Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng anh tại trường TH

Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MỤC LỤC

Nội dung đề mục
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
II. PHẦN NỘI DUNG
1.Cơ sở lí luận
2.Thực trạng
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
14
14
15
16
17
21

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền


1


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Dạy học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai là một công việc hết sức
khó khăn, đặc biệt là dạy cho trẻ em. Công việc này đòi hỏi giáo viên phải có kỹ
năng quản lý lớp học xuất sắc để đảm bảo việc học diễn ra một cách có hiệu quả.
Chúng ta không thể dạy ngôn ngữ một cách hiệu quả bằng cách chỉ tập trung
vào phương pháp dạy học mà bỏ qua các vấn đề liên quan đến quản lý lớp học.
Việc dạy tiếng Anh cho trẻ em đôi khi là những thách thức lớn nhưng đôi
khi lại làm chúng ta rất ngạc nhiên bởi khả năng nhanh nhạy của chúng. Trẻ em
luôn có một nguồn năng lượng vô tận, một chút “thiếu kỷ luật”, “nhận thức non
nớt” và “khoảng chú ý ngắn” nên giáo viên luôn cảm thấy như “bị xì hơi” sau
những tiết học, khi vừa phải dạy vừa phải kiểm soát hành vi của trẻ cùng một
lúc.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta cần phải có các biện pháp quản lý lớp
học? Nếu người giáo viên quản lý tốt lớp học của mình sẽ tạo ra một môi trường
học tập tích cực và đạt hiệu quả cao. Môi trường học tập lý tưởng bao gồm việc
học sinh:
- Biết chú ý
- Biết lắng nghe
- Hiểu những gì học sinh cần phải làm
- Tôn trọng mọi người
- Biết chia sẻ
- Tham gia tích cực
- Hợp tác cùng làm việc
- Được giáo viên ủng hộ và khuyến khích
Thực tế trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại trường TH Hoàng Văn
Thụ, xã Dur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk nói riêng và các trường tiểu
học trong toàn huyện nói chung, việc quản lý lớp học chưa được giáo viên coi
trọng và quan tâm nhiều. Tình trạng mất kiểm soát học sinh của giáo viên trong
tiết học gây ra rất nhiều vấn đề và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của tiết học,
đặc biệt làm giảm hứng thú của học sinh đối với môn học. Chính vì vậy, tôi đã
lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong
giờ học tiếng Anh tại trường TH Hoàng Văn Thụ” nhằm đưa ra các biện pháp
giúp giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học quản lý lớp học đạt hiệu quả cao nhất, gây
hứng thú cho học sinh đối với môn học và đặc biệt đưa ra các hệ thống phương
pháp, đánh giá cụ thể đã được kiểm chứng qua thực tế tại trường làm cơ sở cho
giáo viên thực hiện tốt việc dạy học tiếng Anh cho trẻ em.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu:
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

2


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

- Giúp học sinh hứng thú hơn trong giờ học tiếng Anh, giúp giáo viên có
cách nhìn đúng đắn về việc quản lý học sinh và lớp học của mình..
- Nâng cao chất lượng học tập của môn học.
Nhiệm vụ:
- Đưa ra hệ thống các phương pháp quản lý lớp học nhằm tạo hiệu quả
trong giờ học tiếng Anh, gây hứng thú học tập cho học sinh.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc quản lý lớp học trong giờ học
tiếng Anh.
3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh.
4. Giới hạn của đề tài.
Quản lý lớp học trong giờ học tiếng Anh của học sinh khối 3 trường TH
Hoàng Vă Thụ, xã Dur Kmăl, Krông Ana, Đăk Lăk, năm học 2017 – 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu;
- Phương pháp điều tra;
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;
- Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm;
- Phương pháp thống kê toán học.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Quản lý lớp học là một quá trình mà một giáo viên tổ chức và kiểm soát
hoạt động của học sinh, hành vi và sự tương tác trong một tiết học. Điều quan
trọng nhất của một giáo viên là tạo ra các điều kiện để việc học diễn ra một cách
có hiệu quả. Để thực hiện một tiết học hiệu quả, giáo viên phải có kỹ năng quản
lý lớp học tốt, thực hiện thông qua thái độ tích cực của giáo viên, ý định, năng
lực và mối quan hệ với người học. Quản lý lớp học cũng đòi hỏi một số kỹ năng
tổ chức (tổ chức nhiệm vụ, tổ chức bài học …) và kỹ thuật. Quản lý lớp học bao
gồm việc thiết lập các hoạt động, quản lý thời gian, kiểm soát học sinh trong
lớp, bắt đầu và kết thúc đúng nội dung bài học, duy trì kỷ luật, xử lý các vấn đề,
sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp, hướng dẫn, giám sát … Đây chính là
những yêu cầu thiết yếu đối với một lớp học ngôn ngữ.
Bằng ngôn ngữ lớp học, giáo viên cần đảm bảo sự tham gia thoải mái và
nhiệt tình của học sinh. Nếu học sinh không được khuyến khích và không cảm
thấy thoải mái sẽ khó khăn cho việc dạy và tham gia các hoạt động trong lớp

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

3


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

học. Như vậy, quản lý lớp học là cần thiết vì chúng ta cần tạo ra một môi trường
học tập phù hợp và khuyến khích người học học ngôn ngữ.
Quản lý lớp học được coi là một phần thiết yếu của giảng dạy và quá trình
học tập. Nó đề cập đến các phương pháp, chiến lược và kỹ năng sử dụng của
giáo viên để duy trì một môi trường học tập mang lại kết quả học tập thành công
của học sinh. Quản lý lớp học được kết nối với một quá trình tổ chức và tiến
hành một lớp học bao gồm quản lý thời gian, sự tham gia của học sinh và giao
tiếp lớp học. Quản lý lớp học cũng được định nghĩa là quá trình tạo cộng đồng
dân chủ và quản lý một lớp thành công (Theo Lemlech 1999).
Đại học Kean (2009) đã đưa ra nghiên cứu với kết luận như sau: Quản lý
lớp học liên quan đến mọi thứ mà giáo viên phải làm để thực hiện các mục tiêu
giảng dạy của mình. Nó bao gồm việc chuẩn bị kế hoạch và tài liệu, cấu trúc
hoạt động trong tiết học, giảng dạy trực tiếp các kỹ năng và chủ đề hay nhóm
học sinh để sử dụng hiệu quả nhất thời gian của giáo viên và học sinh, kế hoạch
cho giai đoạn chuyển tiếp - chuyển đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác
hoặc từ nơi này sang nơi khác và kiểm soát hành vi của học sinh. ("Quản lý lớp
học ", đoạn 1).
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Trường TH Hoàng Văn Thụ là một trường tiểu học đóng trên địa bàn buôn
Dur I, một buôn đặc biệt khó khăn của xã Dur Kmăl. Từ năm học 2012 – 2013,
bộ môn tiếng Anh đã được nhà trường đưa vào dạy học đại trà cho học sinh khối
3, 4, 5 nên việc tiếp xúc với môn tiếng Anh không còn mới mẻ với các em học
sinh và cha mẹ học sinh. Ban đầu, tiếng Anh là một môn học khó tiếp thu đối
với các em học sinh ở ngôi trường vùng 3 với đa số là học sinh dân tộc thiểu số
tại chỗ. Nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục, nhà trường và
cha mẹ học sinh cùng với sự cố gắng, niềm đam mê của các em học sinh, chất
lượng dạy và học môn tiếng Anh ngày càng được nâng cao một cách rõ rệt như:
học sinh tham gia thi tiếng Anh trên Internet và thi học sinh năng khiếu môn
tiếng Anh đã đạt giải cấp huyện.
Hiện nay, nhà trường có gần 40% học sinh là học sinh người dân tộc thiểu
số và 98% học sinh là con em thuần nông, điều kiện kinh tế còn vô cùng khó
khăn, đa số các em đều tự chăm sóc cho bản thân mình, thiếu sự quan tâm từ bố
mẹ. Nhiều học sinh còn có thái độ tiêu cực trong lớp học một phần do tâm lý
thiếu sự quan tâm từ gia đình, theo bạn bè rủ rê. Điều này gây không ít khó khăn
cho giáo viên giảng dạy nói chung và giáo viên tiếng Anh như tôi nói riêng.
Chúng tôi mất rất nhiều thời gian trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra
trong lớp học nên ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giảng dạy, tiến trình bài
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

4


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

học đi không đúng, chưa đảm bảo được tốt nhất hiệu quả bài học. Chính vì vậy,
tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài quản lý lớp học trong giờ học tiếng Anh nhằm
định hướng đúng đắn hành động và thái độ cho học sinh “cá biệt” nói riêng và
đại đa số học sinh trong giờ học nhằm hướng tới việc đảm bảo mục tiêu giáo dục
theo từng bài học cho học sinh, cũng như việc giúp học sinh phát triển toàn diện
về năng lực và phẩm chất.
Nghiên cứu trình bày trong đề tài này tập trung vào các vấn đề cụ thể giúp
giáo viên dạy tiếng Anh quản lý học sinh trong giờ học một cách hiệu quả nhất.
Đề tài trình bày cách tiếp cận, hướng dẫn và kiểm tra các phương pháp khác
nhau nhằm giúp giáo viên quản lý các tình huống phát sinh trong quá trình giảng
dạy. Các nội dung của phần lý thuyết tập trung vào ý nghĩa của việc quản lý lớp
học, quy hoạch và tổ chức quá trình, sắp xếp môi trường học tập, giám sát học
sinh và chủ yếu dự đoán các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình giảng dạy tiếng Anh
cho trẻ.
Phần thực tế của nghiên cứu này dựa trên các kết quả thu được từ nghiên
cứu được thực hiện trong lớp 3A (25 học sinh) ở trường TH Hoàng Văn Thụ.
Nghiên cứu liên quan đến các vấn đề và các kỹ thuật khác nhau được thiết lập và
áp dụng sau đó. Dưới đây là biểu đồ thể hiện chất lượng học tập môn tiếng Anh
của học sinh lớ 3A trường TH Hoàng Văn Thụ mà tôi khảo sát vào đầu tháng 9,
năm học 2017 – 2018:
24%

16%

60%

Biểu đồ chất lượng giáo dục tiếng Anh lớp 3A đầu năm học 2017 – 2018

Tôi hy vọng rằng tất cả các thông tin và giải pháp thu được từ dề tài sẽ giúp
tôi trong việc quản lý các tình huống sư phạm có thể xảy ra trong các lớp học
tiếng Anh và làm phong phú thêm kỹ năng giảng dạy của tôi.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
Đề tài đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm mục đích giúp giáo viên quản
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

5


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

lý học sinh, quản lý lớp học trong giờ học tiếng Anh có hiệu quả; thay đổi cách
thức hoạt động trong giờ học tiếng Anh tập trung vào phát triển năng lực toàn
diện cho học sinh thông qua các hoạt động quản lý. Sau khi áp dụng các biện
pháp của đề tài đưa ra, giáo viên sẽ nhận thấy sự thành công của mình thông qua
việc học và thái độ của học sinh. Học sinh sẽ chủ động tham gia vào các hoạt
động học tập trong kỷ luật, giáo viên không bị mất kiểm soát lớp học, tiến trình
bài dạy được thực hiện đạt mức tối đa, hạn chế các tình huống sư phạm trong
lớp học, giáo viên có nhiều thời gian để tập trung vào việc truyền tải kiến thức
cho học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy và học tập của môn tiếng Anh được
nâng cao một cách rõ rệt.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
Biện pháp 1: Xây dựng nội quy lớp học (Rules)
Giáo viên cùng hợp tác với học sinh xây
dựng các nội quy trong lớp học khi bắt đầu năm
học. Những nội quy này phải dễ hiểu, được treo
trong lớp học, được thảo luận và thực nghiệm,
được đánh giá định kỳ, áp dụng công khai minh
bạch và công bằng. Học sinh nên hiểu lý do cho
việc đưa ra các nội quy và đưa ra. Các quy tắc
có thể được sửa đổi nếu cần thiết cho một số
hoạt động. Việc học sinh tham gia vào việc thiết
lập quy tắc lớp học giúp học sinh có động lực
học tập và có trách nhiệm với ý kiến của mình.
Trước đây, tôi không đặt ra bất kì quy tắc
nào cho học sinh. Nhưng theo nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng trẻ em có xu
hướng tuân theo các quy tắc một cách kỷ luật và tự nguyện nếu chúng được tạo
cơ hội để tự bản thân thiết lập ra các quy tắc ấy. Vì vậy, tôi đã quyết định cùng
học sinh thiết lập nội quy lớp học. Học sinh được hỏi ý kiến và viết lên bảng.
Ngay khi các quy tắc được thiết lập, tôi yêu cầu học sinh suy nghĩ tích cực nếu
học sinh nêu ra các quy tắc tiêu cực. Những nội quy học sinh lớp 3A thảo luận
và đi đến sự thống nhất:
- Respect the teacher and the others. (Tôn trọng mọi người)
- Follow directions. (Làm theo hướng dẫn)
- Listen while others talks. (Biết lắng nghe)
Sau khi thiết lập nội quy lớp, để khuyến khích sự sáng tạo của học sinh,
giáo viên có thể phát giấy và yêu cầu học sinh tự thiết kế thành những posters
ghi rõ ràng từng nội quy theo nhóm. Nội quy sau khi được thiết kế sẽ được treo
trong phòng học, tại vị trí thuận lợi cho học sinh quan sát.
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

6


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Ngoài ra, hậu quả của việc vi phạm các quy tắc được giáo viên và học sinh
thống nhất một cách dân chủ. Nếu học sinh phá vỡ bất kì một quy tắc nào, hậu
quả sẽ như sau:
- Vi phạm lần đầu: nhắc nhở
- Lần thứ hai: học sinh nhận một thẻ vàng
- Lần thứ ba: học sinh nhận thẻ vàng thứ hai
- Lần thứ tư: hai thẻ vàng đã được thay thế bởi một thẻ đỏ có nghĩa là
học sinh phải gặp riêng giáo viên nói chuyện
- Lần thứ năm: Thông báo cho cha mẹ
Hậu quả của việc vi phạm các quy tắc cần hợp lý về các hành vi mà học
sinh vi phạm, không nên làm giảm sự tự tôn và nhân phẩm của học sinh.
Tôi đã lập bảng theo dõi các lỗi vi phạm của học sinh. Sau ba tháng
nghiên cứu, chỉ có duy nhất một lần phải
nói chuyện riêng với học sinh, còn lại chủ
yếu học sinh phải nhận thẻ vàng do đa số
vi phạm Nội quy 3: Biết lắng nghe. Các em
học sinh cảm thấy một chút xấu hổ khi bị
nhắc nhở hoặc phải nhận thẻ vàng nên đã
cố gắng tránh vi phạm nội quy và tuân thủ
rất tốt.
Biện pháp 2: Tạo thói quen
(Routines)
Việc hình thành thói quen cho học sinh khá mất thời gian, có thể là một
vài tuần nhưng nó còn tùy thuộc vào lớp học
của bạn. Giáo viên cũng cần phải xem lại,
thực hành và củng cố thói quen cho học sinh
liên tục, có thể dành vài phút để nhắc lại các
thói quen trước khi bắt đầu bài học.
Các lớp học, đặc biệt là lớp học ở lứa
tuổi tiểu học, cần phải có các thói quen.
Những thói quen này giúp giáo viên duy trì
trật tự và cũng giúp học sinh kiểm soát được
mình. Nếu giáo viên đã tạo được thói quen
của học sinh trong mỗi hoạt động giảng dạy,
giáo viên sẽ có thể tập trung nhiều hơn vào
việc giảng dạy và hạn chế việc đưa ra các hướng dẫn và kiểm soát chung lớp
học. Vì vậy, thói quen rất quan trọng cho giáo viên để đảm bảo tiến trình dạy
học hiệu quả.
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

7


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Ví dụ như khi được giao bài tập về nhà và yêu cầu làm bài tập học sinh
phải tiếp nhận và hành động như thế nào, khi giáo viên yêu cầu làm việc theo
nhóm, học sinh muốn ra ngoài, đi lấy sách vở, đồ dùng học tập, nhận giúp đỡ …
học sinh sẽ phản ứng như thế nào. Những thói quen này nên được dạy ngay khi
bắt đầu năm học và được xem xét định kỳ trong suốt năm học. Thói quen là việc
thực thi yêu cầu của giáo viên thông qua nhắc nhở chứ không phải là “hình
phạt”. Ví dụ, nếu một học sinh không mang theo một chiếc bút chì đến lớp học,
hãy cho học sinh mượn bút chì có sẵn sử dụng trong lớp thay vì trừng phạt học
sinh. Giáo viên cần chứng minh hiệu quả quản lý thời gian và tài liệu trong cách
tiến hành quản lý lớp học.
Thói quen trong lớp học có hiệu quả khi giáo viên sử dụng các ngôn ngữ
lớp học một cách linh hoạt. Qua quá trình tạo thói quen cho học sinh, giáo viên
đã lồng ghép được kỹ năng nói tiếng Anh, giúp học sinh ghi nhớ một cách tự
nhiên và sử dụng có nguyên tắc vốn tiếng Anh của mình.
Ví dụ: Học sinh muốn ra ngoài phải xin phép và được sự đồng ý của giáo
viên. Học sinh sử dụng câu: May I go out?. Nhận sự phản hồi của giáo viên:
Sure.
Biện pháp 3: Thu hút sự chú ý (Getting attention)
Thu hút được sự chú ý của học sinh tiểu học là điều kiện tiên quyết để đạt
được hiệu quả của tiết học. Tâm lý của học sinh tiểu học khá phức tạp, các em sẽ
tập trung và tiếp thu nhanh chóng nếu tiết dạy gây được hứng thú cho mình.
Giáo viên tiếng Anh cần liên tục đổi mới cách thức thu hút sự tập trung của học
sinh, giải tán sự ồn ào, âm thanh hỗn độn để lôi cuốn học sinh tham gia vào hoạt
động sắp tới. Có nhiều hình thức và phương pháp để thu hút sự chú ý của học
sinh trong giờ học tiếng Anh nhưng có 04 cách đạt được hiệu quả đã được tôi áp
dụng rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình.
- Hand movements (Waving hands, clapping hands): Sử dụng hoạt động
của đôi bàn tay. Yêu cầu học sinh đứng lên và làm theo hiệu lệnh của giáo viên.
Khi giáo viên hỏi “Where are your hands?”,
học sinh giơ tay lên. Giáo viên yêu cầu “One
clap” – học sinh sẽ vỗ tay 1 cái, “Two claps”
– học sinh sẽ vỗ tay 2 cái, “Three claps” –
học sinh sẽ vỗ tay 3 cái … Tương tư như vậy,
giáo viên sẽ đưa ra yêu cầu cho đến khi quan
sát thấy tất cả học sinh đang thực hiện yêu
cầu.
- Songs and Chants: Sử dụng các bài
hát và bài Chants học sinh yêu thích. Ví dụ: giáo viên cho học sinh nghe bài hát
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

8


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Baby Shark, yêu cầu học sinh hát theo và thực hiện các động tác trong video.
Trong quá trình hoạt động học sinh không có thời gian để nói chuyện hay làm
việc riêng trong lớp.

- “Stop – Look – Listen” (Miming): Giáo viên yêu cầu học sinh nghe và
thực hiện theo.

STOP
LOOK
LISTEN
- Musical instruments: Sử dụng các dụng cụ âm nhạc tạo ra âm thanh thu
hút sự chú ý của học sinh như chuông, xèng, trống ... để thu hút sự chú ý của học
sinh. Theo Kwiatkovska, việc dùng các đồ vật tạo âm thanh sẽ “tiết kiệm” được
lời nói cho giáo viên và đem đến sự vui vẻ cho không khí lớp học.

Biện pháp 4: Khen thưởng (Reward systems)
Việc khen thưởng cho học sinh không phải là “hối lộ” mà là sự khích lệ,
động viên học sinh sau khi đã hoàn thành tốt công việc của mình. Đối với học
sinh tiểu học, khen thưởng có giá trị tinh thần cao hơn vật chất, học sinh sẽ cảm
thấy vô cũng thích thú và cảm thấy phấn khởi vì sự cố gắng của mình được giáo
viên ghi nhận. Nhờ vậy, động lực học tập của các em sẽ luôn tồn tại vì cố gắng

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

9


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

của các em được minh chứng bằng những phần thưởng vô cùng nhỏ bé mà các
em nhận được.
Giáo viên nên động viên, khích lệ những hành vi tích cực của học sinh
bằng cách thừa nhận, khen ngợi, và cho phần thưởng thích hợp. “Phần thưởng
vô hình” như nhận ra và khen ngợi học sinh phải cụ thể và tập trung vào công
việc học sinh đã làm, thành tích nổ bật, không phải dựa trên tích cách của học
sinh. Ví dụ: Giáo viên nên nói “Câu trả lời của em rất rõ ràng và chính xác” chứ
không phải chung chung nói “Em là một học sinh giỏi”.
“Phần thưởng có thể hữu hình” như giải thưởng như đồ dùng học tập hoặc
cấp cho học sinh một đặc quyền như thêm thời gian thực hành máy tính. Phần
thưởng có thể được sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm và có thể được loại bỏ theo
thời gian vì lúc này hành vi của học sinh được cải thiện theo thói quen. Qua
nghiên cứu tôi đã xác định được những điều nên làm và những điều nên tránh
sau để giáo viên thành công trong việc thừa nhận, khen ngợi, và tăng cường tích
cực của học sinh:
NÊN
KHÔNG NÊN
Cụ thể về hành vi được thừa Khen ngợi người hoặc tính
nhận hoặc khen ngợi hơn là chỉ nói, cách. Ví dụ: Hoa rất thông minh.
“Em làm rất tốt!”. Ví dụ, giáo viên cần
nói “Em sử dụng kiến thức để hoàn
thành bài viết rất tốt!”.
Bỏ qua phản hồi của học sinh
Khen ngợi đối với học sinh thực
đối với lời khen ngợi (đừng làm học
sự hành động mục tiêu hoặc đạt được
sinh xấu hổ).
tiến bộ đáng kể về mục tiêu. Huy hiệu
có thể được sử dụng để chỉ tiến bộ
hướng tới hành vi mục tiêu.
Khen ngợi những thành tích
Hãy chân thành trong lời khen
bình thường hoặc những nỗ lực không
ngợi của học sinh.
khả quan.
Khen ngợi ngay sau hành vi
Khuyến khích học sinh xác định
thích hợp.
thành công hay thất bại trong những
Khen ngợi quá trình cố gắng, nỗ
trường hợp học sinh không có kiểm
lực của học sinh thay vì khen ngợi kết
soát như sự may mắn, trí thông minh.
quả.
Khen ngợi hoặc tặng huy hiệu
thường xuyên khi học sinh có được sự
tiến bộ rõ ràng trong các trường hợp.
Theo kinh nghiệm đã thực hiện tại lớp 3A, trường TH Hoàng Văn Thụ, hệ
thống khen thưởng tôi thường áp dụng và đạt hiệu quả cao bao gồm:
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

10


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

- Stickers (Nhãn dán)

- Small Rewards (Món quà nhỏ)

- Monitoring the systems (www.classdojo.com): Giáo viên sử dụng hệ
thống khen thưởng này để quản lý quá trình cố gắng của học sinh và thúc đẩy
học tập cho học sinh. Cách thức sử dụng hệ thống Class Dojo khá đơn giản, giáo
viên chủ động cũng học sinh đưa ra các tiêu chí đánh giá theo quan sát của giáo
viên cũng như mong muốn của học sinh. Căn cứ vào thành tích học sinh đạt
được trên hệ thống Dojo, giáo viên có thể in nhận xét hàng tháng để nắm được
việc chấp hành nội quy của học sinh, có thể gửi thông báo cần thiết cho phụ
huynh. Việc thông báo kết quả trên hệ thống sau mỗi tiết học sẽ giúp học sinh
bết được những việc đã làm được hoặc những hành vi cần sửa chữa. Điểm trên
hệ thống sẽ là căn cứ để giáo viên tặng những Small Rewards cho học sinh, tạo
động lực học tập cho học sinh. Những tiêu chí đánh giá đưa ra phải nhằm khích
lệ, động viên, không trù dập học sinh, cải thiện hành vi của học sinh.

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

11


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Giao diện quản lý học sinh của trang web www.dojo.com

Biện pháp 5: Làm việc theo nhóm (Setting up groupwork)
Một trong những cách thành công để quản lý tốt nhất học sinh là giáo viên
phải có đủ kỹ năng để khuyến khích học sinh tham gia bài học bàng cách sử
dụng "cặp làm việc" hoặc "nhóm làm việc " một cách thích hợp.
Ngôn ngữ được học tốt nhất thông qua sự hợp tác chặt chẽ và truyền thông
giữa các học sinh. Kiểu hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai người học và cho
cả nhóm. Trên thực tế, học sinh có thể giúp đỡ lẫn nhau trong khi làm việc với
nhau thông qua các hình thức hoạt động nhóm khác nhau như viết thoại, phỏng
vấn, vẽ hình và bình luận, đóng vai, v.v ...
Biện pháp 6: Khuấy động không khí lớp học (Stirring and settling
activities)
- Tạo năng lượng và hứng thú cho học sinh thông qua các hoạt động như:
+ Trò chơi (Games)
+ Thi đua (Races/ Competitions)
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

12


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

+ Nói theo nhóm (Speaking in groups)
+ Hoạt động TPR (TPR activities)
+ Diễn đạt bằng điệu bộ/ Diễn kịch (Miming/ Drama)
+ Hát (Chanting/ Singing)
+ Đóng vai (Role play)
- Khi cần thiết, giáo viên có thể kiểm soát sự năng động của học sinh thông
qua các hình thức:
+ Sử dụng truyện (Stories), có thể cho học sinh nghe hoặc giáo
viên kể.
+ Xem videos
+ Chép bài (Cpopying from the board)
+ Làm bài tập kỹ năng viết (Writing Tasks)
+ Tô màu (Colouring): Áp dụng cho học sinh lớp 1, 2
+ Chép chính tả (Dictation)
+ Đọc bài (Reading)
+ Vẽ (Drawing)
Biện pháp 7: Bắt đầu bài học (Start the lesson)
Khởi động bằng các bài hát: Để tạo động lực và tập trung sự chú ý của
học sinh giáo viên có thể sử dụng các bài hát (Songs) là một cách phổ biến nhất
có ảnh hưởng đến học sinh. Đa số học sinh tiểu học đều thích và chú ý bởi các
bài hát, đặc biệt là những bài hát có âm điệu nhộn nhịp. Việc hát các bài hát hay
nhún nhảy theo nhạc sẽ khuấy động tâm trạng học tập của học sinh. Giáo viên
có thể chia lớp thành các nhóm và phân bổ các phần để hát hoặc hát theo vòng
tròn nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Nhờ cách bắt đầu bài học gây hứng thú,
học sinh là tập trung ngay vào các hoạt động học tập giáo viên đưa ra sắp tới,
hạn chế được sự mất tập trung hay làm việc riêng.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Đề tài đưa ra 07 biện pháp quản lý lớp học trong giờ học tiếng Anh dựa
trên việc nghiên cứu tài liệu và áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị. Các biện pháp
này có mối quan hệ chặt chẽ và luôn hỗ trợ cho nhau. Giáo viên cần tiến hành
các biện pháp này song song và chọn biện pháp phù hợp trong tiến trình bài dạy
nhằm đem lại hiệu quả tối đa nhất.
Biện pháp 1 (Xây dựng nội quy lớp học) là tiền đề cho việc quản lý lớp
học, giáo viên cần khiển khai ngay khi bắt đầu buổi học đầu tiên để tạo kỷ luật
và thói quen (Biện pháp 2) cho học sinh, hỗ trợ giáo viên trong việc lấy thước đo
quản lý học sinh. Biện pháp 3, 4, 5, 6, 7 là các biện pháp nhằm hỗ trợ và giữ vai
trò quan trọng trong việc quản lý học sinh, gây hứng thú học tập cho học sinh,
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

13


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

quyết định hiệu quả của tiết học và cần thường xuyên thực hiện để thúc đẩy
động cơ học tập của học sinh. Giáo viên cần thực hiện theo trình tự mà đề tài đã
xây dựng nhằm tạo sự thành công tối đa trong tiết dạy ngôn ngữ của mình.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng.
Sau khi áp dụng đề tài vào việc quản lý lớp học tại đơn vị, kết quả khảo
nghiệm thực tế chỉ ra sự thành công của đề tài thông qua chất lượng học sinh lớp
3A khảo sát vào tháng 1/2018 đã được nâng cao một cách rõ rệt, không còn học
sinh Chưa hoàn thành môn học qua kết quả bài kiểm tra học kì I. Nhờ học và
làm việc trong môi trường có kỷ luật nhưng không bị gò bó, học sinh tự giác
tham gia vào hoạt động học tập, sôi nổi và yêu thích môn học hơn. Từ đó, việc
yêu thích môn học tác động vào thái độ học tập và phẩm chất của học sinh, hình
thành thói quen học tập tích cực cho học sinh.
24%

16%

32%
68%

60%

Biểu đồ khảo sát chất lượng giáo dục lớp 3A
tháng 9/2017

Biểu đồ khảo sát chất lượng giáo dục lớp 3A
tháng 1/2018

Tôi đã tiến hành khảo sát học sinh bằng Phiếu khảo sát (đính kèm phụ lục)
sau học kì I, năm học 2017 – 2018. Thông qua việc thiết kế những câu hỏi khảo
sát đơn giản, tôi mong muốn nhận được phản hồi từ học sinh để hiểu được
những suy nghĩ và cảm giác của học sinh trong quá trình học tập môn tiếng Anh
do tôi giảng dạy. Trong phiếu khảo sát, học sinh không bắt buộc phải ghi tên của
mình nên các em đã bày tỏ ý kiến của mình rất thành thật. Kết quả của cuộc
khảo sát chỉ ra rằng: đa số học sinh yêu thích việc học môn tiếng Anh và mối
quan hệ thầy – trò rất tốt. Tuy nhiên, dựa vào câu trả lời của học sinh tôi nhận
thấy một vài vấn đề trong việc quản lý lớp học như: giáo viên cần đối xử công
bằng hơn và đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng nhằm cải thiện một môi trường học tập
hiệu quả, đảm bảo mục tiêu giáo dục và phát triện năng lực cũng như phẩm chất
toàn diện cho học sinh.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

14


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Quản lý lớp học bao gồm sự kết hợp phong phú của các yếu tố khác nhau,
từ việc làm thế nào để giáo viên có thế sắp xếp lớp học đến việc làm sao để học
sinh tự tin và hứng thú khi tham gia các hoạt động của lớp học. Giáo viên không
thể lập kế hoạch hay tiên đoán được mọi thứ sẽ xảy ra trong một tiết học bất kì
mà cần phải linh hoạt để xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh.
Đề tài tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả cho
giáo viên trong giờ học tiếng Anh của học sinh tiểu học. Nghiên cứu các biện
pháp thiết lập nội quy trong lớp học, áp dụng việc củng cố tích cực để loại bỏ sự
gián đoạn trong lớp học, giải quyết các vấn đề kỷ luật, thu hút sự chú ý của học
sinh. Dựa trên những hiểu biết sâu sắc thu được từ nghiên cứu này, để một lớp
học “chạy êm” đòi hỏi sự linh hoạt của giáo viên và khả năng dự đoán các vấn
đề có thể xảy ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng: việc thiết lập các quy tắc có ảnh hưởng
tích cực đối với hành vi của học sinh vì các em học sinh nhận thức được hậu quả
của việc vi phạm các quy tắc. Tuy nhiên, các quy tắc chỉ loại bỏ một số sự gián
đoạn trong lớp học và có nhiều vấn đề khác cần giải quyết để tạo sự tự giác cũng
như việc gây hứng thú cho học sinh đối với môn học. Để tạo một môi trường
học tập tích cực cho học sinh học ngôn ngữ tự nhiên nhất, giáo viên cần linh
hoạt áp dụng các kỹ thuật quản lý như một kim chỉ nam cho việc quản lý lớp
học.
2. Kiến nghị:
a. Về phía phòng GD&ĐT Krông Ana: Tạo điều kiện trang bị bảng
tương tác và các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ việc dạy và học tiếng Anh
trong điều kiện tốt nhất.
b. Về phía nhà trường: Tạo điều kiện bố trí phòng học tiếng Anh riêng
cho bộ môn để giáo viên có thể tạo môi trường, trang trí phòng học, bố trí chỗ
ngồi và quản lý được học sinh trong tiến trình dạy học của môn học.
Tôi xin chân thành cảm ơn!.
Dur Kmăn, ngày 10 tháng 02 năm 2018
Người viết

Đặng Thị Ngọc Huyền

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

15


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

Đinh Văn Cường
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

16


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Appendix 1
Teacher’s Diary

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

17


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Appendix 2

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

18


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Appendix 3
QUESTIONNAIRE
Dear children, I would like to ask you to fill in the following questionnaire.
Read each question carefully and answer truthfully.
Thank you very much for your cooperation.
1.

Do you enjoy attending this English course?
A/ yes

2.

B/ no

Do you like the arrangement of tables in the classroom?
A/ yes

B/ no

Do you like the decoration of our classroom (pictures, posters,
flowers, etc.)?
3.

A/ yes
4.

B/ no

Do you know the classroom rules? Circle the right ones.
A/ Come to class prepared
B/ Follow directions
C/ Respect others people’s property
D/ Be a good friend
E/ Listen while others talk
F/ Respect the teacher and the others
G/ Raise your hand before speaking

Does the teacher remember your name and your classmates’ names
and does she use them?
5.

A/ yes
6.

Is the teacher fair?
A/ yes

7.

B/ no

Does the teacher give clear instructions?
A/ yes

8.

B/ no

B/ no

Can the teacher establish order in the classroom?
A/ yes

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

B/ no

19


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

9.

Does the teacher praise you?
A/ yes

10.

B/ no

Does the teacher treat you with anger?
A/ yes

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

B/ no

20


Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT
1

Tên tài liệu
The effective classroom management in young
learners’ language classes

2

Tài liệu Tập huấn dạy tiếng Anh tiểu học

3

Tài liệu trên mạng Internet

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Huyền

Tác giả
Petra Schneiderová
Hà Văn Sinh

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×