi mới một cách mạnh mẽ
mới đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, nếu không đổi mới phương pháp
kiểm tra thì nhiệm vụ kiểm tra nội bộ sẽ không có tác động tích cực trong đổi mới
phương pháp giảng dạy và hoạt động giáo dục. Đây là một công việc khó, song rất
cần thiết. Trong quá trình quản lý tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi và tích lũy kinh
nghiệm trong quá trình kiểm tra nội bộ để công tác quản lý của mình đạt hiệu

quả hơn. Vì vậy tôi chọn đề tài : “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm
tra nội bộ.”
Để thực hiện đề tài này bản thân cần phải nhận thức tốt một số điểm sau:
- Trước hết là điểm mới về nhận thức: Sáng kiến kinh nghiệm này hoàn toàn
không mang tính hình thức, rập khuôn máy móc. Dấu ấn cá nhân người thực hiện
xuyên suốt về hình thức, nội dung. Trong đó lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm.
Trong kiểm tra cũng như xếp loại theo sự chỉ đạo chung của ngành, của cấp trên.
- Trong việc thực hiện sáng kiến bản thân đã mạnh dạn chỉ ra mặt trái, mặt tồn
tại và quyết tâm khắc phục một cách triệt để. Những điều chưa làm được do nhiều
nguyên nhân cũng được đề cập đến.
1


- Một điểm mới nữa là nâng cao bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý
biết tự kiểm tra, đánh giá công việc của mình bằng nhiều cách (như tự rà soát theo
tiêu chí, theo yêu cầu chất lượng, chỉ tiêu phấn đấu theo học kỳ, năm học, đánh giá
bằng định tính hoặc định lượng).
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Nghiên cứu đề tài này, nhằm mục đích đề xuất một số biện pháp tích cực để
cải tiến, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm để nâng
cao chất lượng dạy học và hiệu lực quản lý nhà trường ở trường tiểu học Lê Hồng
Phong.
3. Đối tượng nghiên cứu.
Quản lý kiểm tra nội bộ của nhà trường, các giải pháp nâng cao chất lượng
kiểm tra nội bộ, các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục & Đào
tạo, Sở Giáo dục v& Đào tạo; các phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra, quan
sát và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường.


4. Giới hạn của đề tài.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Lê Hồng Phong trong
2 năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018.
5.Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu;
- Phương pháp khái quát hóa.
- Phương pháp phỏng vấn
- Phương pháp điều tra;
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;
- Phương pháp thống kê toán học
II. Phần nội dung
1.Cơ sở lý luận
a. Các văn bản
Căn cứ nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ
chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018;
- Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh
vực giáo dục;
- Căn cứ Kế hoạch số 218/PGDĐT-TKTra ngày 18 tháng 10 năm 2018 của
PGD ĐT-TKTr V/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm
học 2017-2018
b. Một số khái niệm kiểm tra nội bộ
- Kiểm tra: Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra so với
các qui định trong các văn bản vi phạm pháp luật và các hướng dẫn của các cấp
quản lý.
- Đánh giá: Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo
qui định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra.Yêu
2


cầu của đánh giá là khách quan, chính xác, công bằng đồng thời định hướng,
khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của đối tượng kiểm tra.
- Tư vấn: Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực
hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.Yêu cầu của tư vấn là các ý kiến tư vấn
phải sát thực, khả thi giúp cho đối tượng kiểm tra nâng cao chất lượng công việc
của mình.
- Thúc đẩy: là hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những
định hướng mới và kiến nghị với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần hoạt động của đối
tượng kiểm tra và có những kiến nghị xác đáng đối với các cấp quản lý nhằm phát triển tổ
chức, phát triển cá nhân trong đơn vị.
Tuy các hoạt động trên có những điểm khác nhau, song chúng có mối quan hệ
chặt chẽ với nhau, kiểm tra nội bộ cung cấp thông tin, tin cậy sử dụng số liệu, kết
luận, đánh giá của kiểm tra nội bộ đồng thời lại giúp cho công tác kiểm tra nội bộ
được chính xác hơn, hiệu quả hơn. Như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng
định “Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất
định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần”.
Các nguyên tắc kiểm tra
Kiểm tra trong nhà trường đánh giá kết quả hoạt động, không " Bới lông tìm vết ";
kiểm tra có tính bồi dưỡng, đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông
qua kiểm tra giúp cho hiệu trưởng có những thông tin xác thực về hoạt động của đối tượng,
nâng cao hiệu quả hoạt động trường học. Ngoài ra, còn phải tính đến hiệu quả kinh tế trong
kiểm tra, nghĩa là các lợi ích mà kiểm tra mang lại phải lớn hơn các chi phí cùng hậu quả do
kiểm tra gây ra.
Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, đây là nguyên tắc hàng đầu của
kiểm tra và kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định
kiến, suy diễn cũng như tránh làm hình thức, giả tạo. Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời,
theo đúng kế hoạch, không phải "khi có vấn đề" mới kiểm tra.
Kiểm tra phải công khai, đó là thể hiện dân chủ trong quản lý cần phải huy động cán
bộ, giáo viên cốt cán tham gia vào quá trình kiểm tra, biến quá trình kiểm tra thành quá trình
tự kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường.
c. Nội dung của kiểm tra nội bộ, kiểm tra nội bộ có nhiều nội dung, song việc
kiểm tra nội bộ có hiệu quả nhất cần tập trung vào kiểm tra một số hoạt động sau:
- Các hoạt động quản lí giáo dục
Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch năm học (kế hoạch chung và
các kế hoạch theo từng chuyên đề) của ban giám hiệu, các tổ khối trưởng, giáo viên,
Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ
Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,
tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Việc chi đạo, phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể
- Các hoạt động quản lý chuyên môn, dạy - học và giáo dục
Quản lý, điều hành của các tổ, nhóm chuyên môn
Các hoạt động sư phạm của giáo viên
Thực hiện các quy định về hồ sơ chuyên môn; kế hoạch dạy học; kiểm tra, chấm
chữa trả bài; đổỉ mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong dạy học; sử dụng thiết bị
ĐDDH, thí nghiệm thực hành; dự giờ, tự bồi dưỡng;
3


Công tác chủ nhiệm lớp.
Hoạt động của một lớp HS: Học tập; lao động; văn hóa, văn nghệ, TDTT...
- Các hoạt động quản lý hành chính (đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy - học)
Quản lý, bảo quản hồ sơ sổ sách nhà trường| (sổ theo dõi, tổng hợp kết quả, học
bạ ...);
Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ; hoạt động văn thư, lưu trữ.
Quản lí, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng tin học,
phòng thư viện Room to Read, phòng thiết bị dạy học, tủ sách,...
Quản lý, thu, chi tài chính; hoạt động kế toán, thủ quỹ trường học.
Quản lý nội vụ, lao động, vệ sinh và công tác y tế học đường.
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu
a. Về đội ngũ nhà trường
Tổng số CBQL, GV, NV: 47 người;
Trong đó: CBQL: 3; Giáo viên: 38; Nhân viên: 6; Tỷ lệ GV/lớp: 1,5;
Trình độ chuyên môn: 100%. giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 97,5% giáo
viên trên chuẩn;
Nhận xét chung về đội ngũ nhà giáo:
* Ưu điểm: Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình,
tận tụy với học sinh đáp ứng yêu cầu công việc. 05 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đội ngũ giáo viên dạy
các môn chuyên Âm nhac, Tin học, tiếng Anh có năng lực tham gia nhiều hoạt
động bồi dưỡng chuyên môn cho tổ, các hoạt động của Phòng Giáo dục tổ chức đạt
hiệu quả cao.
* Khuyết điểm:
Một số giáo viên, nhân viên tính tự giác, kỉ luật lao động chưa cao, chưa sáng
tạo trong công việc, ngại đổi mới phương pháp dạy; một số nhân viên chưa chủ
động trong công việc, cung cấp thiết bị và các loại sách đến giáo viên, nhân viên
còn hạn chế vì vậy ảnh hưởng chung đến công tác dạy và học của nhà trường.
b. Về học sinh
Toàn trường: Tổng số học sinh: 542 , Số lớp: 24; Nữ: 273 ; Dân tộc: 173,
NDT: 80, trong đó:
Khối 1: Tổng số học sinh: 112 , Số lớp: 5; Nữ: 39 ; Dân tộc: 46, NDT: 13
Khối 2: Tổng số học sinh: 100 , Số lớp: 5; Nữ: 60 ; Dân tộc: 31, NDT: 15
Khối 3: Tổng số học sinh: 119 , Số lớp: 5; Nữ: 59 ; Dân tộc: 38, NDT: 20
Khối 4: Tổng số học sinh: 117 , Số lớp: 5; Nữ: 64 ; Dân tộc: 33, NDT: 16
Khối 5: Tổng số học sinh: 94 , Số lớp: 4; Nữ: 51 ; Dân tộc: 25, NDT: 16
So với năm học 2016-2017 số lớp: 24, số học sinh tăng 03, giảm: 0. Lý do
* Ưu điểm:
Đa số học sinh được cha mẹ quan tâm đến việc học, cha mẹ thường xuyên
liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, tạo điều kiện mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập,
tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức rất tích cực.
* Khuyết điểm:
Một số học sinh chưa chăm học, được cha mẹ nuông chiều nên ý thức tự rèn,
làm việc tự phục vụ bản thân còn hạn chế.
4


Học sinh dân tộc thiểu số đồ dùng tập học tập đôi khi chưa đầy đủ, bảo quản
chưa tốt, đi học tính chuyên cần chưa cao.
c. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Nhà trường có diện tích khuôn viên đảm bảo theo quy định (15980 m 2/ 542
hs, TB: 29 m2/ 1 hs), cảnh quan, môi trường sư phạm đáp ứng được các tiêu chí về
trường học thân thiện: có cây xanh bóng mát, vệ sinh sạch sẽ đáp ứng đủ theo điều
lệ trường tiểu học.
- Nhà trường có 28 phòng học, 02 phòng làm việc, 02 phòng Tin học, 01
phòng tiếng Anh, 01 Y tế, 02 Thư viện.
- Khu vực để xe: 01 nhà xe dành cho học sinh; 03 nhà xe dành cho GV-NV;
- Vệ sinh: 03 nhà vệ sinh dành cho học sinh; 03 nhà vệ sinh dành cho GV-NV;
- Sân chơi, bãi tập: Không có sân chơi, bãi tập riêng, bố trí sân chơi, bãi tập
trên sân trường; sân trường rộng; 350 m2.
- Dụng cụ TDTT: Tương đối đầy đủ cho học sinh luyện tập thể chất.
* Thuận lợi
CSVC của trường lớp tương đối khang trang, cảnh quan sư phạm sạch đẹp, có
đủ phòng học cho học sinh học 2 buổi/ ngày đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
* Khó khăn
- Bàn ghế của học sinh một số bộ đã xuống cấp do sử dụng nhiều năm.
- 03 điểm trường nằm cách xa nhau, hệ thống điện, nước, quạt phải tu sửa
thường xuyên.
- Một số thiết bị chưa đồng bộ nên việc sử dụng hiệu quả chưa cao.
d. Đánh giá chung về thực trạng kiểm tra nội bộ nhà trường
* Ưu điểm:
- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của thanh tra PGD&ĐT, Thanh tra
Nhà nước Huyện về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Hệ thống văn bản của công tác thanh tra hướng dẫn chỉ đạo kịp thời, đầy đủ.
- Đội ngũ CBVC của trường có trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện
quy chế chuyên môn, quy chế làm việc nghiêm túc .
- Lực lượng cốt cán kểm tra thông suốt về công việc kiểm tra, có ý thức trách
nhiệm đôn đốc đội ngũ thực hiện công tác giảng dạy và lập các hồ sơ sổ sách đúng
theo qui chế hoạt động chuyên môn.
- Điều kiện phục vụ cho hoạt động giảng dạy tương đối đầy đủ, nền nếp giảng
dạy nghiêm túc.
- Kiểm tra nội bộ là việc làm thường xuyên hàng năm nên ban KTNB đã có
nhiều kinh nghiệm.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học giúp nhà trường quản lý và động viên,
giúp đỡ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, góp phần nâng cao
hiệu quả và chất lượng giáo dục. Mặt khác việc kiểm tra nội bộ trường học còn
giúp Ban giám hiệu nắm rõ việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học, việc
chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh, mức độ tiến bộ của học sinh qua từng học
kỳ, cả năm không những thế còn nắm được việc thực hiện công tác chủ nhiệm, các
hoạt động giáo dục khác và công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Cơ sở vật chất của nhà trường luôn đảm bảo
cho dạy và học.
5


Ban kiểm tra nội bộ nhà trường sử dụng các hình thức và phương pháp kiểm
tra linh hoạt, sáng tạo và tiến hành theo quy trình hợp lý, có sơ và tổng kết theo
từng tháng, học kỳ và năm học
* Khuyết điểm
Do đặc điểm là một trường lớn, đội ngũ cán bộ viên chức nhiều, học sinh
đông, 3 điểm trường nằm trên 3 địa bàn thôn, buôn cách nhau xa từ 1,5 đến 3 km.
Trong một ngày việc di chuyển dạy của các giáo viên dạy môn chuyên như Âm
nhac, Mĩ Thuật… từ điểm trường này đến điểm trường khác có nhiều bất cập như
không kịp giờ, xe hỏng đôi khi vẫn xảy ra.
Các thành viên của ban kiểm tra nội bộ trường học làm việc chưa đều tay, còn
nể nang, chưa mạnh dạn trong việc đánh giá xếp loại tay nghề đồng nghiệp một
thực chất nên ít nhiều ảnh hưởng trong việc xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp, ảnh hưởng xây dựng Đề án việc làm.
Kế hoạch kiểm tra đã lên đầu năm có lúc còn chồng chéo vì các thành viên
của ban kiểm tra nội bộ trường học tham gia các lớp bồi dưỡng, đi công tác đột
xuất … Công tác kiểm tra của các tổ chuyên môn, nhà trường có lúc còn chậm tiến
độ so với kế hoạch đề ra. dẫn đến hiệu quả kiểm tra chưa cao . Việc tư vấn, thúc
đẩy, kiểm tra lại đôi lúc còn hạn chế
Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế về công tác kiểm tra nội bộ
trường học, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội bộ, một số
giáo viên chỉ chú ý đến việc dạy học trên lớp còn các hoạt động khác chưa thực sự
quan tâm
Từ thực trạng trên, để đổi mới công tác kiểm tra nội bộ nhà trường đạt hiệu
quả tôi đề ra một số giải pháp sau:
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
Căn cứ vào cơ sở lý luận về kiểm tra nội bộ trường học và các văn bản hướng
dẫn; qua đánh giá thực trạng của nhà trường tôi nhận thấy để đổi mới công tác
kiểm tra nội bộ nhà trường cần phải có các giải pháp để giải quyết các vấn đề sau:
a.1 Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
a.2 Xây dựng lực lượng kiểm tra trong nhà trường bao gồm CBQL, tổ trưởng
tổ chuyên môn, các giáo viên, nhân viên có năng lực, có uy tín.
a.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra
a.4 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra và triển khai trong Hội
đồng sư phạm theo năm học, học kì và từng tháng; kế hoạch kiểm tra đột xuất.
a.5 Tăng cường các phương tiện, các điều kiện làm việc cho các thành viên
ban kiêm tra
a.6 Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ kiểm tra
a.7 Đảm bảo nội dung kiểm tra và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra
a.8 Xử lý kết quả sau kiểm tra
Để thúc đẩy chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trình độ chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cẩu đổi mới chương trình, nội dung, phương
pháp, đáp ứng yêu cẩu cơ sở vật chất tốt cho dạy và học; nền nếp, kỉ cương của nhà
trường được giữ vững tôi thực hiện các giải pháp sau để nâng cao hiệu quả công
6


tác kiểm tra nội bộ:
b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
b.1 Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo
Krông Ana là công tác kiểm tra nội bộ trường học đòi hỏi cấp ủy các chi bộ, lãnh
đạo các cơ quan cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra của
cấp trên đối với cấp dưới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nâng
cao hiệu quả của kiểm tra nhà nước và kiểm tra chuyên ngành, làm cho công tác
kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước,
tăng cường tính kỉ luật và làm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh góp phần
phát triển giáo dục và đào tạo.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục
trong toàn xã hội, xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục cả về nội
dung và phương pháp, tăng cương công tác tham mưu của nhà trường với UBND
xã, huyện và chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện
tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ
trường học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trọng việc quản lý hoạt
động của nhà trường đưa các hoạt động của nhà trường thực hiện đúng kỉ cương,
nền nếp, nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện.
Đầu năm học khi có kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục hướng dẫn nhà
trường xây dựng kế hoạch cụ thể, ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ.
Thông qua các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, kế hoạch kiểm tra của Phòng
Giáo dục và của nhà trường trước Hội đồng sư phạm:
- Văn bản chỉ đạo của các cấp, của đơn vị:
- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp như: TT39/2013/TT –
BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành
trong lĩnh vự giáo dục;
Hướng dẫn số 218/PGDĐT-TKTr ngày 18 tháng 10 năm 2017 về việc Hướng
dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;
- Nhà trường ban hành kế hoạch số 45/KH-THLHP ngày 20/10/2017 V/v kiểm
tra nội bộ năm học 2017 – 2018 ban hành quyết định, phân công nhiệm vụ kèm theo
đầy đủ.
Hàng tháng nhà trường ra các quyết định kiểm tra nội bộ từ số: 51 đến 57 ( bao
gồm 08 Quyết định).
b.2 Xây dựng lực lượng kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
trong nhà trường bao gồm CBQL, tổ trưởng tổ chuyên môn, các giáo viên, nhân
viên có năng lực, có uy tín.
Trưởng ban kiểm tra tra soát, lựa chọn những cán bộ, giáo viên có năng lực,
có kinh nghiệm công tác, am hiểu các văn bản quy định.
- Cơ cấu: 9 người. Hiệu trưởng – Trưởng ban; Phó Hiệu trưởng – phó trưởng
ban ,Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, trưởng ban TTND – Thành viên
7


Trường TH Lê Hồng Phong thực hiện dự án dạy học theo Mô hình trường học
mới (VNEN), dạy tiếng Việt 1 công nghệ, do yêu cầu đổi mới về nội dung và
phương pháp giảng dạy nên nhà trường rất coi trọng công tác kiểm tra nội bộ
trường học và xây dựng lưc lượng kiểm tra nội bộ, theo lời Bác dạy “ Thanh tra là
tai mắt của trên là bạn của dưới” chính vì vậy mà việc lựa chọn và xây dựng lực
lượng kiểm tra là vô cùng quan trọng, đội ngũ phải đảm bảo về chuyên môn nghiệp
vụ vững vàng, trung thực, thẳng thắn trong công tác, đạo đức nghề nghiệp cao,
luôn cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp ở mọi nơi.
Đầu tư xây dựng lực lượng kiểm tra; lựa chọn những người nằm trong Ban
kiểm tra nội bộ. Khi lựa chọn chúng tôi rất chủ ý đến chất lượng đội ngũ, các thành
viên phải có trách nhiệm, nhiệt tình có chuyên môn, có đạo đức, có thời gian giảng
dày từ 5 năm trở lên, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hiệu trưởng ra quyết định
thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban. Thông qua Quyết
định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trước Hội đông sư phạm để toàn thể hội đồng
được biết về các thành viên và nhiệm vụ của ban.
Do cấu trúc văn bản, kinh nghiệm chỉ minh họa một quyết định về phân công
nhiệm vụ cho Ban kiểm tra nội bộ của trường và phân công nhiệm vụ cho các
thành viên kiểm tra, các đối tượng dược kiểm tra như sau:
PHÒNG GD&ĐT KRÔNGANA
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

Số: 39/QĐ- THLHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
EaNa, ngày 20 tháng 10 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo
dục;
Căn cứ Kế hoạch số 45/KH- KTr ngày 20 tháng 10 năm 2017 của trường
Tiểu học Lê Hồng Phong về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018;
Căn cứ nhu cầu công tác, xét khả năng phẩm chất viên chức;
Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn ,
QUYẾT ĐỊNH

8


Điều 1: Nay thành Ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017 - 2018
gồm các ông, (bà) (có danh sách kèm theo)
Điều 2: Các Ông( Bà) trưởng Ban có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hoạt
động, tổ chức kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017 - 2018 đúng quy định của
ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Điều 3: Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán; các ông, (bà) có tên ở Điều 1
có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
-

Hiệu trưởng

Như Điều 3;
Lưu Văn thư.

Đỗ Thị Vinh
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
(Kèm theo QĐ số 39/QĐ-THLHP ngày 20 tháng 10 năm 2017 của trường TH
Lê Hồng Phong về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ)
TT

Họ tên

Chức
vụ

Chức vụ
trong Ban

Nhiệm vụ được phân công

1

Đỗ Thị Vinh

HT

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Nguyễn Thị Vui

PHT

Phó ban

Kiểm tra các hoạt đông
dạy & học tổ 1,3,4
Kiểm tra các hoạt đông dạy
& học tổ 2 ,5 ; Kiểm tra LĐCSVC

3

Lưu Thị Sen

PHT

Phó ban

4

Nguyễn Thị Phương

KTT1

Thành viên

Kiểm tra GV, NV Tổ 1

5

Phan Thị Kim Thân

KTT2

Thành viên

Kiểm tra GV, NV Tổ 2

6

Phan Văn Quản

KTT3

Thành viên

Kiểm tra GV, NV Tổ 3

7

Nguyễn Thị Lý

KTT4

Thành viên

Kiểm tra GV, NV Tổ 4

8

Thái Thị Luận

KTT5

Thành viên

Kiểm tra GV, NV Tổ 5

9

Trần Minh Quí

TTND

Thành viên

Giám sát thực hiện các chế
độ, nghĩa vụ, quyền lợi của
viên chức; chế độ của hs

9


PHÒNG GD&ĐT KRÔNGANA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

Số: 56 /QĐ- THLHP

EaNa, ngày 01 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH

V/v kiểm tra chuyên đề tháng 2 /2018 đối với giáo viên, nhân viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo
dục;
Căn cứ Kế hoạch số 45/KH- THLHP ngày 20 tháng 10 năm 2017 của trường
Tiểu học Lê Hồng Phong về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018;
Căn cứ nhu cầu công tác, xét khả năng phẩm chất viên chức;
Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra chuyên đề tháng 02/2018 đối với các ông , bà ( có tên trong
danh sách kiểm tra giáo viên, nhân viên đính (kèm theo) gồm các nội dung sau:
- Thực hiện quy chế chuyên môn, nội dung đổi mới giáo dục, thực hiện quy
chế về kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh; công tác chủ nhiệm lớp; cập nhật
phần mềm Vnedu, kết quả học tập của học sinh; hoạt động NGLL; làm và sử dụng
ĐDDH;
- Các loại sổ sách của cá nhân, tổ chuyên môn theo quy định;
- Công tác kiểm tra của Tổ chuyên môn;
- Phối hợp thu các khoản ngoài ngân sách;
- Hoạt động dạy thêm, học thêm.
- Các hoạt động theo chức năng của bộ phận nhân viên.
Thời kỳ thanh tra: tháng 2, Năm học 2017-2018.
Thời gian kiểm tra: Kiểm tra đột xuất các giờ dạy trên lớp, theo kế hoạch từng
tuần.; trưởng ban, phó ban kiểm tra thông báo trước 01 ngày.
Điều 2. Thành lập ban kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách
đính kèm.

10


Điều 3. Ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiêm tra theo đúng quy định hiện
hành.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điêu 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:

Hiệu trưởng

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT,

-

Đỗ Thị Vinh
DANH SÁCH KIỂM TRA NỘI BỘ
CÁN BỘ,GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN THÁNG 2
Năm học 2017 - 2018
(Kèm theo QĐ số 56/QĐ-THLHP ngày 01/2/2018 của trường TH Lê Hồng
Phong)

TT

Họ và tên
Giáo viên - Nhân
viên

Ngày
tháng
năm
kiểm tra

Nội dung kiểm tra

1

Nguyễn Thị Kim Anh

6/2/2018

Thực hiện chương trình

2

Đào Thị Thu Hiền

6/2/2018

Dự giờ đột xuất

3

Nguyễn Thị Hương C

7/2/2018

Chuẩn bị đồ dùng dạy học
cho tiết dạy, thao giảng

4

Nguyễn Thị Minh
Dung

7/2/2018

Nhận xét, đánh giá học sinh
theo thông tư 22, dự giờ

5

H Guah Hmok

8/2/2018

Công tác dạy tiếng Ê đê

6

Phạm Thị Anh

8/2/2018

7

Lê Thị Phương Anh

8/2/2018

8

Lê Thị Tuyết

13/2/2018 Chương trình, giáo án

9

Võ Thị Thu Hiền

14/2/2018

Ghi chú

Kết quả phụ đạo học sinh
chậm tiến bộ, chưa HTCT
Giáo án, chương trình,
thông tư 22
Đột xuất nề nếp lớp, giáo
án, chương trình

10 Ngô Thị Bích Giang

14/2/2018 Hồ sơ cá nhân

11 Trần Thị Hằng

14/2/2018

Đột xuất sử dụng đồ dùng
dạy học
11


Chấm chữa bài cho học
sinh
Hồ sơ sổ sách và cách sử
13 Nguyễn Thị Hương B 22/2/2018
dụng đồ dùng dạy học
12 Ngô Thị Bích Giang

20/2/2018

14 Đỗ Thị Minh Tầm

22/2/2018 Nề nếp dạy và học trên lớp

15 Ngô Thị Sen

22/2/2018

16 Trần Minh Quý

22/2/2018

17 Nguyễn Thị Sóng

Cách chấm chữa bài cho
học sinh trên lớp

Thực hiện chương trình và
thời khóa biểu trên lớp
Nề nếp dạy và học sau kì
22/2/2018
nghỉ hè

18 Phạm Thị Anh

25/2/2018 Hoạt động ngoài giờ lên lớp

19 Trần Thị Hằng

25/2/2018 Hồ sơ cá nhân

20 Vũ Thị Nhâm

26/2/2018

21 Phạm Thị Xuân

26/2/2018 Nề nếp dạy và học trên lớp

Thực hiện chương trình và
thời khóa biểu trên lớp

Hồ sơ sổ sách và cách sử
dụng đồ dùng dạy học
Thực hiện chương trình dạy
26/2/2018
học
Kiểm tra hồ sơ cá nhân, dự
26/2/2018
giờ thao giảng

22 Nguyễn Thị Hương A 26/2/2018
23 Bùi Thị Tuyết
24 Nguyễn T.Bình Minh
25 Lê Thị Hường
26 Trương Thị Thuận
27 Ngô Thị Bích Giang

Công tác khám chữa bệnh
cho học sinh
Nề nếp lớp, chấm chữa bài
28/2/2018 cho
học sinh
27/2/2018

29/2/2018 Hồ sơ cá nhân

b.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra
Căn cứ vào các văn bản, trưởng ban tổ chức tập huấn cấp trường về công tác
kiểm tra nội bộ, các thành viên thảo luận và thống nhất cách làm việc của ban,
thống nhất mẫu biên bản kiểm tra và hình thức kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra đột
xuát; phân công thực hiện.
Yêu cầu về công việc khi kiểm tra phải đảm bảo tính trung thực; khách quan
phản sánh đúng sự việc để tham mưu đúng với lãnh đạo nhà trường, để lãnh đạo
nhà trường có những quyết sách đúng đắn.
Trang bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn để các thành viên có cơ sở pháp lý
vững vàng.
12


Thống nhất các nội dung kiểm tra trong nhà trường
a.4 Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội dung kiểm tra và triển khai
trong Hội đồng sư phạm theo năm học, học kì và từng tháng; kế hoạch kiểm tra đột
xuất,
Từ tình hình thực tế của nhà trường và dựa trên cơ sở bám sát các công văn
hướng dẫn, chỉ đạo của ngành về công tác kiểm tra nội bộ trường học, kế hoạch
kiểm tra được công bố công khai, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Các thành viên trong ban kiểm tra dựa vào kế hoạch chung để xây dựng kế
hoạch kiểm tra cụ thể theo từng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ khối,
lĩnh vực mình phụ trách.
Chú trọng tổ chức tự kiểm tra đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo
viên; kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của
ngành; kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn; việc thực hiện thu chi tài
chính, sử dụng CSVC trường học; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, việc
khắc phục tồn tại sau kiểm tra …
Tập trung kiểm tra các nội dung sau:
- Các hoạt động quản lí giáo dục
Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch năm học (kế hoạch chung và
các kế hoạch theo từng chuyên đề) của ban giám hiệu, các tổ khối trưởng, giáo viên,
Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ; sử dụng kinh phí mua sắm tài sản công,
thiết bị đồ dùng dạy học, thanh quyết toán hàng năm; sử dụng cơ sở vật chất, kiểm kê
hàng năm; bố trí, sắp xếp lớp học sinh.
Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,
tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Việc chi đạo, phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn
Thanh niên ...), với Ban Đại diện cha mẹ học sinh
- Các hoạt động quản lý chuyên môn, dạy - học và giáo dục
Quản lý, điều hành của các tổ, nhóm chuyên môn (kiểm tra tất cả các tổ, nhóm
theo từng cuộc, mỗi cuộc từ 1-2 tổ, nhóm)
Các hoạt động sư phạm của giáo viên (kiểm tra 30% số giáo viên theo từng
cuộc)
Thực hiện các quy định về hồ sơ chuyên môn; kế hoạch dạy học; kiểm tra, chấm
chữa trả bài; đổỉ mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong dạy học; sử dụng thiết bị
ĐDDH, thí nghiệm thực hành; dự giờ, tự bồi dưỡng;
Công tác chủ nhiệm lớp. (kiểm tra tất cả sổ giáo viên còn lại, trừ 30% sổ giáo
viên đã kiểm tra toàn diện; kiểm tra theo từng cuộc, mỗi cuộc từ 3-5 giáo viên)
Hoạt động của một lớp HS: Học tập; lao động; văn hóa, văn nghệ, TDTT...
- Các hoạt động quản lý hành chính (đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy - học)
Quản lý, bảo quản hồ sơ sổ sách nhà trường| (sổ theo dõi, tổng hợp kết quả, học
bạ ...);
Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ; hoạt động văn thư, lưu trữ.
Quản lý, thu, chi tài chính; hoạt động kế toán, thủ quỹ trường học.
Quản lý nội vụ, lao động, vệ sinh và công tác y tế học đường.
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
Quản lí, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng tin học,
13


phòng thư viện Room to Read, phòng thiết bị dạy học, tủ sách,...
+ Kiểm tra khuôn viên, đất đai, cảnh quan, môi trường, nhà cửa, phòng làm
việc, lớp học của trường:
Cần chú ý các khía cạnh:
Thẩm định tính hợp lý khoa học, đảm bảo vệ sinh trường lớp;
Đảm bảo an toàn, thẩm định giá trị sử dụng nơi làm việc.
Ban kiểm tra quan sát trực tiếp, kết hợp với thăm dò dư luận cha mẹ học sinh,
ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm và cá nhân, tham mưu đề xuất trực tiếp với
Hiệu trưởng.
Kiểm tra bàn ghế, bảng, giá sách, tủ
Kiểm tra để nắm bắt kịp thời tình trạng mất mát, hư hỏng của các loại đồ
dùng bằng gỗ. Phương pháp kiểm tra chủ yếu là quan sát kết hợp với kiểm tra thực
tế, ý kiến phát hiện của giáo viên, học sinh.
Qua kiểm tra nắm bắt được thực tế, có kế hoạch sửa chữa kịp thời, đảm bảo
cho dạy và học.
+ Kiểm tra thiết bị dạy học
Thiết bị dạy học bao gồm các đồ dùng dạy học, các phương tiện dạy học. Các
phương pháp kiểm tra chủ yếu là: Quan sát, nghiên cứu hồ sơ quản lý và sử dụng
thiết bị dạy học cũng như trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị, giảo viên, học
sinh...
+ Kiểm tra thư viện
Kiểm tra thư viện, trước hết kiểm tra chức năng hoạt động của cán bộ thư
viện. Thư viện không chỉ là nơi giữ sách mà còn là nơi phổ biến sách báo cho bạn
đọc. Sách báo phải được bảo quản giữ gìn, thống kê, phân loại theo chuyên môn
ngành thư viện. Các sách báo phải được bổ sung kịp thời hàng tháng và đầu năm
học.
Nội dung kiểm tra thư viện gồm:
- Kiểm tra cơ sở vật chất (phòng thư viện, thiết bị, bàn ghế, kệ, tủ);
- Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh;
- Kiểm tra số lượng và chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo
dục, băng đĩa giáo khoa…
- Kiểm tra hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội qui, việc cho
mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung
sách báo; thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc…)
Quan sát, đàm thoại, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách quản lý, sử dụng, phổ biến
sách báo, tài liệu của thư viện để kiểm tra hoạt động của thư viện. phòng thư viện
Room to Read, cách vận hành của thư viện này như cho học sinh mượn sách về nhà.
- Kiểm tra tài chính
Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính;
kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách; kiểm
tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân
sách…
14


Ban kiểm tra của nhà trường có thể sử dụng các phương pháp như: quan sát,
đàm thoại, thăm dò dư luận, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách để kiểm tra tài chính.
- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính
Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;
Kiểm tra việc quản lý con dấu;
Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, sổ lưu trữ các văn bản,
công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác)
- Kiểm tra tập thể lớp
Trong công tác quản lý nhà trường, công tác kiểm tra phải tiến hành kiểm
tra tập thể lớp toàn diện hoặc theo chuyên đề. Từ việc kiểm tra này mà ban kiểm
tra nắm bắt được tình hình học tập và rèn luyện chung của một lớp, một khối lớp
cũng như toàn trường và thấy được tác động giáo dục đồng bộ của tập thể sư phạm
trong giảng dạy, giáo dục.
Nội dung kiểm tra tập thể lớp học bao gồm:
- Kiểm tra hoạt động học tập: Thái độ, nề nếp, bảo quản sách vở, duy trì sĩ
số, phương pháp học tập, kết quả học tập, sự tương trợ giúp đỡ nhóm trong học
tập;
- Kiểm tra trình độ được giáo dục của học sinh về các mặt: phẩm chất đạo
đức, lối sống, ý thức và kỷ luật lao động, ý thức bảo vệ sức khỏe - vệ sinh
- Sinh hoạt tập thể lớp;
- Việc xây dựng các tổ cá nhân điển hình.
Khi tiến hành kiểm tra tập thể lớp, ban kiểm tra hay thành viên kiểm tra phải
kết hợp kiểm tra kết quả các hoạt động với việc tham khảo ý kiến nhận xét đánh
giá của giảo viên bộ môn khác, của đoàn thanh niên, của đội việc tự kiểm tra của
đội ngũ cán bộ lớp và của Đội cờ đỏ.
b.5 Tăng cường các phương tiện, các điều kiện làm việc cho các thành viên
ban kiêm tra
Công tác kiểm tra nội bộ trường học cũng như các công tác khác; phương
tiện và điều kiện làm việc là một yếu tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả
công việc của người thực hiện, vì vậy năng lực của lực lượng kiểm tra là vô cùng
cần thiết vì vậy nhà trường cần phải tổ chức chuyên đề về công tác kiểm tra nội bộ
để ban kiểm tra thảo luận về các văn bản đánh giá giờ dạy theo Mô hình trường
học mới, các văn bản đánh giá, xếp loại học sinh (Thông tư 22), các văn bản về
đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp… để ban kiểm tra có các căn
cứ pháp lý.
Cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, văn bản, biên bản, phiếu đánh giá giờ dạy
trước khi đi kiểm tra và dự giờ…
b.6 Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ kiểm tra
Người thực hiện kiểm tra và lực lượng kiểm tra phải lựa chọn và kết hợp hài
hòa các phương pháp kiểm tra như : Quan sát, phân tích, đối thoại, tổng hợp, kiêm
tra, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đối tượng kiểm tra và các đối tượng có liên quan.
Các thành viên trong ban kiêm tra của nhà trường phải nắm được mục đích
và nhiệm vụ của việc kiểm tra là tư vấn, thúc đẩy, phát hiện kịp thời những sai
15


phạm để uốn nắn, điều chỉnh những nội dung, kế hoạch chưa phù hợp, phát huy
các mặt tích cực. cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đối tượng được kiêm tra
để đánh giá, xếp loại cho phù hợp, không nên so sánh, áp đặt đối tượng này với đối
tượng khác theo một cách đánh giá; từ đó mới phát hiện kịp thời và động viên khả
năng vươn lên của mỗi cá nhân và xử lý kịp thời những vi phạm qui chế, hạn chế
tối đa giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn.
b.7 Đảm bảo nội dung kiểm tra và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra
Mỗi thành viên trong ban kiểm tra phải thực hiện tốt nội dung mình được
phân công kiểm tra và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ kiểm tra.
Nhiệm vụ của người kiểm tra được đánh giá có hiệu quả khi thực hiện đúng
nội dung và thực hiện tốt một 4 nhiệm vụ sau, bốn nhiệm vụ này có liên quan hệ
mật thiết với nhau:
Nhiệm vụ kiểm tra
Kiểm tra là tuân thủ các qui định, qui chế và hướng dẫn liên quan đến các
hoạt động sư phạm của giáo viên, hoạt động của các bộ phận nhân viên như xem
xét hồ sơ; quan sát tiết dạy, dự giờ trên lớp của giáo viên, chất lượng học tập của
học sinh…thu thập các ý kiến về giáo viên, nhân viên được kiểm tra, công việc này
đòi hỏi phải tỉ mỉ, rõ ràng, nhận rõ việc làm tốt, việc làm chưa tốt của người được
kiểm tra dể có căn cứ đánh giá đúng thực trạng.
Nhiệm vụ của đánh giá ( tiến hành sau kiểm tra)
Căn cứ vào kết quả kiểm tra để đánh giá đúng chất lượng công việc của
người được kiểm tra bằng cách đối chiếu các nội dung đã kiểm tra với các văn bản,
các qui định để đánh giá đúng mức độ đạt được; công việc này đòi hỏi các thành
viên trong ban kiểm tra phải đánh giá khách quan, chính xác, công bằng đôi khi
phải có bản lĩnh. Định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của giáo viên,
nhân viên và tạo nhiệm vụ tư vấn, thúc đẩy.
Nhiệm vụ của tư vấn
Nhiệm vụ này được thực hiện trong quá trình trao đổi giữa các thành viên
ban kiểm tra và người được kiểm tra; nội dung tư vấn dựa vào quá trình kiểm tra
các hoạt động, đối với giáo viên quan sát thêm trong quá trình dự giờ trên lớp; giúp
người được kiểm tra biết được các thiếu sót, hạn chế. Muốn tư vấn đúng, trúng các
thành viên ban kiểm tra phải ghi chép cụ thể, dự kiến nội dung tư vấn, sắp xếp các
việc làm cần trao đổi. Các thành viên ban kiểm tra và người được kiểm tra cùng
phân tích các mặt mạnh, mặt yếu từ đó đưa ra các lời khuyên để nâng cao chất
lượng các hoạt động dạy và học. các hoạt động hỗ trợ học tập.
Nhiệm vụ thúc đẩy (Xác định hướng hoàn thiện năng lực của đội ngũ)
Trong quá trình kiểm tra các thành viên phải chỉ cho người được kiểm tra
thấy rõ được mặt mạnh của bản than trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
b.8 Xử lý kết quả kiểm tra và điều chỉnh
Sau khi kiểm tra trưởng ban kiểm tra nội bộ cần thực hiện sơ kết theo từng
tháng hoặc từng đợt, từng học kỳ, tổng kết năm học. Cần chú ý lưu trữ các thông
tin về hoạt động kiểm tra bằng hồ sơ kiểm tra (đảm bảo các yêu cầu của hồ sơ kiểm
tra phải có được các đặc trưng sau: Tính chính xác, khách quan; Tính toàn diện;
Tính rõ ràng, cụ thể; Tính nhân văn).
Tính chính xác, khách quan: Hồ sơ kiểm tra phải phản ánh trung thực hoạt
16


động của đối tượng kiểm tra, tránh những nhận xét định kiến hay thiên vị đối với
đối tượng kiểm tra. Đảm bảo các thủ tục pháp lý của hồ sơ kiêm tra.
Tính toàn diện: Hồ sơ kiểm tra phải phản ánh đầy đủ các nội dung kiểm tra
Tính rõ ràng, cụ thể: trong hồ sơ kiểm tra phải sử dụng văn phong hành
chính, văn viết trong hồ sơ phải ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, rõ ràng, đơn nghĩa
để mọi người đọc đều hiểu đúng, không hiểu khác nhau, đồng thời các ý trong hồ
sơ không mâu thuẫn nhau. Ngôn ngữ viết trong hò sơ kiểm tra phải dùng ngôn ngữ
chính thức của cả nước, tránh dùng ngôn ngữ địa phương hay một số từ cổ ít dùng,
không viết tắt,cần viết đúng chính tả.
Tính nhân văn: Kiểm tra là để giúp đỡ đối tượng kiểm làm việc tốt hơn, đó
là tính nhân văn cao cả của hoạt động kiểm tra, vì vậy hồ sơ kiểm tra không chỉ
nêu những ưu điểm cần phát huy, nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục, những điều
chỉnh mà điều quan trọng là một trong hồ sơ kiểm tra phải đưa ra các nhận định
cần tư vấn, các lời khuyên, các kiến nghị hết sức cụ thể rõ ràng, xác đáng để giúp
đỡ đối tượng kiểm tra cải thiện hoạt động của mình ngày càng tốt hơn
Các kết luận kiểm tra là cơ sở cho Hiệu trưởng ra các quyết định điều chỉnh
nhằm hoàn thiện dần năng lực sư phạm của giáo viên, hoạt động của các nhân viên,
bộ phận trong trường; cải tiến công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả
của công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng dạy học giáo dục của nhà trường, góp
phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân.
Viết báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của
Ban kiểm tra, việc này cần làm vào cuối học, cuối năm học.
Sau kiểm tra cần chú ý kiểm tra lại các nội dung chưa đạt yêu cầu của đối
tượng được kiểm tra.
Cần chú ý đảm bảo các yêu cầu của hồ sơ kiểm tra
c. Kết quả khảo nghiệm
TỔNG HỢP KÉT QUẢ KIỂM TRA NÔI BỘ NĂM HỌC 2016- 2017

TT

Tháng

Xếp loại
TCộng

Tốt

Khá

TB

Yếu

01

9

30

25

4

1

0

02

10

42

36

6

0

0

03

11

45

39

3

3

0

04

12

43

37

5

1

0

05

1

41

36

5

0

0

06

2

55

41

5

7

0

07

3

50

42

6

2

0

08

4

44

39

3

2

0
17


09

5
Tổng

24

16

6

2

0

374

311

43

18

0

TỔNG HỢP KÉT QUẢ KIỂM TRA NÔI BỘ NĂM HỌC 2017- 2018

TT

Tháng

Xếp loại
TCộng

Tốt

Khá

TB

Yếu

01

9

50

36

14

0

0

02

10

55

46

17

0

0

03

11

63

48

14

1

0

04

12

68

55

11

2

0

05

1

73

66

5

2

0

06

2

68

61

7

0

0

07

3

65

59

5

1

0

08

4

0

0

0

0

0

Tổng
cộng

442

371

73

6

0

III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Các thành viên trong ban kiểm tra cần có đủ năng lực và phẩm chất để thực
hiện công tác kiểm tra có hiệu quả. Một số phẩm chất, năng lực cần có của các
thành viên ban kiểm tra viên là:
Có trình độ chuyên môn - nghiệp vụ vững vàng;
Có năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp
Có ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm cao;
Có uy tín với đồng nghiệp;
Trung thực, thẳng thắn; thận trọng; tận tụy trong công việc, tế nhị trong giao
tiếp.
Khuyến khích việc tự kiểm tra, đánh giá của các cá nhân, bộ phận trong nhà
trường. Việc cán bộ, viên chức có xu hướng nghiêm khắc với chính mình khi tự
đánh giá sẽ làm cho quá trình đánh giá có tác dụng tốt hơn..
Trong quá trình kiểm tra, cần tuyên dương người tốt, việc tốt, chú trọng phổ
biến những kinh nghiệm tốt, làm cho những kinh nghiệm đó trở thành tài sản
chung của tập thể sư phạm.
Đối với việc làm chưa tốt ở một số cá nhân, bộ phận nào đó không nên giới
hạn việc đánh giá ở những sự việc mà quan trọng hơn là phân tích nguyên nhân
18


sinh ra nó.
Sau kiểm tra, cần chú ý điều chỉnh đối tượng kiểm tra, lực lượng kiểm tra và
công tác quản lý của hiệu trưởng., hiệu trưởng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm qua
từng tháng để chỉ đạo việc kiểm tra nội bộ nhà trường được tốt hơn.
2. Kiến nghị:
Để công tác kiểm tra nội bộ đạt hiệu quả cao hơn, tôi xin trân trọng kiến nghị
với lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo cần tăng cường mở các lớp tập huấn bồi
dưỡng về công tác kiểm tra cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường học.
Eana, ngày 02 tháng 4 năm 2018
Người viết

Đỗ Thị Vinh

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×